Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 17 decembrie 2020  pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 17 decembrie 2020 pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1252 din 17 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Termenii şi condiţiile financiare ale împrumutului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în valoare de 18.640.309 euro, la care se adaugă dobânzile şi comisioanele aferente, garantat de stat, în limita sumei de 19.330.000 euro, în procent de 100%, ce se acordă Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. de către Banca Transilvania - S.A., sunt următoarele:
    a) maturitate de 6 ani;
    b) perioadă de graţie de 24 de luni;
    c) rată a dobânzii 0,9% pe an;
    d) comision de acordare de 0,1%, aplicabil la valoarea împrumutului.

    (2) Pentru garantarea de către stat, în limita sumei de 19.330.000 euro, în procent de 100% a împrumutului prevăzut la alin. (1), Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. plăteşte Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de garant, o primă de garantare sau comision la fondul de risc de 2% pe an şi constituie garanţii în favoarea acestuia în conformitate cu prevederile art. 6 ale convenţiei de garantare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Pentru împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1), modelul convenţiei de garantare este prevăzut în anexa nr. 1, iar modelul scrisorii de garanţie care cuprinde clauzele generale de garantare de către stat a împrumutului este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 17 decembrie 2020.
    Nr. 1.096.
    ANEXA 1

    CONVENŢIE DE GARANTARE
    nr. MFP............../.......................
    Prezenta convenţie de garantare (denumită în continuare „Convenţia“) se încheie în temeiul:
    - art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2020 pentru aprobarea condiţiilor de acordare a garanţiei de stat în favoarea Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19,

    între:
    1. Ministerul Finanţelor Publice (MFP), acţionând în calitatea acestuia de reprezentant al României, având sediul în ......................................, legal reprezentat în vederea semnării prezentei convenţii de ...................................., în calitate de ministru al finanţelor publice, MFP având calitatea de garant, denumit în continuare „Garantul“,
    2. Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., persoană juridică română, cu sediul în ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ................., legal reprezentată de ............................., cu domiciliul în .........................., legitimat(ă) cu cartea de identitate seria ...... nr. ..............., eliberată de ............... la data de ..............., CNP ..........................................., în calitate de .........................., având calitatea de garantat, denumit în continuare, „Garantatul“,
    şi

    3. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), având sediul în .................................., legal reprezentat în vederea semnării prezentei convenţii de ........................................., în calitate de administrator al măsurii de ajutor de stat acordat Garantatului, denumit în continuare „MTIC“,

    Garantul, Garantatul şi MTIC fiind denumiţi în continuare, împreună, „părţile“.
    Având în vedere faptul că prin contractul de credit ce urmează a fi încheiat între Banca Transilvania - S.A., cu sediul în .................................... (în calitate de creditor), şi Garantat (în calitate de debitor), Banca Transilvania - S.A. a agreat să acorde Garantatului un împrumut pe o perioadă de 6 ani, în valoare de 18.640.309 euro, destinat compensării pierderilor economice suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19, cauzate direct în perioada 16 martie-30 iunie 2020, stabilite prin Decizia CE C (2020) 6910 final din data de 2.10.2020, cu condiţia ca Garantul să fie de acord să garanteze în proporţie de 100%, în limita sumei de 19.330.000 euro, sumele ce se vor datora de către Garantat, în calitate de debitor, plata integrală şi la termen a tuturor sumelor datorate în cadrul contractului de credit, ajunse la scadenţă, prin accelerare sau prin altă modalitate, precum şi îndeplinirea punctuală a tuturor obligaţiilor Garantatului, toate acestea fiind stabilite în Contractul de credit încheiat de Garantat cu Banca Transilvania - S.A.,
    de comun acord, părţile convin asupra celor ce urmează:
    ART. 1
    Definiţii
    Termenii definiţi în Contractul de credit vor avea acelaşi înţeles în tot cuprinsul Convenţiei, exceptând cazul în care se prevede altfel sau cazul în care contextul impune o altă semnificaţie, astfel:
    "Banca" - Banca Transilvania - S.A., cu sediul în ...................., strada .................... nr. ........., sectorul ......., înregistrată în Registrul bancar cu nr. ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. .........., CUI ...............;
    "BNR" - Banca Naţională a României;
    "Contractul de credit" - acordul încheiat la data de ........ decembrie 2020 între Garantat şi Bancă în vederea obţinerii, respectiv acordării unui împrumut în valoare de 18.640.309 euro (optsprezece milioane şase sute patruzeci mii patru sute euro), la care se adaugă dobânzile şi comisioanele aferente, în limita sumei de 19.330.000 euro (nouăsprezece milioane trei sute treizeci mii euro);
    "CE" - Comisia Europeană;
    "Scrisoarea de garanţie" - scrisoarea între România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Bancă, în vederea garantării obligaţiilor asumate de Garantat în cadrul Contractului de credit;
    "Garantul" - Ministerul Finanţelor Publice;
    "MFP" - Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de minister de resort cu responsabilităţi specifice în cadrul Scrisorii de garanţie;
    "Garantatul" - Societatea „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., persoană juridică română, cu sediul în ..............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. ................, cod unic de înregistrare ........................;
    "MTIC" - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    "Zi lucrătoare" - o zi (alta decât sâmbăta, duminica sau o zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează potrivit legii române), în care instituţiile publice au program normal de lucru cu publicul în România.

    ART. 2
    Valoarea şi obiectul Convenţiei
    2.1. Garantul garantează 100% (sută la sută), în limita sumei de 19.330.000 euro, îndeplinirea obligaţiilor asumate de Garantat faţă de Bancă, în conformitate cu Contractul de credit, referitoare la rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor şi a comisioanelor asociate împrumutului.
    2.2. MTIC este răspunzător de monitorizarea utilizării fondurilor împrumutului garantat de stat, precum şi a îndeplinirii de către Garantat a obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.3. Garantatul se obligă să utilizeze împrumutul acordat de Bancă numai pentru scopurile prevăzute în Contractul de credit şi să realizeze tragerile din cadrul împrumutului în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea Deciziei CE C (2020) 6910 final.
    2.4. Garantatul se obligă să ramburseze la scadenţă ratele de capital, să plătească dobânzile şi comisioanele şi costurile asociate împrumutului conform prevederilor Contractului de credit şi să îşi îndeplinească toate celelalte obligaţii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în această convenţie.

    ART. 3
    Plăţi efectuate de Garant, comision la fondul de risc şi dobânzi şi penalităţi de întârziere
    3.1. Garantatul va plăti Garantului un comision pentru fondul de risc de 2% (două procente) pe an aplicat la soldul împrumutului garantat (i.e. la principal), în rate semianuale consecutive pe o perioadă de 6 (şase) ani, prima rată devenind scadentă în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării primei trageri din Contractul de credit şi ultima rată la data rambursării ultimei rate de capital conform Contractului de credit.
    Comisionul la fondul de risc se va plăti în lei (RON), în contul IBAN nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Garantului la Trezoreria Operativă Centrală. Orice modificare a numărului de cont va fi comunicată de Garant, în timp util, nefiind necesară amendarea corespunzătoare a prezentei convenţii.
    În cazul în care Garantatul nu va achita la termen comisionul la fondul de risc, Garantul este îndreptăţit să perceapă dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de prevederile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale, calculate asupra sumei datorate.

    3.2. În cazul în care Garantatul nu efectuează o plată conform prevederilor Contractului de credit şi Garantul este obligat să efectueze această plată conform prevederilor Scrisorii de garanţie, în calitatea sa de debitor, Garantatul se obligă să achite Garantului sumele plătite de către Garant în conformitate cu Scrisoarea de garanţie, precum şi dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale, aplicate asupra sumei datorate.
    Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadenţei către Bancă sau datei scadente a comisionului la fondul de risc şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului Garantatului, data putând fi dovedită prin extrasul de cont bancar.
    Aceleaşi dobânzi şi penalităţi de întârziere se vor aplica şi asupra oricăror alte obligaţii de plată reglementate prin prezenta convenţie şi neachitate la scadenţă.

    3.3. În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului garantat Garantatul intră în lichidare, creanţele statului rezultate din executarea garanţiei de stat se urmăresc şi se recuperează în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.

    ART. 4
    Angajamente speciale ale Garantatului
    4.1. Garantatul va întreprinde toate măsurile considerate necesare în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea obligaţiilor aferente Contractului de credit, conform prevederilor acestuia, precum şi a celor decurgând din prezenta convenţie.
    4.2. Garantatul, prin MTIC, a prenotificat la CE un plan de restructurare al Garantatului. În situaţia în care CE nu aprobă planul de restructurare şi emite o decizie de recuperare a ajutorului de stat de salvare, MFP va pune în aplicare această decizie în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională din domeniul ajutorului de stat.
    4.3. Garantatul se angajează că, în alocarea resurselor financiare, nicio altă datorie nu va avea prioritate faţă de împrumutul garantat prin prezenta convenţie, cu excepţia creanţelor care au prioritate în conformitate cu dispoziţiile imperative ale legii române general aplicabile.
    4.4. Garantatul va înştiinţa în scris Garantul şi MTIC cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data scadenţei la Bancă despre eventuala imposibilitate a constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor aferente Contractului de credit.
    Solicitarea Garantatului trebuie să cuprindă declaraţia pe propria răspundere a acestuia privind lipsa disponibilităţilor băneşti necesare achitării parţiale sau integrale a sumelor scadente, cu analiza justificativă a situaţiei financiare a acestuia, respectiv înştiinţarea de plată transmisă de către Bancă. În cazul în care Garantatul nu transmite documentele solicitate în timp util astfel încât să se facă plata la scadenţă de către Garant, dobânzile penalizatoare care vor fi percepute de către Bancă în eventualitatea achitării cu întârziere a sumelor scadente datorate vor fi suportate în întregime de către Garantat.

    4.5. În cazul în care Garantatul nu va plăti oricare din sumele datorate conform Contractului de credit la data scadenţei sau nu îşi va îndeplini oricare dintre obligaţiile stabilite prin prezenta convenţie, Garantul va fi îndreptăţit să emită titlul de creanţă potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea recuperării sumelor plătite la scadenţă în contul Garantatului, ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestuia, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către acesta, dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestor categorii de debite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale.
    4.6. Garantatul va suporta toate cheltuielile generate în sarcina Garantului de neîndeplinirea de către Garantat, integral şi la timp, a obligaţiilor sale decurgând din Contractul de credit şi din prezenta convenţie.
    4.7. Până la rambursarea integrală a împrumutului garantat de stat şi a plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente, Garantatul se obligă:
    1. pentru evitarea denaturării concurenţei:
    a) să evite expansiuni comerciale agresive finanţate prin ajutor de stat sau asumarea de riscuri excesive;
    b) să nu achiziţioneze competitori sau alţi operatori din acelaşi domeniu de activitate, inclusiv operaţiuni în amonte sau în aval;
    c) să nu subvenţioneze încrucişat, prin ajutorul de stat primit, alte activităţi economice ale întreprinderilor integrate care se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;
    d) să nu majoreze remuneraţia fiecărui membru al conducerii beneficiarului peste nivelul celei de la data de 31 decembrie 2019;

    2. în vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă garanţia de stat:
    a) să menţină evidenţe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul împrumutului garantat de stat;
    b) să nu acorde bonusuri, sporuri şi să reducă cheltuielile salariale.


    4.8. Până la data de 30 aprilie 2021, conform Deciziei CE C (2020) 6910 final, Garantatul va prezenta MTIC analiza economico-financiară realizată de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct de pandemia de COVID-19, în perioada relevantă prevăzută în decizia de autorizare a Comisiei Europene. În situaţia în care această valoare este mai mică decât valoarea împrumutului garantat de stat, diferenţa se va rambursa de Garantat Garantului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data întocmirii analizei economico-financiare, iar valoarea garanţiei de stat se va diminua corespunzător. Suma ce se va restitui de Garantat Garantului va include şi dobânda calculată conform art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Angajamente speciale ale MTIC
    5.1. Conform dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, MTIC are obligaţia de a asigura, împreună cu Garantatul, constituirea surselor de rambursare a împrumutului.
    5.2. Conform dispoziţiilor art. 5 alin. (3) şi (4) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, MTIC are obligaţia de a monitoriza utilizarea fondurilor din împrumutul garantat, precum şi îndeplinirea de către Garantat a obligaţiilor ce îi revin şi de a notifica cu promptitudine Garantul în situaţia în care identifică devieri sau deficienţe în îndeplinirea acestora de către Garantat.
    5.3. În situaţia în care valoarea reală a pagubei cauzate de pandemia de COVID-19, rezultată din analiza economico-financiară realizată de către auditorul financiar independent angajat de către Garantat, este mai mică decât valoarea împrumutului garantat de stat şi Garantatul nu rambursează diferenţa către Bancă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data întocmirii acestei analize, MTIC va emite şi va comunica către organul fiscal competent decizia de recuperare a ajutorului de stat, care are calitatea de titlu executoriu.

    ART. 6
    Garanţii
    6.1. La data semnării prezentei convenţii, Garantatul constituie şi se obligă să constituie în favoarea Garantului următoarele garanţii, care acoperă cel puţin 100% (una sută procente) din valoarea împrumutului, precum şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente acestuia, conform raportului de evaluare întocmit în baza art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) Avion Boeing 737-700 YR-BGH;
    b) Avion Boeing 737-700 YR-BGI;
    c) Avion Boeing 737-300 YR-BGD.

    6.2. Pentru garanţiile prevăzute la subpct. 6.1 Garantatul se obligă să semneze contracte de ipotecă mobiliară/imobiliară cu Garantul prin ANAF - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.
    6.3. În situaţia în care Garantatul, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care derivă din planul de restructurare prenotificat către Comisia Europeană, va iniţia procedurile de vânzare pe durata împrumutului garantat de stat a aeronavei prevăzute la subpct. 6.1 lit. c), acesta are obligaţia de a solicita acordul Garantului privind înlocuirea acesteia cu o altă aeronavă liberă de sarcini.

    ART. 7
    Alte obligaţii
    7.1. Garantatul are obligaţia să transmită în copie către Garant, la solicitarea acestuia, rapoartele de activitate transmise către Bancă, conform prevederilor Contractului de credit, şi să pună la dispoziţia Garantului, la termenele şi în condiţiile solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile din care să rezulte capacitatea Garantatului de a rambursa împrumutul şi de a achita dobânzile, comisioanele, spezele şi oricare alte cheltuieli decurgând din utilizarea împrumutului, cum sunt:
    a) situaţia financiară anuală aprobată;
    b) obligaţiile de plată decurgând din alte împrumuturi, interne sau externe, nerambursate, eşalonate conform scadenţelor de rambursare (dacă este cazul);
    c) încasările previzibile care pot constitui surse de rambursare a împrumutului contractat.

    7.2. Garantatul va informa lunar, în scris, prin e-mail, Garantul şi MTIC asupra stadiului îndeplinirii condiţionalităţilor ce îi revin din Contractul de credit şi prezenta convenţie de garantare.
    7.3. Garantatul va informa lunar Garantul şi MTIC asupra stadiului utilizării împrumutului şi a tragerilor efectuate în conformitate cu Contractul de credit. Garantatul va trimite Garantului, respectiv Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică raportări referitoare la obligaţiile de raportare ale beneficiarilor de împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, contractate sau garantate de stat, sau conform altor prevederi legale în vigoare, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.4. Garantatul va informa Garantul asupra intenţiei sale de a contracta alte împrumuturi şi va acţiona în sensul respectării obligaţiilor privind serviciul datoriei şi, respectiv, a oricăror alte obligaţii de natură financiară care derivă din Contractul de credit.
    7.5. Garantatul are obligaţia de a informa în scris Garantul despre orice intenţie de amendare a Contractului de credit cu impact asupra Scrisorii de garanţie, cu 15 zile calendaristice înainte ca respectivul amendament să fie solicitat Băncii, iar Garantul va comunica consimţământul său scris în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea proiectului de modificare sau, în cazul refuzului de a aproba respectiva modificare, va prezenta în scris explicaţii rezonabile în acelaşi interval de timp.

    ART. 8
    Litigii
    8.1. Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. Nu pot face obiectul negocierii între părţi obligaţiile de plată faţă de Garant care decurg din prezenta convenţie. Legea aplicabilă convenţiei este legea română.
    8.2. În cazul în care, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data notificării oricăreia dintre părţile prezentei convenţii privind existenţa unei situaţii posibil litigioase nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părţile convin ca neînţelegerile dintre ele să fie supuse soluţionării de către instanţele judecătoreşti române competente.

    ART. 9
    Valabilitate
    9.1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la data semnării.
    9.2. Încetarea prezentei convenţii se va considera la data la care Garantatul va fi rambursat integral obligaţiile sale de plată faţă de Bancă (rate de capital, dobânzi, comisioane, penalităţi etc.) şi îşi va fi îndeplinit toate celelalte obligaţii care îi revin faţă de Garant conform prevederilor prezentei convenţii.

    ART. 10
    Notificări şi amendamente
    10.1. Orice amendament adus prezentei convenţii, cu acordul părţilor, va fi considerat valabil dacă va fi semnat:
    a) pentru Garant - de către ministrul finanţelor publice;
    b) pentru MTIC - de către ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor;
    c) pentru Garantat - de către reprezentantul său legal la momentul semnării oricărui amendament sau orice împuternicit legal al acestuia.

    10.2. Orice notificare, modificare sau comunicare cerută sau permisă de prezenta convenţie va fi efectuată în scris şi considerată autorizată dacă va fi emisă de:
    a) pentru Garant - de către ministrul finanţelor publice (e-mail: .......................................);
    b) pentru MTIC - de către ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor (e-mail: ......................................);
    c) pentru Garantat - de către reprezentantul său legal sau orice împuternicit legal al acestuia la momentul semnării oricărui amendament (e-mail: ...........................................).


    Prezenta convenţie s-a încheiat în 6 (şase) exemplare, fiecare având valoare de original şi aceeaşi forţă juridică, câte 2 (două) exemplare originale fiind înmânate fiecăreia dintre părţi.
    Pentru şi în numele
    MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE,
    ...........................,
    ministrul finanţelor publice
    Pentru şi în numele
    MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR,
    .................................,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor
    Pentru şi în numele
    Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A.
    Director general,
    .................................,

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    CABINET MINISTRU
    SCRISOARE DE GARANŢIE
    Nr. ............ din data de .......................
    Către:
    Banca ......................
    Str. ...........................
    Stimaţi domni,
    Suntem informaţi că Banca ......, având sediul social în ..........., sectorul ....., str. ............. nr. ...., C.I.F. ......, registrul bancar nr. ........ şi registrul comerţului nr. .............., reprezentată de ............................., (denumită în cele ce urmează „Banca“), urmează să acorde Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A., având sediul social în ................... (denumită în cele ce urmează „Împrumutatul“), un împrumut în valoare totală de 18.640.309 euro (optsprezece milioane şase sute patruzeci mii patru sute euro), prin intermediul Contractului de credit nr. ............ din data de .............., încheiat între Bancă şi
    Împrumutat (denumit în cele ce urmează „Contract de credit“), prin care Împrumutatul se obligă să ramburseze la scadenţă ratele de capital, să plătească dobânzile şi comisioanele şi costurile asociate împrumutului, precum şi să îşi îndeplinească toate celelalte obligaţii prevăzute în Contractul de credit.
    Conform Contractului de credit, obligaţiile financiare ale Împrumutatului, care decurg din Contractul de credit, vor fi garantate printr-o scrisoare de garanţie. Având în vedere cele de mai sus, Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în .........................................., reprezentat de ....................................... (denumit în cele ce urmează „Garantul“), garantează în procent de cel puţin 100% valoarea împrumutului, precum şi dobânzile şi comisioanele aferente acestuia şi se obligă irevocabil şi necondiţionat să plătească, la prima şi simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurenţa valorii de 19.330.000 euro (nouăsprezece milioane trei sute treizeci mii euro), care include principalul, dobânda, dobânda penalizatoare şi orice alte comisioane (denumite în cele ce urmează „sumă/sume garantată/garantate“) care sunt datorate periodic Băncii de către Împrumutat în conformitate cu prevederile Contractului de credit.
    Obligaţia Garantului de a efectua plata intervine la primirea cererii dumneavoastră conforme, însoţită de declaraţia dumneavoastră - însăşi pe cerere sau într-un document semnat separat care însoţeşte sau identifică cererea - ambele făcute pe suport hârtie, prin care declaraţi că s-a înregistrat un eveniment de neplată în cadrul Contractului de credit şi/sau Împrumutatul nu şi-a îndeplinit toate sau oricare din obligaţiile financiare care decurg din Contractul de credit, precizând care sunt obligaţiile neîndeplinite.
    Cererea şi declaraţia dumneavoastră, precum şi orice altă corespondenţă referitoare la prezenta scrisoare de garanţie trebuie să ne fie prezentate, în original, la sediul nostru din ...................................
    Prezenta scrisoare de garanţie va continua şi va rămâne valabilă până în momentul în care toate sumele garantate, precum şi orice alte obligaţii financiare ale Împrumutatului conform Contractului de credit vor fi achitate, rambursate sau îndeplinite în totalitate.
    Prezenta scrisoare de garanţie îşi va pierde valabilitatea la primirea din partea Băncii a unei adrese scrise prin care confirmă că toate obligaţiile financiare ale Împrumutatului conform Contractului de credit au fost îndeplinite în întregime şi se solicită anularea scrisorii de garanţie.
    Această scrisoare de garanţie este guvernată de prevederile art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi va fi interpretată în conformitate cu Regulile Uniforme pentru Garanţii la Cerere (URDG) 2010 Revision, Publicaţia nr. 758 a Camerei Internaţionale de Comerţ. Orice dispută cu privire la prezenta scrisoare de garanţie va fi rezolvată pe cale amiabilă. În caz de neînţelegere, litigiul va fi soluţionat de instanţele române competente.
    Prezenta scrisoare de garanţie a fost emisă într-un singur exemplar original.
    .......................................,
    ministrul finanţelor publice
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016