Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INTELEGERE DE SECURITATE din 10 noiembrie 2009  intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apararii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INTELEGERE DE SECURITATE din 10 noiembrie 2009 intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apararii

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 31 martie 2010

Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare participanţi, au convenit urmãtoarele:
ART. 1
Scop
(1) Scopul prezentei înţelegeri este protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apãrãrii, care sunt schimbate între participanţi sau contractanţi din statele lor.
(2) Prezenta înţelegere nu are ca obiect schimbul de informaţii din domeniul nuclear, biologic sau chimic referitoare la echipament cunoscut sub denumirea de arme de distrugere în masã.
ART. 2
Definiţii
În scopul prezentei înţelegeri se definesc urmãtorii termeni:
a) informaţii clasificate înseamnã informaţii, documente sau materiale, indiferent de forma lor fizicã, care, în interesul apãrãrii naţionale şi în conformitate cu legislaţia naţionalã a participanţilor, necesitã protecţie, luând în considerare nivelul de clasificare şi consecinţele care ar putea apãrea ca rezultat al dezvãluirii sau transmiterii neautorizate;
b) material clasificat înseamnã orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, instrument sau dispozitiv, fabricat sau în curs de fabricaţie, care este clasificat datoritã informaţiilor pe care le conţine sau care pot deriva din el;
c) document clasificat înseamnã orice informaţii clasificate înregistrate, indiferent de caracteristicile sau forma lor fizicã, care include, dar nu se limiteazã la: date scrise sau tipãrite, benzi magnetice şi cartele procesate pe computer, hãrţi, planuri, fotografii, desene, grafice, gravuri, schiţe, note şi documente de serviciu, indigouri şi benzi dactilografice ori reproduceri prin orice mijloace sau procedee, înregistrãri sub orice formã, video, optice, electronice, magnetice, voce ori sunet, precum şi echipamente portabile de procesare automatã a datelor cu posibilitãţi de stocare interne sau externe;
d) contractant înseamnã o persoanã juridicã ce are capacitatea legalã de a încheia contracte clasificate;
e) contract clasificat înseamnã un acord între douã sau mai multe pãrţi care stabileşte drepturi şi obligaţii, încheiat în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale care conţine sau implicã informaţii clasificate;
f) Autoritatea desemnatã de securitate britanicã (ADSB) înseamnã autoritatea din cadrul participantului britanic responsabilã pentru securitatea în domeniul apãrãrii şi pentru aplicarea prezentei înţelegeri;
g) Autoritatea competentã de securitate britanicã (ACSB) înseamnã autoritatea din cadrul participantului britanic responsabilã pentru securitatea industrialã în instituţiile din domeniul apãrãrii;
h) Autoritatea naţionalã de securitate din România (ANSR) înseamnã instituţia româneascã împuternicitã la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţia naţionalã, asigurã aplicarea unitarã a mãsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
i) Autoritatea competentã de securitate din România (ACSR) înseamnã participantul român care, în conformitate cu legislaţia naţionalã în domeniu, este împuternicitã sã stabileascã pentru domeniul sãu de activitate şi responsabilitate propriile structuri şi mãsuri pentru coordonarea şi controlul activitãţii referitoare la protecţia informaţiilor clasificate;
j) participant furnizor înseamnã participantul la prezenta înţelegere care transmite informaţii clasificate;
k) participant primitor înseamnã participantul la prezenta înţelegere care primeşte informaţii clasificate;
l) vizitatori înseamnã reprezentanţi oficiali ai unui participant sau contractant care solicitã vizitarea unor instituţii din domeniul apãrãrii ale celuilalt participant, angajate în activitãţi care implicã informaţii clasificate;
m) terţ înseamnã orice instituţie, organizaţie naţionalã sau internaţionalã, persoanã juridicã ori stat, care nu este participant la aceastã înţelegere, ori o persoanã care nu are cetãţenia statului unuia dintre participanţi;
n) certificat de securitate al personalului înseamnã documentul/autorizarea emis/ã în conformitate cu legislaţia naţionalã a unui participant, prin care se confirmã cã deţinãtorul poate accesa informaţii clasificate de un anumit nivel de clasificare, în conformitate cu principiul need-to-know;
o) certificat de securitate industrialã înseamnã documentul/autorizarea emis/ã în conformitate cu legislaţia naţionalã a unui participant, prin care se atestã cã instituţia este autorizatã sã desfãşoare activitãţi ce implicã accesul la informaţiile clasificate;
p) instituţie din domeniul apãrãrii înseamnã o facilitate/sediu guvernamentalã sau a unui contractor.
ART. 3
Nivelurile de clasificare
(1) Nivelurile de clasificare şi echivalenţele lor pentru participanţi sunt:


