Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 811 din 24 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 811 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 889 din 29 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale“.
    2. În normele metodologice, la articolul 13 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) venituri din încasarea redevenţei conform contractelor de concesionare a terenurilor, precum şi venituri din încasarea redevenţei conform contractelor de concesionare a bunurilor, activităţilor şi serviciilor;"

    3. La normele metodologice, după articolul 77^2 se introduce un nou articol, articolul 77^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 77^3
    Normele de aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    4. Anexa la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 811.
    ANEXA 1

    (Anexa la normele metodologice)
    NORME
    de aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 268/2001
    privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică
    şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
    CAP. I
    Aplicabilitate
    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc modul de punere în aplicare a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. c^1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

    ART. 2
    (1) Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, pentru care nu sunt încheiate contracte de exploatare eficientă, se realizează prin procedura de atribuire directă. În cazul în care suprafeţele de teren disponibile sunt mai mici decât cele solicitate, se aplică procedura concurenţială reglementată de lege şi de prezentele norme.
    (2) Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, organizează sesiuni de depunere a cererilor, distincte pentru concesionarea şi pentru arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă. Sesiunile de depunere a cererilor se aprobă prin hotărârea Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare şi se publică pe site-ul web al ADS.
    (3) Suprafeţele ce pot face obiectul contractelor de concesiune sau de arendare, încheiate în baza prezentelor norme, se afişează pe site-ul web al ADS la deschiderea sesiunilor prevăzute la alin. (2).

    ART. 3
    (1) În vederea concesionării sau arendării terenurilor cu destinaţie agricolă, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie persoane fizice, cu vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data depunerii cererii de principiu pentru concesionare sau arendare;
    b) să deţină diplomă de studii de profil: diplomă universitară de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală sau diplomă de absolvire studii liceale, post-liceale sau şcoli profesionale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală, emise de unităţi de învăţământ acreditate;
    c) să aibă domiciliul situat pe raza teritorială a judeţului în care se află terenul solicitat spre concesionare sau arendare;
    d) să nu fi avut contracte încheiate cu ADS şi reziliate din culpa lor sau restanţe la plăţile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS;
    e) să se angajeze, în scris, că vor înfiinţa o fermă, astfel cum este definită în Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, cu modificările ulterioare, în termen de un an de la data semnării contractului, în cadrul căreia vor avea calitatea de şef de exploataţie;
    f) să se angajeze, în scris, că se vor constitui într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, în termen de un an de la data semnării contractului.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e) pot beneficia de dispoziţiile prezentelor norme şi tinerii care s-au înregistrat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în unul din cei 5 ani anteriori depunerii cererii de concesionare sau de arendare.

    CAP. II
    Procedura privind concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă prin procedura de atribuire directă sau concurenţială
    SECŢIUNEA 1
    Documente necesare în baza cărora se va demara procedura de concesionare sau de arendare prin procedura de atribuire directă sau concurenţială
    ART. 4
    (1) În vederea începerii procedurii de concesionare sau de arendare a terenurilor agricole sunt necesare următoarele documente:
    a) cererea de principiu, care conţine numele, prenumele, data naşterii, studiile, domiciliul, comuna şi judeţul pe raza căruia se află terenul solicitat, precum şi suprafaţa solicitată;
    b) fotocopie de pe cartea de identitate a solicitantului;
    c) fotocopie de pe diplomele de studii de profil, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
    d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care sa reiasă faptul că nu a avut contracte încheiate cu ADS, în calitatea de persoană fizică, şi reziliate din culpa sa şi/sau nu a înregistrat restanţe la plăţile datorate în baza unor contracte încheiate cu ADS.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun în format letric la sediul ADS sau se trimit în format electronic la adresa de e-mail a acestei instituţii.

    ART. 5
    (1) La împlinirea termenului de depunere, documentele vor fi analizate de o comisie formată din 5 membri, numită prin decizie a directorului general al ADS, rezultatele fiind consemnate într-un proces-verbal.
    (2) ADS comunică fiecărui solicitant rezultatul analizei comisiei, în termen de 30 de zile de la data încheierii termenului de depunere a cererilor.

    ART. 6
    Suprafaţa de teren ce face obiectul concesionării sau arendării va fi diminuată de drept ca urmare a:
    a) reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit prevederilor legale;
    b) unor hotărâri judecătoreşti definitive;
    c) aplicării altor acte normative în baza cărora se schimbă titularul dreptului de proprietate;
    d) aplicării prevederilor art. 21^1-21^6 din lege.


