Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIREA Nr. 786 din 30 decembrie 1993  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIREA Nr. 786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 24 februarie 1994


Guvernul României hotãrãşte:
Se aproba Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, precum şi componenta, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, anexa la prezenta hotãrîre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIUContrasemneazã:

------------------

Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,

Ioan OanceaMinistrul apelor, pãdurilor şi

protecţiei mediului,

Aurel Constantin IlieMinistrul lucrãrilor publice şi

amenajãrii teritoriului,

Marin CristeaSecretar de stat,

şeful Departamentului pentru

Administraţie Publica Localã,

Octav CozmancaANEXA 1
REGULAMENT

privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de amelio- rare, precum şi componenta, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
CAP. 1
Grupe de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare
ART. 1
Se constituie în perimetre de ameliorare toate terenurile degradate sau neproductive, indiferent de proprietar, a cãror punere în valoare este necesarã din punct de vedere al protecţiei solului, regimului apelor, îmbunãtãţirii condiţiilor de mediu şi a diversitatii biologice.
ART. 2
Sînt considerate terenuri degradate, în înţelesul <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi al prezentului regulament, terenurile care prin eroziune, poluare sau prin acţiunea altor factori antropici şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie pentru culturi agricole sau silvice, şi anume:
a) terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica şi excesiva, indiferent de folosinta;
b) terenuri cu eroziune în adîncime (ogase, ravene, torenţi);
c) terenuri afectate de alunecãri active, prabusiri, surpari şi curgeri noroioase ;
d) terenuri nisipoase expuse erodarii de cãtre apa sau vînt;
e) terenuri cu aglomerari de pietriş, bolovanis, grohotis, stîncãrii şi depozite de aluviuni torentiale;
f) terenuri cu acces permanent de umiditate şi mlastini;
g) terenuri saraturate şi acide;
h) terenuri poluate şi substanţe chimice, petroliere sau noxe;
i) terenuri ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale şi/sau menajere, gropi de împrumut;
j) terenuri neproductive;
k) terenuri şi biocenoze afectate sau distruse.
CAP. 2
Componenta comisiei de specialişti pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
ART. 3
Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face, în baza investigatiilor pe teren, de cãtre o comisie de specialişti formatã din:
- primarul localitãţii, ca preşedinte al comisiei;
- reprezentantul Camerei agricole;
- reprezentantul filialei silvice sau al ocolului silvic;
- reprezentantul Oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului;
- reprezentantul Agenţiei pentru protecţia mediului;
- reprezentantul sectorului de îmbunãtãţiri funciare;
- pentru situaţii deosebite şi grave de degradare va participa şi un specialist în domeniu, reprezentant, dupã caz, al Comisiei ecologice a Academiei Romane, al Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", al Oficiului de studii pentru pedologie şi agrochimie, precum şi al altor instituţii similare;
- proprietarii terenurilor degradate care fac obiectul constituirii perime- trului de ameliorare;
- secretarul consiliului local, care îndeplineşte şi funcţia de secretar al comisiei.
ART. 4
Comisiile de specialişti comunale, orãşeneşti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului, pe baza propunerilor nominale fãcute de consiliile locale şi de celelalte unitãţi sau instituţii prevãzute la art. 3.
Comisiile vor lucra numai în afarã perioadelor cu activitate intensa în agricultura şi silvicultura.
Decontarea cheltuielilor de deplasare a membrilor comisiei de specialişti se va face de cãtre unitãţile sau instituţiile în care aceştia sînt angajaţi.
ART. 5
Sediul comisiilor de specialişti comunale, orãşeneşti sau municipale se afla la consiliul local al respectivei unitãţi administrativ-teritoriale.
CAP. 3
Atribuţiile comisiilor de specialişti
ART. 6
Comisiile de specialişti comunale, orãşeneşti sau municipale au urmãtoarele atribuţii principale:
a) înregistreazã sesizãrile sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare.
Cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare poate fi facuta de camera agricolã, ocolul silvic, Agenţia pentru protecţia mediului, proprietarul terenului degradat sau alte persoane juridice sau fizice interesate şi se depune la secretariatul comisiei;
b) constata pe teren situaţia perimetrului, identifica vecinãtãţile şi delimiteaza prin tarusare perimetrul de ameliorare, stabilind limitele zonelor de ameliorare-apãrare şi de consolidare;
