Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 923 din 9 noiembrie 1999  privind modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumparare ale semintelor folosite in campania agricola din toamna anului 1998    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 923 din 9 noiembrie 1999 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumparare ale semintelor folosite in campania agricola din toamna anului 1998

EMITENT: GUVERN
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999

Guvernul României hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
<>Hotãrârea Guvernului nr. 653/1998 pentru stabilirea nivelului reducerii la preţurile de cumpãrare a seminţelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 28 septembrie 1998, modificatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 862/1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 4 decembrie 1998, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Sumele reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare pentru seminţele de grâu folosite la insamantarile din toamna anului 1998, cumpãrate începând cu data de 1 august 1998, sunt suportate din alocaţiile cu aceasta destinaţie prevãzute în bugetul Ministerului agriculturii şi Alimentaţiei pe anii 1998 şi 1999."
2. Dupã punctul 7 din anexa se introduc punctele 7^1 şi 7^2 cu urmãtorul cuprins:
"7^1. Cererea pentru încasarea alocaţiei de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru seminţele cumpãrate şi achitate agenţilor economici autorizaţi conform <>Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitãţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului sãditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicatã, în perioada 1 august-27 septembrie 1998 inclusiv, se întocmeşte de cãtre beneficiarii nominalizaţi la pct. 1 din prezentele norme metodologice, potrivit modelelor prevãzute în anexele nr. 3 şi 4, şi va fi înaintatã direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţitã de:
- factura;
- ordin de plata sau cec, cu viza bãncii, chitanţa fiscalã sau chitanţa, care sa ateste ca plata a fost efectuatã;
- acte care sa facã dovada ca este proprietar sau deţinãtor legal de terenuri agricole şi se încadreazã în prevederile <>art. 44 alin. 1 din Legea nr. 75/1995 , republicatã;
- adeverinta din partea primãriei în a carei raza teritorialã se afla amplasat terenul agricol, care sa ateste ca acesta a fost semanat cu grâu în toamna anului 1998.
Cererea va fi vizata de agentul economic care a vândut samanta şi care este autorizat, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 75/1995 , republicatã, sa comercializeze seminţe, de cãtre inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului sãditor, de cãtre direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cãtre direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
7^2. Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifica şi aproba cererile şi documentaţia prevãzutã la punctul precedent, dupã care centralizeazã datele cu beneficiarii de alocatie privind reducerile la preţurile de cumpãrare ale seminţelor, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 5.
Pe baza situaţiei centralizatoare direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc deconturile justificative potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 6 şi le transmit Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în vederea alimentarii conturilor, însoţite de o copie de pe situaţia centralizatoare."
3. Punctul 8 din anexa va avea urmãtorul cuprins:
"8. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice."
4. Anexa la <>Hotãrârea Guvernului nr. 653/1998 , cuprinzând Normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizãrii sumelor reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor folosite în campania agricolã din toamna anului 1998, se completeazã cu anexele nr. 3-6, care vor avea, în mod corespunzãtor, cuprinsul prezentat în anexele nr. 1-4 la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
-----------------
p. Ministrul agriculturii
şi alimentaţiei,
Ştefan Pete,
secretar de stat

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes


ANEXA 1

Denumirea agentului economic ....................
Sediul ..........................................
codul fiscal ....................................
Numãrul de înregistrare
la registrul comerţului .........................
Contul nr. ......................................
Banca ...........................................Direcţia generalã pentru agricultura
şi industrie alimentara
a judeţului ............./ municipiului Bucureşti

Verificat şi aprobat


pentru suma de ........ lei
la data de ............

Director general, Contabil-şef,
.................. ...............


Inspectoratul teritorial pentru calitatea
seminţelor şi materialului sãditor

Avizam categoria biologica
----------------------------

Direcţia fitosanitara
a judeţului ......../ municipiului Bucureşti
Atestam efectuarea tratamentului seminţelor
-------------------------------------------


CERERE

pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a alocaţiei privind sumele (lei/U.M.) reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor de grâu, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare

--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Documentul Viza
agentului pentru Canti- Preţul agentului
economic justificarea Câte- tatea plãtit economic
de la care cumpãrãrii goria cumpa- la de la care
a fost semintei de biolo- rata cumpa- Valoa- a fost
Nr. cumpãratã grâu, factura gica (kg) rare rea cumpãratã
crt. samanta însoţitã de (lei/kg) (lei) samanta
de grâu în documentele de grâu
perioada de plata (semnatura
1 august- (chitanţa şi
27 septem- fiscalã, cec, sigiliul)
brie 1998 chitanţa)
inclusiv
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. Agentul TOTAL,
economic Factura nr. .... din care: x
........ din data de ....,
plãtitã cu ordin
de plata Manager,
(cec, chitanţa) prebaza
nr. ..... din
data de ...... Contabil-şef,

Factura nr. ....
din data de ....,
plãtitã cu ordin
de plata Manager,
(cec, chitanţa) baza
nr. ..... din
data de ...... Contabil-şef,

Factura nr. .... Manager,
din data de ...., certificatã
plãtitã cu ordin
de plata Contabil-şef,
(cec, chitanţa)
nr. ..... din
data de ......

