Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INDRUMAR nr. 65.600 din 10 iunie 1970  pentru intocmirea regulamentelor de ordine interioara in unitatile socialiste de stat si pentru incheierea contractelor de munca in forma scrisa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INDRUMAR nr. 65.600 din 10 iunie 1970 pentru intocmirea regulamentelor de ordine interioara in unitatile socialiste de stat si pentru incheierea contractelor de munca in forma scrisa

EMITENT: CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 10 iunie 1970

Crearea în ţara noastrã a unei industrii puternice, înzestratã cu o tehnica noua, perfecţionarea în ritm rapid a proceselor de producţie, dezvoltarea în mod planificat a economiei şi asigurarea unei eficiente sporite întregii activitãţi din întreprinderi, organizaţii economice şi instituţii impun o temeinica organizare şi disciplina în munca.
În acest scop, toţi salariaţii, în raport de atribuţiile ce le revin potrivit contractului lor de munca, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile de disciplina stabilite în unitãţile în care lucreazã, contribuind la instaurarea unui climat corespunzãtor pentru o buna desfãşurare a activitãţii unitãţilor respective şi pentru fructificarea maxima a potenţialului economic al acestora, în interesul bunastarii generale. Regulile privind organizarea şi disciplina muncii în fiecare unitate se stabilesc, potrivit Legii nr. 1/1970 privind organizarea şi disciplina muncii în unitãţile socialiste de stat şi în raport cu specificul activitãţii, printr-un regulament de ordine interioarã.
În vederea întocmirii regulamentelor de ordine interioarã şi a încheierii contractelor de munca în forma scrisã, Ministerul Muncii şi Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor dau, potrivit art. 23 din Legea nr. 1/1970, urmãtoarele îndrumãri:

I. CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

A. Unitãţile în care se întocmeşte regulamentul de ordine interioarã şi modul de elaborare a acestuia

1. Regulamentele de ordine interioarã se întocmesc de unitãţile socialiste de stat: întreprinderi, celelalte organizaţii economice şi instituţii.
2. Proiectul regulamentului de ordine interioarã se întocmeşte de cãtre conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului şi se definitiveaza dupã ce a fost afişat în unitate, la loc vizibil, timp de 10 zile, avîndu-se în vedere propunerile de imbunatatire fãcute de salariaţi în acest interval de timp.
3. Regulamentul de ordine interioarã se semneazã de conducãtorul unitãţii şi de preşedintele comitetului sindicatului. În cazul unitãţilor cu organ de conducere colectivã, regulamentul se aproba în prealabil, din partea unitãţii, de cãtre acel organ.
Dupã semnarea regulamentului, conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului vor lua mãsurile necesare pentru a-l aduce la cunostinta tuturor salariaţilor şi de a tine regulamentul afişat, în permanenta, la loc vizibil - în secţii, sectoare, ateliere sau alte locuri de munca.
4. Regulamentul de ordine interioarã intra în vigoare dupã 10 zile de la data semnãrii lui.
5. Regulamentul de ordine interioarã poate fi modificat, potrivit procedurii prevãzute pentru întocmirea lui, ori de cîte ori necesitãţile legate de organizarea şi disciplina muncii în unitate o cer.
6. Pînã la intrarea în vigoare a noilor regulamente de ordine interioarã - care vor trebui întocmite, pe baza prezentului îndrumar, cel mai tirziu pînã la data de 26 septembrie 1970 - se aplica în continuare regulamentele în vigoare; fac excepţie dispoziţiile privind recompensele şi sancţiunile disciplinare cuprinse în actualele regulamente de ordine interioarã, care se înlocuiesc cu prevederile corespunzãtoare din Legea nr. 1/1970.
7. Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi comitetele uniunilor sindicatelor pe ramuri vor asigura coordonarea şi controlul întocmirii regulamentelor de ordine interioarã în unitãţi.
8. În sectoarele în care natura activitãţii impune instituirea unui regim de disciplina specific, se vor întocmi, tot pînã la 26 septembrie 1970, statute disciplinare, în condiţiile stabilite de art. 26 din Legea nr. 1/1970.