c) determina şi delimiteaza parcelele de proprietari, din cuprinsul şi din afarã perimetrului, care sînt necesare pentru efectuarea lucrãrilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi natura folosintelor agricole sau silvice existente;
d) identifica şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea acestor procese şi constata cauzele care le-au generat;
e) fac propuneri privind ordonatorul de credite pentru finanţarea lucrãrilor publice şi resursele de finanţare;
f) stabilesc restricţiile care sînt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toatã durata executãrii lucrãrilor specifice;
h) identifica terenurile care urmeazã sa fie utilizate pentru depozite de deşeuri urbane.
Concluziile comisiei, ca urmare a analizei efectuate pe teren, se concretizeazã într-o documentaţie alcãtuitã din: schita perimetrului, acordul proprietarilor cu procesul-verbal încheiat la acest scop şi fişa perimetrului de ameliorare.
ART. 7
Fişa perimetrului de ameliorare are modelul prezentat în anexa la prezentul regulament.
O data cu aprobarea fisei se stabileşte ordonatorul de credite, finantatorul şi investitorul, colaboratorii acestuia la elaborarea programului de proiectare, sursele de finanţare şi graficul de execuţie a lucrãrilor.
Totodatã, se va lua acordul proprietarilor beneficiari ai lucrãrilor de amenajare şi de ameliorare cu privire la contribuţia în munca sau în bani pe care, eventual, ar urma sa o suporte potrivit <>art. 67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .
ART. 8
Fişa aprobatã constituie tema de proiectare pentru unitatea de proiectare care va scoate la licitaţie lucrarea şi care va elabora, pe baza de comanda, documentaţia tehnico-economicã, în conformitate cu prevederile legale.
CAP. 4
Întreţinerea şi paza amenajãrilor din perimetrele de ameliorare
ART. 9
Întreţinerea amenajãrilor de combatere a eroziunii solului, corectarea torenţilor şi a plantaţiilor de protecţie executate în perimetrele de ameliorare se asigura din fondul de ameliorare constituit în acest scop la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
Paza perimetrelor de ameliorare, pe toatã durata de execuţie a lucrãrilor de ameliorare, este asigurata de cãtre unitatea de execuţie care este obligatã sa asigure paza, conform regulamentelor în vigoare, şi care rãspunde de integritatea lucrãrilor respective pînã la recepţia definitiva a lucrãrilor.
Pentru perimetrele de ameliorare situate pe terenurile aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, paza se asigura de cãtre acest minister, contra cost, cu decontarea cheltuielilor din fondul de ameliorare.
În situaţia cînd un perimetru de ameliorare face trup comun cu fondul forestier, paza se poate incredinta ocolului silvic pe baza unei taxe suportate de fiecare proprietar.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 10
Proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare îşi pãstreazã dreptul de proprietate atît în timpul cît şi dupã aplicarea mãsurilor şi efectuarea lucrãrilor prevãzute în documentaţia tehnica legal aprobatã.
ART. 11
Proprietarii vecini cu perimetrul de ameliorare, în schimbul unei despãgubiri, pot asigura libera trecere a personalului tehnic, lucrãtorilor, utilajelor şi maşinilor pentru transportul materialelor necesare la locul de executare a lucrãrilor.
În astfel de cazuri, şeful de proiect al perimetrului de ameliorare va stabili, cu acordul proprietarilor respectivi, cãile de acces, precum şi cuantumul despãgubirilor.
Despãgubirile se suporta din devizul general legal aprobat al lucrãrilor prevãzute în perimetrul de ameliorare.
În cazul în care proprietarul refuza, în mod nejustificat, sa-şi dea acordul prevãzut la alin. 2, executantul lucrãrii se poate adresa instanţelor judecãtoreşti.
ART. 12
Comisiile de specialişti comunale, orãşeneşti şi municipale se vor constitui în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului regulament.
ART. 13
Pentru urmãrirea evoluţiei procesului de degradare a solului, la fiecare 2 ani, Oficiul de cadastru şi organizare a teritoriului, organele silvice judeţene şi agenţiile pentru protecţia mediului vor reactualiza situaţia terenurilor degradate care trebuie constituite în perimetre de ameliorare.
ART. 14
Dupã ameliorarea perimetrului respectiv, investitorul va returna proprietarului, prin act încheiat cu acesta în fata primarului localitãţii, suprafata de teren pe care s-au executat lucrãri de ameliorare, de apãrare şi de consolidare, cu menţionarea fondurilor fixe şi a valorii lor.
Proprietarul, în conformitate cu <>Legea fondului funciar nr. 18/1991 , are obligaţia sa asigure în continuare protecţia solului şi sa nu schimbe categoria de folosinta, atribuitã prin efectul ameliorãrii, decît în baza legii.
ANEXA LA REGULAMENT
- MODEL -

Se propune pentru aprobare
1. Direcţia generalã pentru agricultura de la judeţ
2. Filiala silvicã teritorialã
Se aproba
1. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (Departamentul agriculturii private)
2. Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului (Departamentul pãdurilor)
FIŞA PERIMETRULUI DE AMELIORARE

(Conform <>art. 61-67 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 )
1. Denumirea perimetrului de ameliorare......................................

...............................................................................

comuna.........................., judeţul.................., codul din Cadastrul

apelor.................................. .2. *) Folosinta terenurilor cuprinse în perimetrul de ameliorare:2.1. Din evidenta fondului funciar

-------------------------------------------------------------------------------

Nr. | Categoria de folosinta |Suprafata (ha) | Observaţii

crt.| (din evidenta fondului funciar)| |

----|---------------------------------|-----------------|----------------------

| | |

----|---------------------------------|-----------------|----------------------

| | |

----|---------------------------------|-----------------|----------------------

| TOTAL PERIMETRU

-------------------------------------------------------------------------------2.2. Situaţia realã pe teren

-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Categoria de folosinta Suprafata (ha) Observaţii

crt. (realã pe teren)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PERIMETRU

-------------------------------------------------------------------------------

*) Se anexeazã, prin grija Ocolului de cadastru şi organizarea teritoriului,

schita perimetrului la scara 1:5.000 - 1:10.000, cu indicarea vecinilor. La

stabilirea limitei perimetrului de ameliorare se vor avea în vedere, pe cît posibil, anumite limite naturale sau artificiale.3. Proprietarii terenurilor din perimetrul de ameliorare:

-------------------------------------------------------------------------------

Suprafata pe folosinţe din cadastrul funciar (ha)

Denumirea proprietarului ----------------------------------------------------

arabil ps fn altele TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------

A. Persoane fizice

B. Asociaţii

C. Societãţi comerciale

D. Consilii locale

E. Ocoale silvice

F. Alţi deţinãtori

-------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL

-------------------------------------------------------------------------------4. Natura degradãrii terenurilor din perimetrul de ameliorare:

-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Natura degradãrii terenurilor Suprafata

crt. (ha)

-------------------------------------------------------------------------------

1. Terenuri cu eroziune de suprafata foarte puternica

-------------------------------------------------------------------------------

2. Terenuri cu eroziune de suprafata excesiva

-------------------------------------------------------------------------------

3. Terenuri cu eroziune în adîncime (ogase, ravene,

torenţi)

-------------------------------------------------------------------------------

4. Terenuri cu alunecãri active

-------------------------------------------------------------------------------

5. Terenuri cu prabusiri, surpari şi curgeri

noroioase

-------------------------------------------------------------------------------

6. Terenuri nisipoase expuse erodarii prin apa

sau vînt

-------------------------------------------------------------------------------

7. Terenuri cu aglomerari de pietriş, bolovanis,

grohotis, stîncãrii

-------------------------------------------------------------------------------

8. Depozite de aluviuni torentiale

-------------------------------------------------------------------------------

9. Terenuri cu exces permanent de umiditate

-------------------------------------------------------------------------------

10. Mlastini

-------------------------------------------------------------------------------

11. Terenuri saraturate şi acide

-------------------------------------------------------------------------------

12. Terenuri poluate cu substanţe chimice, petroliere

sau noxe

-------------------------------------------------------------------------------

13. Terenuri ocupate cu gropi de împrumut, halde miniere

şi deşeuri industriale şi/sau menajere

-------------------------------------------------------------------------------

14. Alte degradari

-------------------------------------------------------------------------------

15. Terenuri neproductive

-------------------------------------------------------------------------------

16. Terenuri cu biocenoze afectate sau distruse

-------------------------------------------------------------------------------

TOTAL

-------------------------------------------------------------------------------

5. *) Descrierea sumarã a condiţiilor pedolitologice

(se vor descrie sumar tipurile - subtipurile de sol şi roca de baza)6. Condiţiile de relief al terenurilor degradate din perimetrul de

ameliorare:

- pante pînã la 5%......................... ha

- pante cuprinse între 5-15%............... ha

- pante cuprinse între 15-35%.............. ha

- pante peste 35%.......................... ha7. Descrierea sumarã a lucrãrilor de ameliorare necesare:

...............................................................................

...............................................................................8. Evaluarea fizica orientativa a lucrãrilor necesare de ameliorare: ...... ................................................................................................................................................................9. Perioada de realizare a lucrãrilor (cînd suprafata în perimetru este eli-

berata de orice sarcini cu caracter agricol sau silvic)........................

...............................................................................10. Pepiniera silvicã care va asigura materialul sãditor gratuit necesar, cu

acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 )...............

...............................................................................11. Societatea comercialã care va sigura seminţele de ierburi în mod gratuit, cu acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 ) ................................................................................

*) Se vor folosi cartarile agropedologice şi agrochimice existente, raionarile şi studiile pedoameliorative de la sistemele de îmbunãtãţiri funciare, studiile existente în amenajamentele silvice, cele de la oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice de la unitãţile de gospodãrire a apelor şi de la agenţiile pentru protecţia mediului.12. Societatea comercialã care va asigura amendamentele necesare în mod gra-

tuit, cu acordul de principiu al acesteia (<>art. 66 din Legea nr. 18/1991 )......

...............................................................................

..............................................................................13. Asigurarea fondurilor necesare pentru cercetare, proiectare şi execuţia

amenajãrilor, în funcţie de specificul şi ponderea lucrãrilor de ameliorare şi

sectorul care va beneficia, în principal, de aportul lor (în mod orientativ, în

milioane lei):

- Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei .................................

- Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului .....................

- Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului ................

- Ministerul Transporturilor ..............................................

- Alte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale ...................................................................

- Alte surse de finanţare locale .........................................

.........................................

TOTAL - milioane lei -14. În vederea includerii în planul de proiectare al Ministerului Agricultu-

rii şi Alimentaţiei sau al Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediu-

lui a perimetrului de ameliorare, fişa se aproba de Ministerul Agriculturii şi

Alimentaţiei sau de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.

ÎNTOCMIT:

- Reprezentantul Oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului de la judeţ sau de la comuna.

- Reprezentantul ocolului silvic sau al filialei silvice teritoriale.

- Reprezentantul sectorului de exploatare şi întreţinere a lucrãrilor de im-

bunatatiri funciare (de la judeţ sau de la sistem).

- Agenţia pentru protecţia mediului.

- Pentru cazuri deosebite, un specialist în domeniu (Regia Autonomã a Apelor

"Apele Romane", Oficiul de studii pentru pedologie şi agrochimie etc.).

INSUSIT:

- Primarul localitãţii respective.

- Proprietarii care au terenuri, în perimetru.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016