Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INDRUMAR Nr. 66427 din 5 octombrie 1973  pentru intocmirea regulamentelor de ordine interioara in unitatile socialiste de stat si pentru incheierea contractelor de munca in forma scrisa*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INDRUMAR Nr. 66427 din 5 octombrie 1973 pentru intocmirea regulamentelor de ordine interioara in unitatile socialiste de stat si pentru incheierea contractelor de munca in forma scrisa*)

EMITENT: CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 156 din 12 octombrie 1973
*) Prezentul îndrumar înlocuieşte <>Îndrumarul nr. 65.600/1970 pentru întocmirea regulamentelor de ordine interioarã în unitãţile socialiste de stat şi pentru încheierea contractelor de munca în forma scrisã, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 10 iunie 1970.

Crearea în ţara noastrã a unei industrii puternice, înzestratã cu o tehnica noua, perfecţionarea în ritm rapid a proceselor de producţie, dezvoltarea în mod planificat a economiei şi asigurarea unei eficiente sporite întregii activitãţi din întreprinderi, organizaţii economice şi instituţii impun o temeinica organizare şi disciplina în munca.
În acest scop, toţi salariaţii, în raport cu atribuţiile ce le revin potrivit contractului lor de munca, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile de disciplina stabilite în unitãţile în care lucreazã, contribuind la instaurarea unui climat corespunzãtor pentru o buna desfãşurare a activitãţii unitãţilor respective şi pentru fructificarea maxima a potenţialului economic al acestora, în interesul bunei stãri generale. Regulile privind organizarea şi disciplina muncii în fiecare unitate se stabilesc, potrivit <>Legii nr. 1/1970 (Legea organizãrii şi disciplinei muncii în unitãţile socialiste de stat) şi în raport cu specificul activitãţii, printr-un regulament de ordine interioarã.
În vederea întocmirii regulamentelor de ordine interioarã şi a încheierii contractelor de munca în forma scrisã, Ministerul Muncii şi Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, potrivit <>art. 23 din Legea nr. 1/1970 , dau urmãtoarele îndrumãri:

I. Cu privire la întocmirea regulamentului de ordine interioarã
A. Unitãţile în care se întocmeşte regulamentul de ordine interioarã şi modul de elaborare a acestuia

1. Regulamentele de ordine interioarã se întocmesc de unitãţile socialiste de stat, întreprinderi, celelalte organizaţii economice şi instituţii.
2. Proiectul regulamentului de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului şi se definitiveaza dupã ce a fost afişat în unitate, la loc vizibil, timp de 10 zile, avîndu-se în vedere propunerile de imbunatatire fãcute de salariaţi în acest interval de timp.
3. Regulamentul de ordine interioarã se semneazã de conducãtorul unitãţii şi de preşedintele comitetului sindicatului. În cazul unitãţilor cu organ de conducere colectivã, regulamentul se aproba, în prealabil, din partea unitãţii, de cãtre acest organ.
Dupã semnarea regulamentului, conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului vor lua mãsurile necesare pentru a-l aduce la cunostinta tuturor salariaţilor şi de a tine regulamentul afişat, în permanenta, la loc vizibil, în secţii, sectoare, ateliere sau alte locuri de munca.
4. Regulamentul de ordine interioarã intra în vigoare dupã 10 zile de la data semnãrii lui.
5. Regulamentul de ordine interioarã poate fi modificat, potrivit procedurii prevãzute pentru întocmirea lui, ori de cîte ori necesitãţile legate de organizarea şi disciplina muncii în unitate o cer.
6. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi comitetele uniunilor sindicatelor de ramura, vor asigura coordonarea întocmirii regulamentelor de ordine interioarã.
7. În sectoarele în care natura activitãţii impune instituirea unui regim de disciplina specific se vor întocmi statute disciplinare.

B. Cuprinsul regulamentului de ordine interioarã
1. La întocmirea regulamentului de ordine interioarã se vor avea în vedere dispoziţiile Codului muncii, ale <>Legii nr. 1/1970 , prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţilor, precum şi cele din prezentul îndrumar, tinindu-se seama de profilul, specificul şi complexitatea sarcinilor unitãţii.
2. Regulamentul de ordine interioarã va cuprinde o parte introductivã, în care se vor arata importanta şi necesitatea asigurãrii unei stricte discipline a muncii pentru unitatea respectiva.