B. Cuprinsul regulamentului de ordine interioarã

1. La întocmirea regulamentului de ordine interioarã se vor avea în vedere dispoziţiile Legii nr. 1/1970, prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţii şi cele din prezentul îndrumar, tinindu-se seama de profilul, specificul şi complexitatea sarcinilor unitãţii.
2. Regulamentul de ordine interioarã va cuprinde o parte introductivã, în care se vor arata importanta şi necesitatea asigurãrii unei stricte discipline a muncii pentru unitatea respectiva.
Prevederile regulamentului de ordine interioarã vor fi grupate în urmãtoarele capitole: dispoziţii generale, obligaţiile conducerii unitãţii, obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de lucru în unitate, recompense, sancţiuni disciplinare.
În unitãţile care au şi subunitati (fabrici, santiere, grupuri de santiere, depozite şi alte asemenea), regulamentul de ordine interioarã va cuprinde, la fiecare din capitolele sale, şi dispoziţii suplimentare pentru subunitatile respective, corespunzãtoare specificului activitãţii lor.
3. În capitolul I "Dispoziţii generale" al regulamentului se va preciza ca regulile de disciplina stabilite prin regulamentul se ordine interioarã se aplica tuturor salariaţilor unitãţii, indiferent de durata contractului de munca, celor care lucreazã în cadrul unitãţii ca detasati, precum şi elevilor şi studenţilor care fac practica în unitate. Cu privire la cei care lucreazã în cadrul unitãţii ca delegaţi ai unei alte unitãţi se va mentiona ca sînt obligaţi sa respecte pe lîngã disciplina muncii din unitatea care i-a delegat, şi regulile de disciplina specifice locului de munca unde îşi desfãşoarã activitatea pe timpul delegarii.
4. Capitolul II "Obligaţiile conducerii unitãţii" va cuprinde în mod concret, în raport cu specificul activitãţii unitãţii - întreprindere, alta organizaţie economicã, instituţie -, îndatoririle conducerii unitãţii pentru organizarea muncii şi crearea condiţiilor necesare în vederea desfãşurãrii normale a producţiei, precum şi pentru întãrirea disciplinei şi ordinii, în principal, cu privire la:
- punerea la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor şi condiţiilor avute în vedere la stabilirea normelor de munca, a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor, uneltelor, materiei prime, materialelor, documentaţiei şi a echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi la luarea de mãsuri pentru asigurarea stãrii lor corespunzãtoare, în vederea utilizãrii depline a capacitãţilor de producţie şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
- stabilirea instrucţiunilor pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor, maşinilor, agregatelor şi utilajelor folosite în unitate, instrucţiunilor tehnice de lucru, normelor de manipulare, depozitare şi folosire a materiilor prime şi materialelor, instrucţiunilor proprii de proiectie a muncii, precum şi a celorlalte norme specifice activitãţii din unitate;
- stabilirea normelor de munca şi prescripţiilor de calitate, precum şi a procesului tehnologic;
- asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare; asigurarea instruirii salariaţilor în acest domeniu;
- aprovizionarea la timp şi în bune condiţii a tuturor secţiilor şi compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil şi energie, cu respectarea consumurilor normate;
- luarea mãsurilor pentru eliberarea de legitimatii tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de munca al fiecãruia;
- întocmirea caracterizarilor privind activitatea profesionalã a salariaţilor şi aducerea lor la cunostinta celor în cauza.
În acest capitol se va prevedea totodatã ca persoanele care asigura conducerea unitãţii în afarã de obligaţiile pe care le au în aceasta calitate au şi toate celelalte îndatoriri care revin oricãrui salariat.
5. În capitolul III "Obligaţiile salariaţilor" se vor prevedea, în raport de profilul activitãţii unitãţii - întreprindere, alta organizaţie economicã, instituţie -, îndatoririle salariaţilor, în principal, cu privire la:
- respectarea programului de lucru;
- executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor de serviciu ce le revin;
- respectarea normelor de munca şi a prescripţiilor de calitate stabilite;
- folosirea integrala şi cu maximum de eficienta a timpului de munca pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
- însuşirea şi respectarea procesului tehnologic şi de munca stabilit pentru compartimentul, respectiv locul de munca la care-şi desfãşoarã activitatea;
- folosirea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor încredinţate la parametrii de funcţionare prevãzuţi în documentaţia tehnica;
- folosirea materiilor prime, materialelor, energiei, sculelor şi dispozitivelor, cu respectarea normelor de consum;
- respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru şi de prevenire a incendiilor sau a oricãror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clãdirile, instalaţiile unitãţii ori viata, integritatea corporalã sau sãnãtatea unor persoane;
- înştiinţarea şefului ierarhic superior de îndatã ce au luat cunostinta de existenta unor nereguli, abateri, greutãţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de munca, în întreţinerea utilajelor etc., ori de alta natura şi propunerea de mãsuri, în raport de posibilitãţile pe care le au, pentru prevenirea unor asemenea situaţii;
