Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 546 din 9 iulie 2020  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 546 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 638 din 21 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 617 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, literele d), e), f) şi l) se abrogă.
    2. La articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici."

    3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Intrarea în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs de recrutare, organizat potrivit prevederilor prezentei hotărâri sau potrivit reglementărilor aplicabile persoanelor care ocupă o funcţie publică specifică de manager public.
    (2) Concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării unei funcţii publice pe perioadă nedeterminată.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, concursul de recrutare se poate organiza şi în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie pe perioadă determinată. Persoana care are competenţa de numire în funcţia publică poate transforma funcţia publică temporar vacantă pe o perioadă de cel puţin o lună, în condiţiile prevăzute la art. 375 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care concursul de recrutare se organizează în vederea ocupării, pe o perioadă determinată, a unei funcţii publice de execuţie cu grad profesional debutant, candidatului declarat admis îi va fi aplicabil regimul funcţionarilor publici debutanţi pe durata perioadei de stagiu prevăzută de lege. La finalizarea perioadei de stagiu se aplică dispoziţiile legale, pe baza rezultatului evaluării activităţii. În situaţia numirii ca funcţionar public de execuţie definitiv a funcţionarului public care ocupă o funcţie publică temporar vacantă postul aferent funcţiei publice se transformă până la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public numit pe perioadă determinată."

    4. Articolul 13 se abrogă.
    5. Articolul 15 se abrogă.
    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse între înştiinţarea Agenţiei şi asigurarea publicităţii concursului, în condiţiile legii."

    7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în condiţiile legii."

    8. Articolul 18 se abrogă.
    9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Concursurile de recrutare pentru funcţiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice sunt organizate şi se desfăşoară, în condiţiile legii, de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 369 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror conducători au competenţa de numire în funcţiile publice pentru care se organizează concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante şi temporar vacante."

    10. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea fiecărei funcţii publice vacante se stabilesc pe baza fişei postului corespunzătoare acesteia.
    (...)
    (3) În unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici care ocupă posturi cu atribuţii privind relaţii cu publicul trebuie să cunoască şi limba minorităţii naţionale respective."

    11. La titlul II capitolul II, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Înştiinţarea Agenţiei
"

    12. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa Agenţia cu privire la organizarea unui concurs cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs.
    (2) Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu informaţiile prevăzute la art. 39 alin. (1^1) şi este însoţită, dacă este cazul, de solicitarea desemnării unui reprezentant pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii."

    13. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documentare expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia publică pentru care se organizează concursul. Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.
    (2) Bibliografia şi tematica se stabilesc de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, la propunerea compartimentelor de specialitate.
    (3) Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. Articolul 23 se abrogă.
    15. Articolul 24 se abrogă.
    16. Articolul 24^1 se abrogă.
    17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru recrutarea funcţionarilor publici, de la momentul înştiinţării Agenţiei, dar nu mai târziu de data publicării anunţului privind concursul în condiţiile art. 39, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei hotărâri."

    18. La articolul 25, alineatul (4) se abrogă.
    19. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse fiecare din câte 5 membri, desemnaţi după cum urmează:
    a) 4 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului desemnaţi din cadrul acesteia sau/şi din cadrul autorităţii/instituţiei publice ierarhic superioare;
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului ori al consiliului judeţean, în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt compuse din câte 3 membri, reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, desemnaţi din cadrul acesteia, cu excepţia cazului în care se face aplicarea art. 618 alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care unul dintre reprezentanţi este desemnat de Agenţie ori de instituţia prefectului sau de consiliul judeţean, după caz.
    (3) În situaţia în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligaţia participării unor reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice decât cele prevăzute de prezenta hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, reprezentantul autorităţii sau instituţiei publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, îl înlocuieşte pe unul dintre reprezentanţii autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului."

    20. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) La solicitarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, adresată autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, un membru al comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor este desemnat din partea acestora."

    21. Articolul 28 se abrogă.
    22. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului poate desemna ca membri în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor funcţionari publici din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, în următoarele cazuri:
    a) numărul insuficient de funcţionari publici;
    b) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi în comisia de concurs, respectiv în comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    c) funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice s-ar putea afla sau se află în conflict de interese şi/sau incompatibilitate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia consideră că îşi desfăşoară activitatea funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi desemnaţi membri în comisia de concurs/comisia de soluţionare a contestaţiilor şi solicită nominalizarea unui/unor funcţionari publici pentru a fi desemnaţi ca membri în cadrul comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor."

    23. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 26 alin. (1), în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale/al subdiviziunii administrativ-teritoriale, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie după cum urmează:
    a) 3 membri sunt reprezentanţi ai autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului desemnaţi din cadrul acesteia;
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului ori al consiliului judeţean, în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) un membru este reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul în care se găseşte instituţia publică pentru care se organizează concursul, desemnat prin ordin al prefectului.
    (2) În situaţia concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor publice de director executiv sau a funcţiilor publice specifice asimilate acestora din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi instituţiilor publice din teritoriu, aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie după cum urmează:
    a) 3 membri sunt desemnaţi din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care coordonează activitatea serviciului public deconcentrat;
    b) un membru este reprezentant al Agenţiei desemnat din cadrul acesteia sau, după caz, din cadrul instituţiei prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 618 alin. (6) lit. a) şi alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) un membru este reprezentantul instituţiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public deconcentrat, desemnat prin ordin al prefectului."

    24. La articolul 34, alineatul (6) se abrogă.
    25. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.
    26. Articolul 38 se abrogă.
    27. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Înainte cu cel puţin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, autoritatea ori instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia asigurării publicităţii concursului, în condiţiile legii, prin publicarea în aceeaşi zi a anunţului de concurs la secţiunea special creată în acest scop pe pagina proprie de internet şi pe site-ul Agenţiei. Publicarea anunţului pe site-ul Agenţiei se realizează potrivit instrucţiunilor elaborate de Agenţie şi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    28. La articolul 39 alineatul (1^1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) funcţia publică pentru care se organizează concursul, identificată prin denumire, categorie, clasă şi, după caz, grad profesional, precum şi compartimentul din care face parte, conform evidenţei gestionate de Agenţie, potrivit art. 401 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durată normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă;"

    29. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, la secţiunea special creată în acest scop, odată cu anunţul care cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1^1) se publică şi bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului. Informaţiile se menţin la locul de publicare până la finalizarea concursului."

    30. La articolul 40 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor, pe baza documentelor depuse de aceştia la dosarul de concurs, precum şi contestaţiile depuse cu privire la rezultatul probei scrise şi al interviului;"

    31. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 40 şi 41, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi persoanele care asigură secretariatul acestor comisii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal, potrivit legii."

    32. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) În situaţia organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să înştiinţeze Agenţia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data publicării anunţului de concurs.
    (2) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
    (3) Publicitatea concursului se realizează, în condiţiile prezentei hotărâri, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă.
    (4) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, prevederile art. 16-42 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia termenelor prevăzute la art. 21 alin. (1), art. 39 alin. (1), precum şi cu excepţia prevederilor art. 26 alin. (1), art. 30 şi art. 31 alin. (3)."

    33. La articolul 45, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) ocupate prin transfer sau mutare definitivă, în condiţiile legii."

    34. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, prevăzute la art. 618 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    35. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) La concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice se pot organiza probe suplimentare, pentru fiecare dintre competenţele specifice stabilite, în condiţiile legii."

    36. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Probele concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice se evaluează de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, independent."

    37. La articolul 49, alineatul (1) partea introductivă şi literele e), f) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
    (...)
    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
    (...)
    j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică."

    38. La articolul 49, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs."

    39. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs."

    40. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul. În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, inclusiv cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul administraţiei publice, precum şi cunoaşterea tematicilor privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare."

    41. La articolul 52, alineatul (8^1) se abrogă.
    42. La articolul 53, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs. În cazul în care, din cauza numărului mare al candidaţilor sau a prezenţei unor candidaţi cu dizabilităţi, proba scrisă se susţine în mai multe săli, extragerea plicului cu subiecte se face într-o singură sală, în prezenţa a cel puţin câte unui candidat din celelalte săli. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi nu doreşte să fie prezent la extragerea plicului cu subiecte într-o altă sală, prezenţa sa nu este obligatorie."

    43. La articolul 57, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare în condiţiile legii."

    44. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Pentru probele concursului punctajele se stabilesc potrivit art. 618 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    45. La articolul 59, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în fişa individuală. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea «anulat» se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe fişa individuală, consemnându-se aceasta în procesul-verbal."

    46. La articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    47. La articolul 61, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Membrii comisiei de concurs acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 55 alin. (2) şi (3). Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în fişa individuală.
    (...)
(5) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut punctajul minim prevăzut de art. 618 alin. (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    48. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) Punctajul final se calculează potrivit dispoziţiilor art. 618 alin. (15) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    49. La articolul 62, alineatul (2) se abrogă.
    50. După secţiunea a 6-a a capitolului III titlul II se introduce o nouă secţiune, secţiunea 6^1, cuprinzând articolele 62^1-62^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 6^1
    Dispoziţii speciale privind desfăşurarea concursului de recrutare la care se înscriu persoane cu dizabilităţi
    ART. 62^1
    (1) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a participa la concursurile de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice de participare stabilite.
    (2) În cazul în care la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice se înscrie o persoană cu dizabilităţi, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, precum şi comisia de concurs au obligaţia de a asigura potrivit competenţelor prevăzute în prezenta secţiune accesul neîngrădit, precum şi accesibilitatea la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin identificarea şi aplicarea unor instrumente de asigurare a accesibilităţii şi a unor măsuri de adaptare.
    (3) Instrumentele de asigurare a accesibilităţii şi măsurile de adaptare au rol în egalizarea şanselor persoanelor cu dizabilităţi în susţinerea concursului de recrutare, precum şi asigurarea condiţiilor optime pentru testarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul, a abilităţilor, aptitudinilor şi a motivaţiei de ocupare a funcţiei publice vacante.
    (4) Măsurile de adaptare sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcţie de tipul de dizabilitate, nevoile individuale şi de proba concursului pe care urmează să o susţină.
    ART. 62^2
    (1) În procesul de selectare a dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, comisia de concurs verifică dacă din documentele depuse de candidaţi la dosarele de concurs rezultă înscrierea unor persoane cu dizabilităţi.
    (2) În situaţia în care persoana cu dizabilităţi este declarată «admis» la selecţia dosarelor de concurs, comisia de concurs are următoarele obligaţii:
    a) de a informa conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de recrutare despre acest fapt, cu identificarea instrumentelor necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, respectiv interpret în limbaj mimico-gestual, suplimentarea numărului de persoane care asigură secretariatul comisiei de concurs, suplimentarea numărului de săli de concurs ori alte instrumente sau măsuri de adaptare pe care le consideră necesare;
    b) de a menţiona în cuprinsul documentului privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere, afişat potrivit art. 50 alin. (2), despre aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.
    ART. 62^3
    Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului de recrutare are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de concurs instrumentele necesare asigurării accesibilităţii probelor de concurs pentru candidatul în cauză, într-un termen care să asigure desfăşurarea probelor de concurs.
    ART. 62^4
    (1) Regulile generale aplicabile desfăşurării probelor de concurs, în funcţie de tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, pot include:
    a) prelungirea duratei probelor concursului cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut de prezenta hotărâre;
    b) posibilitatea de a susţine probele concursului în altă sală de concurs faţă de ceilalţi candidaţi;
    c) alocarea, la cerere, pe parcursul fiecărei probe a concursului cu durata prevăzută la lit. a), a cel mult două pauze de maximum 10 minute.
    (2) Candidaţii cu dizabilităţi au dreptul de a fi însoţiţi pe durata probelor de concurs de către un însoţitor sau de către asistentul personal.
    ART. 62^5
    (1) Regulile specifice aplicabile desfăşurării probelor de concurs, prin raportare la tipul de dizabilitate şi nevoile individuale ale candidatului, sunt următoarele:
    a) pentru candidaţii cu dizabilităţi vizuale care implică dificultăţi sau imposibilitatea citirii subiectelor la proba scrisă a concursului şi a redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în asistenţă în citirea subiectelor şi înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei într-un document semnat şi datat, posibilitatea utilizării limbajului Braille ori a unui computer cu cititor de ecran sau a unei tablete, în funcţie de opţiunea candidatului. În măsura în care candidatul cu dizabilităţi vizuale poate să citească subiectele la proba scrisă a concursului şi să redacteze o lucrare scrisă, respectiv poate să rezolve un test-grilă, se asigură, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite;
    b) pentru candidaţii cu dizabilităţi auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual;
    c) pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii se asigură facilităţile de acces în instituţie şi în sala de examen, precum şi, la cerere, o masă de scris ajustabilă, adaptată la nevoile individuale ale acestora. Pentru candidaţii cu dizabilităţi locomotorii care implică dificultăţi sau imposibilitatea redactării unei lucrări scrise sau a rezolvării unui test-grilă, proba scrisă a concursului prevăzută la art. 51 constă în înregistrarea răspunsurilor sau consemnarea acestora de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat şi datat.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru proba suplimentară a concursului, dacă este cazul."

    51. La articolul 64, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Fiecare membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor acordă punctaje şi le notează în fişa individuală."

    52. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul acordat de comisia de concurs, după caz, în situaţiile prevăzute de art. 618 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    53. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor respinge contestaţia în situaţiile prevăzute de art. 618 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    54. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 67^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 67^1
    Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat."

    55. La articolul 72, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 44-71 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 45 şi a termenelor prevăzute la art. 49 alin. (1) şi art. 50 alin. (1)."

    56. La titlul II, titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Amânarea concursului de recrutare
"

    57. Articolul 73 se abrogă.
    58. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului de recrutare poate dispune amânarea desfăşurării concursului în condiţiile prevăzute de art. 471 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    59. La articolul 76, alineatul (1) se abrogă.
    60. La articolul 76, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane are obligaţia de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat admis persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis, prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) personal, pe bază de semnătură;
    b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;
    c) prin poşta electronică, cu solicitarea confirmării primirii."

    61. La articolul 83, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoana desemnată ca îndrumător, în condiţiile legii, trebuie să cunoască legislaţia potrivit căreia îşi desfăşoară activitatea autoritatea sau instituţia publică respectivă, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului în care este numit funcţionarul public debutant."

    62. Articolul 84 se abrogă.
    63. Articolul 102 se abrogă.
    64. Articolul 105 se abrogă.
    65. Articolul 105^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105^1
    (1) Modelul raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici este prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Modelul raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020 este prevăzut în anexa nr. 6A."

    66. Articolul 121 se abrogă.
    67. La articolul 122, alineatul (1) se abrogă.
    68. La articolul 122, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ca urmare a promovării în grad profesional şi a promovării în clasă, fişa postului funcţionarului public se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate, în raport cu nivelul funcţiei publice. Obligaţia de a completa fişa postului aparţine superiorului ierarhic al funcţionarului public promovat."

    69. La articolul 123, alineatul (2) se abrogă.
    70. Articolul 124 se abrogă.
    71. Articolul 125 se abrogă.
    72. La articolul 126, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 25-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 26 alin. (1), art. 30, art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49 şi 72."

    73. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 126^1
    Anunţul privind concursul sau examenul de promovare în grad profesional se publică în condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    74. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 127
    (1) Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare în grad profesional în condiţiile prevăzute de art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine în mod obligatoriu:
    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
    d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
    e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. d) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    75. La articolul 128, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La actul administrativ de numire se ataşează în mod obligatoriu fişa postului modificată potrivit art. 122 alin. (2)."

    76. La articolul 142, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 16-78^1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 17, art. 26 alin. (2), art. 43, 49 şi 72."

    77. La articolul 143 alineatul (1), partea introductivă şi literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 143
    (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:
    (...)
    e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;"

    78. La articolul 143 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate."

    79. La articolul 143, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. i) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    80. La articolul 143, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 49 alin. (1^1), (1^2), (2), (3) şi (5)"

    81. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 144
    (1) Funcţionarii publici pot promova în clasă prin examen, care se organizează de către autorităţile şi instituţiile publice cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în măsura în care apreciază că transformarea postului ocupat de funcţionarul public într-un post cu atribuţii corespunzătoare studiilor de nivel superior este utilă autorităţii sau instituţiei publice.
    (2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
    a) componenţa comisiei de examen;
    b) data susţinerii examenului;
    c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care participă la examen.
    (3) Compartimentul de resurse umane are obligaţia să publice anunţul privind examenul de promovare în clasă în condiţiile art. 618 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    82. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă în condiţiile art. 618 alin. (23) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi conţine în mod obligatoriu:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
    c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legii."

    83. Articolul 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 146
    Prevederile art. 39-74 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia art. 39 alin. (1), art. 43, 45, 47, 49, 63-68 şi 72."

    84. La titlul III, capitolul V, cuprinzând articolele 148-152, se abrogă.
    85. Articolul 154 se abrogă.
    86. La articolul 156, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dosarele de concurs depuse înăuntrul termenelor prevăzute de prezenta hotărâre la oficiul poştal, la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare sunt socotite a fi depuse în termen atunci când acestea sunt înaintate secretarului comisiei de concurs până cel târziu la data şi ora afişării rezultatelor la selecţia dosarelor de concurs."

    87. Articolul 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6 şi 6A fac parte integrantă din prezenta hotărâre."    ART. II
    Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    La anexa nr. 2A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, notele de subsol 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "^6) Se va completa la data desfăşurării interviului.
    (*) Se va completa după desigilarea lucrărilor, după ce toţi membrii comisiei de concurs/comisiei de soluţionare a contestaţiilor au acordat notele.
    (**) Va fi acelaşi pentru toţi candidaţii la ocuparea aceleiaşi funcţii publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere, după caz.
    ^7) Se va completa, dacă este cazul, pentru fiecare probă a concursului în parte (selecţia dosarelor, proba scrisă, interviu, contestaţie)."


    ART. IV
    Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. V
    După anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6A, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

    ART. VI
    Până la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, publicitatea concursului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se realizează prin publicarea informaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (1^1) din acelaşi act normativ, comunicate de către autorităţile şi instituţiile publice organizatoare ale concursurilor.

    ART. VII
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a actualiza fişele posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de conducere şi de execuţie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre.

    ART. VIII
    Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
                    Ciprian Ciucu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru

    Bucureşti, 9 iulie 2020.
    Nr. 546.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)

┌──────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Denumirea autorităţii sau instituţiei publice │ │
│............................................ │ │
│Direcţia generală │ │
│..............................................│Aprob│
│Direcţia ……………… │^1) │
│Serviciul │ │
│............................................ │ │
│Biroul/Compartimentul ...................... │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────┘

    ^1) Se va completa cu numele, prenumele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu.
    FIŞA POSTULUI
    Nr. ...............................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii generale privind postul │
│1. Denumirea postului │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Nivelul postului │
│.................................................................................................................................................................... │
│3. Scopul principal al postului │
│.......................................................................................................................................................... │
│Condiţii specifice pentru ocuparea postului^2) │
│1. Studii de specialitate^3) │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Perfecţionări (specializări^4) │
│............................................................. │
│3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) │
│.......................................................................................... │
│4. Limbi străine^5) (necesitate şi nivel de cunoaştere^6) │
│...................................................................................................................... │
│5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare │
│............................................... │
│6. Cerinţe specifice^7) .................................................. │
│7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini │
│manageriale) │
│..................................................................... │
│Atribuţiile postului^8): │
│1. │
│............................................................................................................................................................ │
│2. │
│.............................................................................................................................................................. │
│3. │
│....................................................................................................................................................... │
│4. │
│..................................................................................................................................................... │
│5. │
│..................................................................................................................................................... │
│6. │
│........................................................................................................................................................... │
│7. │
│........................................................................................................................................................... │
│8. │
│.......................................................................................................................................................... │
│9. │
│............................................................................................................................................................ │
│10. │
│........................................................................................................................................................... │
│Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului │
│1. Denumire │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Clasa │
│.................................................................................................................................................................... │
│3. Gradul profesional^9) │
│.................................................................................................................................................................... │
│4. Vechimea în specialitate necesară │
│.................................................................................................................................................... │
│Sfera relaţională a titularului postului │
│1. Sfera relaţională internă: │
│a) Relaţii ierarhice: │
│- subordonat faţă de │
│.................................................................................................................................................................... │
│- superior pentru │
│.................................................................................................................................................................... │
│b) Relaţii funcţionale: │
│.................................................................................................................................................................... │
│c) Relaţii de control: │
│...............................................................................................................................................................................│
│d) Relaţii de reprezentare: │
│..................................................................................................................................................................... │
│2. Sfera relaţională externă: │
│a) cu autorităţi şi instituţii publice: │
│........................................................................................................................................................... │
│b) cu organizaţii internaţionale: │
│............................................................................................................................................................ │
│c) cu persoane juridice private: │
│............................................................................................................................................................. │
│3. Limite de competenţă^10) │
│............................................................................................................................................................... │
│4. Delegarea de atribuţii şi competenţă │
│................................................................................................................................................. │
│Întocmit de^11): │
│1. Numele şi prenumele │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Funcţia publică de conducere │
│...................................................................................................................................................... │
│3. Semnătura │
│.................................................................................................................................................................... │
│4. Data întocmirii │
│.................................................................................................................................................................... │
│Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului │
│1. Numele şi prenumele │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Semnătura │
│.................................................................................................................................................................... │
│3. Data │
│.................................................................................................................................................................... │
│Contrasemnează^12): │
│1. Numele şi prenumele │
│.................................................................................................................................................................... │
│2. Funcţia │
│.................................................................................................................................................................... │
│3. Semnătura │
│.................................................................................................................................................................... │
│4. Data │
│.................................................................................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ^2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare.
    ^3) - Pentru funcţiile publice din clasa I şi a II-a, studiile de specialitate se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    - Pentru funcţiile publice de conducere se menţionează şi condiţia prevăzută la art. 465 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    ^4) Se menţionează, dacă este cazul, condiţia privind absolvirea unor perfecţionări/specializări stabilite prin acte normative pentru ocuparea/exercitarea unei funcţii publice şi/sau, după caz, a unor perfecţionări/specializări considerate utile pentru desfăşurarea activităţii în exercitarea funcţiei publice.
    ^5) Dacă este cazul.
    ^6) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile „citit“, „scris“ şi „vorbit“, după cum urmează: „cunoştinţe de bază“, „nivel mediu“, „nivel avansat“.
    ^7) Se menţionează, dacă este cazul:
    - condiţia specifică prevăzută la art. 465 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obţinerea unui/unei aviz/autorizaţii prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislaţiei specifice cu privire la îndeplinirea condiţiei;
    – delegări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, după caz.

    ^8) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului.
    ^9) Se stabileşte potrivit prevederilor legale.
    ^10) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
    ^11) Se întocmeşte de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi pentru funcţia publică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, se desemnează prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară să întocmească şi să semneze fişa postului, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.
    ^12) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care calitatea de contrasemnatar revine conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. În acest caz, precum şi în cazul în care raportul de evaluare nu se contrasemnează potrivit legii, fişa postului nu se contrasemnează.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE
    Autoritatea sau instituţia publică: ....................................................
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante.
    ^1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază“, „bine“ sau „foarte bine“; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar“, „utilizator independent“ şi, respectiv, „utilizator experimentat“.
    ^2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.
    ^3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională actuală şi anterioară.
    ^4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani de activitate, dacă este cazul.
    ^5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.
    ^6) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.
    ^7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    ^8) Se va bifa cu „X“ varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.
    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
    Data ..................
    Semnătura .........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
    RAPORT DE EVALUARE
    a performanţelor profesionale individuale
    ale funcţionarilor publici pentru activitatea
    desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Dacă este cazul.
    ^2 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.
    ^3 Dacă este cazul.
    ^4 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.
    ^5 Se completează în situaţia aprobării raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii.
    ^6 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către persoana care are competenţa de aprobare a Raportului de evaluare potrivit legii.
    ^7 Dacă este cazul.
    ^8 Se completează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în situaţia modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestaţiei.
    ^9 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016