Prevederile regulamentului de ordine interioarã vor fi grupate în urmãtoarele capitole: dispoziţii generale, obligaţiile conducerii unitãţii, obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de lucru în unitate, recompense, sancţiuni disciplinare.
În unitãţile care au şi subunitati (fabrici, santiere, depozite şi altele asemenea) regulamentul de ordine interioarã va cuprinde, la fiecare dintre capitolele sale, şi dispoziţii suplimentare pentru subunitatile respective, corespunzãtoare specificului activitãţii lor.
3. În capitolul I "Dispoziţii generale" al regulamentului se va preciza ca regulile de disciplina stabilite prin regulamentul de ordine interioarã se aplica tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de munca, celor care lucreazã în cadrul unitãţii ca detasati, precum şi elevilor şi studenţilor care fac practica în unitate. Cu privire la cei care lucreazã în cadrul unitãţii ca delegaţi ai unei alte unitãţi, se va mentiona ca sînt obligaţi sa respecte, pe lîngã disciplina muncii din unitatea care i-a delegat, şi regulile de disciplina specifice locului de munca unde îşi desfãşoarã activitatea pe timpul delegarii.
4. Capitolul II "Obligaţiile conducerii unitãţii" va cuprinde în mod concret, în raport cu specificul activitãţii unitãţii - întreprindere, alta organizaţie economicã, instituţie -, îndatoririle conducerii unitãţii pentru organizarea muncii şi crearea condiţiilor necesare în vederea desfãşurãrii normale a producţiei, precum şi pentru întãrirea disciplinei şi ordinii, în principal cu privire la:
- aplicarea consecventa a principiului muncii şi conducerii colective şi informarea periodicã a personalului unitãţii asupra modului de realizare a sarcinilor;
- punerea la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor şi condiţiilor avute în vedere la stabilirea normelor de munca, a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor, uneltelor, materiei prime, materialelor, documentaţiei şi echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi la luarea de mãsuri pentru asigurarea stãrii lor corespunzãtoare în vederea utilizãrii depline a capacitãţilor de producţie şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
- stabilirea instrucţiunilor pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor, maşinilor, agregatelor şi utilajelor folosite în unitate, instrucţiunilor tehnice de lucru, normelor de manipulare, depozitare şi folosire a materiilor prime şi materialelor, instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii, precum şi a celorlalte norme specifice activitãţii din unitate;
- stabilirea normelor de munca şi prescripţiilor de calitate, precum şi a procesului tehnologic;
- asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare; asigurarea instruirii salariaţilor în acest domeniu;
- aprovizionarea la timp şi în bune condiţii a tuturor secţiilor şi compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil şi energie, cu respectarea consumurilor normate;
- organizarea de acţiuni de popularizare a legislaţiei în rindurile salariaţilor, pentru asigurarea cunoaşterii de cãtre aceştia a tuturor drepturilor şi îndatoririlor ce le revin în calitate de membri ai colectivelor de munca şi de cetãţeni ai Republicii Socialiste României;
- examinarea cu atentie şi luarea în considerare a sugestiilor şi propunerilor fãcute de oamenii muncii în vederea îmbunãtãţirii activitãţii în toate compartimentele, precum şi informarea acestora asupra modului de rezolvare;
- luarea mãsurilor pentru eliberarea de legitimatii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de munca al fiecãruia;
- întocmirea caracteristicilor privind activitatea profesionalã a salariaţilor şi aducerea lor la cunostinta celor în cauza.
În acest capitol se va prevedea, totodatã, ca persoanele care asigura conducerea unitãţii - în afarã de obligaţiile pe care le au în aceasta calitate - au şi toate celelalte îndatoriri care revin oricãrui salariat.
