Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006     Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 , aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 955 din 8 septembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, punctul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"5. accident care produce incapacitate temporarã de muncã (ITM) - accident care produce incapacitate temporarã de muncã de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmatã prin certificat medical sau, dupã caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;".
2. La articolul 2 punctul 10, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) accident care a antrenat vãtãmarea sau decesul, petrecut pe traseul normal al deplasãrii de la locul de muncã la locul unde îşi încaseazã salariul şi invers, dacã acesta este organizat de angajator în afara unitãţii;".
3. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Nu se autorizeazã, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionãrii, inclusiv din punctul de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, se efectueazã în temeiul <>Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate sã desfãşoare activitãţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionãrii este reglementatã de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile ulterioare."
4. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În cazul în care în cadrul controalelor se constatã încãlcãri ale prevederilor legale din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, inspectorul de muncã poate dispune sistarea activitãţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncã înscrierea mãsurii sistare a activitãţii în certificatul constatator.
(2) În baza propunerii inspectorului de muncã, inspectoratul teritorial de muncã consemneazã în certificatul constatator mãsura sistãrii activitãţii prevãzutã la alin. (1)."
5. La articolul 14, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie;".
6. La articolul 15 alineatul (1), punctele 2, 3, 5, 7, 17 şi 29 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã, ţinând seama de particularitãţile activitãţilor şi ale unitãţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncã/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai dupã ce au fost aprobate de cãtre angajator;
...........................................................................
5. verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre toţi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce le revin în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã stabilite prin fişa postului;
...........................................................................
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitãţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncã în instrucţiunile proprii, asigurarea informãrii şi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi verificarea însuşirii şi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaţiilor primite;
...........................................................................
17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncã, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra mãsurilor propuse pentru remedierea acestora;
...........................................................................
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;".
7. La articolul 15 alineatul (1), dupã punctul 31 se introduc douã noi puncte, punctele 32 şi 33, cu urmãtorul cuprins:
"32. evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzãtoare, asigurarea/urmãrirea ca verificãrile şi/sau încercãrile periodice ale echipamentelor de muncã sã fie efectuate la timp şi de cãtre persoane competente ori alte activitãţi necesare, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunãtãţirea securitãţii şi protecţia sãnãtãţii lucrãtorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
33. alte activitãţi necesare/specifice asigurãrii securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã."
8. La articolul 15, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sãnãtatea în muncã la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuitã, cel puţin, în urmãtoarele situaţii:
a) ori de câte ori intervin schimbãri sau modificãri în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncã, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncã/posturilor de muncã;
b) dupã producerea unui eveniment;
c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
d) la utilizarea postului de lucru de cãtre un lucrãtor aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
e) la executarea unor lucrãri speciale."
9. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) În cazul întreprinderilor cu pânã la 9 lucrãtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitãţile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, dacã se îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) activitãţile desfãşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevãzute în anexa nr. 5;
b) angajatorul îşi desfãşoarã activitatea profesionalã în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu o duratã minimã de 40 de ore şi conţinutul prevãzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestã printr-un document de absolvire a programului de pregãtire.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1), angajatorul trebuie sã desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate sã apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacitãţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sã apeleze la servicii externe pentru acele activitãţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfãşura cu personalul propriu."
10. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrãtori inclusiv, angajatorul poate efectua activitãţile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, dacã se îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c);
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (1), angajatorul trebuie sã desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate sã apeleze la servicii externe, în condiţiile prezentelor norme metodologice.
(3) În cazul în care angajatorul/lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacitãţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sã apeleze la servicii externe pentru acele activitãţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfãşura cu personalul propriu."
11. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au între 50 şi 249 de lucrãtori, angajatorul trebuie sã desemneze unul sau mai mulţi lucrãtori ori sã organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activitãţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor prevãzute la alin. (1) care desfãşoarã activitãţi dintre cele prevãzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sã organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrãtorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacitãţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sã apeleze la servicii externe pentru acele activitãţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfãşura cu personalul propriu."
12. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) În cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au peste 250 de lucrãtori, angajatorul trebuie sã organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacitãţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitãţilor de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, angajatorul trebuie sã apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activitãţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfãşura cu personalul propriu."
13. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Desemnarea nominalã a lucrãtorului/lucrãtorilor pentru a se ocupa de activitãţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisã a angajatorului.
(2) Angajatorul va desemna lucrãtorul numai din rândul lucrãtorilor cu care are încheiat contract individual de muncã cu normã întreagã.
(3) Angajatorul va consemna în fişa postului activitãţile de prevenire şi protecţie pe care lucrãtorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate sã le efectueze."
14. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - Pentru a putea sã desfãşoare activitãţile de prevenire şi protecţie, lucrãtorul desemnat trebuie sã îndeplineascã cel puţin cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, potrivit prevederilor art. 49, sau prevederile art. 51^1 lit. a)."
15. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sã fie format din lucrãtori care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevãzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi, dupã caz, alţi lucrãtori.
(2) Conducãtorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).
(3) Începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sã fie format din lucrãtori care au contract individual de muncã cu normã întreagã încheiat cu angajatorul."
16. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate sã asigure şi supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, dacã dispune de personal cu capacitate profesionalã şi de mijloace materiale adecvate, în condiţiile legii."
17. Articolul 32 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sã fie format din lucrãtori care îndeplinesc cel puţin cerinţele prevãzute la art. 49 sau prevederile art. 51^1 şi, dupã caz, alţi lucrãtori.
(2) Conducãtorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singurã persoanã, aceasta trebuie sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la art. 50 sau prevederile art. 51^1 lit. b).
(4) Începând cu data de 1 iulie 2011, o persoanã poate sã ocupe funcţia de conducãtor la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie."
18. Articolul 33 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sã cuprindã şi urmãtoarele:
a) activitãţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfãşurate de cãtre fiecare serviciu extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrãtorii desemnaţi/serviciile interne şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apãrute între pãrţi.
(2) Serviciile externe de prevenire şi protecţie au obligaţia sã punã la dispoziţia beneficiarilor de servicii informaţiile prevãzute la <>art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 ."
19. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sã întocmeascã un raport de activitate semestrial, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 10.
(2) Raportul trebuie înaintat, în termen de 15 zile de la încheierea semestrului, inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia serviciul extern de prevenire şi protecţie îşi are sediul social."
20. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - (1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot sã îşi desfãşoare activitatea numai dacã sunt în posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de comisia prevãzutã la alin. (2), sau în condiţiile art. 45^1-45^4.
(2) În cadrul fiecãrui inspectorat teritorial de muncã, respectiv al municipiului Bucureşti, prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, denumitã în continuare Comisia de abilitare şi avizare.
(3) Membrii Comisiei de abilitare şi avizare prevãzute la alin. (2) sunt:
a) reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de muncã - preşedinte;
b) reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, înfiinţatã de Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor;
c) reprezentantul teritorial al asigurãtorului pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
(4) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de persoane din cadrul inspectoratului teritorial de muncã, numite de cãtre conducerea acestuia.
(5) Atribuţiile secretariatului Comisiei de abilitare şi avizare se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare asigurã:
a) cooperarea administrativã cu celelalte autoritãţi din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în numele Comisiei de abilitare şi avizare, potrivit prevederilor legale;
b) verificarea legalitãţii documentelor eliberate de autoritãţi competente din alte state membre, depuse în vederea abilitãrii, avizãrii sau notificãrii, dupã caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care Comisia de abilitare şi avizare considerã cã este necesar."
21. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) În vederea abilitãrii pentru activitãţile de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15, solicitanţii vor transmite un dosar care va cuprinde urmãtoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) opisul documentelor din dosar;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care sã conţinã codul CAEN corespunzãtor activitãţii pentru care se abiliteazã, şi, dupã caz, copie de pe actul constitutiv;
d) lista cu personalul care va desfãşura activitãţi în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
e) copii ale documentelor care atestã pregãtirea profesionalã şi nivelul de pregãtire, potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului care va desfãşura activitãţi în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
f) curriculum vitae pentru personalul care va desfãşura activitãţile de prevenire şi protecţie;
g) copii ale documentelor care atestã vechimea de cel puţin 5 ani în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, pentru conducãtorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
h) memoriu de prezentare, din care sã rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispun;
i) copii ale deciziei de numire şi contractului individual de muncã, pe perioadã nedeterminatã, pentru conducãtorul serviciului extern de prevenire şi protecţie;
j) copii ale contractelor individuale de muncã ale personalului de execuţie din serviciul extern de prevenire şi protecţie;
k) declaraţii ale personalului serviciului extern de prevenire şi protecţie privind pãstrarea confidenţialitãţii, în timpul şi dupã încetarea desfãşurãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
(2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) lit. e) dosarele depuse de solicitanţii care au lucrat cel puţin 5 ani în compartimentele cu atribuţii în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Inspecţiei Muncii, inspectoratelor teritoriale de muncã, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale şi caselor teritoriale de pensii, precum şi din cadrul instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi care, la data depunerii dosarului în vederea abilitãrii, nu mai sunt în activitate în aceste instituţii.
(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor prevãzute de prezentul articol poate fi fãcutã şi prin documente eliberate de o autoritate competentã dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, întocmite într-un scop echivalent sau din care sã reiasã cã sunt îndeplinite cerinţele respective, prezentate în copie certificatã de cãtre solicitant şi însoţite de o traducere neoficialã în limba românã.
(4) Memoriul de prezentare prevãzut la alin. (1) lit. h) trebuie sã conţinã, cel puţin, informaţii cu privire la:
a) sediu social;
b) baza tehnico-materialã;
c) activitãţile de prevenire şi protecţie prevãzute la art. 15 pe care intenţioneazã sã le desfãşoare."
22. Articolul 38 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Solicitantul trebuie sã transmitã dosarul prevãzut la art. 37, prin poştã, cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
(2) Cererile se înregistreazã în ordinea primirii lor.
(3) Procedurile şi formalitãţile legate de procesarea cererilor vor respecta prevederile art.12 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 ."
23. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Comisia de abilitare şi avizare îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de preşedintele acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare are urmãtoarele obligaţii:
a) sã afişeze data întrunirii la sediul sãu, pe pagina proprie de internet sau în presa localã, cu cel puţin 15 zile înainte;
b) sã se întruneascã cel puţin o datã pe trimestru, în funcţie de numãrul de dosare primite;
c) sã analizeze dosarele solicitanţilor cu respectarea prevederilor art. 37 şi 42;
d) sã analizeze cazurile prevãzute la art. 41-44 şi sã decidã în consecinţã;
e) sã elibereze certificatele de abilitare, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 9, pentru solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice pentru serviciile externe de prevenire şi protecţie;
f) sã restituie solicitanţilor, prin poştã, dosarele care nu conţin toate documentele prevãzute la art. 37 şi sã motiveze aceastã decizie;
g) sã transmitã titularilor, prin poştã, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
h) sã ţinã evidenţa certificatelor de abilitare emise şi sã arhiveze dosarele în baza cãrora s-au emis;
i) sã întocmeascã Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cãrora li s-a retras certificatul de abilitare şi sã transmitã aceastã listã la Inspecţia Muncii;
j) sã înştiinţeze serviciile externe de prevenire şi protecţie care fac obiectul prevederilor art. 45^1-45^4 şi care au notificat Comisia de abilitare şi avizare şi sã asigure înscrierea acestor servicii în listele respective;
k) sã asigure, prin secretariat, cooperarea administrativã cu celelalte autoritãţi din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, prin intermediul IMI, potrivit prevederilor legale;
