Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 980 din 29 decembrie 1998  pentru infiintarea Companiei Nationale Twitter Facebook

HOTARARE nr. 980 din 29 decembrie 1998 pentru infiintarea Companiei Nationale "Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998


În temeiul <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 207/1997 , cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României hotãrãşte:

ART. 1
Se înfiinţeazã Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1, având sucursalele teritoriale prevãzute în anexa nr. 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane".
ART. 2
(1) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), înfiinţatã potrivit art. 1, este persoana juridicã romana ce se organizeazã şi funcţioneazã, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevãzut în anexa nr. 2, sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(2) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) presteazã servicii de interes public naţional în domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodãririi apelor.
(3) Capitalul social al societãţii comerciale nou-înfiinţate este subscris şi vãrsat integral de statul roman în calitate de acţionar unic, care îşi exercita drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 3
(1) Obiectul de activitate al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) îl constituie activitatea de meteorologie, hidrologie, hidrogeologie şi gospodãrire a apelor, necesarã dezvoltãrii social-economice a României, şi integrarea acestei activitãţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale, în care scop realizeazã:
a) efectuarea de observaţii şi mãsurãtori asupra stãrii şi evoluţiei vremii;
b) elaborarea diagnozelor şi prognozelor meteorologice şi hidrologice;
c) studii şi cercetãri în domeniile meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodãririi apelor;
d) expertizarea, validarea şi stocarea datelor şi informaţiilor specifice Fondului naţional de date meteorologice şi hidrologice, în vederea ţinerii la zi şi constituirii bãncilor de date tematice la nivel naţional;
e) asigurarea schimbului de date şi de informaţii meteorologice şi hidrologice în flux rapid;
f) realizarea schimbului internaţional de date în domeniul meteorologiei şi al hidrologiei;
g) reprezentarea României pe lângã Organizaţia Meteorologica Mondialã;
h) elaborarea studiilor de sinteza privind gospodãrirea cantitativã şi calitativã a apelor;
i) elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu;
j) elaborarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodãrire a apelor.
(2) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) poate desfasura şi alte activitãţi conexe pentru susţinerea obiectului sau principal de activitate.
ART. 4
(1) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este operatorul tehnic al reţelei naţionale de mãsurãtori meteorologice, deţinãtorul etalonului de mãsurãtori meteorologice şi rãspunde de asigurarea functionarii acestora în condiţii de siguranta.
(2) În exercitarea atribuţiilor privind reţeaua nationala de mãsurãtori meteorologice Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este abilitata sa propunã Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului reglementãri în domeniu.
ART. 5
Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) are în structura sa sucursale fãrã personalitate juridicã care vor efectua operaţiuni contabile pana la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilitãţii nr. 82/1991, cu modificãrile ulterioare.
ART. 6
(1) Acţiunile Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) sunt deţinute în totalitate de cãtre stat, care îşi exercita drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(2) Capitalul social al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este de 2.789.200.000 lei şi se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi a reţelei de meteorologie, evidentiate în ultimul bilanţ contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.
(3) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) poate participa, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale cu obiect de activitate similar, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice, romane şi/sau strãine.
(4) Capitalul social prevãzut la alin. (2) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome "Apele Romane", reflectate în bilanţul contabil de închidere, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va decide asupra modificãrii corespunzãtoare a capitalului social al companiei, a statutului şi asupra efectuãrii mentiunilor necesare în registrul comerţului.
ART. 7
(1) Bunurile proprietate publica a statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane", prevãzute în anexa nr. 3, se atribuie în concesiune de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) şi nu se includ în capitalul social al acesteia, urmând regimul juridic prevãzut la art. 135 alin. (4) şi (5) din Constituţie.
(2) Fondul naţional de date meteorologice, hidrologice şi hidrogeologice este patrimoniu public, strategic şi va rãmâne la dispoziţia statului.
ART. 8
(1) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este condusã de cãtre adunarea generalã a actionarilor, constituitã din reprezentanţii statului.
(2) Adunarea generalã a actionarilor are atribuţiile şi competentele stabilite prin statut.
(3) Conducerea executivã a Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este asigurata de un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(4) Împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generalã a actionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(5) Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este administratã de un consiliu de administraţie ales de adunarea generalã a actionarilor. În perioada în care statul este acţionar unic, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(6) Directorul general al Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este reprezentantul României pe lângã Organizaţia Meteorologica Mondialã.
ART. 9
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) preia toate drepturile, cu excepţia activitãţilor de reglementare, control şi sancţionare, şi va fi ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie, substituindu-se în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie.
ART. 10
(1) Activitatea Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este susţinutã financiar astfel:
a) activitatea de meteorologie şi hidrologie, cercetãrile fundamentale în domeniu, urmãrirea sistematica şi completa a stãrii şi evoluţiei vremii şi a apelor, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologica şi hidrologica se finanţeazã de la bugetul de stat prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
b) din contractele economice încheiate cu terţi pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei, hidrologiei şi gospodãririi apelor şi alte servicii potrivit obiectului de activitate, precum şi din alte surse.
(2) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 11
(1) Personalul Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) este preluat de la Regia Autonomã "Apele Romane", în funcţie de competenta profesionalã şi de disciplina în activitate şi este considerat transferat. Pana la încheierea noului contract colectiv de munca al personalului de la Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.), personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevãzute în actualul contract colectiv de munca, precum şi de alte drepturi prevãzute de legislaţia în vigoare.
(2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite de cãtre consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de munca, pentru personalul de execuţie.
ART. 12
Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomã "Apele Romane" şi Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.) se va face pe baza de protocol ce se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 13
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 14
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului se modifica în mod corespunzãtor.