- nelasarea fãrã supraveghere, în timpul programului de munca, a maşinilor şi instalaţiilor în funcţiune;
- neparasirea locului de munca pînã la sosirea schimbului, acolo unde se lucreazã fãrã întrerupere; în caz de neprezentare a schimbului, salariatul este obligat sa anunţe pe şeful sau ierarhic, pentru a se lua mãsurile necesare;
- apãrarea bunurilor proprietate socialistã;
- respectarea dispoziţiilor legale privind pãstrarea secretului de stat şi a celor referitoare la documentele, datele sau informaţiile care nu sînt destinate publicitãţii;
- respectarea regulilor de acces în locurile de munca unde intrarea este permisã numai în anumite condiţii;
- comportarea corecta în cadrul relaţiilor de serviciu, promovarea de raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de lucru şi combaterea oricãrei manifestãri necorespunzãtoare;
- menţinerea ordinii şi curãţeniei la locul de munca.
6. În capitolul IV "Organizarea timpului de lucru în unitate" vor fi prevãzute, în raport de profilul şi specificul unitãţii, urmãtoarele:
- ora începerii şi ora terminãrii programului de lucru;
- modul de organizare a lucrului - în schimburi, tura, turnus, program de exploatare etc. - cu indicarea duratei şi condiţiilor în care se face predarea şi preluarea lucrului;
- durata pauzei pentru masa şi orele la care se acorda la locurile de munca pentru care este stabilitã;
- durata pauzelor pentru alaptare acordate femeilor cu copii mici şi orele cînd urmeazã a fi acordate; cazurile în care pauzele pot fi cumulate prin reducerea programului de munca;
- modul de organizare a serviciului pe unitate şi a orelor de garda;
- modul de acordare a zilei de repaus sãptãmînal, în cazul în care acest repaus nu poate fi asigurat duminica;
- modul în care se tine evidenta prezentei salariaţilor (pontaj, condica de prezenta etc.),. precum şi evidenta orelor efectuate peste program;
- regulile privind accesul în unitate, circulaţia în cadrul acesteia a salariaţilor şi a persoanelor strãine; stabilirea locurilor de munca unde accesul sau circulaţia este permisã numai în condiţii anume stabilite; asigurarea exercitãrii controlului asupra respectãrii acestor reguli;
- modul în care se face programarea şi se tine evidenta concediilor de odihna, concediilor de boala, invoirilor şi concediilor fãrã plata, precum şi a concediilor de studii.
7. La capitolul V "Recompense" se va prevedea ca salariaţii care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile ce le revin pot primi sau, dupã caz, pot fi propuşi sa li se acorde, potrivit dispoziţiilor legale, urmãtoarele recompense:
a) multumire verbalã sau în scris din partea organelor de conducere;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea pe tabloul de onoare;
d) înscrierea în cartea de onoare;
e) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne şi titluri distinctive;
f) acordarea de trepte sau gradatii superioare la salariul tarifar;
r) gratificatii şi premii.
În acest capitol al regulamentului de ordine interioarã se vor preciza totodatã celelalte recompense - în bani sau în obiecte, excursii gratuite etc. - pe care unitatea le asigura în condiţiile prevãzute de lege
Se va preciza, de asemenea, ca recompensele acordate se noteaza în fişa sau dosarul personal al salariatului, iar cele prevãzute la lit. d şi e se înscriu şi în carnetul de munca al acestuia.
8. În capitolul VI "Sancţiuni disciplinare", se va prevedea ca încãlcarea cu vinovãţie a obligaţiilor de munca, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã, sancţionatã ca atare, indiferent de funcţia pe care o are salariatul care a savirsit-o.
Se va preciza ca sancţiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaţilor în caz de abatere disciplinarã sînt - potrivit art. 13 din Legea nr. 1/1970 - urmãtoarele:
a) mustrare;
b) avertisment;
e) retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
d) retrogradarea în funcţie sau în categorie - în cadrul aceleiaşi profesii pe durata de 1, 2 sau 3 luni;
e) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
În acest capitol se va arata totodatã ca sancţiunile disciplinare se stabilesc de organul de conducere colectivã sau de conducãtorul unitãţii.
Se vor indica maistrii şi şefii compartimentelor din unitate care pot aplica sancţiunile mustrare şi avertisment.
Se va arata ca abaterile disciplinare sãvîrşite de salariat în perioada detaşãrii în alta unitate se sancţioneazã de conducerea unitãţii la care acesta este detaşat. Sancţiunile cu retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare şi retrogradarea în funcţie pot fi aplicate salariaţilor detasati numai cu acordul conducerii unitãţii care i-a detaşat; sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de munca se aplica de conducerea unitãţii care l-a detaşat.
De asemenea, se va arata ca abaterile disciplinare sãvîrşite de un salariat în timpul delegarii în alta unitate se sancţioneazã de cãtre conducerea unitãţii care l-a delegat.
Se va preciza totodatã ca în comunicarea scrisã ce se face salariatului în legatura cu sancţiunea aplicatã se vor prevedea şi calea de atac; termenul de introducere a plingerii şi organele competente sa soluţioneze plîngerea.
La întocmirea regulamentului de ordine interioarã, conducerea unitãţii şi comitetul sindicatului vor acorda o atentie deosebita pentru ca prevederile înscrise în regulament sa corespundã pe deplin dispoziţiilor Legii nr. 1/1970 şi sa reprezinte o concretizare la specificul şi profilul unitãţii.