2. .......
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL: x TOTAL, din care: x
- prebaza
- baza
- certificatã
--------------------------------------------------------------------------------

Declaram pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, ca pana în prezent nu am încasat de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei alocaţia reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare, şi ca am luat cunostinta de faptul ca, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în condiţiile legii, restituirea alocaţiei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.

Manager (Director general), Director economic (Contabil-şef),
....................... ..........................
(numele şi prenumele) (numele şi prenumele)


ANEXA 2Direcţia generalã pentru agricultura
şi industrie alimentara
a judeţului ............./ municipiului Bucureşti

Verificat şi aprobat


pentru suma de .......... lei
la data de ...............

Director general, Contabil-şef,
.................. ...............


Inspectoratul teritorial pentru calitatea
seminţelor şi materialului sãditor

Avizam categoria biologica
----------------------------

Direcţia fitosanitara
a judeţului ......../ municipiului Bucureşti

Atestam efectuarea tratamentului seminţelor
-------------------------------------------

CERERE

pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a alocaţiei privind sumele (lei/U.M.) reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor de grâu, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare


Subsemnatul ............../(numele, prenumele, iniţialã tatãlui), legitimat cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de poliţia ............ (oraşul, comuna, judeţul) cu domiciliul în ......./(comuna, oraşul, municipiul), str. ........ nr. ......, judeţul ........., în calitate de producãtor agricol, am cultivat în toamna anului 1998 o suprafata de ......... ha cu grâu, suprafata ce se afla amplasata în raza localitãţii .........../(comuna, oraşul), pentru care am folosit cantitatea de .......... kg samanta de grâu, soiul .........., categoria biologica .........../(prebaza, baza, certificatã), dupã cum urmeazã:

--------------------------------------------------------------------------------
Denumirea Documentul Viza
agentului pentru Canti- Preţul agentului
economic justificarea Câte- tatea plãtit economic
de la care cumpãrãrii goria cumpa- la de la care
a fost semintei de biolo- rata cumpa- Valoa- a fost
Nr. cumpãratã grâu, factura gica (kg) rare rea cumpãratã
crt. samanta însoţitã de (lei/kg) (lei) samanta
de grâu în documentele de grâu
perioada de plata (semnatura
1 august- (chitanţa şi
27 septem- fiscalã, cec, sigiliul)
brie 1998 chitanţa)
inclusiv
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. Agentul TOTAL,
economic Factura nr. .... din care: x
........ din data de ....,
plãtitã cu ordin
de plata Manager,
(cec, chitanţa) prebaza
nr. ..... din
data de ...... Contabil-şef,

Factura nr. ....
din data de ....,
plãtitã cu ordin
de plata Manager,
(cec, chitanţa) baza
nr. ..... din
data de ...... Contabil-şef,

Factura nr. .... Manager,
din data de ...., certificatã
plãtitã cu ordin
de plata Contabil-şef,
(cec, chitanţa)
nr. ..... din
data de ......

2. .......
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL: x TOTAL, din care: x
- prebaza
- baza
- certificatã
--------------------------------------------------------------------------------

Declar pe propria rãspundere, sub sancţiunea legii, ca pana în prezent nu am încasat de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei alocaţia reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare, şi ca am luat cunostinta de faptul ca, dacã în urma verificãrilor efectuate de organele abilitate datele din prezenta cerere nu corespund cu realitatea, aceasta atrage, în condiţiile legii, restituirea alocaţiei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.

Data Semnatura
............ .................
(numele şi prenumele)


ANEXA 3


Direcţia generalã pentru agricultura
şi industrie alimentara a judeţului ........../municipiului Bucureşti

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a cererilor pentru încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a alocaţiei privind sumele (lei/U.M.) reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor de grâu, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare


Agentul Pre- Nivelul Suma Alocaţia ce va fi
economic Canti- tul maxim maxima primitã de la
Nr. sau Categoria tatea pla- de repre- bugetul Ministerului
crt persoana biologica cumpa- tit reducere zentand Agriculturii şi
fizica rata la a pretu- redu- ----------------
benefi- (kg) cumpa- lui cerea Alimentaţiei
ciara de rare (%) de ------------
alocatie (lei/kg) preţ (lei/ Total -lei-
(lei/U.M.) U.M.) (col. 8 =
col. 3 x
col. 7)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------

1. Agentul TOTAL x
economic din care:
........
sau
persoana
fizica .... - prebaza 37,0 975,0
- baza 37,0 920,0
- certificatã 37,0 875,0

2. ........

3. ........
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL: TOTAL, x x x x
din care:
- prebaza x x x x
- baza x x x x
- certificatã x x x x
--------------------------------------------------------------------------------


Director general, Contabil-şef,
.................... ................ANEXA 4


Direcţia generalã pentru agricultura
şi industrie alimentara a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Se aproba


Ordonator principal de credite


DECONT JUSTIFICATIV

privind încasarea de la bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a alocaţiei reprezentând reduceri la preţurile de cumpãrare ale seminţelor, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 653/1998 , cu modificãrile ulterioare
--------------------------------------------------------------------------------
Alocaţia de primit
Samanta Categoria biologica Cantitatea de la bugetul Ministerului
(kg) Agriculturii şi Alimentaţiei
(lei)
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------

Grâu TOTAL,
din care:
- prebaza
- baza
- certificatã
--------------------------------------------------------------------------------

Director general, Contabil-şef,
................ ................

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016