Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 426 din 1 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 426 din 1 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021
    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor exprimate (8 Da, 2 Nu),
    Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1.348/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 23 septembrie 2019, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În situaţiile prevăzute la alin. (4), în ipoteza în care nu se poate realiza majoritatea, dacă subcomisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că se impune anularea uneia sau a mai multor întrebări din testul-grilă, iar subcomisia de elaborare a subiectelor nu este de acord cu această soluţie, întrebările respective se anulează şi punctajul corespunzător acestora se acordă tuturor candidaţilor."

    2. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanţei la care solicită promovarea în baza unui concurs de promovare pe loc, organizat potrivit prezentului regulament, şi au funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcţiile de judecător de curte de apel. Condiţia de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs.
    (2) În cazul persoanelor numite în funcţia de judecător în condiţiile art. 33^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru verificarea îndeplinirii condiţiei de a fi funcţionat efectiv timp de cel puţin 2 ani la instanţa ierarhic inferioară se are în vedere funcţionarea efectivă la tribunal sau la tribunalul specializat după data numirii în funcţie în condiţiile acestor dispoziţii legale."

    3. La articolul 32, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesaţi pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menţionează instanţa la care se solicită promovarea efectivă, respectiv secţia pentru care optează.
(4) Fiecare candidat poate opta, în ordinea preferinţei, pentru oricare dintre secţiile cu aceeaşi specializare sau cu o specializare comună, din cadrul uneia sau al mai multor instanţe pentru care s-au scos posturi la concurs din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, menţionând şi specializarea pentru care s-a formulat opţiunea."

    4. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cadrul comisiei de organizare, preşedintele acestei comisii poate desemna, la solicitarea curţilor de apel, una sau două persoane din cadrul instanţelor de judecată pentru a contribui la buna desfăşurare a activităţii comisiei de evaluare constituită la nivelul curţii de apel, în funcţie de numărul candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs."

    5. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în cazul imposibilităţii îndeplinirii funcţiei de către preşedintele curţii de apel, comisia de evaluare este condusă de vicepreşedintele curţii de apel sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Secţia pentru judecători. În cazul imposibilităţii constituirii comisiei de evaluare cu numărul de membri prevăzut la alin. (2) şi (3), la propunerea colegiului de conducere al curţii de apel, Secţia pentru judecători poate stabili un număr mai mic de membri în cazul respectiv."

    6. La articolul 36, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) La solicitarea preşedintelui comisiei de evaluare, componenţa acesteia poate fi modificată prin hotărâre a Secţiei pentru judecători, în cazul în care candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs nu au formulat opţiuni pentru una sau mai multe dintre specializările corespunzătoare secţiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, dispoziţiile alin. (5) fiind aplicabile în mod corespunzător."

    7. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Concursul de promovare efectivă constă în susţinerea unei probe având ca obiect evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată."

    8. La articolul 39, alineatele (1), (4), (5), (7), (8), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) În cadrul probei prevăzute la art. 38, pentru evaluarea activităţii sunt avute în vedere hotărârile judecătoreşti redactate de candidaţi în perioada supusă evaluării.
    ..................................................................................................
    (4) Pentru evaluarea activităţii, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea candidaţii listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia în ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată, cu evidenţierea datei şi numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunţată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii, a soluţiei pronunţate şi cu menţiunea că aceasta a fost desfiinţată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.
    (5) În cazul candidaţilor care în perioada supusă evaluării şiau desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, listele hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi redactate de către aceştia sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe.
    ..................................................................................................
    (7) Nu vor fi avute în vedere hotărârile judecătoreşti prin care se ia act de renunţarea la judecată, de renunţarea la drept sau de retragerea unei căi de atac, se pronunţă suspendarea judecării procesului, se constată perimarea ori cererea este anulată, precum şi hotărârile judecătoreşti care consfinţesc tranzacţia intervenită între părţi sau care au ca obiect încuviinţarea executării silite, confirmarea renunţării la urmărirea penală ori acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Comisia de evaluare poate stabili, pentru toţi candidaţii pe care îi evaluează, şi alte categorii de hotărâri care nu vor fi avute în vedere la realizarea selecţiei.
    (8) Pe baza criteriilor stabilite potrivit alin. (6) şi (7), comisia de evaluare realizează selecţia hotărârilor judecătoreşti, cu sprijinul comisiei de organizare şi al Serviciului informatică şi statistică judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul aplicaţiei informatice furnizate de Consiliu.
    ..................................................................................................
    (11) În situaţia în care comisia de evaluare apreciază că nu toate hotărârile judecătoreşti selectate sunt relevante pentru activitatea candidatului, aceasta va realiza, în completare, o nouă selecţie, dispoziţiile alin. (8) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (12) Odată cu cererea de înscriere la concurs, candidatul poate transmite comisiei de evaluare cel mult 5 hotărâri judecătoreşti redactate în perioada supusă evaluării, indiferent de materia în care au fost pronunţate şi de obiectul acestora, care vor fi avute în vedere la evaluarea activităţii."

    9. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul candidaţilor care în perioada supusă evaluării şi-au desfăşurat activitatea în cadrul mai multor instanţe, documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluţionare a lucrărilor sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanţe."

    10. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Evaluarea conduitei candidaţilor din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfăşurată se face, prin prisma criteriilor prevăzute la art. 45, pe baza înregistrărilor unor şedinţe de judecată în care completul a fost condus de candidat, a opiniei secţiei ori, după caz, a instanţei la care a funcţionat candidatul în perioada supusă evaluării, a datelor existente la dosarul profesional şi a informaţiilor solicitate de la Inspecţia Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare şi încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor aferente perioadei supuse evaluării, precum şi a oricăror alte informaţii despre candidat care pot fi verificate.
    (2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanţelor în cadrul cărora aceştia şi-au desfăşurat activitatea în perioada supusă evaluării, Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Inspecţiei Judiciare informaţiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaţilor.
    (3) Comisia de evaluare stabileşte un număr relevant de şedinţe de judecată în care completul a fost condus de candidaţi, în privinţa cărora va solicita înregistrările de la instanţele în cadrul cărora aceştia şi-au desfăşurat activitatea în perioada supusă evaluării. Comisia de evaluare poate proceda la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.
    (4) Pentru obţinerea opiniei secţiei sau a instanţei, dacă nu există secţii, la care funcţionează candidatul, un membru al comisiei de evaluare desemnat de preşedintele acesteia consultă personalul secţiei sau, după caz, al instanţei, cu respectarea confidenţialităţii opiniilor exprimate, şi consemnează rezultatul într-un referat semnat şi datat, care cuprinde informaţii verificabile. În cazul în care candidatul funcţionează la o instanţă din circumscripţia altei curţi de apel, consultarea se realizează de către un membru al comisiei de evaluare constituite în vederea promovării pentru instanţa la care funcţionează candidatul. Dacă pentru această instanţă nu a fost constituită o comisie de evaluare, consultarea se realizează de un judecător de la curtea de apel în circumscripţia căreia funcţionează candidatul, desemnat de preşedintele acelei curţi de apel.
    (5) În cazul candidaţilor care în perioada supusă evaluării au desfăşurat activitate la mai multe instanţe, pentru realizarea consultării sunt avute în vedere toate instanţele, dispoziţiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.
    (6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate."

    11. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea conduitei candidaţilor în funcţie de următoarele criterii:
    a) atitudinea corespunzătoare în relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii, interpreţii în timpul şedinţei de judecată şi în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale, folosirea unui ton adecvat, politicos, evitarea manifestărilor şi atitudinilor arogante sau dispreţuitoare, capacitatea de a gestiona situaţiile ivite în sala de judecată;
    b) capacitatea de a colabora cu ceilalţi membri care compun, respectiv constituie completul de judecată, precum şi comportamentul şi comunicarea cu ceilalţi judecători şi cu personalul din cadrul propriei instanţe sau din cadrul instanţelor superioare ori inferioare ierarhic."

    12. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Raportul de evaluare se comunică de către comisia de evaluare candidatului, sub semnătură, şi un exemplar se transmite comisiei de organizare."

    13. La articolul 49, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Secţia pentru judecători analizează contestaţia, în raport cu criticile formulate şi cu documentele prevăzute la alin. (3), şi, dacă apreciază că se impune admiterea acesteia, procedează la o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor şi punctajelor prevăzute la art. 43 şi 45. Pe o fişă de evaluare nominală, fiecare membru al Secţiei pentru judecători acordă punctajele corespunzătoare, potrivit art. 43 alin. (3) şi art. 45 alin. (2). În acest caz, în urma reevaluării candidatului, niciun punctaj acordat nu poate fi mai mic decât cel obţinut la evaluarea iniţială. Punctajul total obţinut ca urmare a admiterii contestaţiei este definitiv şi se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Secţiei pentru judecători prezenţi.
(3^2) În cazul în care, în raport cu criticile formulate şi cu documentele prevăzute la alin. (3), Secţia pentru judecători apreciază că se impune respingerea contestaţiei, nu se mai face o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor şi punctajelor prevăzute la art. 43 şi 45."

    14. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă.
    15. La articolul 51, alineatul (1) se abrogă.
    16. La articolul 51, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Promovarea efectivă se realizează în ordinea punctajelor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport cu opţiunea candidatului. În cazul în care candidaţii au formulat mai multe opţiuni în condiţiile art. 32 alin. (4), se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de aceştia."    ART. II
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                    judecător Mihai-Bogdan Mateescu

    Bucureşti, 1 aprilie 2021.
    Nr. 426.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016