Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 786 din 24 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 24 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 338/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 880 din 25 septembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 5 alineatul (1), punctele 12, 26, 31, 32, 40 şi 47^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
    .............................................................................................
26. derulează programele naţionale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului şi finanţate din bugetul Fondului, în condiţiile legii;
    .............................................................................................
31. analizează şi evaluează gradul de satisfacţie al asiguraţilor privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor şi a metodologiei, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
    .............................................................................................
32. iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internaţională în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi derulează programe finanţate de organisme internaţionale având ca specific asigurările de sănătate;
    .............................................................................................
40. asigură aplicarea unitară a modalităţilor de acordare a asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
    .............................................................................................
47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituţii competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;"

    3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 32^1 se introduce un nou punct, punctul 32^2, cu următorul cuprins:
    "32^2. încheie convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale;"

    4. La articolul 5 alineatul (1), punctul 44 se abrogă.
    5. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 47^8 se introduc cinci noi puncte, punctele 47^9-47^13, cu următorul cuprins:
    "47^9. asigură recuperarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte. Recuperarea este efectuată prin intermediul CNAS, în baza formularelor specifice întocmite de casele de asigurări de sănătate în calitate de instituţii de la locul de şedere/reşedinţă, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
47^10. furnizează informaţii pacienţilor în domeniul asistenţei medicale transfrontaliere;
47^11. centralizează activitatea caselor de asigurări cu privire la rambursarea asistenţei medicale transfrontaliere;
47^12. verifică concordanţa dintre rapoartele transmise de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituţie;
47^13. aprobă prin ordin criteriile privind înfiinţarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;"

    6. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^2
    CNAS solicită instituţiilor, autorităţilor, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale desemnarea reprezentanţilor în adunarea reprezentanţilor, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 12 alineatul (2), punctul 21 se abrogă.
    8. La articolul 24, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. asigură comunicarea cu Adunarea reprezentanţilor CNAS, Consiliul Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice, cu instituţiile statului care desemnează membri în consiliul de administraţie al CNAS, precum şi cu organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional potrivit prevederilor art. 51 şi 71 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    9. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Mandatul vicepreşedintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul de membri al acestuia, astfel cum este prevăzut la art. 286 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia muncii."

    10. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, şi care se supune prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Modelul contractului de management se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie al CNAS."

    11. Articolul 26^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani, cu respectarea condiţiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din acelaşi act normativ. Directorul general se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS.
    (2) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat, precum şi în situaţia în care mandatul directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS, cu respectarea cerinţelor generale şi specifice pentru ocuparea postului prin concurs.
    (3) Condiţiile de încetare şi de suspendare a mandatului de director general sunt prevăzute la art. 293 alin. (7), (9) şi (10) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care directorul general al CNAS ocupă temporar postul, contractul de management încetează în situaţiile prevăzute la art. 293 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar, până la ocuparea prin concurs, postul de director general, contractul de management aflat în derulare încetează potrivit art. 293 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază şi un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS.
    (6) Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea planului de management pentru atingerea obiectivelor CNAS prin raportare la indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă prevăzuţi în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, şi va fi adaptat obiectivelor şi principiilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi atribuţiilor CNAS.
    (7) Directorul general al CNAS are obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în contractele de management.
    (8) Condiţiile şi criteriile specifice de selecţie pentru ocuparea postului de director general şi încheierea contractelor de management se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general se face potrivit dispoziţiilor art. 293^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu procedura de evaluare aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS, potrivit art. 293 alin. (4) din acelaşi act normativ."

    12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management, urmărind execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în contractul de management."

    13. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Funcţia de director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări care funcţionează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se exercită ca urmare a ocupării postului prin concurs, pentru un mandat de 4 ani. Directorul general este numit prin ordin al preşedintelui CNAS şi încheie contract de management cu acesta, potrivit legii.
    (2) În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat sau nu este declarat câştigător niciun candidat, precum şi în situaţia în care contractul de management al directorului general încetează pentru unul dintre cazurile prevăzute la art. 298 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, postul vacant de director general se poate ocupa temporar până la ocuparea postului prin concurs, prin ordin al preşedintelui CNAS, cu respectarea cerinţelor generale şi specifice pentru ocuparea postului prin concurs.
    (3) Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management cu respectarea condiţiilor generale prevăzute la art. 282 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a condiţiilor specifice, care se definesc prin metodologia prevăzută la art. 293 alin. (4) din acelaşi act normativ. Contractul conţine standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, iar modelul acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administraţie al CNAS.
    (4) Standardele de performanţă, indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate şi cerinţele specifice postului de director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de consiliul de administraţie al CNAS şi se aprobă prin ordin de preşedintele CNAS.
    (5) Condiţiile de încetare şi de suspendare a mandatului de director general sunt prevăzute la art. 298 alin. (6), (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază şi un plan de management cu privire la asigurarea conducerii casei de asigurări de sănătate.
    (7) Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea planului de management pentru atingerea obiectivelor casei de asigurări de sănătate prin raportare la indicatorii de referinţă asociaţi standardelor de performanţă prevăzuţi în contractul de management. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, şi va fi adaptat obiectivelor şi principiilor sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi atribuţiilor casei de asigurări de sănătate.
    (8) Directorul general al casei de asigurări de sănătate are obligaţia realizării planului de management, urmărind atingerea indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în contractele de management.
    (9) În cazul în care directorul general al casei de asigurări de sănătate ocupă temporar postul, contractul de management încetează în situaţiile prevăzute la art. 298 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data numirii de către preşedintele CNAS a unei alte persoane care să ocupe temporar, până la ocuparea prin concurs, postul de director general, contractul de management aflat în derulare încetează potrivit art. 298 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Evaluarea performanţelor profesionale ale directorului general se face potrivit dispoziţiilor art. 298^1 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu procedura de evaluare aprobată prin ordin al preşedintelui CNAS, potrivit art. 298 alin. (3^1) din acelaşi act normativ.
    (11) Directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, are obligaţia de a depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere la numirea în funcţie, respectiv la începerea mandatului şi anual, în condiţiile legii.
    (12) Directorul general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuţiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi sau oricărei altei persoane din cadrul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situaţii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS."

    14. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) La nivelul CNAS funcţionează comisii de experţi, potrivit dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Indemnizaţia lunară pentru membrii comisiilor de experţi, precum şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experţi se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 278 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de experţi se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS."

    15. La articolul 40, punctul 7 se abrogă.


    ART. II
    În cuprinsul Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme:
    - „Colegiul Medicilor Dentişti din România“ cu „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“;
    – „colegiile judeţene ale medicilor dentişti“ cu „colegiile judeţene ale medicilor stomatologi“;
    – „dispozitive medicale“ cu „dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive“;
    – „vicepreşedinţi“ cu „vicepreşedinte“;
    – „preşedinte-director general“ cu „director general“;
    – „obiective“, „indicatori de performanţă“ şi „indicatori de performanţă generali şi specifici“ cu „standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate“.


    ART. III
    Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora, prevăzută la art. 293 alin. (4) şi la art. 298 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul consiliului de administraţie, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. IV
    La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 338/2020 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 4 mai 2020.

    ART. V
    Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Nicoleta Rusu,
                    secretar general
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Liliana Maria Mihai
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 24 septembrie 2020.
    Nr. 786.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016