l) sã verifice, prin secretariat, legalitatea documentelor eliberate de autoritãţi competente din alte state membre, depuse în vederea autorizãrii sau notificãrii, dupã caz, prin IMI, potrivit prevederilor legale, în cazul în care este necesar."
24. La articolul 40, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Solicitantul cãruia nu i s-a acordat abilitarea are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţãrii, sã facã contestaţie la Comisia de contestaţii constituitã în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale."
25. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Certificatul de abilitare se retrage de cãtre Comisia de abilitare şi avizare care l-a eliberat dacã solicitantul nu a depus douã rapoarte semestriale consecutive, în termen, la inspectoratul teritorial de muncã.
(2) Dreptul de prestare a serviciilor de cãtre prestatorii cãrora li se retrage certificatul de abilitare se considerã cã înceteazã la data primirii înştiinţãrii cã certificatul a fost retras, transmisã de Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncã la care sunt luaţi în evidenţã.
(3) Serviciul extern de prevenire şi protecţie cãruia i s-a retras certificatul de abilitare în condiţiile prezentelor norme metodologice are dreptul sã solicite abilitarea dupã o perioadã minimã de un an de la data prevãzutã la alin. (2)."
26. Articolul 42 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la modificarea uneia/unora dintre condiţiile în baza cãrora a fost emis.
(2) Modificãrile prevãzute la alin. (1) sunt urmãtoarele: a) schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat, potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat;
c) schimbarea sediului social;
d) schimbarea conducãtorului serviciului extern de prevenire şi protecţie abilitat.
(3) Modificãrile prevãzute la alin. (2) trebuie sã fie comunicate Comisiei de abilitare şi avizare potrivit art. 43.
(4) În situaţia în care serviciile externe de protecţie şi prevenire nu mai îndeplinesc condiţiile de abilitare, nu au comunicat modificãrile prevãzute la alin. (2) şi nu au solicitat reînnoirea certificatului de abilitare în termenul prevãzut la art. 43, înceteazã valabilitatea certificatului de abilitare.
(5) Serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate pot informa Comisia de abilitare şi avizare cu privire la schimbãrile prevãzute la alin. (2), inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU electronic).
(6) Dupã analizarea modificãrilor prevãzute la alin. (2), Comisia de abilitare şi avizare emite noul certificat de abilitare, în condiţiile prevãzute de prezentele norme metodologice şi cu respectarea <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 .
(7) În situaţia în care serviciul extern de prevenire şi protecţie nu mai îndeplineşte condiţiile de abilitare prevãzute de prezentele norme metodologice, Comisia de abilitare şi avizare retrage certificatul de abilitare în cauzã."
27. Articolul 43 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, prevãzutã la art. 42, în maximum 10 zile lucrãtoare de la modificarea uneia sau mai multor condiţii iniţiale, solicitantul va depune urmãtoarele documente la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare:
a) cerere de reînnoire potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8A, care sã conţinã lista modificãrilor survenite;
b) documentele care atestã modificãrile survenite."
28. Articolul 44 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncã verificã respectarea de cãtre serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cãrora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacã este cazul, retragerea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizeazã argumentele aduse în susţinerea propunerii de retragere a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate retrage certificatul.
(3) Comisia de abilitare şi avizare comunicã titularului retragerea certificatului de abilitare şi motivaţia, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 .
(4) Titularul certificatului de abilitare retras poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicãrii cu privire la retragere.
(5) Rãspunsul la contestaţie va fi transmis prin poştã, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile."
29. Articolul 45 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi a celor cãrora li s-a retras certificatul de abilitare se afişeazã şi se actualizeazã pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii."
30. Dupã secţiunea a 6-a se introduce o nouã secţiune, secţiunea a 6^1-a, alcãtuitã din articolele 45^1-45^6, cu urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 61-a
Prevederi specifice referitoare la libera circulaţie
a serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 45^1. - (1) Persoanele fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României, fãrã a fi abilitate potrivit prezentelor norme metodologice, în urmãtoarele moduri:
a) permanent;
b) temporar sau ocazional.
(2) Persoanele fizice şi juridice stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care nu au fost supuse în aceste state unei proceduri similare celei de abilitare pot presta servicii de prevenire şi protecţie pe teritoriul României doar dacã sunt abilitate potrivit prezentelor norme metodologice.
Art. 45^2. - (1) Persoanele fizice şi juridice prevãzute la art. 45^1 pot presta pe teritoriul României activitãţile de prevenire şi protecţie menţionate la art. 15 numai dupã notificarea prealabilã a Comisiei de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia îşi desfãşoarã activitatea sau îşi au sediul, dupã caz.
(2) Începerea prestãrii activitãţii acestor servicii externe este condiţionatã de notificarea prevãzutã la alin. (1) şi, în cazul prevãzut la art. 45^1 alin. (1) lit. a), de transmiterea, împreunã cu formularul de notificare, a urmãtoarelor documente:
a) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie;
b) autorizaţia/atestatul/certificatul emisã/emis într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie certificatã de deţinãtor şi în traducere neoficialã;
c) lista cu personalul care deţine certificate de competenţã profesionalã corespunzãtoare, semnatã şi ştampilatã de persoana autorizatã;
d) certificate de competenţã profesionalã sau documente similare emise de autoritãţi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, în copie autorizatã de deţinãtor şi în traducere neoficialã.
(3) Dreptul de a presta al persoanelor prevãzute la alin. (1) începe din momentul notificãrii Comisiei de abilitare şi avizare, respectiv la:
a) data înregistrãrii notificãrii, în situaţia depunerii la secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare sau prin PCU electronic;
b) data confirmãrii de primire, în cazul expedierii prin poştã a notificãrii.
Art. 45^3. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc sã presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. a) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevãzut în anexa nr. 10A, însoţit de documentele prevãzute la art. 45^2 alin. (2), la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, înainte de începerea activitãţii.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevãzutã la alin. (1), dupã efectuarea verificãrilor pe care le considerã necesare, va înscrie persoana fizicã sau juridicã respectivã, în termen de 30 de zile de la data primirii notificãrii, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care presteazã servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim permanent, în România.
Art. 45^4. - (1) Persoanele fizice şi juridice care doresc sã presteze servicii externe de prevenire şi protecţie în condiţiile art. 45^1 alin. (1) lit. b) vor notifica acest lucru prin completarea şi transmiterea formularului prevãzut în anexa nr. 10B, însoţit de copia autorizaţiei sau a documentului echivalent pe care îl deţin, certificatã de cãtre deţinãtor, la Comisia de abilitare şi avizare din cadrul inspectoratului teritorial de muncã pe raza cãruia urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea, înainte de începerea acesteia.
(2) Comisia de abilitare şi avizare prevãzutã la alin. (1), dupã efectuarea verificãrilor pe care le considerã necesare, va înscrie persoana fizicã sau juridicã respectivã, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la primirea notificãrii, în Lista persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European care presteazã servicii externe de protecţie şi prevenire, în regim temporar sau ocazional, în România.
Art. 45^5. - Constatarea nerespectãrii prevederilor art. 45^1 - 45^4 se face de cãtre inspectoratele teritoriale de muncã, cu aplicarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 , şi ale prezentelor norme metodologice.
Art. 45^6. - Listele prevãzute la art. 45^3 alin. (2) şi 45^4 alin. (2) se afişeazã şi se actualizeazã pe pagina de internet a Inspecţiei Muncii."
31. La articolul 46, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege, angajatorul trebuie sã întocmeascã un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificãri ale condiţiilor de muncã, la apariţia unor riscuri noi şi în urma producerii unui eveniment."
32. La articolul 47, litera a) se abrogã.
33. Articolul 48 se abrogã.
34. La articolul 49 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) studii în învãţãmântul liceal filiera teoreticã în profil real sau filiera tehnologicã în profil tehnic;".
35. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã corespunzãtoare nivelului superior, care trebuie îndeplinite în mod cumulativ, sunt urmãtoarele:
a) absolvirea, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, cu diplomã de licenţã sau echivalentã, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţã, ori a studiilor universitare de lungã duratã sau absolvirea cu diplomã de absolvire a studiilor universitare de scurtã duratã;
b) curs în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu conţinut minim conform celui prevãzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o duratã de cel puţin 80 de ore;
c) absolvirea cu diplomã sau certificat de absolvire, dupã caz, a unui program de învãţãmânt postuniversitar în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu o duratã de cel puţin 180 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevãzute la alin. (1) se atestã prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinţa minimã prevãzutã la alin. (1) lit. b) şi c) este consideratã îndeplinitã şi în situaţia în care persoana a obţinut o diplomã de master sau doctorat în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã."
36. Articolul 51 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 51. - Cursurile şi programele de formare în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, prevãzute la art. 49, 50, 51^2 şi 51^3, se efectueazã de cãtre furnizori de formare profesionalã autorizaţi, potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
37. Dupã articolul 51 se introduc trei noi articole, articolele 51^1-51^3, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 51^1. - Ocupaţiile specifice domeniului securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, necesare efectuãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie, sunt urmãtoarele:
a) tehnician în securitate şi sãnãtate în muncã;
b) expert în securitate şi sãnãtate în muncã.
Art. 51^2. - (1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã corespunzãtoare ocupaţiei prevãzute la art. 51^1 lit. a) sunt:
a) studii în învãţãmântul liceal filiera teoreticã în profil real sau filiera tehnologicã în profil tehnic;
b) program de formare pentru ocupaţia de tehnician în securitate şi sãnãtate în muncã, de cel puţin 80 de ore.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevãzute la alin. (1) se atestã prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a programului de formare profesionalã corespunzãtor.
Art. 51^3. - (1) Cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã corespunzãtoare ocupaţiei prevãzute la art. 51^1 lit. b) sunt:
a) studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã sau de scurtã duratã absolvite cu diplomã de licenţã ori echivalentã în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice;
b) program de formare profesionalã pentru ocupaţia de expert în securitate şi sãnãtate în muncã, de cel puţin 80 de ore;
c) curs postuniversitar în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu o duratã de cel puţin 180 de ore, sau masterat/doctorat în acest domeniu.
(2) Îndeplinirea cerinţelor prevãzute la alin. (1) se atestã prin diplomele de studii şi certificatul de absolvire a programului de formare profesionalã corespunzãtor."
38. Articolul 53 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Numãrul de reprezentanţi ai lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncã, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numãrul total al lucrãtorilor din întreprindere şi/sau unitate.
(2) Numãrul minim prevãzut la alin. (1) va fi stabilit dupã cum urmeazã:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au între 10 şi 49 de lucrãtori inclusiv;
b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au sub 50 şi 100 de lucrãtori inclusiv;
c) conform cerinţelor prevãzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unitãţilor care au peste 101 lucrãtori inclusiv."
39. Articolul 55 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - (1) Reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor trebuie sã urmeze un program de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu o duratã de cel puţin 40 de ore, cu conţinutul minim conform celui prevãzut în anexa nr. 6 lit. A.
(2) Îndeplinirea cerinţei prevãzute la alin. (1) se atestã printr-un document de absolvire a programului de pregãtire."
40. La articolul 57, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) În unitãţile care au mai puţin de 50 de lucrãtori, unde nu s-a constituit comitet de securitate şi sãnãtate în muncã, atribuţiile acestuia revin reprezentanţilor lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor."
41. Articolul 58 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Comitetul de securitate şi sãnãtate în muncã este constituit din urmãtorii membri:
a) angajator sau reprezentantul sãu legal;
b) reprezentanţi ai angajatorului cu atribuţii de securitate şi sãnãtate în muncã;
c) reprezentanţi ai lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor;
d) medicul de medicinã a muncii.
(2) Numãrul reprezentanţilor lucrãtorilor este egal cu numãrul format din angajator sau reprezentantul sãu legal şi reprezentanţii angajatorului.
(3) Lucrãtorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã."
42. Articolul 60 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în muncã va fi stabilitã prin contractul colectiv de muncã, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în muncã vor fi desemnaţi de cãtre lucrãtori dintre reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor.
(3) Numãrul minim al reprezentanţilor lucrãtorilor în comitetele de securitate şi sãnãtate în muncã se stabileşte în funcţie de numãrul total al lucrãtorilor din întreprindere/unitate, dupã cum urmeazã:
a) de la 10 la 100 de lucrãtori - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrãtori - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrãtori - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrãtori - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrãtori - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrãtori - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrãtori - 8 reprezentanţi."
43. La articolul 64, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sãnãtate în muncã pot participa inspectori de muncã."
44. Articolul 80 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 80. - Angajatorul trebuie sã dispunã de programe de instruire - testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii pentru:
a) conducãtorii locurilor de muncã;
b) lucrãtori, pe meserii şi activitãţi."
45. La articolul 81, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Fişa de instruire individualã va fi pãstratã de cãtre conducãtorul locului de muncã şi va fi însoţitã de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de cãtre medicul de medicina muncii."
46. La articolul 81, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Fişa de instruire individualã se pãstreazã în întreprindere/unitate, de la angajare pânã la data încetãrii raporturilor de muncã."
47. La articolul 82, alineatele (1), (2) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 82. - (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor participanţi la procesul de muncã, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, durata instruirii şi reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrãtorii din întreprinderi şi/sau unitãţi din exterior care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract de prestãri de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrãtorilor respectivi privind activitãţile specifice întreprinderii şi/sau unitãţii respective, riscurile pentru securitatea şi sãnãtatea lor, precum şi mãsurile şi activitãţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unitãţii, în general.
...........................................................................
(5) Reprezentanţii autoritãţilor competente cu atribuţii de control vor fi însoţiţi de cãtre un reprezentant desemnat de cãtre angajator, fãrã a se întocmi fişa de instruire."
48. La articolul 91, alineatul (2) se abrogã.
49. Articolul 93 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Instruirea la locul de muncã se va efectua pe baza tematicilor întocmite de cãtre angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã/lucrãtorul desemnat/serviciul intern/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de cãtre angajator, tematici care vor fi pãstrate la persoana care efectueazã instruirea.
(2) Instruirea la locul de muncã va cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã specifice locului de muncã şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncã şi/sau postul de lucru;
c) mãsuri la nivelul locului de muncã şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrãtorilor, precum şi în cazul pericolului grav şi iminent;
d) prevederi ale reglementãrilor de securitate şi sãnãtate în muncã privind activitãţi specifice ale locului de muncã şi/sau postului de lucru;
e) demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivã o va desfãşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii."
50. La articolul 96, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Durata instruirii periodice, intervalul dintre douã instruiri şi periodicitatea verificãrii instruirii vor fi stabilite prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de muncã şi/sau postului de lucru."
51. La articolul 96, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Intervalul dintre douã instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni."
52. Articolul 106 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 106. - (1) Angajatorul trebuie sã aducã la cunoştinţa tuturor lucrãtorilor care sunt zonele cu risc ridicat şi specific.
(2) Angajatorul trebuie sã aducã la cunoştinţa conducãtorilor locurilor de muncã şi lucrãtorilor care îşi desfãşoarã activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific mãsurile stabilite în urma evaluãrii riscurilor."
53. La articolul 112 alineatul (1), dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
"f) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane."
54. La articolul 112, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Evenimentele prevãzute la alin. (1) lit. d) şi e) se vor comunica Inspecţiei Muncii dupã primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate."
55. La articolul 113, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertizã medicalã şi recuperare a capacitãţii de muncã ce a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate va trimite o copie de pe decizie, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data eliberãrii acesteia, la inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs accidentul."
56. La articolul 116, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile în care lucrãtorii au suferit o invaliditate evidentã, cazurile în care victimele sunt cetãţeni strãini sau cazurile în care printre victime se aflã cetãţeni strãini.
(1^2) În cazurile prevãzute la alin. (1^1) cercetarea se efectueazã de cãtre inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul."
57. La articolul 116, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusã din cel puţin 3 persoane, dintre care o persoanã trebuie sã fie, dupã caz:
a) lucrãtor desemnat;
b) reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;
c) reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregãtire corespunzãtoare conform art. 47 lit. c) sau care îndeplineşte cerinţele prevãzute la art. 51^1 lit. b)."
58. Dupã articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 116^1. - Cercetarea evenimentelor care au ca urmare decesul şi/sau invaliditatea lucrãtorilor, precum şi a incidentelor periculoase care se produc pe teritoriul altor judeţe decât judeţul unde are sediul social angajatorul se va face de cãtre inspectoratul teritorial de muncã pe teritoriul cãruia a avut loc evenimentul."
59. Articolul 117 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 117. - (1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite comisiei numite de angajator, inspectoratului teritorial de muncã pe teritoriul cãruia a avut loc evenimentul sau Inspecţiei Muncii, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrãtoare de la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente necesare cercetãrii, cum ar fi: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiţe.
(2) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice, în baza documentelor prevãzute la alin. (1) transmise de organele de poliţie şi a altor documente din care sã rezulte cã victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit prevederilor legale vor efectua cercetarea evenimentului."
60. Articolul 119 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 119. - (1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti, cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit prevederilor legale sã efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie sã rãspundã solicitãrii.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1), expertizele tehnice întocmite vor face parte integrantã din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuãrii expertizelor, precum şi cele necesare analizãrii probelor prelevate cu ocazia cercetãrii se suportã de cãtre angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face rãspunzãtor de organizarea activitãţii în urma cãreia s-a produs evenimentul."
61. Articolul 120 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 120. - (1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporarã de muncã se va încheia în cel mult 10 zile lucrãtoare calculate de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesarã prelevarea de probe, efectuarea de expertize, determinãri de noxe, pentru care se poate solicita în scris, argumentat şi în perioada prevãzutã la alin. (1), la inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au avut ca urmare deces, invaliditate evidentã, invaliditate confirmatã ulterior, a accidentelor colective sau a situaţiilor de persoane date dispãrute, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 15 zile lucrãtoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesarã eliberarea certificatului medico-legal sau, dupã caz, a raportului de expertizã ori de constatare medico-legalã, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de muncã care cerceteazã evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare."
62. Articolul 121 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 121. - (1) În cazul accidentului cu incapacitate temporarã de muncã, în urma cãruia a intervenit invaliditatea confirmatã prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevãzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii de cãtre inspectoratul teritorial de muncã a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal ori, dupã caz, a raportului de expertizã sau de constatare medico-legalã.
(3) Invaliditatea evidentã va fi cercetatã de cãtre inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs, ca eveniment care a produs incapacitate temporarã de muncã, şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care este necesarã administrarea de probe suplimentare, cum ar fi primirea de documente, prelevarea de probe, efectuarea de expertize, audierea de martori, pentru care inspectoratul teritorial de muncã însãrcinat cu cercetarea evenimentului poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare."
63. La articolul 122 alineatul (1), literele c), i) şi p) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) nota de constatare la faţa locului, încheiatã imediat dupã producerea evenimentului de cãtre inspectorul de muncã, în cazul evenimentelor care se cerceteazã de cãtre inspectoratul teritorial de muncã/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de cãtre lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestora, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a cãror cercetare intrã în competenţa angajatorului, şi semnatã de cãtre angajator, care va cuprinde precizãri referitoare la poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncã, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei de instruire individualã prin barare şi semnãturã, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurãrile producerii evenimentului;
...........................................................................
i) copii ale fişei de identificare a factorilor de risc profesional şi ale fişei de aptitudine, întocmite potrivit prevederilor legale;
...........................................................................
p) copii ale actelor/documentelor emise/completate de unitãţile sanitare care au acordat asistenţã medicalã victimelor, inclusiv asistenţã medicalã de urgenţã, din care sã rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie, precum şi diagnosticul."
64. La articolul 122 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:
"c^1) nota de constatare la faţa locului, întocmitã de alte organe de cercetare abilitate şi încheiatã în prezenţa şi cu participarea reprezentanţilor inspectoratului teritorial de muncã, care reprezintã piesã la dosar şi înlocuieşte nota prevãzutã la lit. c). Nota de constatare nu se va întocmi în situaţiile în care se menţine o stare de pericol grav şi iminent de accidentare, care nu permite accesul inspectorilor de muncã la locul evenimentului, argumentându-se acest fapt;".
65. La articolul 123, litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"h) declaraţiile aflate la dosar sã fie însoţite de forma tehnoredactatã, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de cãtre inspectorul care a efectuat cercetarea sau de cãtre unul dintre membrii comisiei de cercetare."
66. La articolul 125, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de muncã constatã cã cercetarea nu a fost efectuatã corespunzãtor, dispune în scris mãsuri pentru refacerea procesului-verbal de cercetare şi/sau completarea dosarului, dupã caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va reface procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii dosarului."
67. La articolul 126, alineatele (1) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 126. - (1) Dosarul de cercetare original, întocmit de inspectoratul teritorial de muncã, cu excepţia cazului prevãzut la art. 121 alin. (3), va fi înaintat în vederea avizãrii la Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la finalizarea cercetãrii.
...........................................................................
(5) Inspectoratul teritorial de muncã va întocmi noul proces-verbal de cercetare şi/sau va completa dosarul, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii dosarului, pe baza observaţiilor transmise de Inspecţia Muncii."
68. La articolul 126, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numitã de Inspecţia Muncii se avizeazã de cãtre inspectorul general de stat."
69. La articolul 126, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
"(7) Dosarul de cercetare completat şi noul proces-verbal de cercetare întocmit în condiţiile alin. (4) şi (5) vor fi transmise organelor de urmãrire penalã."
70. La articolul 128, litera w) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sãnãtate în muncã/avizul inspectorului general de stat adjunct securitate şi sãnãtate în muncã;".
71. La articolul 129, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmãtorul cuprins:
"(8^1) În capitolul prevãzut la art. 128 lit. s) se vor stabili termene de aducere la îndeplinire a mãsurilor dispuse, precum şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora."
72. La articolul 132, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 132. - (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în mai multe exemplare, dupã cum urmeazã:
a) în cazul accidentului de muncã urmat de incapacitate temporarã de muncã, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, inspectoratul teritorial de muncã care a avizat dosarul, asigurãtor şi victime;
b) în cazul accidentului de muncã urmat de incapacitate temporarã de muncã, pentru lucrãtori cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncã care a avizat dosarul, asigurãtor şi victime;
c) în cazul accidentului de muncã urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, organul de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de muncã care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurãtor şi victime;
d) în cazul accidentului de muncã mortal, precum şi în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru angajatorul care înregistreazã accidentul, organul de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de muncã care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii, asigurãtor şi familiile victimelor;
e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistreazã incidentul, organele de urmãrire penalã, inspectoratul teritorial de muncã care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurãtor."
73. Articolul 134 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 134. - (1) În cazul în care un lucrãtor prezintã un certificat medical cu cod "accident de muncã", angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acestuia o declaraţie scrisã privind data, locul, modul şi împrejurãrile în care s-a produs evenimentul în urma cãruia s-a accidentat.
(2) În baza declaraţiei prevãzute la alin. (1) şi în funcţie de data, locul, modul şi împrejurãrile producerii evenimentului, angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã/lucrãtorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va comunica şi cerceta evenimentul sau, în situaţia în care evenimentul prevãzut la alin. (1) nu a avut loc în timpul procesului de muncã sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul şi pe traseul normal al deplasãrii de la locul de muncã la domiciliu şi invers, va arhiva declaraţia originalã împreunã cu o copie a certificatului medical."
74. Articolul 135 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 135. - (1) Înregistrarea accidentelor de muncã şi a incidentelor periculoase se face în registrele de evidenţã prevãzute la art. 141 şi 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de muncã se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este angajatã victima, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 136.
(3) Accidentele de muncã produse la sediile secundare aflate pe raza altui judeţ decât cel unde este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excepţia cazului în care sediul secundar are personalitate juridicã."
75. La articolul 136, alineatele (2), (4), (5) şi (8)-(11) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de muncã se înregistreazã de cãtre angajatorul care, în urma cercetãrii, a fost gãsit rãspunzãtor de producerea accidentului.
...........................................................................
(4) Accidentul de muncã suferit de o persoanã aflatã în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistreazã de cãtre angajatorul care, în urma cercetãrii, a fost gãsit rãspunzãtor de producerea accidentului.
(5) Accidentul de muncã suferit în timpul stagiului de practicã profesionalã de cãtre elevi, studenţi, ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesionalã se înregistreazã de cãtre angajatorul la care se efectueazã practica/reconversia profesionalã.
...........................................................................
(8) În cazul accidentului de muncã produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoanã, din proprie iniţiativã, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlãturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţã avutul public sau privat în afara întreprinderii şi/sau unitãţii unui angajator şi care nu are nicio legãturã cu acesta, înregistrarea se face în condiţiile prevãzute de lege.
(9) Accidentul de muncã de traseu se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este angajatã victima sau, dupã caz, de angajatorul care, în urma cercetãrii, a fost gãsit rãspunzãtor de producerea accidentului.
(10) Accidentul de muncã de circulaţie se înregistreazã de cãtre angajatorul la care este angajatã victima sau, dupã caz, de angajatorul care, în urma cercetãrii, a fost gãsit rãspunzãtor de producerea accidentului.
(11) Accidentul de muncã produs în afara întreprinderii şi/sau unitãţii ca urmare a neluãrii unor mãsuri de securitate de cãtre un alt angajator se înregistreazã de cãtre angajatorul care, în urma cercetãrii, a fost gãsit rãspunzãtor de producerea accidentului."
76. La articolul 140, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Angajatorul are obligaţia de a anunţa încheierea perioadei de incapacitate temporarã de muncã la inspectoratul teritorial de muncã la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile lucrãtoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporarã de muncã.
(7) În cazul în care angajatorul şi-a încetat activitatea, accidentele suferite de lucrãtorii acestuia vor fi înregistrate în contul lui, iar completarea FIAM va fi efectuatã de inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia angajatorul îşi desfãşura activitatea."
77. La articolul 144, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţãrii care au avut drept consecinţã incapacitatea temporarã de muncã sau decesul lucrãtorilor asiguraţi potrivit <>Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, republicatã, dosarul de cercetare întocmit de comisia numitã de angajator va cuprinde documentele care au fost întocmite de organele de cercetare din ţara în care a avut loc evenimentul, precum şi documentele medicale de la unitãţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate accidentatului."
78. Articolul 145 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 145. - (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de incapacitate temporarã de muncã rãspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul strãin, în cazul efectuãrii de lucrãri cu personal român, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române şi de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor urmate de invaliditate sau deces rãspunde inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia îşi are sediul social angajatorul la care era angajatã victima.
(3) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevãzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii ale originalelor documentelor de cercetare emise de organele competente din ţara pe teritoriul cãreia s-a produs evenimentul, copii ale documentelor medicale de la unitãţile sanitare care au acordat îngrijiri de specialitate victimei, precum şi traducerea acestora în limba românã;
b) copie a contractului încheiat cu partenerul strãin, din care sã rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrãri se executã, pe ce duratã, locul unde se executã lucrãrile respective, clauzele privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de muncã.
(4) Documentele prevãzute la alin. (3) vor fi puse la dispoziţia organului de cercetare de cãtre angajatorul la care era angajatã victima.
(5) Pentru documentele prevãzute la alin. (3), cheltuielile necesare traducerii în limba românã vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul."
79. La articolul 148, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Dosarul de cercetare se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporarã de muncã sau care sunt accidente uşoare; dosarul se pãstreazã în arhiva inspectoratului teritorial de muncã care a cercetat evenimentul;
b) în douã exemplare, pentru evenimentele care au produs deces, accidente colective; originalul se înainteazã organelor de urmãrire penalã şi un exemplar se pãstreazã la inspectoratul teritorial de muncã care a efectuat cercetarea;
c) în 3 exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înainteazã organelor de urmãrire penalã, un exemplar se pãstreazã la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncã pe raza cãruia s-a produs evenimentul;
d) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporarã de muncã pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se pãstreazã în arhiva inspectoratului teritorial de muncã care a efectuat cercetarea."
80. La articolul 148, dupã alineatul (5) se introduc douã noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Dosarul de cercetare întocmit conform prevederilor alin. (5) lit. a) şi b) va fi transmis Inspecţiei Muncii în condiţiile prevãzute la art. 126 alin. (1).
(7) O copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţãrii de unde provine accidentatul de cãtre inspectoratul teritorial de muncã care a efectuat cercetarea sau, dupã caz, de cãtre Inspecţia Muncii."
81. Articolul 149 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 149. - Orice suspiciune de boalã profesionalã, inclusiv intoxicaţia acutã profesionalã, se va semnala obligatoriu de cãtre toţi medicii, indiferent de specialitate şi locul de muncã, cu prilejul oricãrei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate."
82. Articolul 150 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 150. - Medicul care suspecteazã o boalã profesionalã sau o intoxicaţie acutã profesionalã completeazã fişa de semnalare BP1, prevãzutã în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu aceastã fişã la unitatea sanitarã de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizãrii diagnosticului de boalã profesionalã ori de intoxicaţie acutã profesionalã."
83. Articolul 157 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 157. - Procesul-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã se înmâneazã angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnãvirea, pentru evidenţa îmbolnãvirilor profesionale şi pentru a urmãri realizarea mãsurilor prescrise, direcţiei de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, inspectoratului teritorial de muncã participant la cercetare şi asigurãtorului la nivel teritorial."
84. Articolul 158 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 158. - Pe baza confirmãrii caracterului profesional al îmbolnãvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declarã cazul de îmbolnãvire profesionalã, completând fişa de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, denumitã în continuare fişa de declarare BP2, care trebuie sã aibã ştampila direcţiei de sãnãtate publicã judeţene sau a municipiului Bucureşti şi trebuie sã cuprindã data declarãrii, prevãzutã în anexa nr. 21."
85. Articolul 160 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 160. - (1) În cazul bolilor profesionale:
a) declararea se face de cãtre direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor prevãzute la art. 159, prin fişa de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, care reprezintã formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate;
b) semnalarea şi declararea se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauzã a îmbolnãvirii. Excepţie fac cazurile de pneumoconioze şi cancerul.
(2) Pentru bolile profesionale declarate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European trebuie întocmitã o fişã de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2 de cãtre Direcţia de Sãnãtate Publicã a Municipiului Bucureşti."
86. Articolul 162 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 162. - Toate cazurile de boli profesionale se declarã la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde existã factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la direcţia de sãnãtate publicã; ele se declarã şi se pãstreazã în evidenţã de cãtre direcţia de sãnãtate publicã din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se aflã angajatorul respectiv."
87. Articolul 164 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 164. - Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconiozã se declarã numai pe baza diagnosticului precizat de cãtre comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale."
88. Articolul 165 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 165. - (1) Bolile profesionale nou-declarate se raporteazã în cursul lunii în care s-a produs declararea, de cãtre direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã, respectiv a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Compartimentul sãnãtate ocupaţionalã şi mediul de muncã din cadrul Institutului Naţional de Sãnãtate Publicã, denumit în continuare Centrul naţional de monitorizare a riscurilor, precum şi la structurile teritoriale ale asigurãtorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fişei de declarare BP2 se va înmâna lucrãtorului diagnosticat cu boalã profesionalã.
(3) O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã se va înmâna lucrãtorului a cãrui boalã profesionalã a fost infirmatã în urma cercetãrii."
89. Articolul 166 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 166. - La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizeazã lunar cu datele din fişele de declarare BP2."
90. Articolul 167 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 167. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor reprezintã forul metodologic care asigurã asistenţã şi îndrumare tehnicã profesionalã în domeniul bolilor profesionale, al bolilor legate de profesiune, precum şi în elaborarea de reglementãri pentru protecţia sãnãtãţii în relaţie cu expunerea la agenţi periculoşi în mediul de muncã, promovarea sãnãtãţii la locul de muncã (elaborare de ghiduri, stabilirea de valori-limitã de expunere profesionalã, metode standardizate de mãsurare a concentraţiilor de agenţi chimici conform recomandãrilor Comisiei Europene, instruiri de specialitate)."
91. Articolul 168 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 168. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor raporteazã semestrial datele privind morbiditatea profesionalã Direcţiei de sãnãtate publicã şi control în sãnãtate publicã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii."
92. Articolul 169 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 169. - Centrul naţional de monitorizare a riscurilor transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activitãţi cu impact asupra sãnãtãţii lucrãtorilor."
93. Articolul 171 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 171. - Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti vor raporta, cu o periodicitate anualã, Centrului naţional de monitorizare a riscurilor situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv."
94. Articolul 177 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 177. - (1) În situaţia în care angajatorul, lucrãtorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, pot sesiza, în scris, Inspecţia Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal.
(2) Dacã în urma analizei se constatã cã trebuie refãcutã cercetarea, Inspecţia Muncii dispune completarea dosarului de cercetare şi/sau întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare care îl va înlocui pe cel existent.
(3) Soluţiile adoptate de cãtre Inspecţia Muncii vor fi comunicate celor interesaţi, în termenul legal."
95. La articolul 179, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) suporturile de curs destinate programelor de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã prevãzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1);".
96. Articolul 184 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 184. - Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs prevãzut la art. 179 lit. c) sunt:
a) sã fie elaborat în baza unei documentãri bibliografice la zi;
b) sã utilizeze terminologia specificã securitãţii şi sãnãtãţii în muncã;
c) sã fie elaborat pe o tematicã orientatã spre grupuri-ţintã, respectiv angajatorii care şi-au asumat atribuţii din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã şi reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor;
d) sã fie redactat clar, concis, adaptat nivelului de pregãtire al grupului-ţintã cãruia îi este destinat;
e) informaţiile sã fie sistematizate într-o organizare logicã a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de muncã;
f) sã evidenţieze consecinţele neaplicãrii şi/sau nerespectãrii legislaţiei din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã."
97. La articolul 186, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În situaţia în care elaboratorul îşi are sediul într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizeazã de cãtre Comisia de abilitare şi avizare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã al Municipiului Bucureşti."
98. Articolul 187 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 187. - Pentru avizarea documentaţiilor, elaboratorul va transmite Comisiei de abilitare şi avizare, prin poştã, o cerere întocmitã potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 24, însoţitã de un dosar care cuprinde:
a) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi, dupã caz, a anexei acestuia;
b) prin excepţie de la prevederile lit. a), în situaţia în care elaboratorul se aflã în cazul prevãzut la art. 186 alin. (2), acesta va depune documentul echivalent eliberat de statul în care îşi are sediul;
c) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
d) douã exemplare din documentaţia supusã avizãrii;
e) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi douã copii pe suport hârtie."
99. La articolul 190, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 190. - (1) Solicitantul sau titularul de aviz, dupã caz, pot face contestaţie la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere."
100. Articolul 191 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 191. - (1) Dacã în timpul controalelor efectuate de inspectorii de muncã se constatã diferenţe între documentaţia avizatã şi cea folositã în activitatea curentã, inspectorul de muncã dispune mãsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunicã, în scris, situaţia constatatã Comisiei de abilitare şi avizare care a dat avizul, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) aduce la cunoştinţa titularului de aviz situaţia constatatã, pentru ca acesta sã îşi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia prevãzutã la alin. (1) analizeazã comunicarea inspectorului de muncã împreunã cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, dupã caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioadã determinatã, în funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de respingere a avizãrii, de retragere, de suspendare a avizului sau cea prevãzutã la art. 192 alin. (2) poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevãzute la art. 190."
101. Dupã articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192^1, care va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 192^1. - (1) Procedurile şi formalitãţile de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 . Prevederile prezentului alineat se aplicã în termen de 60 de zile de la data operaţionalizãrii punctului de contact unic electronic.
(2) Prevederile din cuprinsul prezentelor norme metodologice se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 68/2010 ."
102. La anexa nr. 10, nota de subsol *2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"*2) Se vor completa activitãţile de prevenire şi protecţie desfãşurate, dintre cele prevãzute la art. 15 din normele metodologice."
103. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
104. Anexa nr. 5 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
105. Anexa nr. 6 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
106. Anexa nr. 8 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
107. Dupã anexa nr. 8 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 8A, având cuprinsul prevãzut în anexa nr. 5, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
108. Anexa nr. 9 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
109. Dupã anexa nr. 10 se introduc douã noi anexe, anexele nr. 10A şi 10B, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 7 şi 8, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
110. Anexa nr. 13 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
111. Anexa nr. 14 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
112. Anexa nr. 19 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
113. Anexa nr. 20 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
114. Anexa nr. 21 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
115. Anexa nr. 22 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
116. Anexa nr. 23 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
117. Anexa nr. 24 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
118. Anexa nr. 25 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
119. Anexa nr. 26 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
120. În cuprinsul normelor metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , se înlocuiesc urmãtoarele sintagme:
a) sintagma "autoritatea de sãnãtate publicã" se înlocuieşte cu sintagma "direcţia de sãnãtate publicã";
b) sintagma "Ministerul Sãnãtãţii Publice" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sãnãtãţii";
c) sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".
ART. II
(1) În termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobã cerinţele minime de pregãtire şi formare în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã/conţinutul minim al programelor-cadru necesare pentru ocupaţiile specifice din domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã prevãzute la <>art. 51^1 din normele metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, competenţele minime şi abilitãţile aferente acestor ocupaţii conferite prin standardele ocupaţionale, echivalarea între ocupaţiile specifice, precum şi alte aspecte necesare aplicãrii prezentei hotãrâri referitoare la formarea profesionalã.
(2) Pânã la data intrãrii în vigoare a ordinului prevãzut la alin. (1), în ceea ce priveşte cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, rãmân aplicabile prevederile art. 47, 49 şi 50 din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) La data intrãrii în vigoare a ordinului prevãzut la alin. (1) se abrogã art. 47, 49 şi 50 din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmând sã fie aplicabile, dupã aceastã datã, cerinţele minime de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã prevãzute la art. 51^1-51^3 din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. III
Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se vor republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Ministrul sãnãtãţii,
Cseke Attila