┌────────────────────┬───────────────────┐
│ În România │ În Marea Britanie │
├────────────────────┼───────────────────┤
│ STRICT SECRET DE │ UK TOP SECRET │
│IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ│ │
├────────────────────┼───────────────────┤
│ STRICT SECRET │ UK SECRET │
├────────────────────┼───────────────────┤
│ SECRET │ UK CONFIDENTIAL │
├────────────────────┼───────────────────┤
│ SECRET DE SERVICIU │ UK RESTRICTED │
└────────────────────┴───────────────────┘(2) Dacã va fi necesar sã fie schimbate informaţii clasificate de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/UK TOP SECRET, atunci participanţii vor conveni asupra unor prevederi speciale.
ART. 4
Autoritãţi responsabile şi puncte de contact
(1) Autoritãţile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentei înţelegeri, pentru fiecare participant, sunt urmãtoarele:

Pentru România
Autoritatea naţionalã de securitate
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Str. Mureş nr. 4
Municipiul Bucureşti

Autoritatea competentã de securitate
Ministerul Apãrãrii Naţionale
Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii
Str. Vasile Milea nr. 7B
Municipiul Bucureşti

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Autoritatea desemnatã de securitate
Directorul pentru securitatea apãrãrii
Ministerul Apãrãrii
Etajul 6, Zona C, Main Building
Whitehall, Londra
SW 1A 2 HB

Autoritatea competentã de securitate
Ministerul Apãrãrii
Echipamente de Apãrare & Sprijin
Serviciile pentru Securitate Industrialã
Poplar-1#2005
Abbey Wood, Bristol
BS34 8JH