5. În capitolul III "Obligaţiile salariaţilor" se vor prevedea, în raport cu profilul activitãţii unitãţii - întreprindere, alta organizaţie economicã, instituţie -, îndatoririle salariaţilor, în principal cu privire la:
- respectarea programului de lucru;
- executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor de serviciu ce le revin;
- respectarea normelor de munca şi a prescripţiilor de calitate stabilite;
- folosirea integrala şi cu maximum de eficienta a timpului de munca, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
- însuşirea şi respectarea procesului tehnologic şi de munca stabilit pentru compartimentul, respectiv locul de munca la care îşi desfãşoarã activitatea;
- folosirea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor încredinţate, la parametrii de funcţionare prevãzuţi în documentaţia tehnica;
- folosirea materiilor prime, materialelor, energiei, sculelor şi dispozitivelor, cu respectarea normelor de consum, evitindu-se risipa de combustibil şi energie electrica;
- respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru şi de prevenire a incendiilor sau a oricãror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clãdirile, instalaţiile unitãţii ori viata, integritatea corporalã sau sãnãtatea unor persoane;
- înştiinţarea şefului ierarhic superior de îndatã ce au luat cunostinta de existenta unor nereguli, abateri, greutãţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de munca, în întreţinerea utilajelor etc., ori de alta natura, şi propunerea de mãsuri, în raport cu posibilitãţile pe care le au, pentru prevenirea unor asemenea situaţii;
- nelasarea fãrã supraveghere, în timpul programului de munca, a maşinilor şi instalaţiilor în funcţiune;
- neparasirea locului de munca pînã la sosirea schimbului, acolo unde se lucreazã fãrã întrerupere; în caz de neprezentare a schimbului, salariatul este obligat sa anunţe pe şeful sau ierarhic, pentru a se lua mãsurile necesare;
- apãrarea bunurilor proprietate socialistã;
- respectarea dispoziţiilor legale privind pãstrarea secretului de stat şi a celor referitoare la documentele, datele sau informaţiile care nu sînt destinate publicitãţii;
- respectarea regulilor de acces în locurile de munca unde intrarea este permisã numai în anumite condiţii;
- comportarea corecta în cadrul relaţiilor de serviciu, promovarea de raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de lucru şi combaterea oricãror manifestãri necorespunzãtoare;
- menţinerea ordinii şi curãţeniei la locul de munca;
- ridicarea necontenita a calificãrii profesionale, a nivelului de cunoştinţe tehnico-ştiinţifice şi de cultura generalã, frecventarea şi absolvirea cursurilor de perfecţionare organizate sau recomandate de unitate.
6. În capitolul IV "Organizarea timpului de munca în unitate" vor fi prevãzute, în raport cu profilul şi specificul unitãţii, urmãtoarele:
- ora începerii şi ora terminãrii programului de lucru;
- modul de organizare a lucrului - în schimburi, tura, turnus, program de exploatare etc. -, cu indicarea duratei şi condiţiilor în care se fac predarea şi preluarea lucrului;
- durata pauzei pentru masa şi orele la care se acorda la locurile de munca pentru care este stabilitã;
- durata pauzelor pentru alaptare acordate femeilor cu copii mici şi orele cînd urmeazã a se acorda; posibilitatea ca pauzele sa fie înlocuite, la cererea mamei, cu reducerea programului de lucru;
- modul de organizare a serviciului pe unitate şi a orelor de garda;
- modul de acordare a zilei de repaus sãptãmînal, în cazul în care acest repaus nu poate fi asigurat duminica;
- modul în care se tine evidenta prezentei salariaţilor (pontaj, condica de prezenta etc.), precum şi evidenta orelor efectuate peste program;
- regulile privind accesul în unitate, circulaţia în cadrul acesteia a salariaţilor şi a persoanelor strãine; stabilirea locurilor de munca unde accesul sau circulaţia este permisã numai în condiţii anume stabilite; asigurarea exercitãrii controlului asupra respectãrii acestor reguli;
- modul în care se face programarea şi se tine evidenta concediilor de odihna, concediilor de boala, invoirilor şi concediilor fãrã plata, precum şi a concediilor de studii.
7. La capitolul V "Recompense" se va prevedea ca salariaţii care îşi îndeplinesc în cele mai bune condiţii sarcinile ce le revin şi aduc o contribuţie deosebita la îndeplinirea angajamentelor individuale şi colective pot primi sau, dupã caz, pot fi propuşi sa li se acorde, potrivit dispoziţiilor legale, urmãtoarele recompense:
a) trepte sau gradatii la salariul tarifar, cu reducerea vechimii minime prevãzute de lege;
b) gratificatii, premii şi alte recompense materiale;
c) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne, titluri distinctive;
d) înscrierea în cartea de onoare;
e) înscrierea pe tabloul de onoare, evidentierea în munca, multumire verbalã sau în scris.
În acest capitol al regulamentului de ordine interioarã se vor preciza, totodatã, celelalte recompense - în bani sau în obiecte, excursii gratuite etc. - pe care unitatea le asigura în condiţiile prevãzute de lege.
Se va preciza, de asemenea, ca recompensele acordate se noteaza în fişa sau dosarul personal, iar cele prevãzute la lit. c) şi d) se înscriu şi în carnetul de munca al salariatului.
8. La capitolul VI "Sancţiuni disciplinare" se va prevedea ca încãlcarea cu vinovãţie a obligaţiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã, sancţionatã ca atare, indiferent de funcţia pe care o are salariatul care a savirsit-o.
Se va preciza ca sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor în caz de abatere disciplinarã sînt - potrivit art. 100 alin. 1 din Codul muncii - urmãtoarele:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradatii sau trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
d) reducerea salariului şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe durata de 1-3 luni, cu 5-10%;
e) retrogradarea în funcţie sau în categorie - în cadrul aceleiaşi profesii - pe durata de 1-3 luni;
f) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
În acest capitol se va mentiona şi dreptul colectivelor de munca de a dezbate abaterile sãvîrşite de persoane din compunerea acestor colective şi de a cere conducerii unitãţii aplicarea de sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca.
Se va arata totodatã ca sancţiunile disciplinare se stabilesc de organul de conducere colectivã sau de conducãtorul unitãţii ori compartimentului de munca; se vor indica şefii compartimentelor din unitate care pot aplica sancţiunile "mustrare" şi "avertisment".
Se va arata ca abaterile disciplinare sãvîrşite de un salariat în perioada detaşãrii în alta unitate se sancţioneazã de conducerea unitãţii la care acesta este detaşat. Sancţiunile privind retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare şi retrogradarea în funcţie pot fi aplicate salariaţilor detasati numai cu acordul conducerii unitãţii care i-a detaşat. Sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de munca se aplica de conducerea unitãţii care i-a detaşat.
De asemenea, se va arata ca abaterile disciplinare sãvîrşite de un salariat în timpul delegarii în alta unitate se sancţioneazã de cãtre conducerea unitãţii care l-a delegat.
Se va preciza, totodatã, ca în comunicarea scrisã ce se face salariatului, în legatura cu sancţiunea aplicatã, se vor prevedea şi calea de atac, termenul de introducere a plingerii şi organele competente sa soluţioneze plîngerea.

La întocmirea regulamentului de ordine interioarã, conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului vor acorda o atentie deosebita pentru ca prevederile înscrise în regulament sa corespundã pe deplin dispoziţiilor Codului muncii şi actelor normative adoptate în temeiul acestuia şi sa reprezinte o concretizare la specificul şi profilul unitãţii.

II. Cu privire la încheierea contractului de munca în forma scrisã
1. În conformitate cu dispoziţiile art. 64 din Codul muncii, la încadrarea în munca se vor încheia contracte individuale de munca în forma scrisã.
Contractul de munca se încheie în doua exemplare - unul pentru unitate şi altul pentru salariat - şi va cuprinde:
a) pãrţile între care se încheie contractul - cu arãtarea denumirii unitãţii, a sediului, a reprezentanţilor legali competenţi sa dispunã încadrarea - şi salariatul (cu menţiunea datelor personale ale acestuia, a celor referitoare la pregãtirea profesionalã şi vechimea în specialitate).
Se va specifica modul în care, potrivit legii, în sensul art. 63 din Codul muncii, s-a procedat la verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale ce a precedat încadrarea (proba practica, examen, concurs ori termen de încercare, dupã caz) şi rezultatele acesteia, sau dacã s-a procedat la încadrare fãrã o asemenea verificare, în situaţiile de excepţie prevãzute de lege.
Dacã cel ce urmeazã a fi încadrat este şi pensionar, se vor mentiona felul pensiei, precum şi dispoziţiile legale care i se aplica în privinta cumulului pensiei cu salariul.
În cazul în care încadrarea celui în cauza se face ca urmare a unei reorganizari a unitãţii prin comasare sau divizare, se vor mentiona toate datele necesare în legatura cu situaţiile respective;
b) durata pentru care se încheie contractul - nedeterminatã sau determinata.
Pentru contractul de munca pe durata determinata se va fixa durata acestuia cu date certe privind începerea şi sfîrşitul efectelor sale şi se va mentiona ce anume situaţie a fãcut necesarã încheierea unui asemenea contract.