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mãnoiu

Bucureşti, 8 septembrie 2010.
Nr. 955.


ANEXA 1
(Anexa nr. 3
la normele metodologice)

Seria ........ nr. ...........

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCÃ ...............................

CERTIFICAT CONSTATATOR Nr. ........

emis în temeiul <>art. 13 lit. c) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi <>art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicatã, eliberat în baza declaraţiei pe propria rãspundere, înregistratã sub nr. ....... din ...................., pentru:
Persoana juridicã: ................................., cu sediul social în localitatea ........................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................
Prezentul certificat constatator atestã cã s-a înregistrat declaraţia pe propria rãspundere conform cãreia persoana juridicã îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã pentru activitatea/activitãţile declarate:


┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumirea activitãţii │ Cod │ Adresa la care se │
│crt.│ │ CAEN │ desfãşoarã activitatea │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┘Inspector-şef,
....................

Data eliberãrii:
ziua ..... luna ........... anul .......


- verso -


┌────┬────────────┬──────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Cod │ Adresa la care│ Semnãtura │ Semnãtura │
│crt.│activitãţii │ CAEN │ se desfãşoarã │inspectorului-şef/│inspectorului-şef/│
│ │ │ │ activitatea │ Data sistãrii │ Data reluãrii │
│ │ │ │ │ activitãţii │ activitãţii │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
ANEXA 2
(Anexa nr. 5
la normele metodologice)

ACTIVITĂ?ŢI INDUSTRIALE

1. Activitãţi cu risc potenţial de expunere la radiaţii ionizante
2. Activitãţi cu risc potenţial de expunere la agenţi toxici şi foarte toxici, în special cele cu risc de expunere la agenţi cancerigeni, mutageni şi alţi agenţi care pericliteazã reproducerea
3. Activitãţi în care sunt implicate substanţe periculoase, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificãrile ulterioare 4. Activitãţi cu risc de expunere la grupa 3 şi 4 de agenţi biologici
5. Activitãţi de fabricare, manipulare şi utilizare de explozivi, inclusiv articole pirotehnice şi alte produse care conţin materii explozive
6. Activitãţi specifice exploatãrilor miniere de suprafaţã şi de subteran
7. Activitãţi specifice de foraj terestru şi de pe platforme maritime
8. Activitãţi care se desfãşoarã sub apã
9. Activitãţi în construcţii civile, excavaţii, lucrãri de puţuri, terasamente subterane şi tuneluri, care implicã risc de surpare sau risc de cãdere de la înãlţime
10. Activitãţi în industria metalurgicã şi activitãţi de construcţii navale
11. Producerea gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate şi utilizarea masivã a acestora
12. Activitãţi care produc concentraţii ridicate de praf de siliciu
13. Activitãţi care implicã riscuri electrice la înaltã tensiune
14. Activitãţi de producere a bãuturilor distilate şi a substanţelor inflamabile
15. Activitãţi de pazã şi protecţie
16. Activitãţi în care lucrãtorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, aşa cum sunt reglementate de <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunãtãţirea securitãţii şi protecţia sãnãtãţii lucrãtorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive


ANEXA 3
(Anexa nr. 6
la normele metodologice)

CONŢINUTUL MINIM
al cursurilor necesare pregãtirii în
domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

A. Suportul de curs destinat programelor de pregãtire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã prevãzute la art. 16 alin. (1) lit. c) şi la art. 55 alin. (1) din normele metodologice, pentru angajatori şi, respectiv, pentru reprezentanţii lucrãtorilor cu rãspunderi specifice în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sãnãtatea în muncã;
2. concepte de bazã referitoare la securitatea şi sãnãtatea în muncã;
3. noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;
4. noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzãtor activitãţii întreprinderii şi/sau unitãţii;
5. acordarea primului ajutor.
Total: 40 de ore.

B. Suportul de curs destinat programelor de formare profesionalã în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã prevãzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b) din normele metodologice cuprinde:
1. cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sãnãtatea în muncã;
2. criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
3. organizarea activitãţilor de prevenire şi protecţie;
4. acţiuni în caz de urgenţã: planuri de urgenţã şi de evacuare, prim ajutor;
5. elaborarea documentaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii de prevenire şi protecţie;
6. evidenţe şi raportãri în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
Total: 80 de ore.


ANEXA 4
(Anexa nr. 8
la normele metodologice)

Denumirea solicitantului: ..................................
Adresã: ....................................................
Localitate: ................................................
Judeţ: .....................................................
Cod poştal: ................................................
Telefon/Fax: ...............................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ...............
Cod unic de înregistrare (CUI): ............................

Nr. ......./.............*1)

Cãtre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã ..................*2)

Subsemnatul, ................., CNP..........................., în calitate de ......................., solicit prin prezenta analiza dosarului în vederea abilitãrii ca serviciu extern de prevenire şi protecţie, în temeiul art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În acest scop, anexez la prezenta cerere dosarul întocmit potrivit prevederilor art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Solicitant*3),
.....................

-----------
*1) Se va completa cu numãrul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncã în cadrul cãruia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sãu legal, se va semna şi ştampila.


ANEXA 5
(Anexa nr. 8A
la normele metodologice)

Denumirea solicitantului: ......................................
Adresã: ........................................................
Localitate: ....................................................
Judeţ: .........................................................
Cod poştal: ....................................................
Telefon/Fax: ...................................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: ...................
Cod unic de înregistrare (CUI): ................................

Nr. ......./.............*1)

CERERE DE REÎNNOIRE A CERTIFICATULUI DE ABILITARE

Cãtre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã ...................*2)

Subsemnatul, ...................., conducãtor al serviciului extern de prevenire şi protecţie ......................, solicit reînnoirea certificatului de abilitare nr. ........ din data de ............., în temeiul art. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca urmare a modificãrii condiţiilor în baza cãrora acesta a fost emis.
Anexez la prezenta cerere un numãr de ...... documente care atestã modificarea condiţiilor iniţiale, pe care vã rog sã le analizaţi.
Declar pe propria rãspundere cã celelalte condiţii probate prin documentele din dosarul de abilitare/reînnoire, depus la ....................., cu nr........... din data de .............., au rãmas neschimbate.

Solicitant*3),
.....................

----------
*1) Se va completa cu numãrul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncã în cadrul cãruia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sãu legal, se va semna şi ştampila.


ANEXA 6
(Anexa nr. 9
la normele metodologice)

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã ...................*1)

CERTIFICAT DE ABILITARE
a serviciului extern de prevenire şi protecţie
Nr. ....... din ...................

emis în temeiul <>art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , în baza dosarului înregistrat cu nr. .......... din ................
Titular: ................................., cu sediul social în localitatea ......................, str. ................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ...., ap. ......., judeţul/sectorul .......................
Cod unic de înregistrare .....................................................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului .................... din data de ..................
Conducãtorul serviciului extern de prevenire şi protecţie este: .............................., CNP .................. .
Prezentul certificat atestã cã, din analiza documentelor depuse la dosar rezultã cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute la art. 28-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Valabil pânã la modificarea condiţiilor în baza cãrora a fost emis.

Preşedinte,
..........................................
(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)

--------
*1) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncã în cadrul cãruia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare.


ANEXA 7
(Anexa nr. 10A
la normele metodologice)

Denumirea/Numele solicitantului: ................................
Adresã: .........................................................
Localitate: .....................................................
Ţarã: ...........................................................
Cod poştal: .....................................................
Telefon/Fax: ....................................................

Nr. ......../.............*1)

NOTIFICARE PENTRU PRESTARE PERMANENTÃ, ÎN REGIM DE STABILIRE

Cãtre
Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã .................*2)

În conformitate cu prevederile art. 45^3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de ...................... al ......................., cu sediul în ..........................., vã notific cã deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ....... din ...................., emis/emisã de ................................, valabil/valabilã pentru perioada ....................., pentru prestarea permanentã a serviciilor de prevenire şi protecţie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
În susţinerea notificãrii depun urmãtoarele documente:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
d) ......................................................................;

Data ............. Semnãtura ...........*3)

----------
*1) Se va completa cu numãrul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncã în cadrul cãruia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se va semna şi, dupã caz, se va ştampila.


ANEXA 8
(Anexa nr. 10B
la normele metodologice)


Denumirea/Numele solicitantului: ..............................
Adresã: .......................................................
Localitate: ...................................................
Ţarã: .........................................................
Cod poştal: ...................................................
Telefon/Fax: ..................................................

Nr. ............/..............*1)

NOTIFICARE PENTRU PRESTARE TEMPORARÃ SAU OCAZIONALÃ

Cãtre

Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã .................*2)

În conformitate cu prevederile art. 45^4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, subsemnatul, ......................., în calitate de ............................. al ..........................., cu sediul în ......................., vã notific cã deţin Certificatul/Autorizaţia/Atestatul nr. ......... din ...................., emis/emisã de ......................., valabil/valabilã pentru perioada ............................., în vederea prestãrii urmãtoarelor servicii de prevenire şi protecţie:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
temporar sau ocazional.
Serviciile ...................................... vor fi efectuate în localitatea .................., judeţul ................, pentru persoana juridicã ............................., în perioada ....................

Data ............. Semnãtura ..................*3)

---------
*1) Se va completa cu numãrul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa denumirea inspectoratului teritorial de muncã în cadrul cãruia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare.
*3) Se va semna şi, dupã caz, se va ştampila.


ANEXA 9
(Anexa nr. 13
la normele metodologice)

COMUNICAREA EVENIMENTELOR
┌───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│FIŞA Nr. │JUDEŢUL │ Denumirea angajatorului la care │ Adresa │
│ │ │ s-a produs evenimentul: │ │
│ │ │ │ Telefon │
├───────────┤ │ │ │
│Cod CAEN │LOCALITATEA│ │ │
├───────────┤ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Data/Ora │ │ Denumirea angajatorului la care │ Adresa │
│producerii │ │ este /a fost angajat │ │
│ │ │ accidentatul │ Telefon │
├───────────┼───────────┴┬─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Data │Locul │ VICTIME │
│comunicãrii│producerii │ │
│ │evenimen- │ │
│ │tului │ │
├───────────┼────────────┼─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│Numele/ │ │Nume │Nume │Nume │
│funcţia │Unitatea │Prenume │Prenume │Prenume │
│persoanei │medicalã la ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│care │care a fost │Ocupaţie: │Ocupaţie: │Ocupaţie: │
│comunicã: │internat │Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │Vechime în ocupaţie: │
│ │accidentatul│Vechime la locul │Vechime la locul │Vechime la locul │
│ │ │de muncã: │de muncã: │de muncã: │
│ │ │Vârsta: │Vârsta: │Vârsta: │
│ │ │Starea civilã: │Starea civilã: │Starea civilã: │
│ │ │Copii în întreţinere:│Copii în întretinere:│Copii în întreţinere:│
│ │ │Alte persoane în │Alte persoane în │Alte persoane în │
│ │ │întreţinere: │întreţinere: │întreţinere: │
├───────────┴────────────┴─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ ACCIDENT │INCIDENT PERICULOS: │Decizia de incadrare │
│ │ │ INV │
├──────────────────┬───────────────────────────┤ ├─────────────┬───────┤
│ Colectiv │ Individual │ │Nr/Data │Gr. │
├────────┬─────────┼───────┬────────────┬──────┤ │ │ │
│Nr. de │Din care │ ITM │Invaliditate│Deces │ │ │ │
│victime │decedaţi │ │ evidentã │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────┼────────────┼──────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴───────┴────────────┴──────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┤
│Descrierea împrejurãrilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a │
│produs evenimentul: │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Consecinţele accidentului (în cazul decesului se va menţiona data │Starea civilã: │
│şi ora decesului): │C - cãsãtorit │
│ │D - divorţat │
│ │N - necãsãtorit │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

ANEXA 10
(Anexa nr. 14
la normele metodologice)

Conţine ..... pagini
Datã în faţa mea/noastrã,

Azi ...........................
Membru comisie de cercetare/inspector de muncã ......................
Posesor legitimaţie nr. ........../...................
Membrii comisiei de cercetare a evenimentului:
..............................................
..............................................
..............................................

DECLARAŢIE

Subsemnatul/Subsemnata, .........................., fiul (fiica) lui ............... şi al (a) ................, nãscut(ã) în localitatea ........................, judeţul .................., la data de .............., cu domiciliul stabil în judeţul ................., localitatea ......................., str. ...................... nr......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. .........., sectorul ........, posesor al BI/CI seria ........, nr. .............., eliberat(ã) la data de ......................., CNP ........................, de profesie ........................, angajat(ã) la ..............................., din data de ................, în funcţia de ................................, cu privire la evenimentul din data de ........................, ora ........., ce a avut loc la .........................., la locul de muncã ..........................................,
situat .................................................................., şi în care au fost implicaţi numiţii:
.........................................................................
declar urmãtoarele:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................


Semnãtura,

NOTÃ:
Când rândurile pentru declaraţie nu sunt suficiente, aceasta se va continua pe pagini separate, care vor fi numerotate şi semnate de declarant.


ANEXA 11
(Anexa nr. 19
la normele metodologice)Nr. ....../data ..............
Judeţul ......................
Localitatea ..................
Unitatea sanitarã ............

FIŞA DE SEMNALARE BP1

Cãtre .............................

Numele ...................................................................
Prenumele ......................................... Sexul M/F ............
Data naşterii: anul ........... luna ................... ziua ............
Buletin/Carte de identitate: seria ... nr. ..... CNP .....................
Adresa de domiciliu ......................................................
Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail)*).................
Profesia .................................................................
Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstã,
persoanã cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de
muncã etc.) ........................
Încadrat la ..............................................................
Adresa unitãţii/unitãţilor ...............................................
Diagnosticul prezumtiv ...................................................
Agentul cauzal ...........................................................
Ocupaţiile care au generat boala:
1. .......................................................................
2. ......................................................................
3. .......................................................................
Vechimea în ocupaţiile respective:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................


*) Opţional.


Semnãtura şi parafa medicului
...............................


Diagnosticul de profesionalitate precizat
..........................................................................
..........................................................................

Semnãtura şi parafa
medicului de medicina muncii
..............................

Data completãrii:
anul ...... luna ............ ziua ....ANEXA 12
(Anexa nr. 20
la normele metodologice)Judeţul .....................
Localitatea .................
Unitatea sanitarã ...........


PROCES-VERBAL Nr. ........
de cercetare a cazului de boalã profesionalã

anul ...... luna .......... ziua ....

Subsemnatul, dr. .................., cu legitimaţia nr. ........, eliberatã
de Ministerul Sãnãtãţii, în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): .......,
efectuând cercetarea cazului de îmbolnãvire profesionalã ..................
din întreprinderea/instituţia ............................................,
cu sediul în localitatea ...................., str. .......... nr. .......,
semnalat de unitatea sanitarã/medicul ....................................,
cu diagnosticul de .......................................................,
am constatat urmãtoarele:

1. Se confirmã caracterul profesional al bolii:
..........................................................................
..........................................................................
a) Îmbolnãvirea profesionalã se datoreazã urmãtoarelor cauze:
..........................................................................
b) Recomandãri: ..........................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
2. Se infirmã caracterul profesional al bolii:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 6 exemplare pentru întreprinderea/
instituţia/societatea în cauzã, autoritatea de sãnãtate publicã, medicul
care a semnalat îmbolnãvirea, lucrãtor, inspectoratul teritorial de muncã
şi pentru asigurãtor.

Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţã
de recomandãrile fãcute, astãzi, data de mai jos:

anul ..... luna ............ ziua .....

Semnãtura conducãtorului Semnãtura şi parafa medicului Semnãtura
întreprinderii/instituţiei care a efectuat cercetarea inspectorului de
muncã
........................... ......................... ............
ANEXA 13
(Anexa nr. 21
la normele metodologice)FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALÃ PROFESIONALÃ BP2
Nr. ...../luna ...........


Judeţul .........................
Localitatea .....................
Unitatea sanitarã ...............
Numele şi prenumele ...............................
CNP ..............................


ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ANGAJATOARE .......................................
ADRESA COMPLETÃ A ÎNTREPRINDERII/UNITÃŢII .................................
...........................................................................
COD CAEN*1) .......................................
Secţia, atelierul .........................................................
COD OCUPAŢIE ACTUALÃ*2) ...................................................
COD OCUPAŢIE CARE A GENERAT BOALA*2) ..............
Vechimea în ocupaţia care a generat boala .................................
Data semnalãrii ............................
Diagnosticul prezumtiv ....................................................
Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ................
Diagnosticul precizat complet*3) [şi codificarea radiologicã în cazul
diagnosticului de pneumoconiozã*4)] .......................................
...........................................................................
...........................................................................
Data declarãrii (anul, luna, ziua) ........................................
Agentul cauzal (circumstanţe) .............................................
...........................................................................
Mãsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandãri
program redus, control periodic, schimbarea locului de muncã, pensionare
etc.) .....................................................................
...........................................................................
Bolnavul a decedat (da, nu) ........................
Numãr total lucrãtori din întreprindere/unitate: ..........................
Numãr lucrãtori din întreprindere/unitate expuşi la agentul cauzal
incriminat: ...........................
Cercetarea s-a fãcut prin Procesul-verbal nr. ............

Data completãrii:
anul ...... luna ........... ziua .....

Semnãtura şi parafa
medicului de medicina muncii

Ştampila unitãţii-----------
*1) Din 4 cifre, conform <>Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN.
*2) Conform Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Statisticã nr. 138/1.949/1995 privind aprobarea Clasificãrii ocupaţiilor din România (C.O.R.), cu modificãrile şi completãril
e ulterioare.
*3) Denumire completã, complicaţii, afecţiuni asociate.
*4) Dupã caz.ANEXA 14
(Anexa nr. 22
la normele metodologice)


TABEL CU BOLILE PROFESIONALE CU DECLARARE OBLIGATORIE


Neoplazii
┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Boala │ Noxã profesionalã │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm │Arsen şi compuşi │
│hepatic şi al ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ductelor biliare │Clorura de vinil monomer │
│intrahepatice ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri hepatice B şi C │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al cavi- │Crom hexavalent şi compuşi │
│tãţii (foselor) ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│nazale şi/sau │Fabricarea alcoolului izopropilic prin procedeul acidului │
│al sinusurilor │concentrat │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Formaldehidã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Pulberi de lemn │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm │Formaldehidã │
│nazofaringian │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm │Azbest │
│laringian │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Beriliu │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Bisclormetileter şi derivaţi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Carbura de tungsten │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clormetil-metileter │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Clorura de vinil │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm │Cobalt │
│bronhopulmonar ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Crom hexavalent şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Formaldehidã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gaze muştar │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (din funingine, negru de fum şi │
│ │altele) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de fier │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radon si produşi de dezintegrare ai radonului (inclusiv la │
│ │mineritul subteran al hematitei) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Talc cu conţinut de azbest │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm osos │ │
│şi al cartilajului│ │
│articular al │Radiaţii ionizante │
│membrelor şi cu │ │
│alte localizãri │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasme ale │Arsen si compuşi │
│pielii: ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- epiteliom │Hidrocarburi aromatice (din bitum, creozot, gudroane, negru│
│spinocelular │de fum, produşi de gazeificare a cãrbunelui, smoalã, │
│- epiteliom │produse petroliere, uleiuri minerale şi altele) │
│bazocelular ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- melanom │Radiaţii ionizante │
│malign ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│- boala Bowen │ │
│(carcinom în situ)│Uleiuri minerale │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mezoteliom │ │
│pleural │Azbest │
│Mezoteliom │ │
│peritoneal │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Amino- şi nitroderivaţi aromatici │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Auraminã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al │Benzidinã şi derivaţi │
│vezicii şi al ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│cãilor urinare │Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de │
│ │fum şi altele) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 𗈖- Naftilamina │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Gaze muştar │
│Neoplasm al ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│tractului digestiv│Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de │
│ │fum şi altele) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Glioblastom │Derivaţi de nitrozuree şi nitrozoguanidine │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm │ │
│mamar │ │
│Neoplasm al │Hormoni sexuali (dietilstilbestrol şi altele) │
│tractului genital │ │
│feminin │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Neoplasm al │Hidrocarburi aromatice (din funingine, gudroane, negru de │
│tractului genital │fum şi altele) │
│masculin │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen şi derivaţi │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Leucemii │Etilen-oxid (oxid de etilenã) │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Formaldehidã │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Limfom non- │Formaldehidã │
│Hodgkinian │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte afecţiuni │ │
│maligne cauzate │ │
│de expunerea │ │
│profesionalã │ │
│obiectivatã şi │Agenţi cancerigeni cerţi din lista IARC │
│evaluatã la unul │ │
│sau mai mulţi │ │
│agenţi din lista │ │
│IARC │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

Alte boli şi modificãi hematologice nonmaligne
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │Ankylostoma duodenale │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Butil de staniu │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cimen (paracimol) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Compuşi organofosforici şi │
│ │organocloruraţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate (clo- │
│ │urã de metil = monoclormetan, │
│ │hexaclorciclohexan = Lindan, │
│ │tricloretilenã etc.) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat (arsinã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Medicamente │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mesitilen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│Anemie │Metilcelosolv │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro-, cloro- şi cloronitroderivaţi │
│ │aromatici (monoclorbenzen, │
│ │o-diclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, │
│ │pentaclorfenol etc.) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │p-Butilbenzen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pirocatechinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de etil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Trimetilbenzen (pseudocumen) şi alte │
│ │hidrocarburi aromatice şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Agranulocitozã │Benzen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Methemoglobinemie │Amino- şi nitroderivaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de azot │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pirocatechinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Rezorcinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Afecţiuni psihice şi comportamentale
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindrom posttraumatic │Traumatisme craniene prin accident de │
│ │muncã │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli neurologice
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Parkinson secundar │Mangan (dioxid de mangan) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfurã de carbon │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni extrapiramidale şi │Acrilamidã │
│tulburãri de motilitate: ├─────────────────────────────────────────┤
│- ataxie/tremor intenţional şi │Furfural │
│altele ├─────────────────────────────────────────┤
│ │N-Hexan │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen fosforat (fosfinã, trihidrurã de│
│ │fosfor) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mangan │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Toluen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mononeuropatia membrelor superioare:│Mişcãri repetitive │
│- sindrom de tunel carpian │Vibraţii │
│- sindromul de tunel cubital Guyon │Poziţii extreme ale articulaţiilor │
│- sindromul epitrohleo-olecranian │(în special asocierea acestor factori de │
│- sindromul de tunel radial │risc) │
│- alte mononeuropatii ale membrelor │ │
│uperioare │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindrom de compresie a nervului │Poziţii vicioase │
│sciatic │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Neuropatie │Acrilamidã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Borrelia (maladia Lyme) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella (brucelozã cronicã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Compuşi organofosforici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dimetil aminopropionitril │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice (N-hexan, │
│ │ciclohexan şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Metil-N-butil-cetonã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfurã de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virusul varicelo-zosterian │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Vibraţii │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Mielitã │Borrelia (maladia Lyme) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Bromurã de metil (monobrommetan) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella (bruceloza cronicã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevritã trigeminalã │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Encefalopatia toxicã │Acetonitril │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alcooli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Aldehide │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amine aromatice şi derivaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cetone │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Decaboran │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilformamidã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilsulfoxid (DMSO) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Esteri │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Eteri │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Glicoli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice şi aromatice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi alifatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pentaboran │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Solvenţi organici (amestecuri) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Staniu şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Tetrahidrofuran │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Paralizii │Compresii mecanice │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului vizual
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Conjunctivite │Alergeni şi iritanţi profesionali │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri, bacterii │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cheratite │Acid clorhidric │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cianamidã calcicã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Creozot │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de sulf │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli (fenol, pirocatechinã, pirogalol, │
│ │rezorcina şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Formiat de metil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrochinonã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Quinoleinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alergeni şi iritanţi profesionali │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ultraviolete │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Seleniu │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de metil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Streptococcus suis │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfurã de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Cataractã │Dinitrocrezol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dinitrofenol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid de etilenã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Lasere │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Microunde │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante şi altele │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nistagmus │Iluminat inadecvat în mine │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astenopie acomodativã │Suprasolicitãri vizuale, în special în │
│ │condiţii de iluminat nefiziologice │
│ │cantitativ şi calitativ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nevritã opticã │Alcool alilic │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool metilic (metanol) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfurã de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ambliopie │Bromurã de metil (monobrommetan) │
│Diplopie ├─────────────────────────────────────────┤
│Amaurozã │Carbamaţi heterociclici │
│ │anticolinesterazici
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clorurã de metil (monoclormetan) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Compuşi organofosforici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfaţi, pirofosfaţi, tiofosfaţi, │
│ │fosforamide │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen fosforat (fosfina, trihidrura │
│ │de fosfor) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfurã de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Taliu │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Uveitã │Streptococ │
│Endoftalmie ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale analizatorului auditiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipoacuzie │Zgomot peste valorile de expunere de la │
│Surditate │care se declanşeazã acţiunea angajatoru- │
│ │lui privind securitatea şi protecţia │
│ │sãnãtãţii lucrãtorilor │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice ototoxice (arsen, │
│ │bromurã de metil, n-butil alcool, compuşi│
│ │organomercuriali, mangan, mercur, monoxid│
│ │de carbon, plumb, stiren, sulfurã de │
│ │carbon, toluen, tricloretilenã şi altele)│
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Explozii cu afectarea timpanului │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Perforaţii ale timpanului cu scântei sau │
│ │metale topite │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Traumã barometricã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu interesarea urechii medii │
│ │şi a timpanului │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu interesarea stâncii │
│ │temporale │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Curent electric │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului cardiovascular
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromul Raynaud │Vibraţii cu acţiune la nivelul membrelor │
│ │superioare │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clorurã de vinil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Rãşini epoxidice │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebitã de efort a membrelor │Efort cu mişcãri ample ale membrelor │
│superioare │superioare │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tromboflebitã profundã a membrelor │Poziţie şezândã prelungitã la conducãto- │
│inferioare │rii profesionişti de vehicule şi utilaje │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului respirator
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Silicozã │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│Silicotuberculozã │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Azbestozã │Azbest │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconioza minerului la cãrbune │Cãrbune │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Aluminozã pulmonarã │Aluminiu │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Beriliozã │Beriliu │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumoconioze cauzate de alte │Antimoniu = stibiu (stibiozã), bariu │
│pulberi anorganice │(baritozã), caolin (caolinozã), fibre │
│ │minerale artificiale, micã (micatozã), │
│ │nefelinã - apatitã, olivinã (olivinozã), │
│ │oxid de ceriu, oxizi de fier (siderozã), │
│ │perlit, pulberi anorganice mixte, staniu │
│ │stanozã), talc (talcozã), tantal, titan, │
│ │tungsten, vanadiu, wolfram, zirconiu şi │
│ │altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Fibrozã pulmonarã │Ardezie │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Carburi metalice (frite) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clorurã de vinil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Medicamente (unele citostatice şi altele)│
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Metale grele (cobalt şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
│ │ - inclusiv gaze de furnal, gaze de │
│ │sudurã şi altele │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Şisturi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni pulmonare benigne: │Azbest │
│pleurezie benignã, atelectazii │ │
│rotunde, plãci pleurale │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bisinozã │Bumbac, cânepã, in, iutã, sisal, kapoc │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronhoalveolitã alergicã extrinsecã │Acarieni │
│(pneumonia prin hipersensibilizare) ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Actinomicete termofile │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Aer condiţionat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alge │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alginaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amiodaronã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amoebe │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Anhidride (ftalicã, hexahidroftalicã, │
│ │himicã, tetracloroftalicã, tetra- │
│ │hidroftalicã, trimeliticã şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Antigene animale (inclusiv din dejecţii) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Artropode │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Aur (sãrurile de aur) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Bacterii aeropurtate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Bagasã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Blãnuri │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brânzeturi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Bumbac │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cafea verde (pulbere) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Carmin (pigment din gãrgãriţe) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Ceai (pulbere) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cereale (grâu, orz, secarã şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Compost │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Enzime din detergenţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fãinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fân (în special mucegãit) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fungi (comestibili şi microscopici) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hamei │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hârtie (pastã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hipofizã (pulbere) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Izocianaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Lemn (pulberi) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Malţ │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mumii (învelişurile lor textile) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Neghina sorgului │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nucã de cocos │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Paprika │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Peşte (fãinã de peşte) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Piretroide │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Plutã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Procarbazinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Rãşini epoxidice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Reactivul Paulis │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sisal │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Soia (coajã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Trestie de zahãr │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Tutun │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri de rãcire │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Variolã (cruste variolice) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindromul toxic al pulberilor │Pulberi organice │
│organice (boala de siloz şi altele) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│BPOC │Pulberi organice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alte pulberi anorganice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Rinite │Alergeni respiratori profesionali │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Iritanţi respiratori profesionali │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ulcer nazal şi/sau perforaţia │Acid clorhidric │
│septului nazal ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen si compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clorurã de potasiu │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clorurã de sodiu │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Lemn (pulberi) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Laringitã │Alergeni respiratori profesionali │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Iritanţi respiratori profesionali │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Suprasolicitare vocalã profesionalã │
│ │cronicã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Noduli ai corzilor vocale ("nodulii │Suprasolicitare vocalã profesionalã │
│cântãreţilor") │cronicã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Iritaţia şi inflamaţia acutã şi │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
│cronicã a cãilor aeriene superioare │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│RADS (Reactive airways dysfunction │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
│syndrome = sindrom reactiv de │ │
│cãi aeriene) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astm bronşic alergic │Alergeni respiratori profesionali │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Astm bronşic nonalergic (iritativ) │Iritanţi respiratori profesionali │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bronşitã acutã şi cronicã │Azbest │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu liber cristalin │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alte pulberi anorganice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pulberi organice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumopatia cauzatã de sisteme de │Agenţi vehiculaţi prin sistemele de aer │
│aer condiţionat şi de umidifiere │condiţionat şi de umidifiere a aerului │
│a aerului │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Pneumonia chimicã │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi │
│ │vapori), uleiuri minerale (pneumonia │
│ │lipoidicã), zinc şi alte metale (febra │
│ │de fum) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Edem pulmonar acut │Substanţe chimice (gaze, fumuri şi vapori│
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Emfizem pulmonar │Efort respirator cronic (la suflãtori) │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Bolile ficatului
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatite toxice │Substanţe chimice hepatotoxice: arsen şi │
│ │compuşi, brombenzen, clorurã de vinil, │
│ │crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter │
│ │clormetilic, eter dicloretilic, │
│ │etilenclorhidrinã, fenoli, halotan, │
│ │hidrocarburi alifatice halogenate, │
│ │ioxinil, nitro- şi cloronitroderivaţi │
│ │aromatici şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatite infecţioase │Amoebe │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brucella │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Rickettsii (Febra Q) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virusuri hepatitice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale pielii şi ţesutului subcutanat
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatitã alergicã de contact: │Antigene animale şi vegetale, adezivi, │
│a) eczemã alergicã de contact │biocide, cauciuc, coloranţi, cosmetice, │
│ │detergenţi, esenţe aromate, explozivi, │
│ │fotoprotectoare, gaze de luptã, │
│ │medicamente (unele anestezice de contact,│
│ │antibiotice, antifungice imidazolice, │
│ │chininã, corticoizi, nitrofurazonã, │
│ │sulfamide şi altele), metale şi compuşii │
│ │lor, rãşini naturale şi sintetice │
│ │(monomeri), revelatori fotografici, │
│ │solvenţi organici, substanţe de contrast,│
│ │substanţe de curãţat, uleiuri de rãcire │
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b) eczemã fotoalergicã de contact │Fotoalergeni │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c) eritrodermie │Insectofuncigide arsenicale şi mercuriale│
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Tricloretilenã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Tetracloretilenã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d) dermatitã de contact la proteine │Proteine vegetale şi animale │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│e) eritem polimorf │Alergeni ce induc eritem polimorf │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│f) erupţie lichenoidã │Alergeni ce induc erupţii lichenoide │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│g) dermatitã limfomatoidã │Alergeni ce induc dermatitã limfomatoidã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│h) dermatitã purpuricã de contact │Adjuvanţi ai cauciucului, balsamul de │
│(purpurã alergicã de contact) │Peru, coloranţi (de tipul Disperse şi │
│ │Basic, parafenilendiaminã şi derivaţi şi │
│ │altele), cumarine, dimetilol-dihidroxi- │
│ │etilenuree, dimetilol-dihidroxi- │
│ │propilenuree, dimetilol-propilenuree, │
│ │fibre de sticlã, lânã, medicamente │
│ │(aprotininã, chinidinã, flavonoide, │
│ │mefenazinã, peroxidul de benzoil şi │
│ │altele), plante (muşchii de copac, │
│ │pãstârnac, sumac şi altele), rãşini │
│ │melamin-formaldehidice, rãşini │
│ │ureo-formaldehidice, sulfurã de carbon, │
│ │tetrametilol-acetilendiuree şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i) dermatitã de contact sistemicã │Alergeni ce induc dermatita de contact │
│ │sistemicã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatitã ortoergicã de contact: │Pulberi anorganice (de ciment, metalice, │
│a) dermatitã de uzurã │minerale, vatã de sticlã, zgurã şi │
│ │altele), pulberi organice (lemn şi │
│ │altele), microtraumatisme repetate şi │
│ │altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│b) dermatitã iritativã │Detergenţi, produse petroliere, reactivi │
│(propriu-zisã) │chimici, sãpunuri, solvenţi organici, │
│ │uleiuri şi lubrefianţi, umezealã ("eczema│
│ │menajerã") şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│c) dermatitã causticã │Acizi şi baze tari (caustici) │
│(arsurã chimicã) ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alumino-silicaţii de calciu (ciment) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Var nestins (oxid de calciu) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│d) dermatitã fototoxicã de contact │Substanţe fototoxice │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Dermatitã de contact mixtã │Alergeni şi iritanţi cutanaţi │
│(alergicã şi iritativã) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Urticarie, angioedem (edem Quincke),│Alergeni ce induc urticarie │
│şoc anafilactic ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Presiune cutanatã, spectrul solar │
│ │(radiaţii infraroşii, vizibile şi │
│ │ultraviolete), temperaturi extreme, │
│ │vibraţii │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Radiodermitã │Radiaţii ionizante │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Acnee profesionalã │Compuşi halogenaţi, gudron de huilã, │
│ │produse petroliere, uleiuri minerale şi │
│ │altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Porfirie cutanatã tardivã (tarda) │Hexaclorbenzen şi alte hidrocarburi │
│ │aromatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Virus hepatitic C │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Bursite │Manipulare de greutãţi │
├────────────────────────────────────┤Mişcãri repetitive │
│Epicondilite │Microtraumatisme repetate │
├────────────────────────────────────┤Poziţii extreme, forţate, vicioase, │
│Sinovite │prelungite sau violente, cu suprasolici- │
├────────────────────────────────────┤tarea şi traumatizarea articulaţiilor: │
│Tendinite │supraîncordãri, presiuni, torsiuni, │
├────────────────────────────────────┤tracţiuni │
│Tenosinovite │Vibraţii │
├────────────────────────────────────┤ │
│Leziuni de menisc │ │
├────────────────────────────────────┤ │
│Artroze │ │
├────────────────────────────────────┤ │
│Periartrite │ │
├────────────────────────────────────┤ │
│Deformãri ale coloanei vertebrale │ │
├────────────────────────────────────┤ │
│Discopatii, inclusiv hernia de disc │ │
├────────────────────────────────────┤ │
│Fracturi osoase │ │
│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli ale aparatului excretor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala profesionalã │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie toxicã │Acrilonitril │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Aldrin │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Butil-toluen terţiar │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cumen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │N, N-Dimetilformamidã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dimetilsulfat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dioxan │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Eter etilic │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Eteri de glicoli │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etil-benzen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilenclorhidrinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilenglicol şi derivaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli şi derivaţii lor halogenaţi │
│ │şi nitraţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │f2â-Propiolactona │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi halogenate alifatice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Metale grele şi compuşi (cadmiu, crom, │
│ │mercur, plumb, vanadiu şi altele) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi cloronitroderivaţi aromatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Paraquat (Dipiridillium) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Silicat de metil şi de etil │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Stiren │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Tetralinã (tetrahidronaftalinã) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Triazine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Nefropatie infecţioasã │Brucella │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hantavirus │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mycobacterium tuberculosis │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Streptococ beta-hemolitic din grupul A │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │şi altele │
│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Colaps caloric, crampe calorice, │Microclimat cald │
│şoc caloric │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hipotermie, degerãturi │Microclimat rece │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Îmbolnãviri datorate compresiunilor │Presiuni atmosferice crescute │
│sau decompresiunilor │(hiperbarism) sau scãzute (hipobarism) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boala de vibraţii: │Vibraţii │
│- sindrom osteo-musculo-articular │ │
│- sindrom digestiv │ │
│- sindromul Raynaud │ │
│- sindrom neurologic │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boala de iradiere (sindrom acut │Radiaţii ionizante │
│de iradiere) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Sindroame neuro-cardio-vasculare şi │Câmpuri electrice şi magnetice │
│endocrine ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii electromagnetice neionizante din│
│ │banda microunde şi radiofrecvenţã │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Boli infecţioase şi parazitare
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tuberculozã │Mycobacterium tuberculosis (uman │
│ │şi animal) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Hepatitã A, B, C, E │Virus hepatitic A, B, C, E │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Leptospirozã │Leptospira │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Brucelozã │Brucella │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Tetanos │Clostridium tetani │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Boli infecţioase şi parazitare, │Agenţi biologici conform Directivei │
│inclusiv tropicale, pentru care �/54 CEE │
│riscul de infectare a fost evaluat │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

Intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Boala │ Noxã profesionalã │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Intoxicaţii acute, subacute şi │Acid azotic │
│cronice profesionale şi ├─────────────────────────────────────────┤
│consecinţele lor │Acid cianhidric │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Acid sulfuric │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Acizi organici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Acrilonitril │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool butilic (Butanol) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool izopropilic (Izopropanol) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Alcool metilic (Metanol) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amine alifatice │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amine alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Antimoniu (stibiu) şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Antracen │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Benzen sau omologi ai acestuia (omologii │
│ │benzenului sunt definiţi prin formula: │
│ │CnH2n-6) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Beriliu şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Bitum │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Brom │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ 𗈕,4-Butandiol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Carbazol şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cetone: acetonã, cloracetonã, bromacetonã│
│ │hexafluoracetona, metil etil cetonã, │
│ │metil n-butil cetonã, metil izobutil │
│ │cetonã, diacetonã alcool, oxid metil │
│ │Izoftalic, 2-metilciclohexanonã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Cianuri şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Derivaţi halogenaţi, fenolici, nitriţi, │
│ │nitraţi sau sulfonaţi ai hidrazinelor │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Dietilen glicol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Disulfurã de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Esteri organofosforici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Esterii acidului azotic │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Eteri: metil eter, etil eter, izopropil │
│ │eter, vinil eter, diclorizopropil eter, │
│ │guaiacol, metil eter şi etil eter ai │
│ │etilenglicolului │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Etilen glicol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli halogenaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fenoli sau omologi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fluor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Formaldehida │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Fosgen (Oxiclorura de carbon) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Funingine, negru de fum │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Gaz, petrol lampant │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Gudroane │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice derivate din │
│ │benzinã (solvent nafta) sau petrol │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (inclusiv │
│ │policiclice = HPA) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice halogenate │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Iod │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Izocianaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mangan şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftalen (naftalinã) sau omologi ai ei │
│ │(omologul ei este definit prin formula: │

│ │CnH2n-12) │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftoli halogenaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Naftoli sau omologi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi aromatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi ai glicolilor şi ai │
│ │glicerolului │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi alifatici │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Nitrofenoli şi omologi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi alchilarilici halogenaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de azot │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Oxizi de sulf │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Parafinã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Plumb şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Produse petroliere │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Produşi de distilare a cãrbunelui │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Smoalã │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Sulfonaţi alchilarilici halogenaţi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Vanadiu şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────────────┤
│ │Vinilbenzen şi divinilbenzen │
│ │şi altele │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘Lista suplimentarã - Alţi factori profesionali consideraţi posibil nocivi:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anhidride aromatice şi compuşi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Argint │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ciocolatã, zahãr şi fãinã - cauzând carii dentare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decalina │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Difenil oxid │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre minerale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fibre sintetice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Magneziu │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Mercaptani │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Metacrilonitril │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ozon │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Platina │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sidef │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Terpene │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Thiopene │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioalcooli │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tioeteri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tiofenoli │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ?:
Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic.


ANEXA 15
(Anexa nr. 23
la normele metodologice)

TABEL CU BOLILE LEGATE DE PROFESIUNE


┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ BOALA LEGATA DE PROFESIUNE │ FACTORI PROFESIONALI CAUZALI │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Hipertensiune Arterialã │Zgomot, vibraţii, temperaturã şi radia-│
│ │ţii calorice crescute, suprasolicitare │
│ │neuropsihicã şi altele │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Boalã cardiacã ischemicã │Suprasolicitãri fizice şi neuropsihice │
│ │crescute şi altele │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Varice ale membrelor inferioare │Ortostatism prelungit static sau │
│complicate cu tulburãri trofice sau │asociat cu manipulare de greutãţi │
│cu tromboflebite │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni respiratorii cronice │Pulberi, gaze iritante şi altele │
│nespecifice │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni digestive │Temperaturã crescutã, zgomot, noxe │
│ │chimice şi altele │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Afecţiuni osteo-musculo-articulare │Microclimat nefavorabil, vibraţii,efort│
│(lombalgii, cervico-scapulalgii şi │fizic crescut, posturã incomoda, efect │
│altele) │traumatic mecanic şi altele │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice│Zgomot vibraţii, noxe chimice, supraso-│
│ │licitare neuropsihica şi altele │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
ANEXA 16
(Anexa nr. 24
la normele metodologice)

Denumirea solicitantului: ..................
Adresã: ....................................
Localitate: ................................
Judeţ: .....................................
Cod poştal: .................
Telefon/Fax: ................
Nr. de înregistrare în registrul comerţului: .............
Cod unic de înregistrare (CUI): ..........................

Nr. ..../.......*1)
Cãtre
....................*2)


Comisia de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

Subsemnatul, ..................., reprezentant al .................., solicit analizarea, în vederea avizãrii, a documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, cu urmãtoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: ...............................
- titlul documentaţiei: ..............................
Pentru aceasta prezint spre analiza Comisiei de abilitare şi avizare, în conformitate cu prevederile art. 187 din Normele metodologice de aplicare a <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/20 06, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarele documente*3):
-
-

Solicitant*4),
.................

---------
*1) Se va completa cu numãrul şi data de înregistrare la solicitant.
*2) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul cãreia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*3) Se va completa cu documentele transmise Comisiei de abilitare şi avizare, prevãzute la art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425 /2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*4) Se vor specifica funcţia, numele şi prenumele solicitantului sau ale reprezentantului sãu legal, se va semna şi ştampila.

NOTÃ:
Când rândurile de pe prima paginã nu sunt suficiente, se va întocmi o anexã la aceastã cerere pentru continuarea listei, cu numãrul de rânduri necesare, anexã care va purta pe fiecare paginã, ca şi pe prima, semnãtura şi, dupã caz, ştampila solicitantului.


ANEXA 17
(Anexa nr. 25
la normele metodologice)


ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
...............................................*1)

COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

AVIZ
Nr. ..... din .........

Se avizeazã documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, înregistratã la ..............................*1) cu nr. ...... din data de .................., cu urmãtoarele elemente de identificare:
Tipul documentaţiei*2): ........................
Titlul documentaţiei*3): .......................
Titularul avizului*4): .........................
Prezentul aviz este emis în temeiul <>art. 45 alin. (2) lit. j) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 .
Emis la data de ................
Valabil pânã la schimbarea condiţiilor în care a fost emis.

Preşedinte,
......................................
(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)

-----------
*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul cãreia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrâr ea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*2) şi *3) În situaţia în care documentaţia cuprinde mai multe tipuri cu acelaşi titlu sau mai multe titluri din acelaşi tip, se va completa: "conform anexei care face parte integrantã din prezentul aviz".
*4) Se va completa: numele titularului, adresa, cod poştal, telefon, fax (e-mail, pagina web, dacã este cazul).


- verso -

ANEXA
la Avizul nr. ..... din ............

Titular: .....................

Tipul/titlul*1) documentaţiei:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
8. ....................................................
9. ....................................................
10. ...................................................

---------
*1) Se va preciza tipul sau titlul, dupã caz.

Preşedinte,
...........................................
(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)

NOTÃ:
Când rândurile de pe prima paginã şi de pe verso nu sunt suficiente, se va întocmi o anexã la aviz pentru continuarea listei cu numãrul de rânduri necesare, anexã care va purta pe fiecare paginã, ca şi pe aviz, şi pe versoul acestuia, semnãtura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.


ANEXA 18
(Anexa nr. 26
la normele metodologice)

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
............................................*1)


COMISIA
de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare
a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi
instruire în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

DECIZIE
Nr. .... din ................

În urma analizei documentaţiei, înregistratã la ........................*1) cu nr. ...... din data de ............, cu urmãtoarele elemente de identificare:
- tipul documentaţiei: ..........................;
- titlul documentaţiei: .........................;
- solicitantul avizului: ........................,
au rezultat urmãtoarele neconformitãţi cu cerinţele prevãzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
-................................................
-................................................
-................................................
Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitãrii de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.

Preşedinte,
...........................................
(numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila
Comisiei de abilitare şi avizare emitente)

---------
*1) Se va completa cu denumirea structurii în cadrul cãreia funcţioneazã Comisia de abilitare şi avizare, potrivit art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 , aprobate prin <>Hotãrâr ea Guvernului nr. 1.425/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

NOTÃ:
Când rândurile cu documentaţii sau neconformitãţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexã la aceastã decizie pentru continuarea enumerãrii, cu numãrul de rânduri necesare, anexã care va purta pe fiecare paginã, ca şi decizia, semnãtura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.

---------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016