(2) Ori de câte ori este necesar, participanţii vor schimba informaţii cu privire la structuri de securitate subordonate, responsabile pentru aspecte administrative specifice sau referitoare la aplicarea prezentei înţelegeri.
ART. 5
Restricţii de utilizare şi divulgare
(1) În limitele legislaţiei naţionale, participantul primitor va lua toate mãsurile necesare pentru ca informaţiile clasificate primite sã nu fie dezvãluite în baza unor prevederi legale sau a unor reguli de drept. În cazul unei solicitãri de a declasifica sau dezvãlui orice informaţie clasificatã transmisã în baza prezentei înţelegeri, participantul primitor va notifica imediat participantul furnizor. Aceştia se vor consulta în privinţa consecinţelor unei asemenea dezvãluiri pentru a putea identifica şi diminua orice posibile daune ale participantului furnizor.
(2) În condiţiile prevãzute la alin. (1), dacã nu existã un consimţãmânt expres, participantul primitor nu va transmite sau divulga niciunui terţ nicio informaţie clasificatã furnizatã în baza prevederilor prezentei înţelegeri şi nici nu va face publice informaţii clasificate fãrã consimţãmântul prealabil, exprimat în scris, al participantului furnizor.
(3) În condiţiile prevãzute la alin. (1), dacã nu existã un consimţãmânt expres, participantul primitor nu va divulga sau utiliza ori permite divulgarea sau utilizarea vreunei informaţii clasificate în afara scopului ori limitelor impuse de cãtre sau din partea participantului furnizor.
(4) Nicio prevedere a prezentei înţelegeri nu va putea justifica şi nu va putea autoriza transmiterea, utilizarea, schimbul sau divulgarea de informaţii ce implicã un drept de proprietate intelectualã, dacã nu a fost obţinutã în prealabil permisiunea scrisã explicitã a participantului furnizor.
ART. 6
Protecţia informaţiilor clasificate
(1) Participantul furnizor se va asigura cã participantul primitor este informat cu privire la:
a) nivelul de clasificare a informaţiilor şi toate condiţiile de furnizare sau limitare a utilizãrii acestora;
b) orice modificare ulterioarã a nivelului de clasificare.
(2) Participantul primitor:
a) potrivit legislaţiei statului sãu, va acorda informaţiilor clasificate primite de la celãlalt participant aceeaşi protecţie pe care o asigurã propriilor informaţii clasificate de nivel echivalent, în conformitate cu prevederile art. 3;
b) se va asigura cã informaţiile clasificate primite sunt marcate cu propriile sale niveluri de clasificare, conform prevederilor art. 3;
c) se va asigura cã nu au fost modificate nivelurile de clasificare decât dacã acest lucru a fost consimţit în scris de cãtre sau în numele participantului furnizor;
d) se va asigura cã informaţiile clasificate primite de la participantul furnizor vor fi fie returnate, fie distruse de îndatã ce nu îi mai sunt necesare sau au devenit nerelevante.
(3) În vederea obţinerii şi menţinerii unor standarde comparabile de securitate, la cerere, fiecare participant va pune la dispoziţia celuilalt date referitoare la normele de securitate, procedurile şi practicile de protecţie a informaţiilor clasificate ale statului propriu şi va facilita, în acest scop, vizite ale reprezentanţilor celuilalt participant.
ART. 7
Accesul la informaţiile clasificate
Accesul la informaţiile clasificate va fi limitat la acele persoane care au "necesitatea de a cunoaşte" şi cãrora le-a fost acordat certificat de securitate al personalului pentru un nivel corespunzãtor nivelului de clasificare a informaţiilor care vor fi accesate, în conformitate cu legislaţia naţionalã.
ART. 8
Transmiterea informaţiilor clasificate
(1) Informaţiile clasificate româneşti de nivel SECRET/ STRICT SECRET şi cele britanice de nivel UK CONFIDENTIAL/ UK SECRET vor fi transmise între participanţi în conformitate cu legislaţia naţionalã în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate a participantului furnizor. Calea obişnuitã va fi pe canale diplomatice sau militare oficiale, dar în mod excepţional se pot face şi alte înţelegeri, dacã acest lucru este acceptat de ambii participanţi.
(2) Informaţiile clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU şi UK RESTRICTED vor fi transmise în conformitate cu legislaţia naţionalã a participantului furnizor.
(3) Pentru cazurile în care legislaţia naţionalã prevede acest lucru, participantul furnizor va transmite participantului primitor, alãturi de informaţiile clasificate, şi un proces-verbal de predareprimire, în aşa fel încât primirea informaţiilor clasificate de cãtre participantul primitor sã fie confirmatã participantului furnizor.
ART. 9
Vizite
(1) Pentru vizitatori este necesarã obţinerea aprobãrii prealabile a ACSR/ACSB a participantului-gazdã, inclusiv în cazul vizitatorilor detaşaţi în interes de serviciu din celãlalt stat, pentru accesul la informaţii clasificate sau în instituţii din domeniul apãrãrii implicate în activitãţi cu caracter clasificat.
