Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 947 din 13 octombrie 2000 (*republicata*)  privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare*)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 947 din 13 octombrie 2000 (*republicata*) privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008
HOTĂ?RÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 (*republicatã*)
privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008

-----------
*) Republicatã în temeiul <>art. VI pct. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Hotãrârea Guvernului nr. 947/2000 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000.

ART. 1
Prezenta hotãrâre reglementeazã modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de mãsurã la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de operatorii economici consumatorilor, în scopul informãrii complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite compararea cu uşurinţã a preţurilor.
ART. 2
În sensul prezentei hotãrâri termenii de mai jos se definesc astfel:
a) preţ de vânzare - preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinatã de produs, incluzând taxa pe valoarea adãugatã şi toate taxele suplimentare;
b) preţ pe unitatea de mãsurã - preţul final, incluzând taxa pe valoarea adãugatã şi toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pãtrat, un metru cub, o bucatã sau pentru altã unitate de mãsurã, atunci când este utilizatã în mod obişnuit la comercializarea unor produse;
c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau parţial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs sã nu poatã fi modificatã fãrã deschiderea sau modificarea ambalajului;
d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operaţiunii de preambalare şi care este mãsurat sau cântãrit pentru vânzare în prezenţa consumatorului;
e) suprafaţã de vânzare - suprafaţa destinatã accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produselor, expunerii produselor oferite, plãţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activitãţii. Nu se considerã suprafeţe de vânzare cele destinate depozitãrii şi pãstrãrii produselor, desfãşurãrii activitãţilor de producţie, birourilor şi anexelor.
ART. 3
(1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de mãsurã se exprimã în lei.
(2) În cazul în care vânzãtorii oferã informaţii privind preţurile în alte valute, acestea trebuie sã fie clare şi uşor de înţeles.
(3) Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare şi transport - pot fi menţionate separat, cu condiţia ca acestea sã fie clare, uşor de identificat şi lizibile.
(4) Responsabilitatea indicãrii preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de mãsurã revine vânzãtorului.
ART. 4
(1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de mãsurã se indicã într-o formã clarã, lizibilã şi uşor de indentificat.
(2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare sã le poatã vedea în locurile de prezentare fãrã a întreba vânzãtorul.
(3) Preţurile se indicã pe produse sau lângã acestea ori pot fi cuprinse într-o listã sau într-un catalog, împreunã cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora.
(4) În cazul utilizãrii cataloagelor vânzãtorul trebuie sã asigure un numãr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor.
(5) În cazul în care preţurile se aflã în vitrinele exterioare, acestea se indicã astfel încât consumatorul sã le poatã vedea cu uşurinţã fãrã a intra în suprafaţa de vânzare.
ART. 5
(1) La produsele preambalate se indicã preţul pe unitatea de mãsurã şi preţul de vânzare corespunzãtor cantitãţii preambalate.
(2) În cazul în care preţul pe unitatea de mãsurã este identic cu preţul de vânzare se indicã numai preţul de vânzare.
(3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementãrile în vigoare prevãd indicarea atât a cantitãţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient sã se indice preţul pe unitatea de mãsurã al componentei solide.
ART. 6
Pentru produsele vândute în vrac prin cântãrire sau mãsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de mãsurã.
ART. 7
(1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de mãsurã este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ.
(2) În cazul publicitãţii destinate vânzãrii la distanţã este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de mãsurã.
ART. 8
Prezenta hotãrâre nu se aplicã în cazul vânzãrilor prin licitaţie, al vânzãrilor de obiecte de artã sau de antichitãţi şi nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestãri de serviciu.
ART. 9
Se excepteazã de la indicarea preţului pe unitatea de mãsurã:
a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unitãţi de alimentaţie publicã, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, instituţii de învãţãmânt, spitale, cãmine şi tabere pentru copii şi tineret;
b) produsele preambalate în cantitãţi mai mici de 50 grame sau mililitri, precum şi cele mai mari de 10 kilograme sau litri;
c) produsele preambalate vândute de vânzãtorii itineranţi prin intermediul cãrucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport;
d) produsele vândute prin distribuitor automat;
e) în cazul în care informaţia asupra preţului pe unitatea de mãsurã nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:
- publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informaţia poate crea confuzii;
- ofertele promoţionale în care preţul a fost redus datoritã deteriorãrii produsului şi/sau pericolului ca acesta sã se deterioreze;
- produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care preţul pe unitatea de mãsurã al fiecãrui produs ar crea confuzie, iar indicarea preţului unui singur produs ar fi înşelãtoare.
ART. 10
Indicarea preţului pe unitatea de mãsurã este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementãrile specifice impun indicarea cantitãţii nominale sau comercializarea în cantitãţi prescrise.
ART. 11
Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de mãsurã sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 12
Neindicarea preţului pe unitatea de mãsurã potrivit art. 4-7, 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 50 lei pânã la 100 lei.
ART. 13
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.
ART. 14
Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 15
Prezenta hotãrâre intrã în vigoare:
a) la 12 luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mici de 100 mp inclusiv;
b) la 3 luni de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mari de 100 mp.

