Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI nr. 1.872 din 30 aprilie 2002  privind acordarea bonurilor valorice reprezentand contravaloarea cotei unice, necesare achizitionarii carburantilor auto utilizati in domeniul agriculturii    Twitter Facebook

INSTRUCTIUNI nr. 1.872 din 30 aprilie 2002 privind acordarea bonurilor valorice reprezentand contravaloarea cotei unice, necesare achizitionarii carburantilor auto utilizati in domeniul agriculturii

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 17 mai 2002


    ART. 1
    (1) Producătorii agricoli şi prestatorii de servicii împuterniciţi de primării, persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii conform tehnologiilor specifice din sectoarele vegetal, animalier, piscicol, silvicol, îmbunătăţiri funciare sau irigaţii, beneficiază de bonuri valorice reprezentând cota unica pentru carburanţii auto, destinată Fondului special al drumurilor publice, denumite în continuare bonuri valorice.
    (2) Bonurile valorice sunt destinate exclusiv achitării contravalorii cotei unice.
    (3) In sensul prezentelor instrucţiuni, prin carburanţi auto pentru domeniul agriculturii se înţelege motorina clasificata la următoarele coduri din Tariful vamal de import al României: 2710.00.66, 2710.00.67, 2710.00.68.
    ART. 2
    (1) Producătorii agricoli prevăzuţi la art. 1 alin. (1) se definesc astfel:
    a) proprietarii de terenuri agricole şi silvice;
    b) crescătorii de animale şi păsări;
    c) asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, aprobată şi modificată prin Legea nr. 573/2001;
    d) societăţile agricole cu personalitate juridică şi asociaţiile familiale, constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura;
    e) societăţile comerciale cu profil agricol;
    f) exploataţiile agricole constituite în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/2002;
    g) arendaşii care au încheiat contracte de arendare în condiţiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare şi învăţământ cu profil agricol;
    i) concesionarii de terenuri agricole;
    j) societăţile naţionale din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
    (2) Prestatorii de servicii împuterniciţi de primării, astfel cum sunt prevăzuţi la art. 1 alin. (1), sunt:
    a) persoanele fizice sau juridice care au capacitate tehnica de a transporta şi de a depozita motorina în condiţiile legii;
    b) persoanele fizice sau juridice care au capacitatea de a transporta, de a depozita motorina şi de a executa lucrări mecanizate.
    ART. 3
    (1) Pentru obţinerea bonurilor valorice aferente motorinei necesare efectuării lucrărilor mecanizate beneficiarii întocmesc cereri conform modelului prezentat în anexa nr. 1 şi le depun la primăria în a carei raza se afla terenul agricol sau silvic pe care se executa lucrări specifice conform tehnologiilor de cultura sau proiecte de investiţii din domeniul agricol sau silvic.
    (2) Cererile se verifica de şeful centrului agricol comunal sau de şeful serviciului comunitar pentru cadastru şi agricultura ori de agentul agricol şi se vizează de primar.
    (3) Beneficiarii depun la direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, denumita în continuare DGAIA, cererea vizata.
    (4) DGAIA, pe baza cererii vizate de primărie, acorda beneficiarilor bonuri valorice pentru cantităţile de motorina aprobate prin cerere.
    (5) Beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei care aparţin producătorilor interni sau importatorilor şi achiziţionează motorina, achitând contravaloarea cotei unice prin bonuri valorice.
    ART. 4
    (1) Pentru beneficiarii care nu au posibilitatea procurării motorinei datorită distantelor mari pana la depozitele sau la staţiile de distribuţie a acesteia, în scopul facilitării aprovizionării, primăriile comunelor pot imputernici prestatorii de servicii sa ridice bonurile valorice de la DGAIA şi motorina în numele acestora, pe baza cererilor vizate.
    (2) Împuternicirea se face conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la care se ataşează lista cuprinzând producătorii agricoli pentru care se face aprovizionarea cu motorina, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