II. CU PRIVIRE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MUNCA ÎN FORMA SCRISĂ

1. Contractul de munca în forma scrisã se încheie, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1/1970, cu toţi salariaţii ce vor fi încadraţi dupã data intrãrii în vigoare a acestei legi.
Contractul de munca se încheie în doua exemplare - unul pentru unitate şi altul pentru salariat - şi va cuprinde:
a) pãrţile între care se încheie contractul - unitate şi salariat - cu menţiunea datelor personale pentru acesta din urma, inclusiv cele privind pregãtirea sa profesionalã şi vechimea sa în funcţie (profesie, meserie).
În cazul în care încadrarea se face ca urmare a repartizãrii date de un organ competent, se va mentiona şi acea repartizare.
Dacã cel ce urmeazã a fi încadrat este şi pensionar, se vor mentiona felul pensiei, precum şi dispoziţiile legale care i se aplica în privinta cumulului pensiei cu salariul.
În cazul în care încadrarea celui în cauza se face ca urmare a unei reorganizari a unitãţii prin comasare sau divizare, se vor mentiona toate datele necesare în legatura cu situaţiile respective;
b) durata pentru care se încheie contractul - nedeterminatã sau determinata -, în acest din urma caz cu precizarea perioadei respective şi a datei de la care contractul intra în vigoare.
În cazul în care repartizarea menţionatã la lit. a a fost data unui absolvent al unei instituţii de învãţãmînt, se va preciza perioada de stagiu obligatoriu în unitatea pentru care a fost emisã repartizarea;
c) funcţia (meseria) pe care urmeazã sa o îndeplineascã salariatul, cu indicarea locului de munca dacã precizarea specialitatii respective o face necesarã.
În cazul în care munca urmeazã a fi prestatã într-o subunitate cu activitate permanenta în alta localitate, se va preciza ca locul de munca al celui în cauza va fi acea subunitate.
Dacã activitatea salariatului impune deplasãri periodice ori permanente (pentru control, supraveghere, îndrumare etc.), se va face precizare despre aceasta.
În cazul în care activitatea salariatului urmeazã sa se desfãşoare pe santiere sau în diferite alte puncte de lucru, se vor preciza localitãţile sau raza teritorialã în care el urmeazã sa presteze munca.
În cazul în care activitatea salariatului urmeazã sa se desfãşoare în condiţii deosebite de munca (vãtãmãtoare, periculoase), se vor face precizãrile necesare în legatura cu aceasta, inclusiv timpul din programul de munca cît lucreazã în condiţiile respective;
d) condiţii de încadrare: pentru o norma intreaga sau pentru o fracţiune de norma (cu indicarea fracţiunii respective);
e) salariul tarifar de încadrare pe care urmeazã sa-l primeascã pentru munca prestatã.
În cazul în care încadrarea se face pentru o activitate remuneratã pe baza de cota procentualã sau în alt mod prevãzut de lege, se va preciza modul de salarizare respectiv;
f) termenul de încercare fixat, dupã expirarea cãruia, dacã cel în cauza se dovedeşte a fi corespunzãtor, contractul de munca se considera definitiv;
g) obligaţiile generale pe care şi le asuma unitatea. Se va preciza ca unitatea, prin conducerea ei, se obliga sa asigure salariatului condiţii corespunzãtoare de munca, punîndu-i la dispoziţie, potrivit specificului muncii sale, instalaţiile, maşinile, aparatele, uneltele, materia prima, materialele, documentaţia, echipamentul de protecţie şi de lucru, precum şi orice alte mijloace necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor de munca. Se va preciza, de asemenea, ca se vor acorda celui în cauza toate drepturile ce decurg din calitatea de salariat, în condiţiile prevãzute de lege;
h) alte obligaţii pe care şi le asuma unitatea. Se vor preciza şi alte obligaţii ale conducerii unitãţii, ca de pilda: obligaţia de a asigura salariatului, în condiţiile legii, dupã caz, o locuinta ca accesoriu al contractului de munca; cazarea gratuita în spaţii destinate nelocalnicilor, transportul zilnic gratuit din localitatea de domiciliu, transportul periodic gratuit pentru vizitarea familiei, folosirea cantinelor, cãminelor, creselor pentru copii etc.;