(2) Cererile pentru efectuarea vizitelor vor conţine cel puţin urmãtoarele date:
a) numele vizitatorului propus, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numãrul paşaportului/cãrţii de identitate;
b) statutul oficial al vizitatorului şi denumirea instituţiei din domeniul apãrãrii sau a organizaţiei pe care o reprezintã ori de care aparţine;
c) certificarea nivelului de acces la informaţiile clasificate al vizitatorului;
d) denumirea şi adresa instituţiei din domeniul apãrãrii care va fi vizitatã;
e) numele şi funcţia persoanei/persoanelor care va/vor fi vizitate, dacã se cunosc;
f) scopul vizitei;
g) data vizitei. În cazul unor vizite care se repetã, va trebui declaratã durata totalã a acestora.
(3) Cererile pentru efectuarea vizitelor vor trebui înaintate ACSR/ACSB a participantului-gazdã, în conformitate cu prevederile prezentei înţelegeri, cel puţin cu 20 de zile lucrãtoare înainte de data vizitei planificate. Vizitele anunţate în timp scurt pot fi convenite, în cazuri de urgenţã, prin proceduri speciale stabilite de comun acord.
(4) Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia naţionalã în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate a statului participantului-gazdã.
(5) În cazul unui anumit proiect, se pot întocmi liste ale vizitatorilor frecvenţi, cu condiţia aprobãrii de cãtre ACSR şi ACSB. Aceste liste vor fi valabile pentru o perioadã iniţialã ce nu va depãşi 12 luni, cu posibilitatea de a fi prelungitã pentru o altã perioadã (care sã nu depãşeascã 12 luni), cu aprobarea prealabilã a ACSR şi ACSB. Acestea vor fi transmise respectându-se procedurile obişnuite ale ACSR/ACSB a participantului-gazdã. Odatã ce lista a fost aprobatã, detalii referitoare la vizite pot fi stabilite direct între instituţiile din domeniul apãrãrii implicate, în ceea ce priveşte participarea persoanelor nominalizate în listã.
(6) Orice informaţie clasificatã care poate fi furnizatã vizitatorilor sau care ar putea ajunge la cunoştinţa lor va fi tratatã de cãtre aceştia ca fiind furnizatã în baza prevederilor prezentei înţelegeri.
(7) Datele personale referitoare la persoanele care efectueazã vizite în conformitate cu prevederile de mai sus vor fi protejate în conformitate cu legislaţia naţionalã a participanţilor.
(8) Vizitele reprezentanţilor contractanţilor implicaţi în contracte clasificate vor fi aprobate de cãtre ANSR/ACSB responsabile pentru coordonarea protecţiei informaţiilor clasificate din contract. Prevederile alin. (1)-(7) vor fi aplicate în mod corespunzãtor reprezentanţilor contractanţilor.
ART. 10
Contracte clasificate
(1) În cazul în care se are în vedere transmiterea unor informaţii clasificate unui potenţial contractant, încheierea unui contract sau autorizarea unui contractant din statul sãu de a încheia un contract care implicã informaţii clasificate de nivel SECRET/STRICT SECRET sau UK CONFIDENTIAL/SECRET cu un contractant din statul celuilalt participant, atunci participantul va obţine în prealabil asigurarea din partea ANSR/ACSB a celuilalt participant cã respectivul contractant este autorizat pe linie de securitate pentru un nivel de clasificare corespunzãtor şi, de asemenea, cã deţine mijloace necesare pentru a asigura o protecţie adecvatã informaţiilor clasificate. În asigurarea respectivã se va menţiona obligaţia ca activitatea desfãşuratã de contractantul autorizat sã fie conformã cu legislaţia naţionalã în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate şi sã fie monitorizatã de propria ANSR/ACSB.
(2) Participantul care încredinţeazã contractul clasificat se obligã sã asigure cã acei contractanţi din statul celuilalt participant care obţin contracte în conformitate cu prevederile acestui articol cunosc urmãtoarele:
a) definiţia termenului de "informaţii clasificate" şi echivalenţele nivelurilor de clasificare ale celor 2 participanţi, în conformitate cu prevederile art. 3;
b) numele reprezentantului sau instituţiei fiecãrui participant împuternicite sã autorizeze furnizarea şi sã coordoneze protecţia informaţiilor clasificate cuprinse în contract;
c) canalele ce urmeazã sã fie utilizate pentru transmiterea informaţiilor clasificate între participanţi şi/sau contractanţii implicaţi;
d) procedeele şi mecanismele pentru comunicarea schimbãrilor ce pot surveni în privinţa informaţiilor clasificate, fie datoritã schimbãrii nivelului de clasificare, fie pentru cã protecţia acestora nu mai este necesarã;
e) procedurile privind aprobarea vizitelor, a accesului sau inspecţiilor reprezentanţilor unui participant la contractanţi din statul celuilalt participant, care sunt implicaţi în contracte clasificate;