    ART. 7
    Pe întreaga perioadă a desfăşurării sesiunii de depunere a solicitărilor şi de soluţionare a lor nu se pot încheia alte tipuri de contracte de către ADS, cu excepţia celor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 21^1 şi 21^2 din lege.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de încheiere a contractelor de concesiune prin procedura de atribuire directă
    ART. 8
    În vederea încheierii contractului de concesiune prin atribuire directă a terenurilor cu destinaţie agricolă, solicitanţii depun următoarele documente, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind îndeplinirea de principiu a condiţiilor de eligibilitate:
    a) cererea, care conţine numele, prenumele, data naşterii, studiile, domiciliul, comuna şi judeţul pe raza căruia se află terenul solicitat, precum şi suprafaţa solicitată;
    b) fotocopie de pe cartea de identitate;
    c) fotocopie de pe răspunsul privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate;
    d) certificat de atestare fiscală din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor fiscale de plată către bugetul de stat;
    e) fişa de fond funciar întocmită de reprezentanţa teritorială a ADS, conţinând suprafeţele de teren, identificate prin tarla/parcelă, categoria de folosinţă şi teritoriul administrativ;
    f) documentul emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind înscrierea în Registrul naţional al exploataţiilor cu precizarea efectivelor de animale, pentru terenurile din categoria de folosinţă pajişti, după caz;
    g) adeverinţa care să ateste înscrierea în registrul agricol în calitate de crescător de animale, cu precizarea efectivului deţinut pentru terenurile din categoria de folosinţă pajişti, după caz;
    h) un angajament scris prin care se obligă să înfiinţeze o fermă în termen de un an de la data încheierii contractului de concesiune;
    i) un angajament scris prin care se obligă să se constituie într-o formă de organizare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, în termen de un an de la data semnării contractului.


    ART. 9
    (1) După constatarea existenţei tuturor documentelor prevăzute la art. 8, comisia prevăzută la art. 5 alin.(1) le validează şi întocmeşte nota de informare şi decizie, în care se menţionează elementele de conţinut ale contractului de concesiune: suprafaţa, identificată prin tarla/parcelă, durata contractului, redevenţa, investiţii, cuantumul redevenţei ce se va achita în avans, conform prevederilor legale. Nota de informare şi decizie se supune spre analiză şi aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare.
    (2) În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării notei de informare şi decizie de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, se încheie contractul de concesiune.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de încheiere a contractelor de concesiune prin procedura concurenţială
    ART. 10
    În situaţia prevăzută la art. 2 alin.(1) teza a II-a, solicitanţii depun, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului privind îndeplinirea de principiu a condiţiilor de eligibilitate, documentele prevăzute la art. 8.

    ART. 11
    (1) După constatarea existenţei tuturor documentelor prevăzute la art. 8, comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) stabileşte solicitanţii eligibili, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 10. Lista solicitanţilor eligibili se afişează la sediul ADS.
    (2) Comisia prevăzută la art. 5 alin. (1) întocmeşte, în maximum 5 zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la alin.(1), o notă de informare şi decizie în care se menţionează elementele de conţinut ale contractului de concesiune - suprafaţa, identificată prin tarla/parcelă, durata contractului, nivelul minim al redevenţei, investiţii, cuantumul redevenţei ce se va achita în avans, conform prevederilor legale.
    (3) Nota de informare şi decizie se supune spre analiză şi aprobare Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare, cu propunerea aplicării procedurii concurenţiale.
    (4) În termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării notei de informare şi decizie, ADS pregăteşte organizarea licitaţiei, stabileşte data şi ora desfăşurării acesteia, pe care le aduce la cunoştinţă solicitanţilor eligibili prin anunţ public în mass-media şi pe site-ul web al ADS.
    (5) În cadrul anunţului prevăzut la alin.(4) se comunică şi nivelul minim al redevenţei stabilite, precum şi modalitatea de plată a garanţiei de participare.

    ART. 12
    În ziua organizării licitaţiei toţi participanţii au obligaţia de a prezenta comisiei de licitaţie dovada plăţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din nivelul minim al redevenţei stabilite pentru suprafaţa care face obiectul concesiunii.

    ART. 13
    În cadrul procedurii concurenţiale, contractul de concesiune se încheie cu solicitantul care a oferit redevenţa cea mai mare, pornind de la nivelul minim al redevenţei, respectiv la un nivel în urcare, crescând cu câte un pas de licitare de 5% din nivelul minim al redevenţei, până când unul dintre ofertanţi acceptă redevenţa astfel majorată şi nimeni nu acceptă una mai mare. Indiferent de numărul solicitanţilor, nivelul minim al redevenţei nu se poate diminua sub nivelul minim stabilit.

    ART. 14
    (1) Solicitantul declarat adjudecatar va achita, în contul ADS, 25% din nivelul redevenţei licitate, aferentă unui an, la cotaţia şi cursul din data adjudecării şi va prezenta dovada achitării la data încheierii contractului, iar diferenţa de 75% trebuie achitată până la sfârşitul anului contractual. Garanţia de participare depusă de adjudecatar se va deduce de la plata primei redevenţe.
    (2) În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, se încheie contractul de concesiune.
    (3) Dacă adjudecatarul nu se prezintă la data stabilită pentru încheierea contractului de concesiune, se organizează o nouă licitaţie.
    (4) Garanţia de participare plătită de solicitanţii care au participat la licitaţie, dar nu au fost declaraţi adjudecatari, se restituie în termen de maximum 15 zile de la data finalizării licitaţiei.

    ART. 15
    (1) Dacă la data stabilită în vederea licitării se prezintă un singur solicitant, redevenţa se va calcula la nivelul minim aprobat de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, pe suprafaţa disponibilă, în baza documentaţiei depuse conform prevederilor prezentelor norme, urmând ca solicitantul să achite 25% din nivelul minim al redevenţei aferente unui an, până la data semnării contractului, iar diferenţa de 75% trebuie achitată până la sfârşitul anului contractual. Garanţia de participare depusă de adjudecatar se va deduce de la plata primei redevenţe.
    (2) În termen de 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, se încheie contractul de concesiune.
    (3) Dacă solicitantul unic nu acceptă condiţiile prevăzute la alin. (1), se iniţiază o nouă procedură de concesionare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Contractul de concesiune şi redevenţa
    ART. 16
    Redevenţa se calculează la cotaţia bursieră stabilită la Bursa Internaţională de la Paris şi la cursul valutar din data aprobării notei de informare şi decizie de către Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare.

    ART. 17
    Contractele de concesiune încheiate în baza prezentelor norme vor conţine clauze prin care concesionarii vor fi obligaţi să efectueze investiţii pentru dezvoltarea exploataţiei, iar nivelul acestor investiţii va fi aprobat prin hotărâre a Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare, concomitent cu stabilirea nivelului redevenţei.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura de încheiere a contractelor de arendă
    ART. 18
    Prevederile art. 8-17 se aplică în mod corespunzător şi pentru arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă.

    ART. 19
    Sesiunile pentru solicitările de arendare se pot organiza numai pentru terenurile cu destinaţie agricolă pentru care, în urma organizării unei sesiuni pentru solicitări de concesionare, nu s-au încheiat contracte de concesiune în temeiul prezentelor norme.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Contractele de concesiune sau de arendare încheiate potrivit prezentelor norme se reziliază de drept, fără vreo notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care după împlinirea unui an de la încheierea acestora concesionarii sau arendatorii nu fac dovada înfiinţării şi funcţionării fermei, astfel cum aceasta este definită şi clasificată la art. 1 alin. (2) lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare, pentru care au încheiat contractul de concesiune sau arendare.
    (2) Constatarea îndeplinirii condiţiilor de înfiinţare şi funcţionare a fermei se face de către o comisie constituită prin decizie a directorului general al ADS.
    (3) Comisia va verifica anual modul de funcţionare al fermelor, în vederea încadrării acestora în condiţiile de clasificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare.
    (4) În situaţia în care activitatea fermei încetează sau nu se mai încadrează în condiţiile de clasificare prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 37/2015, cu modificările ulterioare, contractul de concesiune sau arendare încetează de drept.

    ART. 21
    Contractele de concesiune sau de arendare încheiate potrivit prezentelor norme se reziliază de drept, fără vreo notificare şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care, după împlinirea unui an de la încheierea acestora, concesionarii sau arendatorii nu fac dovada ca s-au constituit ca persoană juridică, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală/familială, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

    ART. 22
    Formularele necesare aplicării prezentelor norme se aprobă prin decizie a directorului general al ADS.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016