Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 422 din 7 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 422 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 din 12 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor, prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:"

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru creditele de investiţii destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Programului IMM INVEST, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru creditele de investiţii destinate beneficiarilor eligibili în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an."

    3. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, valoarea comisionului de administrare şi valoarea comisionului de risc, în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul de stat prin bugetul MF - Acţiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului IMM INVEST şi/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST."

    4. La articolul 1, alineatele (9), (10), (12) şi (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Instituţia de credit va asuma şi va transmite FNGCIMM lunar, până pe data de 7 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către FNGCIMM sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.
(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane şi dobândă din grant este prevăzut în anexele nr. 1a şi 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată emise de FNGCIMM. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii.
    .................................................................................................
(12) Plata pentru componentele de comisioane şi dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
    .................................................................................................
(18) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către instituţia de credit în/din cartea funciară a imobilelor în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FNGCIMM. În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate."

    5. La articolul 1, alineatul (15) se abrogă.
    6. La articolul 1, după alineatul (18) se introduc două noi alineate, alineatele (18^1) şi (18^2), cu următorul cuprins:
    "(18^1) În cazul primirii de către instituţia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
(18^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (18) teza a treia, ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST."

    7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2021 pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare în favoarea instituţiilor de credit, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat să formuleze propunerea de realocare cu efectuarea de realocări pro-rata în limita plafonului total aprobat."

    8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul instituţiilor de credit înscrise în Program, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării."

    9. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Plafonul total alocat pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcţie de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM INVEST, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul acestui Program."

    10. La articolul 7, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii, inclusiv perioada de graţie, respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, cu posibilitatea prelungirii creditelor/liniilor de credit pe o perioadă de maximum 36 de luni şi eşalonării la rambursare cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire în conformitate cu art. 6 alin. (7). La solicitarea beneficiarului Subprogramului AGRO IMM INVEST, în cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorul alimentar, instituţiile de credit acordă o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate efectua în cel puţin 2 rate pe an."

    11. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie sunt eligibili pentru acordarea facilităţilor de credit garantate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a).
(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1), alin. (1^1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, după caz."

    12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare:
    6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
    649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
    b) asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare:
    Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    Cod CAEN 6511 - Activităţi de asigurări de viaţă;
    c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţii imobiliari:
    Cod CAEN 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    d) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    f) 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;
    g) 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    h) 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    i) 2051 - Fabricarea explozivilor;
    j) 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    k) activităţi de investigare şi protecţie:
    803 - Activităţi de investigaţii;
    l) 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."

    13. La articolul 11, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM INVEST, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format .pdf, completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;"

    14. La articolul 12 alineatul (3), literele b)-d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
d) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    ..................................................................................
f) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;"

    15. La articolul 12 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) documentele prin care instituţiile de credit au solicitat Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) iniţierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situaţia în care acestea au raportat astfel de incidente de plată."

    16. La articolul 12 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) rezultatul consultării bazei de date a MF de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, FNGCIMM realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) lit. e). În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    17. La articolul 12, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de FNGCIMM de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la data solicitării garanţiei, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la data solicitării de garantare."

    18. La articolul 12, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST şi care doresc să acceseze noi credite/garanţii până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit transmit la FNGCIMM solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei."

    19. La articolul 12, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)-(7^4), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(7^2) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
(7^3) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(7^4) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie."

    20. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18). Instituţiile de credit nu vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare. În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare şi pentru cheltuielile detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor."

    21. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, sau aceştia sunt profesionişti aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, contractul de garantare va cuprinde şi clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale."

    22. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare."

    23. La articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;"

    24. La articolul 16, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul prelungirii garanţiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menţinerea sau diminuarea valorii garanţiei, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    .................................................................................................
(4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FNGCIMM de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit şi este transmisă la FNGCIMM cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
(5) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al FNGCIMM şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea."

    25. La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FNGCIMM, prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, nu este necesară notificarea FNGCIMM, prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.
(7^2) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita FNGCIMM, prin adresa letrică/electronică, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(7^3) Pentru modificările menţionate la alin. (7^2) se va întocmi act adiţional la contractul de garantare de către FNGCIMM."

    26. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (17) şi (18) din prezentele norme metodologice, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate potrivit prevederilor art. 19, alin. (2) din prezentele norme metodologice, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de co-creditor."

    27. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
(4) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST şi/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor."

    28. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Beneficiarul creditului efectuează trageri din linia de credit pentru finanţarea cheltuielilor aferente capitalului de lucru necesar în vederea desfăşurării activităţii fără să depăşească valoarea liniei de credit aprobate. Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare. În cazul în care beneficiarul nu foloseşte componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare pentru cheltuielile detaliate în Convenţia de garantare şi plată a granturilor."

    29. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Anexele nr. 1a-1c şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    30. Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1a-1c, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 şi aflate în curs de soluţionare.
    (2) Dispoziţiile art. 1 alin. (18) şi (18^1) din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se aplică şi pentru garanţiile acordate în cadrul programului anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 422.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)
    Nr. ......................
    Data .....................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM, conform prevederilor
    Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componenta│Componenta │
│crt.│de credit │grant, │de dobândă│comision de │
│ │ │din │ │administrare│
│ │ │care: │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de .......................... în contul nostru curent nr. ................., deschis la ....................................... .
    Director general,
    .........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1b la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)
    Nr. ......................
    Data .....................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor
    Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri .......... şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componenta│Componenta │
│crt.│de credit │grant, │de dobândă│comision de │
│ │ │din │ │administrare│
│ │ │care: │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de .......................... în contul nostru curent nr. ..................., deschis la .................................................. .
    Director general,
    .........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1c la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020)
    Nr. ......................
    Data .....................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM conform prevederilor
    Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de .............. lei, stabilit de FNGCIMM, în calitate de administrator al schemei pentru luna .........., reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM

┌────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Valoare │ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componenta │
│crt.│de credit │grant, │grant │
│ │ │din │nerambursabil│
│ │ │care: │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│n │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Total │ │ │
└────┴──────────┴────────┴─────────────┘    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de .......................... în contul nostru curent nr. ................., deschis la ...................................................... .
    Director general,
    .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016