f) obligaţia ca un contractant sã facã cunoscute informaţiile clasificate doar persoanelor care au primit certificat de securitate al personalului, care au "necesitatea de a cunoaşte" şi care sunt angajate sau implicate în derularea contractului clasificat;
g) obligaţia contractantului de a notifica imediat propriei ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB orice pierdere ori presupusã pierdere, scurgere sau compromitere de informaţii clasificate în legãturã cu contractul respectiv.
(3) ACSR/ACSB a participantului furnizor va pune la dispoziţia ANSR/ACSB a participantului primitor douã copii ale pãrţilor relevante din contractul clasificat, pentru a permite o monitorizare adecvatã a mãsurilor de securitate.
(4) Fiecare contract clasificat va conţine instrucţiuni privind cerinţele de securitate şi nivelurile de clasificare ale fiecãrui element/aspect al contractului clasificat. Atât în România, cât şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord aceste instrucţiuni se vor regãsi în clauze specifice de securitate şi într-o anexã de securitate. Instrucţiunile trebuie sã identifice fiecare element clasificat al contractului sau orice aspect cu caracter clasificat aferent contractului respectiv şi cãruia i se va acorda un anumit nivel de clasificare. Modificãrile cerinţelor de securitate sau ale elementelor/aspectelor vor fi comunicate de câte ori este necesar, iar ACSR/ACSB care transmite va informa ANSR/ACSB care primeşte despre trecerea la un nivel inferior de clasificare sau declasificarea informaţiilor clasificate.
(5) În privinţa contractelor ce conţin informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU/UK RESTRICTED, prevederile de mai sus se vor aplica în mod corespunzãtor de cãtre autoritatea responsabilã a fiecãrui participant.
ART. 11
Asigurãri de securitate
(1) ANSR/ACSB va informa, la cererea ACSR/ACSB a celuilalt participant, despre regimul de securitate al unei instituţii din domeniul apãrãrii. De asemenea, ANSR/ACSB va informa la cerere despre regimul autorizaţiei de acces la informaţii clasificate a cetãţenilor statului sãu. Aceste notificãri se vor intitula asigurare privind certificatul de securitate industrialã şi, respectiv, asigurare privind certificatul de securitate al personalului.
(2) La cerere, ANSR/ACSB va stabili care este regimul autorizaţiei de securitate a instituţiei din domeniul apãrãrii sau a persoanei în privinţa cãruia s-au cerut informaţii şi va înainta o asigurare privind certificatul de securitate industrialã/al personalului, dacã instituţia din domeniul apãrãrii sau persoana este deja autorizatã. Dacã instituţia din domeniul apãrãrii sau persoana nu deţine certificat de securitate industrialã sau certificat de securitate al personalului sau dacã asigurarea vizeazã un nivel inferior de clasificare celei solicitate, se va notifica faptul cã nu se poate emite imediat o asigurare privind certificatul de securitate industrialã/al personalului, dar cã se vor lua mãsuri pentru a rãspunde solicitãrii. În urma unor investigaţii cu rezultat favorabil, se va emite o asigurare privind certificatul de securitate industrialã/al personalului, ceea ce va permite emiterea reciprocã a unei autorizãri de securitate.
(3) O instituţie din domeniul apãrãrii care este suspectatã de cãtre ANSR/ACSB din statul în care este localizatã cã se aflã în proprietatea, sub controlul sau sub influenţa unui terţ ale cãrui scopuri nu sunt compatibile cu cele ale statului unde este localizatã nu poate obţine o asigurare privind certificatul de securitate industrialã, în acest caz ACSR/ACSB solicitantã fiind informatã.
(4) Dacã una dintre ACSR/ACSB deţine informaţii nefavorabile despre o persoanã pentru care s-a emis un certificat de securitate al personalului, aceasta va informa cealaltã ANSR/ACSB despre natura informaţiilor respective şi despre mãsurile pe care le-a luat sau intenţioneazã sã le ia. Fiecare ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB poate solicita o reanalizare a oricãrei asigurãri privind certificatul de securitate al personalului care a fost anterior emisã, cu condiţia ca solicitarea sã fie însoţitã de o justificare. ANSR/ACSR sau ADSB/ACSB care face solicitarea va fi informatã în legãturã cu rezultatele verificãrii şi cu mãsurile ce vor fi luate.
(5) În cazul apariţiei unei informaţii care genereazã suspiciuni în privinţa unei instituţii din domeniul apãrãrii sau a unui contractant legate de accesul la informaţii clasificate în celãlalt stat, atunci vor fi aduse imediat la cunoştinţa ANSR/ACSB detalii în legãturã cu aceasta, pentru a se desfãşura investigaţiile necesare.
