Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 436 din 15 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 436 din 15 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi", precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 16 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol."

    2. După articolul 8^1 se introduce un nou articol, articolul 8^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^2
    (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt în sumă de maximum 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 3.078 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2021, repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».
    (2) În situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzute la alin. (1), valoarea ajutorului de minimis â care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget."

    3. La articolul 9, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Pentru anul 2021, ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciţii financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc», cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 107/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate» pentru anul 2019, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol», Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi», precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate» pentru anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa», pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei «Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol», precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre şi cele declarate de solicitant în cerere."

    4. La articolul 10, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) În anul de cerere 2021, valorificarea producţiei de usturoi prevăzute la art. 5 lit. b) se face în perioada 15 iunie-22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 29 noiembrie."

    5. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 8^2 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(6) Dacă totalul sumelor depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, prevăzute la art. 8^2 alin. (1), Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare.
(7) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (6), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare."


    6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 436.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019)
    Nr. ............ data ...................
    A. DECLARAŢIE (model)
    Subscrisa:
    PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., judeţul ......................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ......................, CUI ...................., cod CAEN ..................., cont bancar deschis la ................, reprezentată de ....................., CNP ....................,
    declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de usturoi şi mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, cu privire la existenţa culturii şi înainte de începerea recoltării în vederea efectuării verificărilor şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Declar că suprafaţa cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.
    Declar că am înfiinţat cultura de usturoi în suprafaţă de .................. mp, pe raza localităţii ..........................................., judeţul ....................................., şi marchez suprafaţa la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ..................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti“.
    Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei şi a culturii, precum şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporţională a valorii ajutorului de minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situaţia în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis depăşesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.
    Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, în perioada de vegetaţie până la recoltare, în vederea efectuării verificării şi a evaluării producţiei înainte de recoltare.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Semnătura solicitantului,
    .................................

    B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT (model)
    Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - GDPR.
    Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare.
    Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.
    Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.
    În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.
    Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
    Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule):
    ...............................................................................................
    CNP ................................., seria şi nr. CI ..................................
    Adresa de domiciliu.....................................................................
    Telefon mobil: ...........................................................................
    E-mail: ....................................................................................

    Semnătură beneficiar: ...................................

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016