PRIM-MINISTRU
RADU VASILE


Contrasemneazã:
---------------
Ministrul apelor,
pãdurilor şi protecţiei mediului,
Romica Tomescu

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
ANEXA 1

SUCURSALELE TERITORIALE ALE COMPANIEI NAŢIONALE "INSTITUTUL NAŢIONAL DE METEOROLOGIE, HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR" - S.A. (I.N.M.H.)
Nr.
crt. Sucursala Servicii în subordine
--------------------------------------------------------------------------------
1. Centrul meteorologic regional Cluj Serviciul meteorologic teritorial Cluj
Serviciul meteorologic teritorial
Targu Mures
2. Centrul meteorologic regional Arad Serviciul meteorologic teritorial
Timişoara
Serviciul meteorologic teritorial
Oradea
3. Centrul meteorologic regional Sibiu Serviciul meteorologic teritorial
Valcea
4. Centrul meteorologic regional Craiova Serviciul meteorologic teritorial
Craiova
Serviciul meteorologic teritorial
Pitesti
5. Centrul meteorologic regional Bacau Serviciul meteorologic teritorial
Iaşi
Serviciul meteorologic teritorial
Bacau
6. Centrul meteorologic regional Serviciul meteorologic teritorial
Constanta Buzau
Serviciul meteorologic teritorial
Constanta
--------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2

STATUTUL
Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)

CAP. 1
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
(1) Denumirea Societãţii Comerciale este Compania Nationala "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A., cu sigla "I.N.M.H.", denumita în continuare companie.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la companie se va înscrie denumirea acesteia, urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de sediul, capitalul social, din care cel efectiv vãrsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.
ART. 2
Forma juridicã
(1) Compania este persoana juridicã romana, având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni, şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza legilor romane şi a prezentului statut.
(2) Compania are ca obiect activitãţi de interes public naţional şi funcţioneazã pe baza de gestiune economicã şi autonomie financiarã.
ART. 3
Sediul
(1) Sediul central al companiei este în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1 şi poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii.
(2) Compania poate avea sucursale teritoriale, reprezentante, agenţii sau alte asemenea sedii situate şi în alte localitãţi din ţara şi din strãinãtate.
ART. 4
Durata companiei

Compania se constituie pe o durata nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comerţului.

CAP. 2
Domeniul şi obiectul de activitate

ART. 5
În calitate de companie de interes public naţional în domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodãririi apelor, compania are ca scop aplicarea strategiei naţionale privind supravegherea, cercetarea şi prestarea serviciilor în vederea gestionãrii cantitative şi calitative a resurselor atmosferei şi hidrosferei, precum şi în domeniul cercetãrii de gospodãrire a apelor.
ART. 6
Obiectul de activitate al companiei îl constituie:
1. supravegherea permanenta a mediului aerian şi hidric prin observaţii şi mãsurãtori specifice privind parametrii de stare şi fenomenele asociate, precum şi compozitia chimica a atmosferei;
2. exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea, în conformitate cu reglementãrile proprii şi cu recomandãrile Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi/sau ale altor organisme internaţionale specializate, a reţelei naţionale de supraveghere meteorologica care îi este concesionata de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
3. elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian şi hidric, întocmirea de sinteze, cadastre şi anuare pentru asigurarea serviciilor dedicate activitãţilor economice şi sociale dependente de starea vremii şi a apelor;
4. realizarea Fondului naţional de date meteorologice, hidrologice şi hidrogeologice şi administrarea bãncii de date;
5. realizarea de studii şi de cercetãri specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodãririi apelor, în concordanta cu evoluţia acestuia pe plan mondial;
6. elaborarea şi difuzarea de avertizari în situaţia producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, potenţial provocatoare de pagube;
7. participarea la sistemul de veghe meteorologica mondialã şi la programele de supraveghere hidrologica a bazinelor transnationale;
8. deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etalonului naţional de presiune atmosferica şi de radiaţie, precum şi exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, indiferent de deţinãtor;
9. transferul intern şi internaţional de date meteorologice, hidrologice şi hidrogeologice;
10. participarea la activitãţile internaţionale ştiinţifice şi cu caracter organizatoric, stipulate prin convenţii guvernamentale şi/sau prin înţelegeri directe încheiate cu instituţii similare din strãinãtate;
11. elaborarea, actualizarea şi aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţificã şi tehnologicã a activitãţii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice şi de gospodãrire a apelor la nivel naţional, în raport cu necesitãţile interne şi în concordanta cu progresele înregistrate pe plan mondial;
12. elaborarea de prognoze meteorologice şi hidrologice de interes general şi specializate;
13. elaborarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodãrire a apelor pe bazine sau pe grupuri de bazine hidrografice;
14. realizarea de studii de fundamentare climatologica şi de avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale; realizarea de studii pentru fundamentarea hidrologica a obiectivelor şi a activitãţilor de gospodãrire a apelor, precum şi a altor activitãţi care necesita asemenea studii;
15. elaborarea de studii, cercetãri şi prognoze privind procesele de transport şi de difuzie a poluantilor şi a radionuclizilor în atmosfera şi în hidrosfera;
16. asistenta şi serviciile meteorologice şi/sau hidrologice pentru protecţia navigaţiei aeriene, rutiere, fluviale şi maritime, în termenii convenţiilor la care statul roman este parte;
17. prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe baza de contracte;
18. atestarea, la cerere, a persoanelor fizice şi juridice pentru desfãşurarea de activitãţi meteorologice;
19. avizarea amplasarii de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosfera fum şi pulberi, a sistemelor de irigaţii prin aspersie, plantarea de perdele forestiere pe o distanta de 500 m în afarã zonei de protecţie a platformelor meteorologice şi a oricãror lucrãri care conduc la dezafectarea unei unitãţi meteorologice din reţeaua meteorologica nationala;
20. avizarea studiilor de fundamentare meteorologica, hidrologica şi hidrogeologica, elaborate de alte persoane fizice sau juridice;
21. elaborarea periodicã de strategii privitoare la gospodãrirea integrata a apelor şi de planuri de acţiuni prioritare în aceasta direcţie;
22. elaborarea studiilor de impact şi de bilanţ de mediu;
23. elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a programelor şcolare pentru învãţãmântul meteorologic, hidrologic, hidrogeologic şi de gospodãrire a apelor, de toate gradele, din România;
24. participarea nemijlocitã la procesul de formare profesionalã de baza şi organizarea activitãţilor de specializare şi perfecţionare a personalului care activeazã în acest domeniu;
25. avizarea punerii în circulaţie publica a unor date, informaţii, avertizari şi prognoze meteorologice, obţinute din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice;
26. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietãţii intelectuale pentru care compania este titulara;
27. revizii şi reparaţii la staţiile şi la instalaţiile meteorologice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice;
28. realizarea de investiţii pentru dezvoltãri şi retehnologizari;
29. elaborarea de produse software în domeniu;
30. gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor aparţinând domeniului public, concesionate companiei;
31. realizarea şi exploatarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii în reţeaua nationala de meteorologie şi prestãri de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii;
32. realizarea operaţiunilor financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare internationala, în condiţiile legii, în vederea asigurãrii:
- resurselor financiare pentru finanţarea activitãţii proprii;
- participãrii pe piata internationala cu acţiuni şi cu operaţiuni specifice;
- constituirii de societãţi mixte;
33. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare;
34. participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societãţi comerciale, împreunã cu persoane fizice şi/sau juridice, romane sau strãine, de drept privat;
35. aprovizionarea tehnico-materialã necesarã desfãşurãrii activitãţilor proprii;
36. participarea la târguri şi la expoziţii interne şi internaţionale;
37. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolãri şi din casãri;
38. paza şi protecţia patrimoniului companiei;
39. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi de bunuri ale companiei unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;
40. editarea, tipãrirea şi comercializarea de publicaţii tehnice;
41. îndeplinirea oricãror activitãţi comerciale care au legatura directa sau adiacenta cu scopurile şi cu obiectul de activitate.
ART. 7
Compania desfãşoarã activitãţi de cercetare de interes public naţional în domeniul meteorologic, hidrologic, hidrogeologic şi de gospodãrire a apelor.
ART. 8
Pe plan extern compania reprezintã România în relaţiile cu Organizaţia Meteorologica Mondialã şi cu alte organisme internaţionale specializate.

