Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale in pericol de abandon
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013  privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale in pericol de abandon    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale in pericol de abandon

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 11 decembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole, denumit în continuare Regulament, pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon.
    (2) Având în vedere productivitatea scăzută a raselor locale de animale, ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) are ca obiectiv sprijinirea deţinătorilor, în scopul prevenirii reducerii efectivelor, cu posibile consecinţe de abandon al acestei activităţi.
    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat crescătorilor de animale potrivit prevederilor art. 3 din Regulament;
    b) specie - categoria sistematică distinctă, izolată reproductiv prin mecanisme controlate genetic;
    c) rasă - populaţie în cadrul speciei, formată de către om, cu un efectiv suficient de mare care să-i permită evoluţia sub influenţa selecţiei. Rasele sunt interfertile şi nu prezintă mecanisme de izolare reproductivă controlate genetic. Izolarea reproductivă a raselor se poate face prin bariere geografice sau politice sau de către om, prin intermediul registrelor genealogice;
    d) rasă în conservare - grup de animale indigene izolate reproductiv;
    e) rasă indigenă - populaţie locală formată în România, prin evoluţie în sine, respectiv anageneză autogenă sau alogenă, sau prin încrucişare de absorbţie, urmate de izolare reproductivă relativă cel puţin 5 generaţii, populaţie care are un coeficient de izolare reproductivă de peste 0,8; inclusiv rasele de cabaline care respectă regulile genealogice stabilite de registrul genealogic de origine al rasei;
    f) rase locale de animale în pericol de abandon - rase sau linii de animale de fermă indigene, cu valoare actuală sau potenţială, care se încadrează în limitele numerice prevăzute în anexa nr. 1;
    g) femelă reproducătoare de rasă pură - femelă înscrisă în secţiunea principală a registrului genealogic şi care are înregistrată cel puţin o montă sau însămânţare artificială;
    h) program de conservare a rasei - document întocmit de asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei, conform modelului-cadru elaborat de ANARZ, şi care cuprinde ansamblul de reguli, acţiuni şi măsuri pentru evoluţia rasei în izolare reproductivă, pentru menţinerea identităţii rasei şi a diversităţii genetice a animalelor, aprobat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu";
    i) ANARZ - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu";
    j) UVM - unitate vită mare.
    ART. 3
    Schema de ajutor de minimis reglementată prin prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror sumă se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor pentru activităţile legate de export, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea de produse naţionale în defavoarea celor importate;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate aşa cum sunt definite la pct. 2 din Liniile directoare europene privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

    CAP. II
    Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 4
    (1) Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică deţinătorilor de animale din rase locale în pericol de abandon, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţin femele reproducătoare de rasă pură locală în pericol de abandon, încadrate în una dintre speciile prevăzute în anexa nr. 1;
    b) femelele reproducătoare de rasă pură sunt înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor sau Registrul agricol, după caz;
    c) femelele reproducătoare de rasă pură sunt înscrise în registrul genealogic al rasei şi în programul de conservare al rasei;
    d) sunt utilizatorii unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în sistemul integrat de administrare şi control, de cel puţin 0,5 ha pentru fiecare UVM, pentru animalele din speciile taurine, bubaline, ecvidee, ovine, şi caprine;
    e) se obligă prin angajament scris să menţină numărul de femele reproducătoare de rasă pură pentru care primeşte ajutor de minimis pe o perioadă de minimum 2 ani. În cazul în care efectivul de femele reproducătoare de rasă pură se reduce din cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea, deţinătorul are obligaţia de a reface efectivul de femele reproducătoare de rasă pură, prin trecere de la tineret sau cumpărare, de regulă imediat, dar nu mai târziu de 6 luni;
    f) respectă programele de conservare a raselor locale de animale în pericol de abandon, întocmite de asociaţiile profesionale care au ca obiectiv conservarea resurselor genetice animale şi aprobate de ANARZ;
    g) sunt incluşi în lista deţinătorilor de femele reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
    h) sunt membri ai unei asociaţii profesionale care are ca obiectiv conservarea resurselor genetice animale.
    (2) În cazul în care o rasă pură locală de animale în pericol de abandon este deţinută de un singur crescător, nu este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. h).
    (3) În cazul în care beneficiarul nu reface efectivul de femele reproducătoare de rasă pură locală în pericol de abandon în termen de maximum 6 luni, anunţă ANARZ şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea diminuării ajutorului acordat corespunzător reducerii efectivului.
    ART. 5
    Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de minimis sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, institute sau staţiuni de cercetare, care deţin femele reproducătoare de rasă pură din speciile şi rasele cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 6
    (1) Cuantumul sprijinului financiar care se acordă potrivit schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 1 este următorul:
    a) 650 lei/cap bovine;
    b) 650 lei/cap ecvidee;
    c) 100 lei/cap ovine/caprine;
    d) 325 lei/cap porcine;
    e) 6 lei/cap păsări;
    f) 10 lei/familie viermi de mătase.
    (2) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit prevederilor art. 3 alin. (4) din Regulament.
    (3) Suma maximă a sprijinului financiar reprezentând ajutorul de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.
    (4) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute în prezenta hotărâre sunt de 3.000 mii lei şi se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
    (5) Angajarea resurselor financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2014.
    ART. 7
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut la art. 1, beneficiarii trebuie să depună o cerere la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) copie de pe BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de producător, după caz;
    c) document care atestă înscrierea femelelor reproducătoare de rasă pură în Registrul naţional al exploataţiilor sau Registrul agricol, după caz;
    d) document care atestă înscrierea femelelor reproducătoare de rasă pură în secţiunea principală a registrului genealogic al rasei;
    e) document eliberat de ANARZ care atestă înscrierea femelelor reproducătoare de rasă pură în programul de conservare a rasei şi, după caz, înscrierea beneficiarilor în asociaţii profesionale care au ca obiectiv conservarea resurselor genetice animale;
    f) angajament prin care se obligă să menţină animalele minimum 2 ani;
    g) document cu datele bancare;
    h) document eliberat de direcţia pentru agricultură judeţeană din care să rezulte dacă a beneficiat de ajutoarele de minimis prevăzute la art. 13 alin. (1) şi valoarea acestora;
    i) document care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d).
    (2) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis este 20 decembrie 2013.
    (3) Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 8
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o listă de plată cu beneficiarii şi sumele autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) În baza listelor de plată cu beneficiarii şi sumele autorizate, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    ART. 9
    În baza situaţiilor centralizatoare cu sumele autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, transmise de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    ART. 10
    (1) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în conturile beneficiarilor sprijinului financiar, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Plăţile se efectuează în primul semestru al anului 2014.
    ART. 11
    Evidenţa sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele locale/centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    ART. 12
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură publică pe site Lista beneficiarilor eligibili şi sumele aferente acestora în cadrul schemei de ajutor de minimis.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 13
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi cumulate cu alte ajutoare acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum şi Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 7.500 euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarilor se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.
    ART. 14
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    ART. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 George Ciamba,
                                secretar de stat

                p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                           Anne-Rose-Marie Jugănaru,
                                secretar de stat

            p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
                              Ionuţ Ciprian Iuga,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 4 decembrie 2013.
    Nr. 962.


    ANEXA 1


           Speciile şi rasele locale de animale în pericol de abandon

┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │Nr. femele │
│crt.│ Specia │ Rasa │ adulte de │
│ │ │ │reproducţie│
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1.│TAURINE │SURA DE STEPĂ │ 67 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2.│BUBALINE │BIVOLUL ROMÂNESC │ 289 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3.│OVINE │ŢIGAIE VARIETATE RUGINIE │ 1120 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │RAŢCA (valahă cu coarne în tirbuşon) │ 3680 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │KARAKUL DE BOTOŞANI │ 2342 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │MERINOS DE PALAS │ 4364 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │MERINOS DE SUSENI │ 300 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │MERINOS TRANSILVĂNEAN │ 268 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │MERINOS DE CLUJ │ 203 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │RASA DE CARNE PALAS │ 635 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │RASA DE LAPTE PALAS │ 224 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ŢIGAIE CU CAP NEGRU DE TELEORMAN │ 3438 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4.│CAPRINE │ALBA DE BANAT │ 1002 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │CARPATINA │ 1661 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5.│SUINE │BAZNA │ 22 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │MANGALIŢA │ 55 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6.│ECVIDEE (cabaline) │FURIOSO NORTH STAR │ 36 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │HUŢUL │ 83 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │CAL DE BUCOVINA │ 8 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │GIDRAN │ 35 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │LIPIŢAN │ 260 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │SHAGYA │ 68 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │NONIUS │ 38 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │CALUL DE SPORT ROMÂNESC │ 52 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │SEMIGREU │ 62 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7.│GĂINI │GÂT GOLAŞ DE TRANSILVANIA │ 457 │
├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8.│VIERMI DE MĂTASE │BOMBYX MORI │ 4250 │
└────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 2


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596

    Centrul judeţean .............................
    Nr. ......... din ..................
    Număr unic de identificare solicitant (APIA): RO.......................


                                     CERERE
         pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de minimis
       pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

    Persoană fizică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială constituită potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:
    Subsemnatul(a)......(nume, prenume, iniţiala tatălui)......, domiciliat în localitatea ......(sat, comună, oraş)....., sectorul ........, judeţul ................, strada........................... nr......., codul poştal .........., nr. telefon: ................., nr. fax: ................., adresă e-mail ............................., posesor al BI/CI seria .............., nr. ................., CNP .........................., cu animalele înscrise în registrul genealogic al rasei condus de organizaţia/asociaţia ..........................., acreditată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (A.N.A.R.Z.) la data de ....................., cont bancar nr. ......................, deschis la Banca ............................., Sucursala ..........................,

    Persoană juridică:
    ........(denumirea solicitantului).........., cu sediul în localitatea ........(sat, comună, oraş)........, str. ...................... nr. ........, judeţul ....................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .................., cod unic de înregistrare ..............................., reprezentat prin .............................., în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI seria ..........., nr. ..............., CNP .........................., cu animalele înscrise în registrul genealogic al rasei condus de organizaţia/asociaţia ................................... acreditată de A.N.A.R.Z. la data de ..................., cont bancar nr. ........................, deschis la Banca ........................, Sucursala .......................,
    solicit acordarea ajutorului de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon în sumă de .................. lei, reprezentând:

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Valoarea │ │
│crt.│ Specia │ Rasa │ Nr. animale │ sprijinului │ Valoarea │
│ │ │ │ │ (lei/cap) │ totală │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ Total │ x │ x │ x │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┘


    Menţionez următoarele:
    - ataşez următoarele documente: ....................................;
    - declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

    Data .............. Semnătura şi ştampila .....................


    ANEXA 3


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ...................................


                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
         pentru încasarea de la bugetul de stat a ajutorului de minimis
       pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

┌────┬──────────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Valoarea │ │
│crt.│ Specia │ Rasa │ Nr. animale │ sprijinului │ Valoarea │
│ │ │ │ │ (lei/cap) │ totală │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┤
│ │ TOTAL VALOARE │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Data .................. Director,


    ANEXA 4


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596


                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
                 pentru încasarea ajutorului de minimis pentru
          conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ Valoarea sprijinului direct │ │
│crt.│ Judeţul │ către fermieri pentru │ TOTAL VALOARE │
│ │ │ conservarea raselor locale de │ │
│ │ │ animale în pericol de abandon │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘


    Data ................. Director general,


    ANEXA 5


    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
                 pentru încasarea ajutorului de minimis pentru
          conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon

┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │ Valoarea sprijinului direct │ │
│crt.│ Judeţul │ către fermieri pentru │ TOTAL VALOARE │
│ │ │ conservarea şi utilizarea │ │
│ │ │ raselor/liniilor │ │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘


    Data .............. Aprobat.
                                         Ordonator principal de credite,

                                     -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016