*

Prezenta hotãrâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorilor în indicarea preţurilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 80 din 18 martie 1998.


ANEXÃ

LISTA
cuprinzând produsele nealimentare pentru care este
obligatorie indicarea preţului pe unitatea de mãsurã

A. Produse de uz curent şi gospodãresc
1. Cosmetice - produse de înfrumuseţare şi toaletã:
1.1. Produse pentru îngrijirea pielii şi igienã bucalã, creme de bãrbierit, creme şi loţiuni de uz general, creme de mâini şi loţiuni, produse de plajã
1.2. Pastã de dinţi
1.3. Produse pentru îngrijirea pãrului (mai puţin produsele de colorat şi de decolorat pãrul) şi produse de baie: lacuri, şampoane, balsamuri, produse de clãtire, fixative, briantine, spume de pãr, spumante de baie şi alte spumante pentru baie şi duş
1.4. Deodorante şi produse de igienã personalã
1.5. Pudre de talc
2. Produse pentru spãlat:
2.1. Sãpunuri solide pentru toaletã şi uz casnic
2.2. Sãpunuri fine
2.3. Fulgi de sãpun, detergenţi, balsamuri
2.4. Lichide pentru spãlat, curãţat, preparate auxiliare pentru spãlat şi preparate pe bazã de hipoclorit
2.5. Pudrã de curãţat
2.6. Preparate de prespãlare şi înmuiere, sub formã de pudrã
3. Produse de lustruit pentru piele şi încãlţãminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre şi oglinzi:
3.1. Soluţii pentru îndepãrtarea petelor, apret şi vopsele de uz casnic
3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranţi, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice
4. Vopsele, lacuri şi emailuri; se excepteazã culorile şi vopselele utilizate în artã şi în învãţãmânt
5. Solvenţi
6. Produse de lipit şi adezivi; se excepteazã cele ambalate în tuburi
7. Cabluri
8. Cuie
9. Geamuri şi produse similare
10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip
11. Materiale textile şi panouri pentru izolaţie.
B. Materiale de grãdinãrit
1. Produse de întreţinere şi amenajare a solului
2. Turbã, pãmânt de rãsadniţã, compost şi produse fitosanitare
3. Diferite produse utilizate în agriculturã (substanţe de fertilizare lichide sau granulate)
4. Seminţe, cu excepţia celor ambalate în cantitãţi mai mici de 100 g.
C. Alte produse
1. Diferiţi combustibili/uleiuri şi produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianţi lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)
2. Diferiţi combustibili solizi (lemn, cãrbune, cocs şi derivaţi ai acestora)
3. Cerneluri
4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice şi amestecuri ale acestora
5. Produse de mercerie care se vând la metru
6. Hranã pentru animale şi pãsãri
7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenã sau hârtie (metri/pachet)
8. Tutun pentru pipe şi pentru ţigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acţionat numai manual
9. Produse vândute sub formã de aerosoli.

-------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice