Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE nr. 843 din 31 decembrie 1992  privind aprobarea fuziunii societatilor comerciale din domeniul constructiilor Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE nr. 843 din 31 decembrie 1992 privind aprobarea fuziunii societatilor comerciale din domeniul constructiilor "Argecom" - S.A. Pitesti si "Transervice" - S.A. Pitesti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 25 ianuarie 1993

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă fuziunea Societăţii Comerciale "Argecom" - S.A. Piteşti cu Societatea Comercială "Transervice" - S.A. Piteşti, înfiinţate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1304/1990.
    ART. 2
    Urmare fuziunii, Societatea Comercială "Transervice" - S.A. Piteşti se desfiinţează, iar activul şi pasivul se preiau pe baza de proces-verbal de către Societatea Comercială "Argecom" - S.A. Piteşti, care continua activitatea.
    ART. 3
    Obiectul de activitate, sediul şi capitalul social al Societăţii Comerciale "Argecom" - S.A. Piteşti sînt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
    ART. 4
    Patrimoniul net al Societăţii Comerciale "Argecom" - S.A. Piteşti, în valoare de 48.705 mii lei, este determinat conform Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990, definitivarea acestuia finalizindu-se pe baza reevaluarii în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 26/1992.
    ART. 5
    Se modifică corespunzător poziţiile 27 şi 41 din anexele nr. 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1304/1990.
    ART. 6
    Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abrogă.


              PRIM─MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                            Contrasemnează:
                            ───────────────
                       Ministrul lucrărilor publice
                        şi amenajării teritoriului,
                              Marin Cristea

    Bucureşti, 31 decembrie 1992.
    Nr. 843.


    ANEXA 1

                                        LISTA
          societăţilor comerciale pe acţiuni în domeniul construcţiilor
                                     care fuzionează

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                          Valoarea
                                                         capitalului
     Denumirea Denumirea Sediul social ini─ Societatea
Nr. societă─ societă─ Obiectul de socie─ ţial din comercială
crt. ţilor co─ ţilor co─ activitate al so─ tăţii co─ din care: care îşi
     merciale merciale cietăţii comerciale merciale a) fonduri încetează
       care înfiinţa─ rezultate din care se fixe activitatea
    fuzionează te prin fuziune înfi─ b) mijloace
                 fuziune intează circulante
                                                         ─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. "Argecom" "Argecom" ─ Contractor general Piteşti, 48.705 "Transervi─
     ─ S.A. ─ S.A. de obiective de in─ str. ─────────── ce" ─ S.A.
     Piteşti, Piteşti vestitii la cheie în Negru a) 46.330 Piteşti,
     poz. 27 ţara şi străinătate; Voda b) 2.375 poz. 41
     din anexa ─ execuţie de lucrări nr. 30, din H.G.
     nr. 1 la de construcţii─mon─ judeţul 1304/1990
     H.G. nr. taj în ţara şi în Argeş
     1304/1990 străinătate, execuţie
2. "Transervice" de lucrări de repara─
   ─ S.A. Piteşti, tatii şi întreţinere
    poz. 41 din construcţii şi insta─
    anexa nr. 1 la latii;
    H.G. nr. 1304/ ─ realizarea şi comerciali─
    1990 zarea de materiale şi pro─
                            duse necesare activităţii
                            de construcţii─montaj si
                            bunuri de larg consum;
                          ─ operaţiuni de import─ex─
                            port, materiale, utilaje
                            şi alte produse necesare
                            activităţii de construc─
                            tii─montaj şi comerciali─
                            zarea acestora; prestaţii
                            de servicii privind pros─
                            pectarea, ofertarea, mar─
                            keting, asistenta tehnica,
                            consulting şi informatica
                            în construcţii; proiecta─
                            re în construcţii şi in─
                            stalatii. Prestări de ser─
                            vicii în domeniul exploa─
                            tarii, întreţinerii si
                            reparării mijloacelor
                            auto; transport persoane
                            şi mărfuri în trafic in─
                            tern şi internaţional cu
                            mijloace auto proprii sau
                            închiriate;
                          ─ comercializarea pieselor
                            auto, produselor petroli─
                            ere şi altor produse si
                            articole de uz mecanic,
                            inclusiv a mijloacelor
                            de transport;
                          ─ activităţi conexe, bufete,
                            spalatorie, cazare etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ANEXA 2