    (3) In baza documentelor prevăzute la alin. (2) DGAIA va elibera bonuri valorice prestatorilor de servicii.
    (4) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorina în numele beneficiarilor achiziţionează motorina, achitând contravaloarea cotei unice prin bonuri valorice, şi au obligaţia executării lucrărilor pentru care s-a făcut aprovizionarea cu motorina sau sa o păstreze la dispoziţia beneficiarilor, conform înţelegerilor dintre părţi.
    (5) Este interzisă folosirea motorinei achiziţionate cu plata cotei unice pe baza de bonuri valorice în alte scopuri sau pentru alţi beneficiari.
    ART. 5
    (1) Specialiştii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultura şi agenţii agricoli au următoarele atribuţii:
    a) verifica cererile beneficiarilor, urmărind corectitudinea datelor înscrise de aceştia;
    b) stabilesc necesarul de motorina în baza gamei de lucrări şi a consumurilor specifice prevăzute în anexele nr. 4 şi 5; gama de lucrări şi consumurile specifice se pot modifica prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, în funcţie de condiţiile speciale ce pot aparea în aplicarea unor tehnologii de cultura sau pentru îmbunătăţirea unor indicatori tehnico-economici din proiectele de execuţie;
    c) verfica în teren situaţia lucrărilor prevăzute în cererile de solicitare a motorinei;
    d) verifica executarea lucrărilor corespunzător cantităţilor de motorina aprobate şi achiziţionate anterior;
    e) întocmesc situaţii privind cantităţile de motorina pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 6.
    (2) In vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucţiuni conducerile primăriilor au următoarele atribuţii:
    a) asigura înregistrarea cererilor;
    b) avizează şi stampileaza cererile;
    c) eliberează împuterniciri pentru prestatorii de servicii.
    (3) In vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucţiuni DGAIA au următoarele atribuţii:
    a) preiau bonurile valorice cu valori nominale de 10 mii lei, 50 mii lei, 100 mii lei, 500 mii lei şi 1.000 mii lei de la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
    b) eliberează beneficiarilor bonuri valorice pe care le centralizează într-un registru, conform anexei nr. 7, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii cotei unice, eliberarea bonurilor valorice, precum şi înregistrarea şi centralizarea acestora;
    c) înscriu pe versoul bonurilor valorice eliberate, sub semnătura şi ştampila, numărul din registrul privind eliberarea bonurilor valorice şi numele beneficiarilor;
    d) verifica, prin sondaj, beneficiarii de bonuri valorice, corectitudinea aprobării cererilor, precum şi modul de utilizare a motorinei; în cazul depistării unor nereguli privind utilizarea motorinei cu care s-au aprovizionat producătorii agricoli pe baza de bonuri valorice, fac verificări complete şi sesizează organele de cercetare penală competente;
    e) transmit Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, cererea justificativă privind necesarul de bonuri valorice, conform anexei nr. 8;
    f) pana la data de 10 ianuarie a fiecărui an prezintă Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor situaţia justificativă privind utilizarea bonurilor valorice primite în anul anterior, conform anexei nr. 9;
    g) transmit trimestrial, cu defalcare pe luni, la depozitele centrale ale producătorilor interni sau ale importatorilor, necesarul preliminat de motorina.
    ART. 6
    Beneficiarii care nu justifica prin lucrări cantităţile de motorina aprobate şi cu care s-a făcut aprovizionarea anterior pierd dreptul de a mai beneficia de bonuri valorice.
    ART. 7
    (1) Producătorii interni şi importatorii, prin reţelele proprii, livreaza motorina pentru domeniul agriculturii, acceptând la fiecare livrare bonuri valorice numai în cuantumul contravalorii cotei unice.
    (2) Personalul din depozitele sau staţiile de distribuţie a motorinei va efectua livrarea numai după verificarea identităţii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise pe versoul bonurilor valorice.
    ART. 8
    Prezentele instrucţiuni vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Ministrul agriculturii,
                           alimentaţiei şi pădurilor,
                                   Ilie Sarbu

                       Ministrul administraţiei publice,
                                 Octav Cozmanca

                      Ministrul industriei şi resurselor,
                                Dan Ioan Popescu


    ANEXA 1

    Verificat

    Centrul agricol/Serviciul comunitar pentru cadastru
    şi agricultura/agent agricol ......................
    Se aproba cantitatea de motorina .................,
    din care:
    - pe lucrări: - arat ..........................
                     - pregătire teren ...............
                     - semanat .......................
                     - fertilizat ....................
                     - erbicidat .....................
                     - transport tehnologic ..........
                     - recoltat ......................
                     - alte lucrări ..................
                       (se vor nominaliza)
            Semnătura Ştampila
                                              (după caz)
                                                    Vizat
                                         Primăria Comunei ...........
                                         Nr. de înregistrare ....., data .....
                                                      Semnătura
                                                      Ştampila


                                      CERERE

    Subsemnatul:
    a) persoana juridică ........, cu sediul în localitatea ........, înscrisă la Registrul comerţului sub nr. ....., reprezentată de director/preşedinte ......, contabil-şef/director economic .........;
    sau
    b) persoana fizica ........., domiciliată în localitatea ....., str. ...... nr. ...., deţinătoare a buletinului/cărţii de identitate seria ....... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ....... de ...., având în exploatare suprafaţa de ...... ha, solicit bonuri valorice aferente cantităţii de ...... tone motorina necesară efectuării următoarelor lucrări agricole:
    - arat: ....................... tone;
    - fertilizat: ................. tone;
    - pregătire teren: ............ tone;
    - erbicidat: .................. tone;
    - semanat: .................... tone;
    - transport tehnologic: ....... tone;
    - recoltat: ................... tone;
    - alte lucrări: ............... tone.
      (se vor nominaliza)
    Mentionez ca în anul agricol ......... am mai solicitat bonuri valorice pentru cantitatea de ....... tone motorina şi am consumat următoarele cantităţi pe lucrări, astfel:
    - arat: ................... tone;
    - fertilizat: ............. tone;
    - pregătire teren: ........ tone;
    - erbicidat: .............. tone;
    - semanat: ................ tone;
    - transport tehnologic: ... tone;
    - recoltat: ............... tone.
    Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate şi ma oblig sa respect prevederile Instrucţiunilor ................ .
    Am întocmit prezenta cerere în 3 (trei) exemplare, iar după aprobare un exemplar rămâne la primărie şi un exemplar la Direcţia generală pentru agricultura şi industrie alimentara ................... .

                        Beneficiar,
                     ................
                       (semnătura)
    ........................................................................

    DGAIA a eliberat bonurile valorice în data de ............,
    în următoarea structura:

                                  Bonuri valorice acordate
┌────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ 10 mii lei/ │50 mii lei/ │ 100 mii lei/ │ 500 mii lei/ │ 1.000 mii lei/│
│ bucata │ bucata │ bucata │ bucata │ bucata │
├────────┬───────┼──────┬──────┼───────┬───────┼───────┬──────┼────────┬──────┤
│ bucăţi│seria, │bucăţi│seria,│ bucăţi│seria, │ bucăţi│seria,│ bucăţi│seria,│
│ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
└────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┘

                 Am predat Am primit
                   DGAIA Beneficiar,
           Împuternicit DGAIA, ................
           ................... (semnătura)

    ANEXA 2

    Primăria Comunei ............

                              ÎMPUTERNICIRE
                          Nr. .... din .......

    Primăria Comunei ......, reprezentată de ....., în calitate de primar ....., în calitate de secretar al primăriei, îl împuterniceşte pe prestatorul de servicii ......, reprezentat prin:
    a) persoana juridică ......, cu sediul în localitatea ......., înscrisă la Registrul comerţului sub nr. ..... , reprezentată de director/preşedinte ....., contabil-şef/director economic .......;
    sau
    b) persoana fizica ......, domiciliată în localitatea ....., str. ..... nr. ...., deţinătoare a buletinului/cărţii de identitate seria ... nr. ......, eliberat/eliberata la data de .... de .....,
    pentru a ridica bonurile valorice de la DGAIA pentru o cantitate de ..... tone motorina, în numele producătorilor agricoli prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta împuternicire.
    Prestatorul de servicii ........ se obliga sa cumpere, sa păstreze şi sa distribuie motorina achiziţionata în numele producătorilor agricoli si/sau sa efectueze în timpul optim numai lucrările pentru care au fost aprobate cantităţile de motorina din cererea avizată.
    Prestatorul de servicii în agricultura va achită prin bonuri valorice numai contravaloarea cotei unice aferente cantităţii de motorina achiziţionate.


                 Primar, Secretarul primăriei,
             ............... .........................

                        Prestator de servicii,
                         ..................

    ANEXA 3

       Vizat,
      Primar,
    ...........
    Semnătura
    Ştampila

                                   LISTA
      cuprinzând producătorii agricoli pentru care se face aprovizionarea
          cu motorina, conform Împuternicirii nr. ..... din .......
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │ Producătorul agricol │ Cantitatea │
│crt.│ (numele, prenumele, domiciliul, │ de motorina │
│ │seria şi numărul actului de identitate) │ - tone - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ ...│ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ TOTAL: │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

    .........................................................................

    DGAIA a eliberat bonurile valorice în data de ........,
    în următoarea structura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bonuri valorice acordate │
├────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ 10 mii lei/ │50 mii lei/ │ 100 mii lei/ │ 500 mii lei/ │ 1.000 mii lei/│
│ bucata │ bucata │ bucata │ bucata │ bucata │
├────────┬───────┼──────┬──────┼───────┬───────┼───────┬──────┼────────┬──────┤
│ bucăţi│seria, │bucăţi│seria,│ bucăţi│seria, │ bucăţi│seria,│ bucăţi│seria,│
│ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │ │ nr. │
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
├────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤
└────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┘

           Am predat Am primit
            DGAIA Beneficiar,
       Împuternicit DGAIA, (împuternicit)
      ..................... ..................
                                           (semnătura)


    ANEXA 4

                        CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA
                           pentru lucrări mecanizate


+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+--------+------------+
| | ARAT | AFANAT | PREGATIT | SEMANAT |ERBICIDAT | TRATAMENT |FERTILIZAT|AMENDAMENTE|INTRETINERE| RECOLTAT |BALOTAT | TRANSPORT |
| | | SOL | TEREN | | |FITOSANITAR| | | CULTURI | | | TEHNOLOGIC |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+----------+--------+------------+
|Arabil |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|UM |l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha|l/t|kg/t|l/ora|kg/ora|
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Consum |26 |22,4 |30 |25,8 |5,7 |4,9 |5 |4,3 |1,1 |0,9 |6,5 |5,6 |1,7 |1,5 |3,5 |3 |3,5 |3 |5 |4,3 |2,5|2,2 |6 |5,2 |
|specific | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|nr. |1 |1 |1 |1 |2 |2 |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 |2 |1 |1 |3 |3 |1 |1 |1 |1 | | |
|lucrari/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|operatiuni| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Total/ |26 |22,4 |30 |25,8 |11,4|9,8 |5 |4,3 |1,1 |0,9 |13 |11,2 |3,4 |3 |3,5 |3 |10,5|9 |5 |4,3 |2,5|2,2 | | |
|operatiune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Legume total |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|UM |l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha| | |l/ha|kg/ha | | | | |l/ha |kg/ha |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Consum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|specific |28 |24,1 |30 |25,8 |5,7 |4,9 |5,0 |4,3 |1,8 |1,5 |2,4 |2,1 |3,3 |2,8 | | |5,3 |4,6 | | | | |38,1 |32,8 |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|lucrari/ |1 |1 |1 |1 |3 |3 |1 |1 |1 |1 |6 |6 |4 |4 | | |12,5|12,5 | | | | | | |
|operatiuni| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|total/ |28 |24,1 |30 |25,8 |17,1|14,7 |5 |4,3 |1,8 |1,5 |14,4|12,6 |13,3|11,2 | | |66,3|57,5 | | | | |38,1 |32,8 |
|operatiune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Pomicultura |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|UM |l/ha|kg/ha| | | | | | |l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha| | |l/ha|kg/ha | | | | |l/ha |kg/ha |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Consum |21,5|18,5 | | | | | | |1,6 |1,4 |3,2 |2,8 |2 |1,7 | | |11,8|10,1 | | | | |44 |37,8 |
|specific | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|nr. |0,2 |0,2 | | | | | | |1 |1 |12 |12 |2 |2 | | |6 |6 | | | | | | |
|lucrari/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|operatiuni| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|total/ |4,3 | 3,7 | | | | | | |1,6 |1,4 |38,4|33,6 |4 |3,4 | | |70,8|60,6 | | | | |44 |37,8 |
|operatiune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Vii nobile |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|UM |l/ha|kg/ha| | | | | | |1,6 |1,4 |l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha| | |l/ha|kg/ha | | | | |l/ha |kg/ha |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Consum |8 |6,9 | | | | | | |1 |1 |7,8 |6,7 |5 |4,3 | | |6,5 |5,6 | | | | |29,2 |25,1 |
|specific | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|nr. |1 |1 | | | | | | |1,6 |1,4 |5 |5 |1 |1 | | |3,5 |3,5 | | | | | | |
|lucrari/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|operatiuni| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|total/ |8 |6,9 | | | | | | | | |39 |33,5 |5 |4,3 | | |22,7|19,6 | | | | |29,2 |25,1 |
|operatiune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Pajisti |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|UM | | | | | | | | | | | | |l/ha|kg/ha| | |l/ha|kg/ha |l/t |kg/t |l/t|kg/t| | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Consum | | | | | | | | | | | | |1,7 |1,5 | | |3,5 |3 |5 |4,3 |2,5|2,2 | | |
|specific | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|nr. | | | | | | | | | | | | |2 |2 | | |2 |2 |3 |3 |6 |6 | | |
|lucrari/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|operatiuni| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+
|Total/ | | | | | | | | | | | | |3,4 |3 | | |7 |6 |15 |12,9 |15 |13,2| | |
|operatiune| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+------+----+-----+----+------+----+------+----+-----+---+----+-----+------+

    - Pentru înfiinţarea de plantaţii (vii, pomi, arbuşti) consumul de motorina este cel prevăzut în proiect.
    - In cazul calamitării totale a culturii, după care se poate înfiinţa o alta cultura, consumul de motorina va fi cel prevăzut pt. culturile nou înfiinţate.

    ANEXA 5

                        CONSUM SPECIFIC DE MOTORINA
                    la lucrările din fermele zootehnice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Denumirea lucrării Utilajul Consum specific
                                                         ────────────────────
                                                          litri/ora kg/ora
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Încărcarea gunoiului din platforma U-650 + cupa 7,4 6,4
  Încărcarea baloturilor şi furajelor TIH-445 2,6 2,2
  Încărcarea furajelor concentrate TIH-445 2,6 2,2
  Evacuarea gunoiului cu pompa tocator U-650 + pompa 4,62 4,0
  (lichide, semilichide) tocator
  Transport de dejecţii U-650 + remorca 7,2 6,2
                                          tehnologică
  Tasarea silozului de suprafaţa S-1500 10 8,6
  Transport (furaje, animale, produse U-650 + remorca 4,5 3,9
  animaliere etc.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                      CONSUMURI SPECIFICE DE CARBURANŢI
                    pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Denumirea lucrării Denumirea Consum specific
                                  utilajului ─────────────────────────
                                                      U.M. litri kg
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Decolmatari, reprofilari Draglina 100 mc 19,50 16,8
                                     Excavator 100 mc 15,20 13,1
  Săpături, nivelări, imprastieri Buldozer 100 mc 28,53 24,5
  deponii, dislocări pământ
  Reparaţii la conductele îngropate Buldoexcavator 100 mc 28,82 24,9
  de irigaţii
  Reparaţii la drenuri Sapator sant 100 mc 57,14 49,1
  Lucrări de reparaţii şi Autogreder 100 mc 48,92 42,1
  întreţinere a drumurilor de Greder tractat 100 mc 22,30 19,2
  exploatare a lucrărilor de
  îmbunătăţiri funciare
  Completări terasamente, încărcat Încărcător tona 21,60 18,6
  pământ
  Reparaţii la staţii de pompare, Macara tona 0,53 0,5
  noduri hidrotehnice Automacara tona 0,56 0,5
  Transport de muncitori şi Tractor ora 13 11,2
  materiale la lucrări de reparaţii
  în amenajări de îmbunătăţiri
  funciare
  Pomparea apei în sistemele de Motopompe ora 13 11,2
  irigaţii şi desecări
  Reparaţii la utilaje tehnologice Grupuri sudura 100 kWh 19,31 16,6
  şi armături metalice
  Transport naval Salupa ora 13 11,2
                                     Remorcher ora 31,5 27,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    ANEXA 6

    Beneficiar ..................
    Suprafaţa ...................
    ...................... alte activităţi Primăria Comunei ........
    Categorii de folosinţa: arabil
                            vie
                            pomi
                            etc.


                               SITUAŢIA
       privind cantitatea de motorina pentru fiecare beneficiar
                                                                  - tone -
┌──┬──────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│N │Cerere│Total│ │ Cantitatea de motorina normata │
│r.│(nr./ │moto-│ Total │ pentru lucrări agricole │
│c │data) │rina │ motorina ├────┬──────┬─────┬──────┬─────┬───────┬─────┬────┤
│r │ │nece-│ │Arat│Prega-│Sema-│Ferti-│Erbi-│Lucrări│Tran-│Re- │
│t.│ │sara │ │ │tit │nat │lizat │cidat│de in- │sport│col-│
│ │ │ │ │ │teren │ │ │ │treti- │teh- │tat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nere │nolo-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gic │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│0 │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 5│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│..│ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │aprobată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ x ├───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │justificată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴──────┼─────┼───────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴───────────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴────┘


    ANEXA 7

    DGAIA ............


                                REGISTRU
                   privind eliberarea bonurilor valorice


+----+----+-------+---------+--------+------+--------+---------------------------------------------------------------------+---------+------+--------+-------+
|Nr. |Data|Benefi-| Cerere |Motorina| Curs |Valoarea| | Contra- |Dife- | Semna- |Semna- |
|crt.| |ciarul | sau |aprobata|euro*)| cotei | Bonuri valorice acordate |valoarea |renta | tura | tura |
| | | |imputer- | | | unice | |bonurilor| in |benefi- |specia-|
| | | | nicire | | | calcu- +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+valorice |minus |ciarului| lis- |
| | | |vizata de| | | late | 10 mii | 50 mii | 100 mii | 500 mii | 1.000 mii |acordate |(col. | | tului |
| | | |primarie | | | | lei/bucata | lei/bucata | lei/bucata | lei/bucata | lei/bucata | |6-col.| | DGAIA |
| | | | | | | +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |17)**)| | |
| | | | (nr./ | (tone) |(lei/ | (mii |bucati|seria,|bucati|seria,|bucati|seria,|bucati|seria,|bucati|seria,|(mii lei)| | | |
| | | | data) | |euro) | lei) | | nr. | | nr. | | nr. | | nr. | | nr. | | | | |
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
| 0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+
+----+----+-------+---------+--------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+------+--------+-------+

----------
    *) Cursul de schimb lei/euro este cel comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.
    **) Rotunjirile între valoarea cotei unice calculate (col. 6) şi contravaloarea bonurilor valorice acordate (col. 17) se fac în minus.

    ANEXA 8

    DGAIA .................

                        CERERE JUSTIFICATIVĂ
         privind necesarul de bonuri valorice pe trimestrul ........

                                                              - nr. bucăţi -
┌───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────────────────────┐
│ Structura │ Primit în │ Utilizat │ Rămas │Necesarul │Solicitat pentru │
│ bonurilor │ perioada │ în perioada│neutilizat │ pentru │ trimestrul │
│ valorice │ anterioară │ anterioară│- cumulat -│trimestrul│ ............. │
│ - lei/ │- cumulat - │ - cumulat -│ (col. 1 - │..........│(col. 4 - col. 3)│
│ bucata - │ │ │ col. 2) │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 10 mii │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 50 mii │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 100 mii │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 500 mii │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ 1.000 mii │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┤
│ TOTAL : │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┘

           Director general, Contabil-şef,
          .................. ...............

    ANEXA 9

   DGAIA ..............

                          SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
         privind utilizarea bonurilor valorice primite în anul ......

                                                                   - bucăţi -
┌───────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ Structura │ Primit │ Utilizat │ │
│ bonurilor valorice │ în anul .... │ în anul .... │ Rămas neutilizat │
│ - lei/bucata - │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 10 mii │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 50 mii │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 100 mii │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 500 mii │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ 1.000 mii │ │ │ │
├───────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│ TOTAL : │ │ │ │
└───────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘

         Director general, Contabil-şef,
       ................... .................

                            --------------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Instructiuni, Ministerul Administratiei Publice, INSTRUCTIUNI nr. 1.872 din 30 aprilie 2002

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice