Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 959 din 8 septembrie 2010  privind schimbarea regimului juridic al unor imobile    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 959 din 8 septembrie 2010 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 20 septembrie 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al <>art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ.
ART. 2
(1) Dupã preluare, imobilele prevãzute la art. 1 se utilizeazã în scopul restituirii de teren cãtre foştii proprietari şi construirii de locuinţe, respectiv construirea de locuinţe prin programe derulate de Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe şi punerea la dispoziţia organismelor guvernamentale la solicitare, precum şi pentru dezvoltarea unor servicii sociale în colaborare cu Mitropolia Moldovei.
(2) Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamţ va transfera în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale un procent de 40% din numãrul de locuinţe, dar nu mai puţin de 183 de unitãţi locative, împreunã cu terenul aferent acestora, construite pe terenul imobilului prevãzut la nr. crt. 2 din anexã prin programe derulate de Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe, în maximum 3 ani de la realizarea transmiterii, potrivit legislaţiei în vigoare.
ART. 3
(1) Se aprobã transmiterea unei suprafeţe de teren dintr-un imobil, având datele de identificare prevãzute la nr. crt. 4 din anexã, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea reamplasãrii facilitãţilor poligonului automatizat de tragere din fonduri proprii ale primãriei, conform cerinţelor Ministerului Apãrãrii Naţionale, în termen de 24 de luni.
(2) Transmiterea obiectivului de investiţii realizat, prevãzut la alin. (1), inclusiv a terenului aferent acestuia, din domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale se face dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între pãrţile interesate.
ART. 4
(1) Se aprobã transmiterea unei suprafeţe de teren dintr-un imobil, având datele de identificare prevãzute la nr. crt. 5 din anexã, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea reamplasãrii poligonului redus de artilerie, din fonduri proprii ale primãriei, conform cerinţelor Ministerului Apãrãrii Naţionale, în termen de 24 de luni.
(2) Transmiterea obiectivului de investiţii realizat, prevãzut la alin. (1), inclusiv a terenului aferent acestuia, din domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale se face dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor de investiţii, potrivit protocolului de predare-preluare încheiat între cele douã instituţii.
ART. 5
Predarea imobilului prevãzut la nr. crt. 1 din anexã se va realiza dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 3 şi 4.
ART. 6
(1) Se aprobã transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevãzute la nr. crt. 6 din anexã, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale în domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ, în vederea reabilitãrii acestuia din fonduri proprii ale primãriei, în termen de 24 de luni.
(2) Transmiterea imobilului prevãzut la alin. (1) din domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale se face dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între cele douã instituţii.
(3) Predarea imobilului prevãzut la nr. crt. 3 din anexã, cu terenul aferent, se va realiza dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor prevãzute la alin. (1), pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat între cele douã instituţii.
ART. 7
În cazul în care nu se respectã destinaţiile imobilelor prevãzute la art. 2 alin. (1), imobilele revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 8
Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul apãrãrii naţionale,
Gabriel Oprea

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 8 septembrie 2010.
Nr. 959.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor pentru care se schimbã regimul juridic




┌────┬────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Codul de clasificare │ │
│ │ │ │ │ din inventarul bunurilor │ │
│Nr. │ Locul unde este situat │Persoana juridicã de │ Persoana juridicã la │ aflate în administrarea │ │
│crt.│ imobilul care se │la care se transmite │ care se transmite │ Ministerului Apãrãrii │ Caracteristicile tehnice │
│ │ transmite │ imobilul │ imobilul │ Naţionale care alcãtuiesc │ ale imobilului │
│ │ │ │ │domeniul public al statului │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 1. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- imobil 2373 - integral │- Suprafaţa construitã = │
│ │municipiul Piatra-Neamţ,│administrarea │în administrarea │- cod 8.29.09 │1.037 m² │
│ │str. Izvoare FN │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local al │- nr. M.F. 106.949 │- Suprafaţa desfãşuratã = │
│ │ │Naţionale │Municipiului │- valoarea de inventar │1.100 m² - │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │702.209 lei │Suprafaţa totalã a terenului │
│ │ │ │ │ │(inclusiv construcţiile) = │
│ │ │ │ │ │350.500 m² │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 2. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- imobil 560 - parţial │- Suprafaţa totalã a │
│ │municipiul Piatra-Neamţ,│administrarea │în administrarea │- cod 8.29.09 │terenului = 26.000 m² │
│ │str. Gen. N. Dãscãlescu │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local │- nr. M.F. 106.939 │ │
│ │nr. 239 │Naţionale │al Municipiului │- valoarea de inventar │ │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │2.969,45 lei │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 3. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- Pavilionul B3 - imobil 328│-Suprafaţa construitã = 280 m²│
│ │municipiul Piatra-Neamţ,│administrarea │în administrarea │- parţial │-Suprafaţa desfãşuratã =280 m²│
│ │str. Gen. N. Dãscãlescu │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local │- cod 8.29.09 │-Suprafaţa totalã a terenului │
│ │nr. 239 │Naţionale │al Municipiului │- nr. M.F. 106.938 │(inclusiv construcţiile) = │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │- valoarea de inventar │= 500 m² │
│ │ │ │ │21,50 lei │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 4. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- imobil 3156 - parţial │- Suprafaţa totalã a │
│ │municipiul Piatra-Neamţ │administrarea │în administrarea │- cod 8.29.09 │terenului = 1.000 m² │
│ │- Vãleni │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local │- nr. M.F. 106.951 │ │
│ │ │Naţionale │al Municipiului │ │ │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 5. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- imobil 560 - parţial │- Suprafaţa totalã a │
│ │municipiul Piatra-Neamţ,│administrarea │în administrarea │- cod 8.29.09 │terenului = 300 m² │
│ │str. Gen. N. Dãscãlescu │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local │- nr. M.F. 106.939 │ │
│ │nr. 239 │Naţionale │al Municipiului │ │ │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 6. │Judeţul Neamţ, │Statul român, din │Municipiul Piatra-Neamţ,│- Pavilionul B1 - imobil 328│- Suprafaţa construitã = │
│ │municipiul Piatra-Neamţ,│administrarea │în administrarea │parţial │= 822 m² │
│ │str. Gen. N. Dãscãlescu │Ministerului Apãrãrii│Consiliului Local al │- cod 8.29.09 │- Suprafaţa desfãşuratã = │
│ │nr. 239 │Naţionale │Municipiului │- nr. M.F. 106.938 │= 1.644 m² │
│ │ │ │Piatra-Neamţ │- valoarea de inventar │ │
│ │ │ │ │123,90 lei │ │
└────┴────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘



-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice