Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 421 din 7 aprilie 2021  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 421 din 7 aprilie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 372 din 9 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Costul total al finanţărilor de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele finanţării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc şi nici taxele şi costurile aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea şi publicitatea garanţiilor, dobânda aplicată pentru prefinanţare etc."

    2. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) (semi)remorcă - vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roţi, fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;"

    3. La anexa nr. 1, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) autobuz - autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;"

    4. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Achiziţia bunurilor mobile second-hand poate fi finanţată prin leasing garantat în cadrul Programului în cazul bunurilor înmatriculate şi rulate minimum 100 km, iar în cazul bunurilor neînmatriculabile, dacă acestea au fost puse în funcţiune şi la data cererii de acordare a finanţării înregistrează un număr de ore de funcţionare. Finanţatorul poate aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar."

    5. La anexa nr. 1, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei."

    6. La anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) După aprobarea plafonului total anual alocat pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanţatorilor participanţi în Program, în baza solicitărilor formulate de aceştia, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţatori depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia."

    7. La anexa nr. 1, la articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul daunelor totale produse bunurilor mobile admise în garanţie care fac obiectul contractului de leasing financiar, considerate ca fiind daunele care depăşesc 50% din suma asigurată, după ce MF a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei de stat, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin MF, şi finanţator, proporţional cu riscul asumat de finanţator şi garant, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, după deducerea de către finanţator a cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, dacă este cazul, dobânzi, comisioane şi prima de asigurare."

    8. La anexa nr. 1, la articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Cererea de plată se depune de către finanţator după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanţă la plată a principalului, conform scadenţelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:"

    9. La anexa nr. 1, la articolul 23, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (6) şi (7), finanţatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar şi al înscrisului prevăzut la art. 22 alin. (8), suma recuperată şi data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate. Sumele provenite din valorificarea bunurilor prin plasarea lor în leasing financiar se virează eşalonat, conform prevederilor prezentului articol, ulterior încasării fiecărei rate."

    10. La anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul Programului este de 2.000.000.000 lei, iar echivalentul subvenţiei brute - ESB al ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon nu va depăşi 50,9 milioane lei."

    11. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Bugetul alocat subvenţionării comisionului de risc, comisionului de administrare şi a dobânzii este de 119,505 milioane lei, respectiv:
    a) credite de angajament aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis aferente perioadei 2020-2022 în sumă de 119,505 milioane lei."

    12. La anexa nr. 2, la articolul 8, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;"

    13. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) (semi)remorcă - vehiculul din categoria O1, O2, O3 sau O4, cu roţi, fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;"

    14. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) autobuz - autovehiculul din categoria M2 sau M3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;"

    15. La anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Finanţatorul are obligaţia de a aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar şi se stabileşte conform normelor proprii ale finanţatorului; în general, vechimea bunului la momentul finanţării plus perioada de finanţare nu trebuie să depăşească durata economică de viaţă; în funcţie de tipul bunului, perioada totală nu va depăşi 10 ani."

    16. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Finanţelor Publice“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Finanţelor“ şi abrevierea „MFP“ se înlocuieşte cu abrevierea „MF“.


    ART. II
    (1) Schema de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, este valabilă pentru angajamentele legale încheiate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii şi cu respectarea dispoziţiilor legii bugetului anual de stat şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (2) Plăţile în cadrul schemei prevăzute la alin. (1) se efectuează până la data de 31 octombrie 2022.

    ART. III
    În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile financiare nebancare transmit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN solicitările pentru alocarea de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2021 în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE“, precum şi cererile de înscriere în program, însoţite de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 1 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, în cazul noilor înscrieri.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă


    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 421.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016