Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 19 din 28 octombrie 2020  pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale  ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 19 din 28 octombrie 2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1004 din 29 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2), (3), (8), (9), (11) şi (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare condiţiile pentru admiterea în Corpul experţilor electorali prevăzute la art. 16 alin. (1) din acelaşi act normativ,
    ţinând cont de faptul că prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică mutatis mutandis şi cetăţenilor români cu drept de vot care pot deveni, în condiţiile art. 17 alin. (8), (9) şi (11) din aceeaşi lege, membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate,
    văzând observaţiile şi propunerile formulate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 21.295 din 27.10.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 24.412/27.10.2020, respectiv observaţiile şi propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Externe prin Adresa nr. M7/822 din 23 octombrie 2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 2.411/28.10.2020,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de către persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Propunerile şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, sunt transmise prin e-mail, sub forma unui tabel, în format Excel, Departamentului suport organizatoric electoral din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, la adresa desemnare.strainatate@roaep.ro, împreună cu cererile scanate prevăzute la art. 1, completate de către persoanele propuse.
    (2) Tabelul prevăzut la alin. (1) cuprinde numărul secţiei de votare, denumirea localităţii, denumirea statului, numele, prenumele, funcţia în cadrul biroului electoral al secţiei de votare, codul numeric personal şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail.

    ART. 3
    Se aprobă modelul listei reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă modelul declaraţiei de acceptare, formulată de către persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 5
    (1) Se aprobă modelul declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 17 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) va fi completată de către cetăţenii români cu drept de vot prevăzuţi la art. 17 alin. (8), (9) şi (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia supleanţilor propuşi, potrivit legii, de către formaţiunile politice.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 7
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 19.
    ANEXA 1

    Modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
    CERERE
    pentru desemnarea în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate
    la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ...........
    Către:
    Misiunea diplomatică/Oficiul consular ......................................................
    Subsemnatul, .........................................., CNP ................................, domiciliat în ......................................, cu reşedinţa în (dacă este cazul) ........................................., telefon ........................, e-mail ............................., având ocupaţia de ............................................, de profesie .....................................,
    solicit să fiu desemnat ca:
    [] preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia
    [] membru al biroului electoral al secţiei de votare

    în localitatea .............................................. din statul ................................................
    În cazul în care voi fi desemnat în biroul electoral al unei secţii de votare din străinătate
    [] voi îndeplini
    [] nu voi îndeplini

    atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    Pentru exercitarea funcţiei de membru al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sunt dispus să mă deplasez la o distanţă de maximum ............. km de localitatea mai sus menţionată.
    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de (se bifează o singură opţiune):
    [] studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    [] studii universitare de licenţă în alte domenii;
    [] învăţământ general obligatoriu.


    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile şi obligaţiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorilor de calculator ai acestora.
    Data ........................
    Semnătura ............................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul .......... . Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 17 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, birourilor şi oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, codul numeric personal, telefonul şi e-mailul ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, precum şi pe durata prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, acestea nefiind transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.

    Data ........................
    Semnătura ............................

    ANEXA 2

    Modelul listei reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
    LISTA
    reprezentanţilor .............................................*) în birourile electorale
    ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ............

┌────┬──────┬───────┬──────┬─────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Nr. │ │ │ │Calitatea│ │Adresa│
│Nr. │Statul│secţiei│Numele│Prenumele│CNP│(titular │Nr. │de │
│crt.│ │de │ │ │ │sau │telefon│e-mail│
│ │ │votare │ │ │ │supleant)│ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘


    *) Se înscrie denumirea formaţiunii politice.

    ANEXA 3

    Modelul declaraţiei de acceptare, formulată de persoana propusă ca reprezentant al formaţiunii politice în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, ..............................................., CNP ....................................., declar prin prezenta că accept să fiu reprezentant în Biroul electoral al secţiei de votare nr. ............ din statul .................................., la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul ............, din partea .........................................*).
    Data ..............
    Semnătura ......................
    *) Se înscrie denumirea formaţiunii politice.

    ANEXA 4

    Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
    DECLARAŢIE
    privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea ca membru în biroul electoral
    al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul .......
    Subsemnatul, ..........................................., CNP ................................, domiciliat în .........................................., cu reşedinţa în (dacă este cazul) ............................................., telefon ........................, e-mail ..................................., având ocupaţia de ..................................................., de profesie ..........................................., declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, următoarele:
    • sunt cetăţean român cu drept de vot;
    • cunosc limba română, scris şi vorbit;
    • sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei;
    • nu sunt membru al unui partid politic;
    • nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;
    • sunt absolvent de (se bifează o singură opţiune):
    [] studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
    [] studii universitare de licenţă în alte domenii;
    [] învăţământ general obligatoriu.

    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile şi obligaţiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    Data ..............
    Semnătura ......................
    Notă de informare privind protecţia datelor personale:
    Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, Bucureşti, cod poştal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: registratura@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul .......... . Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 17 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, birourilor şi oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliţie, organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti. De asemenea, numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoştinţă a componenţei birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.
    Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, codul numeric personal, telefonul şi e-mailul ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
    Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, precum şi pe durata prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, acestea nefiind transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.
    Menţionăm că responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul Autorităţii Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.
    Conform RGPD, beneficiaţi de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) şi dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18 din RGPD).
    Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată olograf, care va conţine în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorităţii Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poştă, prin fax sau prin e-mail (scanată).
    În cazul în care consideraţi că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanţei de judecată competente.

    Data ..............
    Semnătura ......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016