În cazul în care încheierea contractului de munca pe durata nedeterminatã s-a fãcut în temeiul unei dispoziţii de repartizare obţinutã de un absolvent de la învãţãmîntul superior de zi, se va preciza perioada de stagiu obligatoriu în unitatea pentru are a fost emisã repartizarea;
c) funcţia (meseria) pe care urmeazã sa o îndeplineascã persoana incadrata în munca, cu indicarea locului de munca, dacã precizarea specialitatii respective o face necesarã.
În cazul în care munca urmeazã sa fie prestatã într-o subunitate cu activitate permanenta în alta localitate, se va preciza ca locul de munca al celui în cauza va fi acea subunitate.
Dacã activitatea persoanei încadrate în munca impune deplasãri periodice ori permanente (pentru control, supraveghere, îndrumare etc.), se va face precizare despre aceasta.
În cazul în care activitatea salariatului urmeazã sa se desfãşoare pe santiere sau în diferite alte puncte de lucru, se vor preciza localitãţile sau raza teritorialã în care el urmeazã sa presteze munca.
În cazul în care activitatea salariatului urmeazã sa se desfãşoare în condiţii deosebite de munca (vãtãmãtoare, periculoase), se vor face precizãrile necesare în legatura cu aceasta, inclusiv timpul din programul de munca cît lucreazã în condiţiile respective;
d) volumul de munca ce urmeazã sa fie prestat - o norma intreaga sau o fracţiune de norma (cu indicarea fracţiunilor respective);
e) salariul tarifar de încadrare pe care urmeazã sa-l primeascã persoana incadrata în munca pentru munca prestatã.
Se vor mentiona, pentru muncitorii calificaţi şi necalificati, categoria şi treapta de salarizare, iar pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, clasa şi gradatia, şi pentru cei încadraţi cu salariu fix şi indemnizaţie, care este cuantumul acestora.
De asemenea, pentru categoriile de persoane încadrate în munca, cãrora li se fac reţineri din salariul tarifar pînã la cunoaşterea rezultatelor referitoare la îndeplinirea sarcinilor, se va face menţiunea şi despre aceasta situaţie.
În cazul în care încadrarea se face pentru o activitate remuneratã pe baza de cota procentualã sau în alt mod prevãzut de lege, se va preciza modul de salarizare;
f) obligaţiile generale pe care şi le asuma unitatea.
Se va preciza ca unitatea îşi asuma obligaţia de a lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzãtoare desfãşurãrii normale a procesului de producţie la un înalt nivel tehnic şi cu randamentul economic maxim, de a se preocupa de îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de munca şi de viata, de a organiza şi sprijini activitatea de perfecţionare a pregãtirii profesionale.
Se va mentiona, de asemenea, ca unitatea se obliga sa acorde persoanei încadrate în munca toate drepturile prevãzute de lege ce decurg din aceasta calitate cu privire la remunerarea muncii, stabilitatea în munca, participarea la conducerea organizatã şi controlul activitãţii unitãţii, beneficierea de condiţiile create pentru ridicarea pregãtirii profesionale, promovarea în munca, repausul sãptãmînal şi concediul de odihna, protecţia muncii, asistenta socialã, pensii etc.;
g) alte obligaţii pe care şi le asuma unitatea.
Se vor preciza şi alte obligaţii ale conducerii unitãţii, ca de pilda: obligaţia de a asigura salariatului, în condiţiile legii, dupã caz, o locuinta ca accesoriu al contractului de munca, cazarea gratuita în spaţii destinate nelocalnicilor, transportul zilnic gratuit din localitatea de domiciliu, transportul periodic gratuit pentru vizitarea familiei, folosirea cantinelor, cãminelor, creselor pentru copii etc.;
h) obligaţiile generale ale salariatului.
Se va preciza ca persoana incadrata în munca se obliga sa apere proprietatea socialistã şi sa contribuie la dezvoltarea ei, sa realizeze norma de munca şi celelalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul deţinut, sa efectueze orice activitate potrivit pregãtirii sale şi nevoilor unitãţii, sa respecte programul de lucru, sa foloseascã integral şi cu eficienta timpul de munca, sa asigure utilizarea integrala a capacitãţilor de producţie şi ridicarea productivitatii muncii, sa respecte ordinea şi disciplina la locul de munca, sa-şi ridice necontenit calificarea profesionalã, sa urmeze şi sa absolve cursurile de perfecţionare organizate sau recomandate de unitate, sa respecte normele socialiste de conduita în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivului de munca, sa asigure pãstrarea secretului de stat, sa respecte normele de protecţie a muncii etc.;
i) semnatura pãrţilor;
j) data încheierii contractului şi numãrul sub care a fost înregistrat în unitatea parte în contract.
2. În vederea încheierii contractului de munca, unitatea este obligatã sa ceara persoanei care solicita încadrarea sa prezinte urmãtoarele acte:
a) buletinul de identitate;
b) carnetul de munca, iar în lipsa acestuia o declaraţie prin care salariatul arata ca nu a mai fost angajat sau motivele pentru care nu poate prezenta carnetul de munca;
c) acte din care sa rezulte ca are studiile, respectiv calificarea cerutã pentru funcţia (meseria) pe care urmeazã sa o ocupe;
d) acte din care sa rezulte starea sãnãtãţii sale;
e) dovada privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior;
f) orice alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei (meseriei) în cauza.
3. Dupã încheierea contractului de munca unitatea este obligatã sa inmineze salariatului un exemplar al contractului şi sa-i întocmeascã carnetul de munca în termen de 30 de zile de la angajare, dacã nu a avut carnet de munca întocmit anterior.
În cazul cînd din dovada privind situaţia debitelor rezulta debite neachitate, unitatea care-l încadreazã este obligatã sa încunoştiinţeze unitatea sau persoana creditoare despre încadrarea sa. La încetarea contractului de munca unitatea este obligatã sa inmineze salariatului carnetul de munca completat la zi şi o dovada privind situaţia debitelor.
La cererea salariatului unitatea este obligatã sa-i elibereze şi o adeverinta cuprinzînd caracterizarea activitãţii sale profesionale.
4. În contractul de munca (atît în exemplarul unitãţii, cît şi în cel inminat salariatului) se vor înscrie, prin menţiuni corespunzãtoare, toate modificãrile aduse ulterior contractului de munca, pe baza consimtamintului pãrţilor sau ca efect al unei dispoziţii legale (schimbarea funcţiei [meseriei] în condiţiile legii, suspendarea sau încetarea contractului, cu menţionarea datei şi a temeiului legal al mãsurii în cauza).
5. În cazul în care unitatea trimite persoana incadrata în munca la o şcoala sau curs de calificare ori perfecţionare, cu scoatere din producţie, contractul de munca se completeazã printr-un act adiţional la contractul de munca, în dublu exemplar - unul pentru unitate şi altul pentru salariat -, care va cuprinde urmãtoarele:
a) obligaţia unitãţii de a suporta - direct sau prin alt organ - parţial sau integral, în condiţiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului;
b) obligaţia salariatului de a lucra în unitatea respectiva cel puţin 5 ani de la terminarea formei de instruire, în raport cu necesitãţile producţiei, cheltuielile suportate de unitate, durata şi importanta formei de instruire;
c) obligaţia salariatului ca în cazul nerespectãrii angajamentului de a lucra în unitate în perioada stabilitã prin actul adiţional, precum şi în cazul eliminãrii sale din şcoala (curs), pentru abateri, sau al pãrãsirii acesteia din motive ce-i sînt imputabile, sa plãteascã o despãgubire egala cu cheltuielile suportate de unitate sau de acel organ, pentru pregãtirea sa în cadrul formei de instruire respective.
6. La încadrarea în funcţie a conducãtorilor de unitãţi şi a altor cadre de conducere stabilite de ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, contractul de munca va cuprinde şi angajamentul persoanelor respective cu privire la rãspunderea ce şi-o asuma pentru:
a) pãstrarea, apãrarea şi valorificarea la nivel superior a fondurilor materiale şi bãneşti preluate prin procesul-verbal întocmit;
b) restituirea, la termenele şi în condiţiile legii, a valorii mijloacelor materiale pe care statul le-a pus la dispoziţia colectivului de munca pe care l-a condus;
c) luarea mãsurilor necesare pentru buna gospodãrire a unitãţii, pentru introducerea tehnicii noi şi a tehnologiilor avansate şi creşterea eficientei economice a întregii activitãţi.

-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Jorge
15 Iulie 2015
Sincer ? Dupa ce m-am abonat la tine , acuma nu mai e dlnbosipiia cartea de la A-Z ? Not FoundApologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016