(6) Dacã oricare dintre participanţi suspendã sau ia mãsuri pentru anularea unui certificat de securitate al personalului emis în statul sãu ori suspendã sau ia mãsuri de interzicere a accesului acordat unui cetãţean din statul celuilalt participant, în baza unui certificat de securitate al personalului emis în celãlalt stat, ANSR/ACSB a celuilalt participant va fi informatã şi i se vor oferi justificãri pentru o asemenea hotãrâre.
(7) Fiecare participant poate solicita celeilalte ANSR/ACSB revizuirea oricãrei asigurãri privind certificatul de securitate industrialã a unei instituţii din domeniul apãrãrii, cu condiţia ca solicitarea sã fie însoţitã de motivele pentru care se solicitã revizuirea. În urma revizuirii, participantul care a solicitat aceasta va fi informat asupra rezultatelor şi se vor pune la dispoziţie dovezi/fapte care sã vinã în sprijinul hotãrârilor luate.
(8) La cerere, autoritãţile competente din ambele state vor coopera la derularea verificãrilor şi investigaţiilor privind certificatul de securitate industrialã/al personalului.
ART. 12
Pretenţii şi responsabilitãţi
(1) În cazul pagubelor cauzate pe timpul vizitelor reprezentanţilor participanţilor se vor aplica prevederile art. VIII din Acordul dintre statele pãrţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO/SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951.
(2) Pretenţiile rezultate din contracte vor fi rezolvate în conformitate cu termenii şi condiţiile din contractul respectiv.
ART. 13
Pierdere sau compromitere
(1) Informaţiile clasificate sunt considerate pierdute sau compromise:
a) în situaţiile în care au fost dezvãluite sau existã suspiciunea cã au fost dezvãluite, total sau parţial, unui terţ;
b) în cazul unui incident de securitate care implicã pierderea sau suspiciunea de pierdere a informaţiilor clasificate, chiar dacã pierderea lor a fost temporarã, inclusiv în cazul în care nu au putut fi localizate cu ocazia verificãrilor periodice;
c) în cazul unui incident de securitate, incluzând divulgarea neoficialã sau publicã cãtre persoane neautorizate sau cãtre mass-media;
d) dacã informaţiile au fost transmise prin metode incorecte sau care nu au fost aprobate.
(2) În cazul pierderii sau suspiciunii de pierdere ori compromitere, ANSR/ADSB a participantului primitor va desfãşura imediat o investigaţie (cu asistenţã din partea ANSR/ADSB a participantului furnizor, dacã se solicitã) în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale proprii. ANSR/ADSB a participantului primitor va informa ANSR/ADSB a participantului furnizor despre circumstanţele pierderii, rezultatul investigaţiei şi mãsurile luate pentru a fi evitatã reapariţia incidentului, imediat ce este posibil.
ART. 14
Cheltuieli
Fiecare participant va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prevederilor prezentei înţelegeri.
ART. 15
Divergenţe
Eventualele divergenţe privind interpretarea sau aplicarea prezentei înţelegeri vor fi rezolvate prin consultãri între participanţi şi nu vor fi înaintate niciunui tribunal naţional sau internaţional ori unui terţ spre soluţionare.
ART. 16
Dispoziţii finale
(1) Prezenta înţelegere va intra în vigoare la data la care Ministerul Apãrãrii Naţionale din România va informa Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în scris, prin canale diplomatice, cã au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acesteia.
(2) Prezenta înţelegere este în vigoare pentru o perioadã iniţialã de 5 ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani, prin acordul scris al participanţilor.
(3) Amendamentele la prezenta înţelegere se vor face prin acordul participanţilor şi vor intra în vigoare conform prevederilor alin. (1).
(4) Prezenta înţelegere poate fi denunţatã de oricare participant, care va trebui sã notifice, în scris, intenţia sa de denunţare. Înţelegerea va ieşi din vigoare la 6 luni de la data notificãrii. Participanţii vor fi obligaţi sã protejeze informaţiile clasificate schimbate în baza prezentei înţelegeri şi dupã ieşirea acesteia din vigoare.
(5) În cazul ieşirii din vigoare a prezentei înţelegeri, toate informaţiile clasificate, generate sau transmise potrivit acesteia, vor fi în continuare protejate conform legislaţiei specifice a statelor participanţilor şi prevederilor prezentei înţelegeri.
(6) Alte aspecte tehnice ale cooperãrii în domeniul securitãţii apãrãrii pot fi stabilite prin consimţãmântul participanţilor. Prezenta înţelegere a fost semnatã în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã şi englezã, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale din România,
general de brigadã Marian Hãpãu,
şeful Direcţiei contrainformaţii şi securitate militarã

Data: 10 noiembrie 2009
Loc: Bucureşti

Pentru Ministerul Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord,
David Reynolds,
directorul pentru securitatea apãrãrii

Data: 10 noiembrie 2009
Loc: Bucureşti

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016