i) obligaţiile generale ale salariatului. Se va preciza ca acesta se obliga sa îndeplineascã sarcinile de munca ce-i revin, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a unitãţii, contractului colectiv, regulamentului de ordine interioarã ai dispoziţiilor date de şefii ierarhici în legatura cu desfãşurarea activitãţii, de a respecta ordinea şi disciplina la locul de munca şi de a îndeplini orice alte obligaţii pe care le are potrivit legii;
j) semnatura pãrţilor;
k) data încheierii contractului şi numãrul sub care a fost înregistrat în unitatea parte în contract.
2. În vederea încheierii contractului de munca, unitatea este obligatã sa ceara persoanei care solicita încadrarea sa prezinte urmãtoarele acte:
a) buletinul de identitate;
b) carnetul de munca, iar în lipsa acestuia o declaraţie prin care salariatul arata ca nu a mai fost angajat sau motivele pentru care nu poate prezenta carnetul de munca;
c) acte din care sa rezulte ca are studiile, respectiv calificarea cerutã pentru funcţia (meseria) pe care urmeazã sa o ocupe;
d) acte din care sa rezulte starea sãnãtãţii sale;
e) dovada privind situaţia debitelor sale la unitatea la care a lucrat anterior;
f) orice alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcţiei (meseriei) în cauza.
3. Dupã încheierea contractului de munca, unitatea este obligatã sa inmineze salariatului un exemplar al contractului şi sa-i întocmeascã carnetul de munca în termen de 30 de zile de la angajare, dacã nu a avut carnet de munca întocmit anterior.
În cazul cînd din dovada privind situaţia debitelor rezulta debite neachitate, unitatea care-l încadreazã este obligatã sa încunoştiinţeze unitatea sau persoana creditoare despre încadrarea sa:
- la încetarea contractului de munca unitatea este obligatã sa inmineze salariatului carnetul de munca completat la zi şi o dovada privind situaţia debitelor.
La cererea salariatului, unitatea este obligatã sa-i elibereze şi o adeverinta cuprinzînd caracterizarea activitãţii sale profesionale.
4. În contractul de munca (atît în exemplarul unitãţii, cît şi în cel inminat salariatului) se vor înscrie, prin menţiuni corespunzãtoare, toate modificãrile aduse ulterior contractului de munca, pe baza consimtamintului pãrţilor sau ca efect al unei dispoziţii legale (schimbarea funcţiei - meseriei - în condiţiile legii, suspendarea contractului sau încetarea contractului, cu menţionarea datei şi a temeiului legal al mãsurii în cauza).
5. În cazul în care unitatea trimite salariatul la o şcoala, curs de perfecţionare sau la specializare cu scoatere din producţie sau organizeazã, potrivit legii, cursuri de pregãtire ori de ridicare a calificãrii la locul de munca, se va încheia cu salariatul respectiv un act adiţional la contractul de munca, în dublu exemplar - unul pentru unitate şi altul pentru salariat -, care va cuprinde urmãtoarele:
a) obligaţia unitãţii de a suporta - direct sau prin alt organ - parţial sau integral, în condiţiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului şi obligaţia de a-l încadra, dupã absolvire, potrivit pregãtirii dobîndite;
b) obligaţia salariatului de a lucra în unitatea respectiva cel puţin 5 ani de la terminarea formei de instruire, în raport cu necesitãţile producţiei, cheltuielile suportate de unitate, durata şi importanta formei de instruire;
c) obligaţia salariatului ca, în cazul nerespectãrii angajamentului de a lucra în unitate în perioada stabilitã prin actul adiţional, precum şi în cazul eliminãrii sale din şcoala (curs) pentru abateri sau a pãrãsirii acesteia din motive ce-i sînt imputabile, sa plãteascã o despãgubire egala cu cheltuielile suportate de unitate sau de acel alt organ pentru pregãtirea sa în cadrul formei de instruire respective.

Model orientativ

CONTRACT DE MUNCA

Încheiat azi ..........................................., şi înregistrat sub
nr. .............., (unitatea) cu sediul în .............., str. ..............,
nr. ....................., sectorul .................., judeţul ...............,
reprezentat(a) prin tov. ....................., în calitate de ...............,
şi .................., (salariatul), în virsta de ............., ani, domiciliat
în ............., str. .............., nr. ..........., blocul ...............,
scara ........, etajul ......, apartamentul ............, judeţul ............,
posesor al buletinului de identitate seria ............, nr. ........., eliberat
de ..............., la data de ............................................... .

Încheie prezentul contract de munca, în urmãtoarele condiţii:

1. - Durata contractului ..................................................
...............................................................................
2. - Funcţia (meseria) ....................................................
...............................................................................
3. - Condiţiile de încadrare ..............................................
...............................................................................
4. - Salariul tarifar de încadrare ........................................
...............................................................................
5. - Termenul de încercare ................................................
...............................................................................
6. - Obligaţiile generale ale unitãţii ....................................
...............................................................................
7. - Alte obligaţii ale unitãţii ..........................................
...............................................................................
8. - Obligaţiile generale ale salariatului ................................
...............................................................................
9. - Alte obligaţii ale salariatului ......................................
...............................................................................
10. - Data de la care salariatul urmeazã sa înceapã activitatea .............
...............................................................................
11. - Prezentul contract se încheie în doua exemplare, dintre care unul se
pãstreazã la unitate, iar celãlalt de salariat.


DIRECTOR, SALARIAT,
L.S.--------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016