Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 februarie 2021  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 25 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 299 din 25 martie 2021
    În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 25 februarie 2021, h o t ă r ă ş t e:
    ART. I
    Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii, conform Procedurii pentru contestarea rezultatelor obţinute la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi de soluţionare a contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 6."

    2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Decizia de soluţionare a contestaţiilor este supusă reexaminării de către Comisia de apel a Camerei Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Comisia de apel. Condiţiile şi procedura de reexaminare a deciziei emise în soluţionarea contestaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 7."

    3. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    4. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 şi 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Prevederile art. I pct. 2 se aplică şi cererilor de reexaminare sau plângerilor/sesizărilor care pot fi asimilate unor cereri de reexaminare, depuse de către contestatari la Camera Consultanţilor Fiscali şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. IV
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                    Dan Manolescu

    Bucureşti, 25 februarie 2021.
    Nr. 4.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    PROCEDURĂ
    pentru contestarea rezultatelor obţinute la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi de soluţionare a contestaţiilor
    CAP. I
    Formularea şi depunerea contestaţiilor
    1. Rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii.
    2. Candidaţii pot contesta rezultatele obţinute la examen, indiferent dacă au promovat sau nu examenul.
    3. Contestaţiile comunicate după expirarea termenului prevăzut la pct. 1 nu sunt luate în considerare.
    4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde, sub sancţiunea respingerii, următoarele elemente obligatorii:
    a) datele de identificare ale contestatarului;
    b) obiectul acesteia, cu precizarea expresă a întrebărilor contestate;
    c) motivele de fapt şi de drept pentru fiecare întrebare contestată;
    d) semnătura contestatarului.

    5. Contestaţia se depune, numai în nume propriu, prin e-mail, direct la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare.
    6. După depunerea contestaţiei, contestatarul poate aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestaţiei şi documente prin care îşi probează afirmaţiile, la cererea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    7. Colectivul pentru organizarea examenului primeşte şi înregistrează contestaţiile privind rezultatul examenului şi le predă pe baza unui inventar Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    8. Sesizările privind unele vicii de procedură sau alte nemulţumiri în legătură cu examenul, depuse înainte de examen, în timpul examenului sau după examen şi care nu pot fi calificate drept contestaţii se soluţionează de către Colectivul pentru organizarea examenului, Comisia de examinare sau de către conducerea Camerei Consultanţilor Fiscali, după caz.
    CAP. II
    Soluţionarea contestaţiilor
    1. Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, prin decizie de soluţionare a contestaţiei, emisă individual pentru fiecare contestaţie depusă, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora.
    2. Decizia de soluţionare a contestaţiei se semnează de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    3. Comisia de soluţionare a contestaţiilor verifică dacă punctajul obţinut şi contestat corespunde cu grila de examen pentru fiecare contestaţie în parte.
    4. Înainte de analiza pe fond a contestaţiei se verifică îndeplinirea condiţiilor de procedură obligatorii, iar în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite contestaţia se respinge, fără a se trece la analiza pe fond.
    5. Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor poate solicita membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor să îşi exprime punctul de vedere argumentat în fapt şi în drept asupra subiectelor contestate în raport cu argumentaţia contestatarului. Comunicarea acestui punct de vedere este obligatorie şi trebuie realizată în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    6. În soluţionarea contestaţiilor, membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor analizează argumentele de fapt şi de drept prezentate de contestatar şi, respectiv, pe cele primite de la membrii Comisiei de elaborare a subiectelor, având dreptul deplin de apreciere asupra soluţiei adoptate.
    7. Soluţia cuprinsă în decizia de soluţionare a contestaţiei se adoptă de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu majoritate simplă de voturi. Abţinerea membrilor comisiei nu este admisă.
    8. Contestaţiile se pot admite de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, având drept efect modificarea rezultatelor obţinute la examen de către candidatul contestatar în situaţii cum ar fi:
    a) enunţul întrebării este incomplet/interpretabil şi conduce la formularea mai multor răspunsuri corecte sau la niciun răspuns corect;
    b) acordarea punctajului nu este în concordanţă cu răspunsurile corecte la întrebările formulate;
    c) întrebările nu au fost formulate din tematica şi/sau bibliografia pentru examen.

    9. Decizia de soluţionare a contestaţiei cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale emitentului şi temeiul legal al procedurii de soluţionare;
    b) datele de identificare ale contestatarului şi temeiul legal al contestaţiei;
    c) analiza îndeplinirii condiţiilor de procedură şi concluziile acesteia;
    d) prezentarea conţinutului contestaţiei pe fond şi a argumentelor aduse de contestatar, în raport cu argumentele de fapt şi de drept ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi concluzia de admitere sau respingere, pentru fiecare întrebare contestată în parte;
    e) dispozitivul deciziei de soluţionare, care cuprinde rezultatul sintetic al soluţionării contestaţiei, respectiv: întrebările admise; întrebările respinse; punctajul obţinut de candidat în urma soluţionării contestaţiei şi efectul acestui punctaj în raport cu rezultatul la examen, admis sau respins;
    f) calea legală de atac a deciziei de soluţionare a contestaţiei şi semnătura preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

    10. După stabilirea rezultatului contestaţiilor, secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un proces-verbal, care se semnează de către toţi membrii comisiei. În procesul-verbal se consemnează pentru fiecare candidat punctajul obţinut după soluţionarea contestaţiei cu menţiunea „admis/respins“.
    CAP. III
    Comunicarea rezultatelor
    1. După încheierea procedurilor de soluţionare a contestaţiilor, deciziile de soluţionare se comunică individual contestatarilor, iar rezultatele centralizate pe baza dispozitivelor deciziilor se publică pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
    2. Lista cu rezultatele centralizate publicată pe site conţine datele pentru identificarea contestatarului şi informaţiile din dispozitivul fiecărei decizii.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 7 la regulament)
    PROCEDURĂ
    de reexaminare a deciziei emise în soluţionarea contestaţiei
    1. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei poate fi reexaminată de către Comisia de apel, la cererea contestatarului, în următoarele situaţii:
    a) cel puţin în cazul unei întrebări contestate nu s-a avut în vedere aplicarea anumitor dispoziţii legale care ar fi schimbat fundamental soluţia adoptată;
    b) ulterior emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei a fost emis de către autoritatea competentă un act oficial de interpretare a dispoziţiilor legale care au stat la baza formulării întrebării contestate, a răspunsului apreciat ca fiind corect la această întrebare şi care oferă o altă abordare decât cea avută în vedere de Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    c) anterior sau ulterior emiterii deciziei se adoptă o hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene/Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, care este contrară interpretării dispoziţiilor legale care au stat la baza formulării întrebării contestate, a răspunsului apreciat ca fiind corect la această întrebare avută în vedere de Comisia de soluţionare a contestaţiilor sau care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei, diferită de cea avută în vedere de Comisia de soluţionare a contestaţiilor;
    d) constatarea unor erori materiale sau procedurale evidente, fără producerea cărora soluţia adoptată ar fi fost schimbată fundamental.

    2. Cererea de reexaminare poate fi depusă:
    a) în cazul deciziilor de soluţionare a contestaţiilor care fac obiectul acţiunii în contencios administrativ, pe perioada judecării cauzei;
    b) în cazul deciziilor de soluţionare a contestaţiilor pentru care nu s-a formulat acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei de soluţionare, sub sancţiunea decăderii.

    3. Preşedintele Comisiei de apel poate solicita Comisiei de soluţionare a contestaţiilor să îşi exprime punctul de vedere argumentat în fapt şi în drept asupra deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor în raport cu argumentele aduse prin cererea de reexaminare. Comunicarea acestui punct de vedere este obligatorie şi trebuie realizată în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    4. În reexaminarea deciziei emise în soluţionarea contestaţiei, membrii Comisiei de apel analizează argumentele de fapt şi de drept prezentate de contestatar în cererea de reexaminare şi, respectiv, pe cele primite de la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, având dreptul deplin de apreciere asupra soluţiei adoptate.
    5. Soluţia cuprinsă în decizia de soluţionare a cererii de reexaminare se adoptă de către Comisia de apel cu majoritatea simplă de voturi. Abţinerea membrilor Comisiei de apel nu este admisă.
    6. În urma reexaminării deciziei emise în soluţionarea contestaţiei, Comisia de apel o poate confirma sau o poate retracta, emiţând o nouă decizie.
    7. Decizia de soluţionare a cererii de reexaminare cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale emitentului şi temeiul legal al procedurii de soluţionare;
    b) datele de identificare ale contestatarului şi temeiul legal al reexaminării;
    c) analiza îndeplinirii condiţiilor de procedură şi concluziile acesteia;
    d) prezentarea conţinutului cererii de reexaminare pe fond şi a argumentelor aduse de contestatar, în raport cu argumentele de fapt şi de drept ale membrilor Comisiei de apel, precum şi concluzia de admitere sau respingere, pentru fiecare întrebare contestată în parte;
    e) dispozitivul deciziei de soluţionare a cererii de reexaminare, care cuprinde rezultatul sintetic al soluţionării cererii de reexaminare, respectiv: întrebările admise; întrebările respinse; punctajul obţinut de candidat în urma soluţionării cererii de reexaminare şi efectul acestui punctaj în raport cu rezultatul la examen, admis sau respins;
    f) calea legală de atac a deciziei de soluţionare a cererii de reexaminare şi semnătura preşedintelui Comisiei de apel.

    8. În situaţia prevăzută la pct. 2 lit. a), decizia de soluţionare a cererii de reexaminare poate fi comunicată până la data încheierii dezbaterilor în fond în faţa primei instanţe.
    9. În cazul în care decizia de soluţionare a cererii de reexaminare nu a fost comunicată până la data încheierii dezbaterilor în fond în faţa primei instanţe, aceasta nu se mai comunică şi nu produce niciun efect juridic.
    10. Decizia de soluţionare a cererii de reexaminare se comunică individual contestatarului şi produce efecte de la data comunicării.
    11. În situaţia prevăzută la pct. 2 lit. b), decizia de soluţionare a cererii de reexaminare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016