                              STATUTUL
            Societăţii Comerciale "Argecon" ─ S.A. Piteşti

    CAP. I
    Denumirea, forma juridică, sediul, durata

    ART. 1
    Denumirea societăţii
    Denumirea societăţii este Societatea Comercială "Argecom" ─ S.A. Piteşti.
    In toate actele, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi de numărul de înregistrare.
    ART. 2
    Forma juridică a societăţii
    Societatea Comercială "Argecom" ─ S.A. Piteşti este persoana juridică romana, avînd forma juridică de societate pe acţiuni.
    Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut.
    ART. 3
    Sediul societăţii
    Sediul societăţii este în România, localitatea Piteşti, strada Negru Voda nr. 30, judeţul Argeş.
    Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea şi alte sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi din ţara şi străinătate.
    ART. 4
    Durata societăţii
    Durata societăţii este nelimitată.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

    ART. 5
    Scopul societăţii
    Scopul societăţii este realizarea şi comercializarea de lucrări în domeniul construcţiilor în condiţii de eficienta.
    ART. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societăţii: contractor general de obiective de investiţii la cheie în ţara şi străinătate, execuţie de lucrări de construcţii─montaj în ţara şi străinătate, execuţie de lucrări de reparaţii şi întreţinere construcţii şi instalaţii. Realizare şi comercializare de materiale şi produse necesare activităţii de construcţii─montaj şi bunuri de larg consum. Operaţiuni de import, materiale, utilaje şi alte produse necesare activităţii de construcţii─montaj şi comercializarea acestora. Prestări de servicii privind prospectarea, ofertarea, marketing, asistenta tehnica, consulting şi informatica în construcţii. Proiectare în construcţii şi instalaţii. Prestări de servicii în domeniul exploatării şi reparării mijloacelor auto. Transport de persoane şi mărfuri în trafic intern şi internaţional cu mijloace auto proprii sau închiriate. Comercializarea pieselor auto, produselor petroliere şi altor produse şi articole de uz mecanic, inclusiv a mijloacelor de transport. Activităţi conexe, bufete, spalatorie, cazare.

    CAP. III
    Capitalul social, acţiunile

    ART. 7
    Capitalul social
    Capitalul social iniţial este fixat la suma de 48.705 mii lei împărţit în 9.741 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.
    Capitalul social iniţial, împărţit în acţiuni nominative de 5.000 lei, este în întregime subscris de statul roman în calitate de acţionar unic şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.
    Capitalul social iniţial este deţinut în întregime de statul roman acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice romane sau străine, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Acţiunile
    Acţiunile nominative ale societăţilor vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
    Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta acţiunilor într─un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.
    ART. 9
    Reducerea sau mărirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 10
    Drepturi şi obligaţii decurgînd din acţiuni
    Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionar conferă acestora dreptul de vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi alte drepturi prevăzute în statut.
    Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
    Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.
    Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra partii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei─părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prezentului statut.
    ART. 11
    Cesiunea acţiunilor
    Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
    Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
    ART. 12
    Pierderea acţiunilor
    In cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.

    CAP. IV
    Adunarea generală a acţionarilor

    ART. 13
    Atribuţii
    Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care poate decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.
    Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
    a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
    b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc salariul, ii descarca de activitate şi ii revoca;
    c) aleg directorul general şi adjunctii acestuia, le stabilesc remunerarea, ii descarca de activitate şi ii revoca; directorul general poate fi numit dintre membrii consiliului de administraţie;
    d) stabilesc competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi comisiei de cenzori;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat la societate, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
    f) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
    g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii;
    h) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aproba repartizarea beneficiilor între acţionari;
    i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
    j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
    k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
    l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea şi lichidarea societăţii;
    m) hotărăsc cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi;
    n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului general, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor pentru paguba pricinuită societăţii;
    o) hotărăsc în orice alta problema privind societate.
    Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferenţiază potrivit legii.
    ART. 14
    Convocarea adunării generală a acţionarilor
    Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
    Adunările generale ordinare au loc o data pe an, la 2 luni de la închiderea exerciţiului economico─financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.
    Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor, reprezentind cel puţin 1/3 din capitatul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s─a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.
    Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
    Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României şi într─unul din ziarele locale de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
    Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor.
    Cînd, în ordinea de zi, figurează programul pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
    Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.
    ART. 15
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentanţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentanţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
    Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul─verbal al adunării.
    Procesul─verbal al adunării se va scrie într─un registru sigilat şi parafat. Procesul─verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul cale l─a întocmit.
    La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat problemele privitoare la raporturile de munca cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului.
    ART. 16
    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
    Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.
    Acţionarii votează, de regula, prin ridicarea miini.
    La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.
    Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentati.
    ART. 17
    Pînă la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi mandatati de Ministerul Finanţelor şi un împuternicit mandatat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    ART. 18
    Împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administraţie şi nu pot fi directori ai societăţii.

    CAP. V
    Consiliul de administraţie

    ART. 19
    Organizare
    Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din 9 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, putind avea şi calitatea de acţionari.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acţionari în aceeaşi proporţie cu cota lor de participare la capital.
    Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie se alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acţionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicată de aceiaşi acţionari care au desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, conform legii, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de către împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
    La prima şedinţa a consiliului de administraţie, acesta va alege dintre membrii săi un preşedinte şi trei vicepreşedinţi.
    Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte iar, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
    Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul─verbal al şedinţei, care se scrie într─un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul─verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
    Consiliul de administraţie poate delega unui sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
    In relaţiile cu terţii, societate este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează fata de terţi.
    Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
    Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
    Preşedintele, vicepreşedinţii, membrii consiliului de administraţie, directorul şi adjunctii acestuia răspund individual sau solidar, după caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. In astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
    ART. 20
    Atribuţiile consiliului de administraţie
    Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii:
    a) angajează şi concediază, personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
    b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
    c) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri (cu excepţia mijloacelor fixe) potrivit competentelor acordate;
    e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
    g) aproba încheierea sau rezilierea unor contracte potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico─financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite în adunarea generală a acţionarilor.

    CAP. VI

    ART. 21
    Comitetul de direcţie
    Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, compus din membri aleşi de consiliul de administraţie, fixindu─le în acelaşi timp şi salariile potrivit legii.
    Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurînd conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administraţie, în limitele activităţii societăţii.
    Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
    Comitetul de direcţie este obligat sa prezinte la fiecare şedinţa a consiliului de administraţie registrul sau de deliberări.
    In comitetul de direcţie votul nu poate fi dat prin delegaţie.

    CAP. VII
    Gestiunea societăţii

    ART. 22
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a acţionarilor, formată din 3 membri, care trebuie sa fie asociaţi cu excepţia cenzorilor contabili.
    In perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii desemnaţi sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
    Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanţi care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul la control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
    Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
    ─ în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
    ─ la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
    ─ la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
    ─ prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului societăţii.
    Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s─a diminuat mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
    Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din trei membri.

    CAP. VIII
    Activitatea societăţii

    ART. 23
    Exerciţiul economico─financiar
    Exerciţiul economico─financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.
    ART. 24
    Personalul societăţii
    Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul general al societăţii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societăţii, pe categorii de calificare şi funcţii, se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.
    Pînă la aprobarea legislaţiei în domeniu, salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se face potrivit legii.
    Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie; premiile, gratificatiile şi alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parţial în valuta, în limita disponibilităţilor, potrivit legii.
    ART. 25
    Amortizarea fondurilor fixe
    La amortizarea fondurilor fixe se va avea în vedere următoarele:
    ─ amortizarea se stabileşte prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziţie a fondurilor fixe şi se include, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie şi se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe şi alte nevoi ale societăţii;
    ─ prin valoarea de achiziţie a fondurilor fixe se înţelege suma cheltuielilor de cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcţiune a fiecărui fond fix;
    ─ amortizarea se calculează de la data punerii în funcţiune a fondurilor fixe.
    ART. 26
    Reparaţii capitale şi investiţii noi
    Lucrările de reparaţii capitale şi de investiţii noi se vor executa pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor. Fondurile necesare se asigura prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în preţul de cost al producţiei, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulaţie în anul în care au fost executate sau eşalonat pe mai mulţi ani.
    ART. 27
    Evidenta contabila a bilanţului contabil
    Societatea va tine evidenta contabila în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
    ART. 28
    Calculul şi repartizarea profitului
    Profitul societăţii se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în conformitate cu prevederile legii.
    Din profitul prevăzut în bilanţ se scade impozitul legal, precum şi sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate în condiţiile prevederilor legale, rezultind profitul cuvenit acţionarilor, care se repartizează sub forma de dividende, proporţional cu aportul acestora la capitalul social.
    Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor.
    In cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.
    Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.
    ART. 29
    Registrele societăţii
    Societatea tine registrele prevăzute de lege.

    CAP. IX
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    ART. 30
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
    In perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii se va face prin hotărîre a Guvernului.
    Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor.
    ART. 31
    Dizolvarea societăţii
    Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
    ─ imposibilitatea realizării obiectului social;
    ─ hotărîrea adunării generale;
    ─ falimentul;
    ─ pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s─a consumat fondul de rezerva dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
    ─ numărul acţionarilor va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    ─ la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;
    ─ în orice alte situaţii, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
    Dizolvarea societăţii comerciale trebuie sa fie înscrisă în Registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.
    ART. 32
    Lichidarea societăţii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
    Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

    ART. 33
    Litigii
    Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice romane sînt de competenta instanţelor judecătoreşti din România.
    Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice romane pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

    CAP. X
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

                            ──────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016