Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 366 din 9 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În aplicarea prevederilor art. 2 din lege, beneficiază de stimulent copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) provin din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat;
    b) se află în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte sau tutore pentru întreţinerea copilului pe perioada absenţei acestuia/acestora, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare persoana desemnată, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei."

    2. Articolele 3 şi 4 se abrogă.
    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) din lege dreptul la stimulent se acordă din oficiu, odată cu stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru situaţia în care copiii împlinesc vârsta de 3 ani după stabilirea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, titularul acestui drept va înştiinţa primarul în baza comunicării prevăzute la art. 23 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din lege, dreptul la stimulent se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere care se întocmesc de către persoana desemnată şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv persoana desemnată.
    (3) Formularul «Cerere - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educaţional (tichet social pentru grădiniţă)» este prevăzut în anexa nr. 1."

    4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin lege, vacanţele şi programul naţional «Şcoala altfel».
    (2) Cererea de participare în program poate fi făcută oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) din lege, însoţită de documentul doveditor privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
    (3) Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este titularul dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1) din lege sau persoana desemnată, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din lege."

    5. Articolele 8 şi 9 se abrogă.
    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. b) la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La stabilirea venitului net conform alin. (1), prin familia persoanei desemnate se înţelege familia definită la art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care familia persoanei desemnate este şi beneficiară a alocaţiei pentru susţinerea familiei potrivit Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. b), în cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
    (6) În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept prevăzută la alin. (5), solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună."

    7. Articolul 11 se abrogă.
    8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. b), titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
    (2) În situaţia în care părintele desemnează o altă persoană, aceasta va depune o nouă cerere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 7 şi 10."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În situaţia prevăzută la art. 2 lit. b) verificarea datelor şi informaţiilor cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare pentru acordarea stimulentului, precum şi prelucrarea datelor înscrise în cerere se realizează, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acestora, de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
    (2) Primarul şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale răspund, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de realitatea şi legalitatea operaţiunilor de verificare în vederea acordării dreptului la stimulent.
    (3) În situaţia în care unul sau ambii membri ai familiei au înscris în actul de identitate domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, stimulentul educaţional se va acorda de către unitatea administrativ-teritorială unde familia locuieşte efectiv, pe baza declaraţiei pe propria răspundere sau a adeverinţei emise de unitatea administrativ-teritorială înscrisă în actul de identitate că nu s-a solicitat un drept de stimulent educaţional.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (4)."

    10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Acordarea sau respingerea dreptului la stimulent se face prin dispoziţie scrisă a primarului, care se emite pentru toată perioada prevăzută la art. 7^1 alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificării prevăzute la art. 13, ţinând cont de data la care a fost înscris copilul la grădiniţă.
    (2) În situaţia în care, după respingerea dreptului, sunt îndeplinite condiţiile de acordare a stimulentului educaţional, acordarea acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, pentru toată perioada rămasă până la finalizarea anului şcolar definit la art. 7^1 alin. (1).
    (3) Dispoziţia primarului va conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) nume, prenume, cod numeric personal pentru titular;
    b) nume, prenume, cod numeric personal pentru beneficiar, respectiv copilul/copiii pentru care se acordă stimulentul educaţional;
    c) adresa de domiciliu/reşedinţă sau de corespondenţă a titularului;
    d) suma acordată cu titlu de stimulent educaţional şi numărul de copii pentru care se acordă;
    e) anul şcolar pe perioada căruia se acordă stimulentul educaţional;
    f) modalitatea de distribuire a tichetelor sociale pentru grădiniţă.
    (4) Dispoziţia primarului poate fi emisă comun pentru toţi beneficiarii, caz în care comunicarea prevăzută la alin. (1) se va face individual.
    (5) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului la stimulent se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru toate absenţele medicale, persoanele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) sunt obligate să prezinte certificatul medical sau scutirea medicală în vederea motivării absenţelor, până la data de 3 a lunii următoare."

    12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulent, primarul emite dispoziţie de încetare a dreptului şi/sau de recuperare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, după caz, cu luna următoare celei în care au intervenit modificările, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. La articolul 20, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Cererile prevăzute la art. 7 alin. (3), însoţite de documentele justificative, se depun la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv persoana desemnată."

    15. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 391.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016