CAP. 3
Capitalul social, acţiunile

ART. 9
Capitalul social
(1) Capitalul social iniţial al companiei este de 2.789.200.000 lei, constituit prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome "Apele Romane" - filiala Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie şi a partii referitoare la reţeaua nationala de meteorologie, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998, şi este divizat în 111.568 acţiuni nominative cu o valoare nominalã de 25.000 lei fiecare.
(2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul roman, în calitate de acţionar unic, şi este vãrsat integral la data constituirii companiei.
(3) Acţiunile sunt deţinute în totalitate de statul roman, iar drepturile şi obligaţiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de cãtre acţionarul unic prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(4) În capitalul social nu este inclusã valoarea bunurilor de natura celor prevãzute la art. 135 alin. (4) din Constituţia României.
ART. 10
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) aporturi noi în numerar şi/sau în natura;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului;
c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra companiei cu acţiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a actionarilor, potrivit legilor în vigoare.
(3) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor care va decide fie reîntregirea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni, fie limitarea lui la valoarea rãmasã, fie dizolvarea companiei.
(4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupã 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
ART. 11
Acţiunile
(1) Acţiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege. Acţiunile nominative emise de companie vor fi în forma dematerializatã, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de acţionar, potrivit legii.
(2) În condiţiile legii, prin hotãrâre a adunãrii generale extraordinare a actionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fãrã drept de vot.
(3) Acţiunile vor purta timbrul sec al companiei şi semnatura a doi administratori.
(4) Compania va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de cãtre preşedintele consiliului de administraţie, registru care se pãstreazã la sediul acesteia, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. Modificãrile care se opereazã în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. Acţiunile emise de companie pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
ART. 12
Obligaţiuni
Compania poate emite obligaţiuni în condiţiile legii.
ART. 13
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisã şi vãrsatã de acţionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevãzute de statut.
(2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Când o acţiune nominativã devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemneazã un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limitele valorii acţiunilor pe care le deţin.
(6) Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor.
ART. 14
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la companie care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari sau cãtre terţi se efectueazã în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de companie se realizeazã prin declaraţie facuta în registrul actionarilor, subscrisã de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în registrul actionarilor.
ART. 15
Pierderea acţiunilor
În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul companiei. Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generalã a actionarilor

