Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 333 din 1 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Educaţiei este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Educaţiei are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.

    ART. 2
    Sediul principal al Ministerului Educaţiei este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

    ART. 3
    (1) Ministerul Educaţiei organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, formare profesională şi cercetare ştiinţifică universitară, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.
    (2) Ministerul Educaţiei, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.

    ART. 4
    (1) În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare;
    b) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare;
    c) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate.

    (2) În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei îndeplineşte şi următoarele funcţii speciale:
    a) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
    b) de evaluare a realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare;
    c) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;
    d) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului şi al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate;
    e) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă.

    (3) Ministerul Educaţiei asigură cooperarea internaţională, prin aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi prin promovarea de noi acorduri. În acest sens asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate.
    (4) Ministerul Educaţiei asigură îndeplinirea, în domeniul său de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare direct a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.

    ART. 5
    Ministerul Educaţiei exercită în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare;
    b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare, negociere şi adoptare a politicilor şi actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    c) asigură, în numele statului şi al Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate;
    d) încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    e) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;
    f) poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială;
    g) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;
    h) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor didactice, precum şi a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor;
    i) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei;
    j) avizează, prin structura de specialitate, necesarul de formulare tipizate pentru actele de studii, solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;
    k) participă la programe şi proiecte ale Uniunii Europene sau internaţionale în domeniul de activitate şi încheie convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în baza împuternicirii primite;
    l) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;
    m) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare;
    n) iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;
    o) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;
    p) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
    q) primeşte, în baza protocolului de colaborare încheiat cu Inspecţia Muncii, accesul la informaţiile din registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru realizarea interoperaţionalizării platformelor Ministerului Educaţiei în vederea urmăririi traseului profesional al absolventului;
    r) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;
    s) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi reprezentanţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;
    ş) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;
    t) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    ţ) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;
    u) aprobă repartizarea pe judeţe/municipiul Bucureşti a numărului maxim de posturi pentru inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile conexe, precum şi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, centre de excelenţă;
    v) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.


    ART. 6
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei este autorizat:
    a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
    b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;
    c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;
    d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;
    e) să încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;
    g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    h) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale.


    ART. 7
    Ministerul Educaţiei colaborează în limitele competenţelor cu structurile asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective:
    a) impulsionarea participării studenţilor sub diverse forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională;
    b) stimularea creativităţii studenţilor;
    c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;
    d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.


    ART. 8
    (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
    (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei pot fi organizate servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.
    (3) Ministerul Educaţiei poate constitui şi alte structuri necesare în vederea realizării reformei învăţământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.

    ART. 9
    (1) Regulamentele privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare şi universitare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:
    a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei;
    b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.


    ART. 10
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional „Capital uman“, denumit în continuare OI POCU.
    (2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013.
    (3) OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educaţiei, îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional „Capital uman“ din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, ca organism intermediar la nivel naţional.
    (4) OI POCU poate utiliza alocări financiare aferente axei prioritare 7 - Asistenţă tehnică a POCU pentru suplimentarea structurii de personal, în afara numărului maxim de posturi.

    ART. 11
    (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.
    (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.
    (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

    ART. 12
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei este sprijinit de consiliile consultative şi colegiile prevăzute în anexa nr. 2, organisme de nivel naţional în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.
    (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2 lit. A. sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei.
    (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2 lit. A. pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.
    (4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor.
    (5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.
    (6) Prin ordin al ministrului educaţiei se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.

    ART. 13
    (1) Conducerea Ministerului Educaţiei se exercită de către ministrul educaţiei, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.
    (2) Ministrul reprezintă Ministerul Educaţiei în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
    (4) Ministrul educaţiei poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.
    (5) Ministrul educaţiei poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.
    (6) Ministrul educaţiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

    ART. 14
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat şi 2 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat, precum şi ale subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 15
    (1) Ministerul Educaţiei are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 16
    Se constituie, pe lângă ministrul educaţiei, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 17
    (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei este de 580, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
    (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi funcţiile şi atribuţiile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Posturile sunt prevăzute, în condiţiile legii, pentru funcţii publice şi personal contractual.
    (3) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face reîncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (4) În cadrul Ministerului Educaţiei şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi/sau rambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat.
    (5) În vederea realizării unor activităţi necesare implementării Proiectului privind învăţământul secundar, finanţat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ministerul Educaţiei are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, personalul necesar în cadrul Unităţii de management al proiectelor cu finanţare externă, conform procedurilor Băncii Mondiale.
    (6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază şi unităţile de învăţământ liceal, respectiv instituţiile de învăţământ superior, beneficiare de granturi finanţate din Proiectul privind învăţământul secundar, pentru implementarea activităţilor prevăzute în acordul de grant.
    (7) Finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) şi (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învăţământul secundar.
    (8) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei.
    (9) Ministrul educaţiei numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.

    ART. 18
    (1) În cadrul Ministerului Educaţiei şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.
    (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (3) Ministrul educaţiei numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.

    ART. 19
    Personalul Ministerului Educaţiei, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 20
    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    (4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se realizează la solicitarea instituţiilor de învăţământ superior, prin ordin al ministrului educaţiei.
    (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei.

    ART. 21
    Ministerul Educaţiei utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 6.

    ART. 22
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din bugetul de stat.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, disponibilităţile existente în cont se utilizează cu aceeaşi destinaţie.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 25
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 20 ianuarie 2020, cu modificările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Cristian Ghinea

    Bucureşti, 29 martie 2021.
    Nr. 369.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Educaţiei
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    A. Consilii şi colegii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea consiliului/ │Sursa de │
│crt.│colegiului consultativ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│1. │Statistică şi Prognoză │Buget de │
│ │a Învăţământului │stat │
│ │Superior (C.N.S.P.I.S.)│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│ │Atestare a Titlurilor, │ │
│2. │Diplomelor şi │Buget de │
│ │Certificatelor │stat │
│ │Universitare │ │
│ │(C.N.A.T.D.C.U.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │ │
│3. │pentru Finanţarea │Buget de │
│ │Învăţământului Superior│stat │
│ │(C.N.F.I.S.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional al │Buget de │
│4. │Bibliotecilor │stat │
│ │Universitare (C.N.B.U.)│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul de Etică şi │Buget de │
│5. │Management Universitar │stat │
│ │(C.E.M.U.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Comisia specializată de│ │
│ │acreditare a │Buget de │
│6. │programelor de formare │stat/ │
│ │continuă din │Venituri │
│ │învăţământul │proprii │
│ │preuniversitar │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    B. Consilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea consiliului │Sursa de │
│crt.│consultativ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │Consiliul Naţional al │Venituri │
│ │Rectorilor (C.N.R.) │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │ │
│ │pentru Finanţarea │Bugetul │
│2. │Învăţământului │de stat │
│ │Preuniversitar │ │
│ │(C.N.F.I.P.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│3. │Consiliul Minorităţilor│Bugetul │
│ │Naţionale (C.M.N.) │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│4. │Consiliul Naţional al │Bugetul │
│ │Elevilor (C.N.E.) │de stat │
└────┴───────────────────────┴─────────┘
    ANEXA 3

    Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│1. │Politehnica din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Tehnică │Venituri │
│2. │de Construcţii │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│3. │Arhitectură şi Urbanism│Venituri │
│ │„Ion Mincu“ din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│4. │Ştiinţe Agronomice şi │Venituri │
│ │Medicină Veterinară din│proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│5. │Universitatea din │Venituri │
│ │Bucureşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│6. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Carol Davila“ din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│7. │Academia de Studii │Venituri │
│ │Economice din Bucureşti│proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Universitatea Naţională│Venituri │
│ │de Muzică din Bucureşti│proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│9. │Universitatea Naţională│Venituri │
│ │de Arte din Bucureşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│ │
│ │de Artă Teatrală şi │Venituri │
│10. │Cinematografică „Ion │proprii │
│ │Luca Caragiale“ din │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│Venituri │
│11. │de Educaţie Fizică şi │proprii │
│ │Sport din Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Şcoala Naţională de │ │
│12. │Studii Politice şi │Venituri │
│ │Administrative din │proprii │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea „1 │Venituri │
│13. │Decembrie 1918“ din │proprii │
│ │Alba Iulia │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│14. │Universitatea „Aurel │Venituri │
│ │Vlaicu“ din Arad │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│15. │Universitatea „Vasile │Venituri │
│ │Alecsandri“ din Bacău │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│16. │„Transilvania“ din │proprii │
│ │Braşov │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│17. │Universitatea Tehnică │Venituri │
│ │din Cluj-Napoca │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│18. │Ştiinţe Agricole şi │Venituri │
│ │Medicină Veterinară din│proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│19. │„Babeş-Bolyai“ din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│20. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Iuliu Haţieganu“ din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Academia Naţională de │Venituri │
│21. │Muzică „Gheorghe Dima“ │proprii │
│ │din Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de Artă │Venituri │
│22. │şi Design din │proprii │
│ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│23. │Universitatea „Ovidius“│Venituri │
│ │din Constanţa │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│24. │Universitatea Maritimă │Venituri │
│ │din Constanţa │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│25. │Universitatea din │Venituri │
│ │Craiova │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │Venituri │
│26. │Medicină şi Farmacie │proprii │
│ │din Craiova │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│27. │Universitatea „Dunărea │Venituri │
│ │de Jos“ din Galaţi │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Tehnică │Venituri │
│28. │„Gheorghe Asachi“ din │proprii │
│ │Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Ştiinţe Agricole şi │Venituri │
│29. │Medicină Veterinară │proprii │
│ │„Ion Ionescu de la │ │
│ │Brad“ din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│30. │„Alexandru Ioan Cuza“ │proprii │
│ │din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│31. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Grigore T. Popa“ din │proprii │
│ │Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea Naţională│Venituri │
│32. │de Arte „George Enescu“│proprii │
│ │din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│33. │Universitatea din │Venituri │
│ │Oradea │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│34. │Universitatea din │Venituri │
│ │Petroşani │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│35. │Universitatea din │Venituri │
│ │Piteşti │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│36. │Petrol-Gaze din │proprii │
│ │Ploieşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│37. │Universitatea „Lucian │Venituri │
│ │Blaga“ din Sibiu │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│38. │Universitatea „Ştefan │Venituri │
│ │cel Mare“ din Suceava │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│39. │Universitatea „Valahia“│Venituri │
│ │din Târgovişte │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│40. │„Constantin Brâncuşi“ │proprii │
│ │din Târgu Jiu │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Medicină, Farmacie, │Venituri │
│41. │Ştiinţe şi Tehnologie │proprii │
│ │„George Emil Palade“ │ │
│ │din Târgu Mureş │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│42. │Universitatea de Arte │Venituri │
│ │din Târgu Mureş │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea │Venituri │
│43. │Politehnica din │proprii │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│ │Ştiinţe Agricole şi │ │
│44. │Medicină Veterinară a │Venituri │
│ │Banatului „Regele Mihai│proprii │
│ │I al României“ din │ │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│45. │Universitatea de Vest │Venituri │
│ │din Timişoara │proprii │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Universitatea de │ │
│46. │Medicină şi Farmacie │Venituri │
│ │„Victor Babeş“ din │proprii │
│ │Timişoara │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    ANEXA 4

    Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei
    A. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea instituţiei/ │Sursa de │
│crt.│unităţii │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Inspectorate şcolare │ │
│ │judeţene şi │ │
│ │Inspectoratul Şcolar al│ │
│ │Municipiului Bucureşti │ │
│ │- servicii publice │ │
│ │deconcentrate ale │Bugetul │
│1. │Ministerului Educaţiei │de stat │
│ │în a căror subordine │ │
│ │funcţionează unităţi │ │
│ │conexe, unităţi pentru │ │
│ │activitatea │ │
│ │extraşcolară şi cluburi│ │
│ │sportive şcolare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Comisia Naţională a │Bugetul │
│ │României pentru UNESCO │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Unitatea Executivă │proprii │
│ │pentru Finanţarea │şi │
│3. │Învăţământului Superior│subvenţii│
│ │şi a Cercetării, │acordate │
│ │Dezvoltării şi Inovării│de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul Naţional de │şi │
│4. │Politici şi Evaluare în│subvenţii│
│ │Educaţie │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Agenţia Naţională │proprii │
│ │pentru Programe │şi │
│5. │Comunitare în Domeniul │subvenţii│
│ │Educaţiei şi Formării │acordate │
│ │Profesionale │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│6. │Agenţia de Credite şi │subvenţii│
│ │Burse de Studii │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul Naţional de │şi │
│7. │Dezvoltare a │subvenţii│
│ │Învăţământului │acordate │
│ │Profesional şi Tehnic │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│8. │Federaţia Sportului │Bugetul │
│ │Şcolar şi Universitar │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul pentru Formarea│şi │
│9. │Continuă în Limba │subvenţii│
│ │Germană │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Secretariatul Naţional │şi │
│10. │Român al Reţelei │subvenţii│
│ │Universităţilor de la │acordate │
│ │Marea Neagră │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│11. │Palatul Naţional al │subvenţii│
│ │Copiilor din Bucureşti │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│12. │Universitară din │de stat │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│13. │Universitară „Mihai │de stat │
│ │Eminescu“ din Iaşi │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │Bugetul │
│14. │Universitară „Lucian │de stat │
│ │Blaga“ din Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Biblioteca Centrală │ │
│15. │Universitară │Bugetul │
│ │„EugenTodoran“ din │de stat │
│ │Timişoara │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Casa de Cultură a │şi │
│16. │Studenţilor din │subvenţii│
│ │Municipiul Suceava │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Unitatea pentru │ │
│17. │Finanţarea │Bugetul │
│ │Învăţământului │de stat │
│ │Preuniversitar │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │Centrul pentru Formarea│şi │
│18. │Continuă în Limba │subvenţii│
│ │Maghiară │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│19. │Institutul Limbii │subvenţii│
│ │Române │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Societatea Editura │Venituri │
│20. │Didactică şi Pedagogică│proprii │
│ │- S.A. │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │Venituri │
│ │ │proprii │
│ │ │şi │
│21. │Centrul de Cercetări │subvenţii│
│ │Biologice din Jibou │acordate │
│ │ │de la │
│ │ │bugetul │
│ │ │de stat │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    NOTĂ:
    1. Inspectoratele şcolare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive şcolare, palatelor şi cluburilor copiilor, precum şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, centrelor de excelenţă, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat de către minister.
    2. Inspectoratele şcolare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor/instituţiilor din subordine, unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv învăţământ special, centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, centrelor de excelenţă, precum şi pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanţarea de bază din sume defalcate din TVA.
    3. Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.537 de posturi.
    4. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.235 de posturi.
    5. Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 286.550 de posturi.


    B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │Venituri │
│ │Autoritatea │proprii şi │
│1. │Naţională pentru │subvenţii │
│ │Calificări │acordate de │
│ │ │la bugetul de│
│ │ │stat │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia de │Venituri │
│ │Administrare a │proprii şi │
│2. │Reţelei Naţionale │subvenţii │
│ │de Informatică │acordate de │
│ │pentru Educaţie şi │la bugetul de│
│ │Cercetare │stat │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Agenţia Română de │ │
│ │Asigurare a │Venituri │
│3. │Calităţii în │proprii │
│ │Învăţământul │ │
│ │Preuniversitar │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘
    ANEXA 5

    Cluburi sportive studenţeşti

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sursa de │
│crt.│clubului sportiv│finanţare │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│1. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Cluj-Napoca │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│2. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Craiova │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│3. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Galaţi │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│4. │„Universitatea“ │şi subvenţii │
│ │din Braşov │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│5. │„Politehnica“ │şi subvenţii │
│ │din Iaşi │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│6. │„Ştiinţa“ din │şi subvenţii │
│ │Bacău │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│7. │„Ştiinţa“ din │şi subvenţii │
│ │Baia Mare │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│8. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Sibiu │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│9. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Ploieşti │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│10. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Oradea │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│11. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Piteşti │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│12. │Studenţesc │şi subvenţii │
│ │„Medicina“ din │acordate de la │
│ │Timişoara │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│13. │Universitar din │şi subvenţii │
│ │Reşiţa │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│14. │Politehnica │şi subvenţii │
│ │Cluj-Napoca │acordate de la │
│ │ │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│15. │Universitar │şi subvenţii │
│ │„Neptun“ din │acordate de la │
│ │Constanţa │bugetul de stat │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Clubul Sportiv │Venituri proprii│
│ │Universitar │şi subvenţii │
│16. │„Constantin │acordate de la │
│ │Brâncuşi“ din │bugetul de stat │
│ │Târgu Jiu │ │
└────┴────────────────┴────────────────┘    ANEXA 6

    Parcul auto al Ministerului Educaţiei pentru activităţi specifice

┌────┬───────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Tipul │Numărul│
│Nr. │Activitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de │de │
│ │ │transport │bucăţi │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │Proiectul │pentru │3 │
│ │privind │unitatea │ │
│1. │învăţământul │centrală │ │
│ │rural/ROSE ├───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │3 │
│ │ │de teren │ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │2 │
│ │Proiectul │unitatea │ │
│ │privind │centrală │ │
│2. │reabilitarea ├───────────┼───────┤
│ │infrastructurii│Autoturism │ │
│ │şcolare │pentru │7 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │teritorială│ │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │Monitorizare şi│Autoturism │15 │
│3. │inspecţie ├───────────┼───────┤
│ │ │Microbuz │6 │
├────┼───────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │3 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │centrală │ │
│4. │OI POCU ├───────────┼───────┤
│ │ │Autoturism │ │
│ │ │pentru │8 │
│ │ │unitatea │ │
│ │ │teritorială│ │
└────┴───────────────┴───────────┴───────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016