ART. 16
Atribuţii
(1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitãţii acesteia şi asupra politicii ei economice.
(2) Pana la apariţia unor noi reglementãri privind situaţia societãţilor comerciale având ca acţionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciţi ai Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului şi unul al Ministerului Finanţelor, numiţi prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(3) În prima şedinţa a adunãrii generale a actionarilor împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de funcţionare a acesteia.
(4) Pentru activitatea depusa împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generalã a actionarilor vor beneficia de o indemnizaţie stabilitã de Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
(5) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
Atribuţiile adunãrilor generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
(6) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aproba strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiarã a companiei;
b) alege consiliul de administraţie şi cenzorii, conform prevederilor legale;
c) propune descãrcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi revocarea membrilor acestuia;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar urmãtor;
f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor şi repartizeazã profitul conform legii;
g) hotãrãşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare;
h) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
i) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi la dividende, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, relaţiile cu clienţii;
j) hotãrãşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru recuperarea prejudiciilor produse de cãtre aceştia companiei;
k) hotãrãşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unitãţi sau sedii proprii;
l) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
m) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administraţie;
n) aproba propunerile cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea companiei.
Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), j) şi k) adunarea generalã a actionarilor nu va putea lua hotãrâri decât în urma obţinerii, de cãtre fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se întruneşte ori de câte ori este nevoie a se lua o hotãrâre pentru:
a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi privitor la cesiunea acţiunilor;
b) modificarea statutului, precum şi pentru transformarea formei juridice a companiei;
c) fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea companiei;
d) schimbarea obiectului de activitate;
e) mutarea sediului companiei;
f) emisiunea de obligaţiuni;
g) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare a actionarilor;
h) aprobarea conversiei acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(8) Pentru atribuţiile adunãrii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obţinã un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. a), d) şi e).
ART. 17
Convocarea adunãrii generale a actionarilor
(1) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor se convoacã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie. Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(2) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar de larga circulaţie şi va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(3) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul companiei sau în alt loc indicat în convocare.
(4) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor va fi convocatã ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã.
(5) Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor.
ART. 18
Organizarea adunãrii generale a actionarilor
(1) În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunãrii generale a actionarilor se va deschide de cãtre preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cãtre cel care îi tine locul.
(2) Adunarea generalã a actionarilor va desemna dintre actionarii prezenţi doi secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare şi îndeplinirea tuturor formalitãţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea adunãrii, şi care vor întocmi procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.
(3) Procesul-verbal, semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar, va consemna formalitãţile îndeplinite, iar la cererea actionarilor, declaraţiile lor în cadrul şedinţei. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal al şedinţei va fi înscris în registrul adunãrilor generale ale actionarilor, sigilat şi parafat.
(4) La şedinţele adunãrilor generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul companiei, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi ai salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.
ART. 19
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor
(1) Hotãrârile adunãrilor generale ale actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
(2) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unui grup de acţionari, prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
(3) Pentru a fi opozabile terţilor, hotãrârile adunãrii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotãrâri implica modificarea statutului se va putea publica numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.
(4) Hotãrârile nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalitãţilor prevãzute la alin. (3).
(5) Hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati în adunarea generalã a actionarilor sau care au votat impotriva.
(6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotãrârile luate de adunãrile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din companie şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administraţie

ART. 20
Organizare
(1) Compania este administratã de un consiliu de administraţie compus din 7 membri, dupã cum urmeazã:
a) preşedintele consiliului de administraţie, care îndeplineşte şi funcţia de director general al companiei;
b) doi reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
d) ingineri, economişti, jurişti sau alţi specialişti în domeniul de activitate al companiei.
(2) Consiliul de administraţie al companiei este ales de cãtre adunarea generalã a actionarilor în perioada în care statul este acţionar unic.
Consiliul de administraţie este numit prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului pe o perioada de 4 ani.
(3) Membrii consiliului de administraţie, denumiţi administratori, pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, se propune un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotãrãşte în toate problemele privind activitatea companiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.
(6) Conducerea operativã a companiei se asigura de cãtre directorul general împreunã cu directorii executivi. Directorii executivi sunt angajaţi ai companiei şi nu pot fi membri ai consiliului de administraţie.
(7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul companiei, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi. Consiliul de administraţie este prezidat de cãtre preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afarã acestuia.
(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel puţin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenţi.
(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de cãtre preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de cãtre preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi la şedinţa şi de cãtre secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte.
(10) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al companiei şi poate apela, de asemenea, la experţi pentru studierea şi soluţionarea anumitor probleme.
(11) Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã.
(12) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa punã la dispoziţie actionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
(13) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din alte abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia.
(14) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(15) Consiliul de administraţie poate forma un comitet director.
(16) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã.
ART. 21
Atribuţiile consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
1. elaboreazã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiarã a societãţii;
2. elaboreazã structura organizatoricã a companiei şi numãrul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
3. aproba nivelul garanţiilor, potrivit legii, pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
4. face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea companiei;
5. aproba delegarea de competente pentru directorul general, directorii executivi ai companiei şi pentru personalul din conducerea sucursalelor, în vederea exercitãrii atribuţiilor acestora;
6. supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale companiei pe anul în curs;
7. propune repartizarea profitului, conform legii, şi majorarea sau reducerea capitalului social, precum şi emisiunea de obligaţiuni în condiţiile legii;
8. negociaza contractul colectiv de munca împreunã cu reprezentanţii salariaţilor;
9. aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
10. propune, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici pentru realizarea de activitãţi de interes comun;
11. face propuneri privind folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare;
12. analizeazã activitatea economicã a sucursalelor sale şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte mãsurile corespunzãtoare;
13. aproba orice alte mãsuri privind activitatea companiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.
ART. 22
Consiliul de administraţie poate atrage, în activitatea de analiza a unor probleme complexe, specialişti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi recompensata material pe baza de convenţii civile de prestãri de servicii, încheiate potrivit legii.
ART. 23
Consiliul de administraţie prezintã Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, o data pe an, dupã aprobarea de cãtre adunarea generalã a actionarilor, un raport privind activitatea companiei, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale companiei pe anul în curs.
ART. 24
(1) În relaţiile cu terţii compania este reprezentatã de cãtre directorul general al companiei, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de cãtre consiliul de administraţie.
(2) Directorul general al companiei este reprezentantul României pe lângã Organizaţia Meteorologica Mondialã.

CAP. 6
Comitetul director

ART. 25
(1) Comitetul director este alcãtuit din directorul general şi directorii executivi ai companiei şi se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativã a problemelor curente ale companiei.
(2) Comitetul director prezintã raportul sau de activitate consiliului de administraţie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 26
Cenzorii
(1) Gestiunea companiei este controlatã de acţionari prin 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridicã, poate fi numit sau ales cenzor al companiei.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de cãtre Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generalã a actionarilor alege 3 cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) În scopul exercitãrii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societãţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea companiei controleazã operaţiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al companiei.
(6) Cenzorii sunt obligaţi:
a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în gaj ori în depozit;
b) sa ia parte la adunãrile generale ordinare şi extraordinare ale actionarilor, putând cere sa se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) sa constate depunerea în mod regulat a garanţiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul companiei şi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea companiei) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încãlcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile şi modul de lucru al cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completeazã cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioada de cel mult 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã.
(12) Cenzorii sunt obligaţi sa depunã înainte de intrarea lor în funcţie o garanţie egala cu o treime din garanţia pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, incapacitate fizica sau legalã, încetare sau renunţare la mandat de cãtre un cenzor, cenzorul supleant cel mai în varsta îl înlocuieşte. Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rãmaşi numesc alta persoana în locul vacant, pana la cea mai apropiatã adunare generalã a actionarilor. În cazul în care nu mai rãmâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generalã a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberãrile, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generalã a actionarilor, cu votul cerut la adunãrile generale extraordinare ale actionarilor.

CAP. 8
Activitatea

ART. 27
(1) Compania este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publica concesionate companiei se evidenţiazã distinct şi au regimul prevãzut de lege.
(2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al sucursalelor va trebui sa se asigure mijloacele financiare în vederea functionarii corecte şi a dezvoltãrii tehnologice, la nivelul standardelor, a reţelei naţionale de observaţii şi mãsurãtori meteorologice, precum şi elaborarea prognozelor şi diagnozelor meteorologice şi hidrologice.
(3) Compania are în structura sa sucursale ale cãror atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 28
Finanţarea activitãţii proprii
(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, compania utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare. Compania poate beneficia de alocaţii sau de subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile prevãzute de lege. Subvenţiile se vor utiliza numai potrivit scopurilor pentru care au fost constituite.
(2) Activitatea companiei este susţinutã financiar astfel:
a) activitatea de meteorologie şi hidrologie, cercetãrile fundamentale în domeniu, urmãrirea sistematica şi completa a stãrii şi evoluţiei vremii şi apelor, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologica şi hidrologica se finanţeazã de la bugetul de stat prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
b) din contracte economice încheiate cu terţi pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei şi gospodãririi apelor, precum şi din alte surse.
(3) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 29
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii companiei.
ART. 30
Personalul
(1) Personalul de conducere al companiei şi al sucursalelor este numit sau concediat de cãtre directorul general al companiei.
(2) Personalul de execuţie al companiei şi al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de munca.
(3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale.
(4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurãri sociale, precum şi a altor obligaţii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(5) Drepturile şi obligaţiile personalului companiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioarã.
(6) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de execuţie sau de consiliul de administraţie, pentru personalul de conducere, potrivit legii.
ART. 31
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul companiei.
ART. 32
Evidenta contabila şi bilanţul contabil
(1) Compania va tine evidenta contabila pentru activitãţile desfãşurate şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru aceste activitãţi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale companiei vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ART. 33
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul companiei se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor.
(2) Profitul companiei, rãmas dupã plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotãrârii adunãrii generale a actionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Compania îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre companie în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
(5) În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele producerii acestora şi va hotãrî în consecinta asupra modului în care vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de cãtre acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului social subscris.
ART. 34
Registrele
Compania va tine, prin grija administratorilor şi a cenzorilor, toate registrele prevãzute de lege.

CAP. 9
Asocierea

ART. 35
Compania se poate asocia, fãrã constituirea de noi persoane juridice, cu societãţi comerciale din alte sectoare de activitate, care au legatura cu obiectul de activitate al acesteia şi care adera la prevederile prezentului statut.
Asocierea se face pe baza de contract de asociere.
ART. 36
(1) Compania poate constitui, singura sau împreunã cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul statut.
(2) Societãţile comerciale asociate la companie vor respecta şi aplica procedurile şi metodologiile unitare, stabilite de comun acord prin contractul de asociere, pentru desfãşurarea principalelor relaţii comerciale, de producţie, financiare etc.
ART. 37
Asocierea unei societãţi comerciale la companie se propune de cãtre consiliul de administraţie al companiei şi se aproba de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
ART. 38
Condiţiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între companie şi fiecare societate comercialã asociata.

CAP. 10
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 39
Modificarea formei juridice
(1) Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai în temeiul hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formelor prevãzute de lege.
(2) Noua societate va îndeplini formalitãţile legale de înregistrare şi publicare cerute la înfiinţarea societãţii comerciale.
ART. 40
Dizolvarea
(1) Urmãtoarele situaţii duc la dizolvarea companiei:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
b) declararea nulitãţii companiei;
c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
d) falimentul companiei;
e) pierderea unei jumãtãţi din capitalul social, dupã ce s-a consumat fondul de rezerva, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rãmasã.
f) la cererea actionarilor, dacã împrejurãrile de forta majorã şi consecinţele lor dureazã mai mult de 8 luni, iar adunarea generalã extraordinarã a actionarilor constata ca funcţionarea companiei nu mai este posibila;
g) alte cauze prevãzute de lege sau de actul constitutiv al companiei.
(2) Dizolvarea companiei va fi înscrisã la oficiul registrului comerţului şi va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 41
Lichidarea
(1) Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea companiei şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ART. 42
Litigii
(1) Litigiile de orice fel apãrute între companie şi persoane fizice sau juridice, romane sau strãine, sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun din România.
(2) Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre companie şi persoane juridice romane sau strãine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 11
Dispoziţii finale

ART. 43
Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercialã.


ANEXA 3


BUNURI PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI,
aflate în administrarea Regiei Autonome "Apele Romane", care se concesioneaza Companiei Naţionale "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodãrire a Apelor" - S.A. (I.N.M.H.)Clãdiri, terenuri, instalaţii şi dotãri aferente urmãtoarelor:


Nr. Localitatea de resedinta Bazinul
crt. Denumirea ●● şi judeţul hidrografic
--------------------------------------------------------------------------------
1. Institutul Naţional de Meteorologie Sos. Bucureşti-Ploiesti
Sediul central nr. 97. Bucureşti
2. Observatorul de Fizica Atmosferei Sos. Afumati nr. 1.581,
Afumati judeţul Ilfov
3. Serviciul meteorologic teritorial Str. Vanatorului nr. 17,
Cluj - sediu şi dotãri aferente Cluj-Napoca, jud. Cluj
4. Centrul de prognoza a vremii Cluj Str. Vanatorului nr. 17,
Cluj-Napoca, jud Cluj
5. Serviciul meteorologic teritorial Calea Aradului nr. 5,
Oradea - sediu şi dotãri aferente Oradea, jud. Bihor
6. Serviciul meteorologic teritorial Str. Spiralul nr. 15,
Timişoara - sediu şi dotãri Timişoara, jud. Timis
aferente
7. Centrul de prognoza a vremii Arad Aleea Aeroportului nr. 1
Arad, jud. Arad
8. Serviciul meteorologic teritorial Str. Samuel Koteles nr. 33,
Targu Mures - sediu şi dotãri Targu Mures, jud. Mures
aferente
9. Centrul de prognoza a vremii Sibiu Str. Somesului nr. 49, jud Sibiu
10. Serviciul meteorologic teritorial Str. Romul Belu nr. 1,
Ramnicu Valcea - sediu şi dotãri Ramnicu Valcea, jude. Valcea
aferente
11. Serviciul meteorologic teritorial Str. Nicolae Romanescu nr. 48,
Craiova - sediu şi dotãri aferente Craiova, jud. Dolj
12. Centrul de prognoza a vremii Str. Brestei nr. 3a, Craiova,
Craiova jud. Dolj
13. Serviciul meteorologic teritorial Str. Cuza Voda nr. 1, Bacau,
Bacau - sediu şi dotãri aferente jud. Bacau
14. Serviciul meteorologic teritorial Str. Vascauteanu nr. 10, Iaşi,
Iaşi - sediu şi dotãri aferente jud. Iaşi
15. Centrul de prognoza a vremii Bacau Str. Aeroportului nr. 1, Bacau,
judeţul Bacau
16. Serviciul meteorologic teritorial Bd. Mamaia nr. 300, Constanta,
Constanta - sediu şi dotãri jud. Constanta
aferente
17. Centrul de prognoza a vremii Bd. Mamaia nr. 300, Constanta,
Constanta jud. Constanta
18. Serviciul meteorologic teritorial Str. Campulung nr. 8, Pitesti
Pitesti - sediu şi dotãri jud. Arges
aferente
19. Serviciul meteorologic teritorial Str. Bucegi nr. 20 bis, Buzau,
Buzau - sediu şi dotãri aferente jud. Buzau
20. Observatorul aerologic Cluj Str. Vanatorului nr. 17, judeţul
Cluj-Napoca, jud. Cluj
21. Observatorul aerologic Constanta Bd. Mamaia nr. 300, Constanta,
jud. Constanta
22. Observatorul aerologic Mogosoaia Sos. Bucureşti-Targoviste nr. 50,
sectorul 1, Bucureşti
23. Observatorul radar Cluj Str. Vanatorului nr. 17,
Cluj-Napoca, jud. Cluj
24. Observatorul radar Oradea Calea Aradului nr. 5,
Oradea, jud. Bihor
25. Observatorul radar Timişoara Str. Spitalul Nou nr. 15,
Timişoara, jud. Timis
26. Observatorul radar Craiova Sos. Craiova-Bucureşti, Km 6
27. Observatorul radar Iaşi-Barnova Comuna Barnova, jud. Iaşi
28. Observatorul radar Constanta-Tuzla Comuna Tuzla, jud. Constanta
29. Statia meteorologica Oradea Oradea, jud. Bihor Crisuri
30. Statia meteorologica Sacuieni Sacuieni, jud. Bihor Crisuri
31. Statia meteorologica Huedin Huedin, jud. Cluj Crisuri
32. Statia meteorologica Borod Borod, jud. Bihor Crisuri
33. Statia meteorologica Stana de Vale Stana de vale, jud. Bihor Crisuri
34. Statia meteorologica Holod Holod, jud. Bihor Crisuri
35. Statia meteorologica Dumbravita Dumbravita, jud. Bihor Crisuri
36. Statia meteorologica Siria Siria, jud. Arad Crisuri
37. Statia meteorologica Chisineu-Cris Chisineu-Cris, jud. Arad Crisuri
38. Statia meteorologica Cluj Cluj-Napoca, jud. Cluj Somes
39. Statia meteorologica Baia Mare Maia Mare, jud. Maramures Somes
40. Statia meteorologica Bistrita Bistrita, jud. Bistrita- Somes
Nasaud
41. Statia meteorologica Dej Dej, jud. Cluj Somes
42. Statia meteorologica Varful Iezer Borsa, jud. Maramures Somes-
Tisa
43. Statia meteorologica Satu Mare Satu Mare, jud. Satu Somes-
Mare Tisa
44. Statia meteorologica Sighetu Sighetu Marmatiei, jud. Somes-
Marmatiei Maramures Tisa
45. Statia meteorologica Supuru de Jos Supuru de Jos, jud. Somes-
Satu Mare Tisa
46. Statia meteorologica Targu Lapus Targu Lapus, jud. Somes-
Maramures Tisa
47. Statia meteorologica Varful Jud. Cluj Somes-
Vladeasa 1800 Tisa
48. Statia meteorologica Zalau Zalau, jud. Salaj Somes-
Tisa
49. Statia meteorologica Timişoara Timişoara, jud. Timis Timis-
Cerna
50. Statia meteorologica Banloc Banloc, jud. Timis Timis-
Cerna
51. Statia meteorologica Caransebes Caransebes, jud. Caras- Timis-
Severin Cerna
52. Statia meteorologica Lugoj Lugoj, jud. Timis Timis-
Cerna
53. Statia meteorologica Moldova Veche Moldova Veche, jud. Timis-
Caras-Severin Cerna
54. Statia meteorologica Oravita Oravita, jud. Caras- Timis-
Severin Cerna
55. Statia meteorologica Resita Resita, jud. Caras- Timis-
Severin Cerna
56. Statia meteorologica Varful Jud. Caras-Severin Timis-
Semenic Cerna
57. Statia meteorologica Sannicolau Sannicolau Mare, jud. Timis-
Mare Timis Cerna
58. Statia meteorologica Varful Tarcu Jud. Caras-Severin Timis-
Cerna
59. Statia meteorologica Arad Arad, jud. Arad Mures
60. Statia meteorologica Baisoara Baisoara, jud. Cluj Mures
61. Statia meteorologica Blaj Blaj, jud. Alba Mures
62. Statia meteorologica Bucin Bucin, jud. Harghita Mures
63. Statia meteorologica Campeni Campeni, jud. Alba Mures
64. Statia meteorologica Deva Deva, jud. Hunedoara Mures
65. Statia meteorologica Dumbraveni Dumbraveni, jud. Sibiu Mures
66. Statia meteorologica Joseni Joseni, jud. Harghita Mures
67. Statia meteorologica Odorhei Odorhei, jud. Harghita Mures
68. Statia meteorologica Rosia Montanã Rosia Montanã, jud. Alba Mures
69. Statia meteorologica Sarmasu Sarmasu, jud. Mures Mures
70. Statia meteorologica Sebes-Alba Sebes-Alba, jud. Alba Mures
71. Statia meteorologica Targu Mures Targu Mures, jud. Mures Mures
72. Statia meteorologica Toplita Toplita, jud. Harghita Mures
73. Statia meteorologica Varadia de Mures Varadia de Mures, Mures
jud. Arad
74. Statia meteorologica Apa Neagra Pades, jud. Gorj Jiu
75. Statia meteorologica Calafat Calafat, jud. Dolj Jiu
76. Statia meteorologica Bailesti Bailesti, jud. Dolj Jiu
77. Statia meteorologica Bechet Bechet, jud. Dolj Jiu
78. Statia meteorologica Craiova Craiova, jud. Dolj Jiu
79. Statia meteorologica Petrosani Petrosani, jud. Hunedoara Jiu
80. Statia meteorologica Varful Parang Jud. Hunedoara Jiu
81. Statia meteorologica Targu Jiu Targu Jiu, jud. Gorj Jiu
82. Statia meteorologica Targu Logresti Targu Logresti, jud Jiu
Gorj
83. Statia meteorologica Drobeta-Turnu Drobeta-Turnu Severin, Jiu
Severin jud. Mehedinti
84. Statia meteorologica Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc, jud Olt
Harghita
85. Statia meteorologica Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe, jud. Olt
Covasna
86. Statia meteorologica Targu Secuiesc Targu Secuiesc, jud. Olt
Covasna
87. Statia meteorologica Varful Lacauti Jud. Covasna Olt
88. Statia meteorologica Braşov-Ghimbav Braşov, jud. Braşov Olt
89. Statia meteorologica Poiana Braşov Poiana Braşov, jud Olt
Braşov
90. Statia meteorologica Fundata Fundata, jud. Braşov Olt
91. Statia meteorologica Fagaras Fagaras, jud. Braşov Olt
92. Statia meteorologica Sibiu Sibiu, jud. Sibiu Olt
93. Statia meteorologica Boita Boita, jud. Sibiu Olt
94. Statia meteorologica Balea Lac Balea Lac, jud. Sibiu Olt
95. Statia meteorologica Paltinis Paltinis, jud. Sibiu Olt
96. Statia meteorologica Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea, jud. Olt
Valcea
97. Statia meteorologica Obarsia Obarsia Lotrului, jud. Olt
Lotrului Valcea
98. Statia meteorologica Voineasa Voineasa, jud. Valcea Olt
99. Statia meteorologica Dragasani Dragasani, jud. Valcea Olt
100. Statia meteorologica Slatina Slatina, jud. Olt Olt
101. Statia meteorologica Caracal Caracal, jud. Olt Olt
102. Statia meteorologica Alexandria Alexandra, jud. Teleorman Arges-
Vedea
103. Statia meteorologica Bucureşti- Bucureşti, sectorul 5 Arges-
Filaret Vedea
104. Statia meteorologica Campulung Campulung Muscel, jud. Arges-
Arges Vedea
105. Statia meteorologica Curtea de Curtea de Arges, jud. Arges-
Arges Arges Vedea
106. Statia meteorologica Targoviste Targoviste, jud. Arges-
Dambovita Vedea
107. Statia meteorologica Giurgiu Giurgiu, jud. Giurgiu Arges-
Vedea
108. Statia meteorologica Moraresti- Moraresti, jud. Arges Arges-
Dedulesti Vedea
109. Statia meteorologica Oltenita Oltenita, jud.Calarasi Arges-
Vedea
110. Statia meteorologica Pitesti Pitesti, jud. Arges Arges-
Vedea
111. Statia meteorologica Rosiori de Vede Rosiori de Vede, jud. Arges-
Teleorman Vedea
112. Statia meteorologica Titu Titu, jud. Dambovita Arges-
Vedea
113. Statia meteorologica Turnu Magurele Turnu Magurele, jud. Arges-
Teleorman Vedea
114. Statia meteorologica Videle Videle, jud. Teleorman Arges-
Vedea
115. Statia meteorologica Zimnicea Zimnicea, jud.Teleorman Arges-
Vedea
116. Statia meteorologica Bisoca Bisoca, jud. Buzau Ialomita
- Buzau
117. Statia meteorologica Buzau Buzau, jud. Buzau Ialomita
- Buzau
118. Statia meteorologica Brãila Brãila, jud. Brãila Ialomita
- Buzau
119. Statia meteorologica Calarasi Calarasi, jud. Calarasi Ialomita
- Buzau
120. Statia meteorologica Campina Campina, jud. Prahova Ialomita
- Buzau
121. Statia meteorologica Fetesti Tetesti, jud. Ialomita Ialomita
- Buzau
122. Statia meteorologica Grivita Grivita, jud. Ialomita Ialomita
- Buzau
123. Statia meteorologica Intorsura Intorsura Buzaului, jud. Ialomita
Buzaului Covasna - Buzau
124. Statia meteorologica Varful Gura Teghii, jud. Buzau Ialomita
Penteleu - Buzau
125. Statia meteorologica Ploiesti Ploiesti, jud. Prahova Ialomita
- Buzau
126. Statia meteorologica Predeal Predeal, jud. Braşov Ialomita
- Buzau
127. Statia meteorologica Sinaia Sinaia, jud. Prahova Ialomita
Cota 1500 - Buzau
128. Statia meteorologica Slobozia Slobozia, jud. Ialomita Ialomita
- Buzau
129. Statia meteorologica Urziceni Urziceni, jud. Ialomita Ialomita
- Buzau
130. Statia meteorologica Varful Omu Judeţul Prahova Ialomita
- Buzau
131. Statia meteorologica Adamclisi Adamclisi, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
132. Statia meteorologica Cernavoda Cernavoda, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
133. Statia meteorologica Gloria Platforma de foraj Dobrogea
- Litoral
134. Statia meteorologica Gorgova Gorgova, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
135. Statia meteorologica Gura Portitei Gura Portitei, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
136. Statia meteorologica Hârşova Hârşova, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
137. Statia meteorologica Jurilovca Jurilovca, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
138. Statia meteorologica Mangalia Mangalia, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
139. Statia meteorologica Medgidia Medgidia, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
140. Statia meteorologica Mahmudia Mahmudia, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
141. Statia meteorologica Sfantu Sfantu Gheorghe, jud. Dobrogea
Gheorghe Tulcea - Litoral
142. Statia meteorologica Sulina Sulina, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
143. Statia meteorologica Constanta Constanta, jud. Constanta Dobrogea
- Litoral
144. Statia meteorologica Tulcea Tulcea, jud. Tulcea Dobrogea
- Litoral
145. Statia meteorologica Bacau Bacau, jud. Bacau Siret
146. Statia meteorologica Piatra-Neamt Piatra-Neamt, jud. Neamt Siret
147. Statia meteorologica Suceava Suceava, jud. Suceava Siret
148. Statia meteorologica Focsani Focsani, jud. Vrancea Siret
149. Statia meteorologica Adjud Adjud, jud. Vrancea Siret
150. Statia meteorologica Ramnicu Sarat Ramnicu Sarat, jud. Buzau Siret
151. Statia meteorologica Varful Rarau Jud. Suceava Siret
152. Statia meteorologica Radauti Radauti, jud. Suceava Siret
153. Statia meteorologica Targu-Neamt Targu-Neamt, jud. Neamt Siret
154. Statia meteorologica Calimani Calimani, jud. Suceava Siret
155. Statia meteorologica Varful Jud. Neamt Siret
Ceahlau-Toaca
156. Statia meteorologica Roman Roman, jud. Neamt Siret
157. Statia meteorologica Barlad Barlad, jud. Vaslui Prut
158. Statia meteorologica Botosani Botosani,jud. Botosani Prut
159. Statia meteorologica Cotnari Cotnari, jud. Iaşi Prut
160. Statia meteorologica Galaţi Galaţi, jud. Galaţi Prut
161. Statia meteorologica Iaşi Iaşi, jud. Iaşi Prut
162. Statia meteorologica Negresti Negresti, jud. Vaslui Prut
163. Statia meteorologica Darabani Darabani, jud. Botosani Prut
164. Statia meteorologica Tecuci Tecuci, jud. Galaţi Prut
165. Statia meteorologica Vaslui Vaslui, jud. Vaslui Prut
166. Statia de hidrologie experimentala şi Voinesti, jud. Dambovita
evapotranspiratie Voinesti
167. Statia de hidrologie experimentala şi Aldeni, jud. Buzau
eroziunea solului Aldeni
168. Statia de testare a aparaturii Malu cu Flori, jud.
hidrometrice Malu cu Flori Dambovita
169. Statia evapotranspiratie şi Satul Lipia, comuna Nuci,
experimentala Caldarusani jud. Ilfov
170. Statia evapotranspiratie şi Poiana Braşov, jud.
experimentala Braşov Braşov
171. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Stulpicani, jud.
tativ Suha Suceava
172. Statia hidrologica Sulina Str. I nr. 190, Sulina,
jud. Tulcea
- salupa "Fundeni";
- salupa "Hidrologul";
- ponton de acostare
173. Colectiv de cercetãri hidrologice Brãila, jud. Brãila
fluviale Brãila:
- nava de cercetãri hidrologice
"Lipova"
- ponton de acostare
174. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Straja, jud. Arad
tativ Straja
175. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Moneasa, jud. Arad
tativ Moneasa
176. Statia hidrologica-bazin reprezen- Satul Pausa, comuna Nojorid,
tativ Varies jud. Bihor
177. Statia hidrologica-bazin reprezen- Sovata, jud. Mures
tativ Sovata
178. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Borlova, jud. Caras-
tativ Sebes Severin
179. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Moeciu, jud. Braşov]
tativ Moeciu
180. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Cheia, jud. Prahova
tativ Teleajenul Superior
181. Statia hidrologica-bazin reprezen- Comuna Ciurea, jud. Iaşi
tativ Tinoasa-Cerna
--------------------------------------------------------------------------------


---------------------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 980 din 29 decembrie 1998

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice