Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 922 din 21 septembrie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 922 din 21 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 28 septembrie 2011
    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfãşurarea recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor se efectueazã pe întregul teritoriu al României în perioada 20-31 octombrie 2011.
    (2) Informaţiile care se înregistreazã la recensãmânt au drept moment de referinţã ora «0,00» din ziua de 20 octombrie 2011."
    2. La articolul 2, alineatele (6) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Persoanele absente temporar de la domiciliu/reşedinţã sunt înregistrate pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din locuinţã cu capacitate deplinã de exerciţiu, a informaţiilor pertinente oferite de vecini sau de administraţia clãdirii în care locuiesc, precum şi a evidenţelor oficiale existente pe plan local.
    ..................................................................
    (8) Persoanele aflate pe teritoriul României şi care din cauza unor situaţii deosebite nu au fost recenzate au obligaţia sã se prezinte şi sã solicite recenzarea cel târziu pânã la 31 octombrie 2011 comisiei de recensãmânt din localitatea în care se aflã temporar."
    3. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Recenzarea persoanelor din imobilele aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi a altor unitãţi speciale se face de cãtre persoane nominalizate de aceste instituţii, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri şi ale normelor specifice elaborate de acestea şi aprobate de cãtre Comisia centralã pentru recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor.
    (2) Recenzarea persoanelor aflate în unitãţi de turism, cãmine studenţeşti, cãmine de bãtrâni, instituţii de protecţie a copiilor, internate şcolare, unitãţi sanitare, centre de urgenţã, adãposturi de noapte, tabere şcolare se face de cãtre administratorii spaţiilor respective."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Recenzarea cetãţenilor români plecaţi în strãinãtate în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor comerciale sau de altã naturã din strãinãtate se face de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri şi ale normelor speciale elaborate de Ministerul Afacerilor Externe şi aprobate de cãtre Comisia centralã pentru recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor."
    5. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Declaraţiile populaţiei înregistrate la recensãmânt nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele statistice şi nici pentru stabilirea unor drepturi sau obligaţii."
    6. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Personalul de recensãmânt este format din recenzori, recenzori-şefi, responsabili de circumscripţii urbane, recenzori pentru recensãmântul de probã, recenzori pentru ancheta de control, care sunt atraşi pe bazã de convenţii civile încheiate potrivit Codului civil.
    (2) Personalul prevãzut la alin. (1) este recrutat din rândul personalului din primãrii, al personalului didactic, al specialiştilor din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarã, al specialiştilor în economie, informaticã şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii."
    7. La articolul 10, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Persoanele prevãzute la art. 9 alin. (1) primesc pentru activitatea depusã în cadrul recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor o sumã brutã dupã cum urmeazã:
    a) responsabilii de circumscripţii urbane - 50 lei/zi şi lucreazã 21 de zile calendaristice;
    b) recenzorii-şefi - 50 lei/zi şi lucreazã 18 zile calendaristice;
    c) recenzorii - 50 lei/zi şi lucreazã 15 zile calendaristice;
    d) recenzorii care efectueazã recensãmântul de probã - 50 lei/zi şi lucreazã 15 zile calendaristice;
    e) recenzorii care vor efectua ancheta de control - 50 lei/zi şi lucreazã 15 zile calendaristice."
    8. La articolul 10, alineatul (3) se abrogã.
    9. La articolul 10, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Sumele brute stabilite potrivit alin. (2) se acordã într-o singurã tranşã, la terminarea lucrãrilor. Persoanele care realizeazã venituri din sumele prevãzute la alin. (2) datoreazã contribuţii individuale de asigurãri sociale şi asigurãri pentru şomaj, precum şi impozit pe venit, care se reţin şi se vireazã de cãtre plãtitorul de venit, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (5) Plata sumelor prevãzute la alin. (2) se face din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor din România din anul 2011, prin bugetele instituţiilor prefectului."
    10. La articolul 11 alineatul (2), literele b)-e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "b) asigurã spaţiile, inclusiv prin închirierea şi/sau amenajarea acestora, precum şi dotarea cu mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare desfãşurãrii activitãţii comisiilor de recensãmânt şi secretariatelor tehnice, depozitãrii şi pãstrãrii în condiţii corespunzãtoare a materialelor de recensãmânt, precum şi alte mijloace necesare desfãşurãrii în bune condiţii a lucrãrilor de recensãmânt, inclusiv plata utilitãţilor;
    c) asigurã informaţiile necesare împãrţirii localitãţilor în sectoare, secţii şi circumscripţii de recensãmânt, potrivit normelor stabilite de cãtre Comisia centralã pentru recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor;
    d) asigurã, prin personalul de specialitate din primãrii, verificarea şi actualizarea denumirii strãzilor şi numerotarea clãdirilor. Acţiunea în mediul urban se va desfãşura sub coordonarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, în conformitate cu Programul privind desfãşurarea acţiunilor şi lucrãrilor de pregãtire şi efectuare a recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor, aprobat de Comisia centralã pentru recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor. Pânã la data de 31 octombrie 2011, autoritãţile administraţiei publice locale nu mai efectueazã schimbãri de denumiri ale strãzilor sau renumerotãri ale clãdirilor;
    e) asigurã completarea setului de date privind locuinţele asociate numerelor administrative la nivelul fiecãrei localitãţi, potrivit Programului privind desfãşurarea acţiunilor şi lucrãrilor de pregãtire şi efectuare a recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor, aprobat de Comisia centralã pentru recensãmântul populaţiei şi al locuinţelor;".
    11. La articolul 11 alineatul (2), litera f) se abrogã.
    12. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea şi desfãşurarea recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 se asigurã prin bugetele instituţiilor prefectului, Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date."
    13. Articolul 16 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Dupã publicarea rezultatelor finale ale recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor, baza de date pe suport electronic cuprinzând datele cu caracter personal transformate în date anonime este preluatã spre pãstrare, pe bazã de proces-verbal de predare-preluare, de cãtre serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale, respectiv de cãtre Serviciul Arhivelor Naţionale al Municipiului Bucureşti.
    (2) Dupã terminarea prelucrãrii şi validãrii datelor, toate chestionarele care conţin date cu caracter personal sunt predate operatorilor economici specializaţi, în condiţii care sã asigure confidenţialitatea datelor, pentru distrugere."
    14. La articolul 17, alineatul (2) se abrogã.
    15. Dupã articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 18^1. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sã introducã la propunerea ordonatorilor principali de credite modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statisticã pe anul 2011."
    16. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, are urmãtoarele obligaţii:
    a) punerea la dispoziţie a materialului cartografic, în format digital, pentru municipiile şi oraşele din România, necesar împãrţirii teritoriului în sectoare de recensãmânt;
    b) realizarea împãrţirii pe baza produselor cartografice deţinute de Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã şi a datelor privind localitãţile şi populaţia, puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statisticã şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, şi a numãrului de locuinţe de la fiecare clãdire de tip bloc de cãtre administraţia publicã localã, precum şi a informaţiilor furnizate de cãtre autoritãţile publice locale."
    17. La articolul 21 alineatul (1), literele c) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) nerespectarea dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor privind populaţia şi de pãstrare a caracterului confidenţial al datelor personale declarate de cetãţeni;
    d) nerespectarea de observatorii delegaţi de cãtre organizaţiile neguvernamentale şi de personalul prevãzut la art. 9 alin. (1) a caracterului confidenţial al datelor;"
    18. La articolul 21, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 4.500 lei, iar contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei."
    19. Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. II
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea şi desfãşurarea recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 10 decembrie 2009, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

                       PRIM-MINISTRU
                         EMIL BOC

                      Contrasemneazã:
                      --------------
              Secretarul general al Guvernului,
                 Daniela Nicoleta Andreescu

         Preşedintele Institutului Naţional de Statisticã,
                       Vergil Voineagu

            Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
                      Elena Gabriela Udrea

            Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                          Sulfina Barbu

              p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                          Gheorghe Emacu,
                         secretar de stat

                    Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                       tineretului şi sportului,
                         Daniel Petru Funeriu

                         Ministrul sãnãtãţii,
                           Ladislau Ritli

                     Ministrul finanţelor publice,
                         Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 21 septembrie 2011.
    Nr. 922.

    ANEXĂ
    ------
(Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.502/2009)
----------------------------------------------------

                            BUGETUL
          Recensãmântului populaţiei şi al locuinţelor
                                                                                                                             - mii lei -
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ Institutul Naţional │ Ministerul Administraţiei şi Internelor │ TOTAL │
│ │ de Statisticã │ │Recensã- │
│ │ │ │mântul │
│ │ │ │popula- │
│ │ │ │ţiei şi │
│ │ │ │al lo- │
│ │ │ │cuinţe- │
│ │ │ │lor │
├───────────────────────────┼──────────┬──────┬──────┬──────┼────────┬───────┬──────┬────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┤ │
│ NATURA CHELTUIELILOR │ Institu- │ 2011 │ 2012 │ 2013 │Institu-│ 2011 │ 2012 │Direcţia│ 2011 │ 2012 │Agenţia│Ministerul│ │
│ │ tul Na- │ │ │ │ţiile │ │ │pentru │ │ │Naţio- │Admini- │ │
│ │ ţional de│ │ │ │prefec- │ │ │Evidenţa│ │ │nalã de│starţiei │ │
│ │ Statis- │ │ │ │tului │ │ │Persoa- │ │ │Cadas- │şi Inter- │ │
│ │ ticã │ │ │ │TOTAL │ │ │nelor şi│ │ │tru şi │nelor │ │
│ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │Admini- │ │ │Publi- │TOTAL │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │strarea │ │ │citate │GENERAL │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Bazelor │ │ │Imobi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │de Date │ │ │liarã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │ │TOTAL │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2011 │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│I. CHELTUIELI CU PERSONALUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ANGAJAT PE PERIOADĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DETERMINATĂ │ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ │ - │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A. Salarii de bazã şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi salariale, contri-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│buţii personal angajat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suplimentar la Institutul │ 13.591│ 5.455│ 7.464│ 672│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 13.591│
│Naţional de Statisticã şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│direcţiile teritoriale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│statisticã (DTS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│B. Salarii de bazã şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi salariale, contri-│ 6.422│ 700│ 5.722│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 6.422│
│buţii pentru operatori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│calculator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│C. Indemnizaţii delegare │ 306│ 256│ 50│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 306│
│(diurnã) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL I │ 20.319│ 6.411│13.236│ 672│ - │ - │ │ │ │ │ │ - │ 20.319│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│II. BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Tipãrirea instrumenta- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rului de recensãmânt, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestuia în teritoriu, ti- │ 15.151│14.177│ 724│ 250│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 15.151│
│pãrirea şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│materialelor cartografice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi tipãrirea rezultatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Închirieri spaţii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitarea materialelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recensãmânt, pentru in- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structaj, pentru personal │ - │ │ │ │ 13.860│ 5.300│ 8.560│ - │ │ │ │ 13.860│ 13.860│
│angajat suplimentar şi spa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţii introducere date, ame- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│najãri spaţii şi platã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilitãţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. Carburanţi │ 401│ 318│ 83│ │ 450│ 450│ │ - │ │ │ │ 450│ 851│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│4. Cheltuieli poştã, tele- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│foane, transmisii date fax,│ 430│ 320│ 50│ 60│ 410│ 360│ 50 │ 27 │ 17 │ 10 │ │ 437│ 867│
│poştã electronicã etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5. Cheltuieli popularizare │ 4.300│ 4.300│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 4.300│
│recensãmânt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│6. Furnituri de birou │ 270│ 160│ 80│ 30│ 45│ 45│ │ - │ │ │ │ 45│ 315│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│7. Cheltuieli consumabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru prelucrarea datelor,│ 860│ 680│ 120│ 60│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 860│
│inclusiv hârtie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte cheltuieli │ 544│ 144│ 400│ │ 160│ 160│ │ 74│ 49│ 25│ │ 234│ 778│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│9. Deplasãri transport şi │ 642│ 460│ 182│ │ 1.000│ 1.000│ │ - │ │ │ │ 1.000│ 1.642│
│cazare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│10. Aplicaţie informaticã │ 900│ 900│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 900│
│(DTS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│11. Aplicaţie informaticã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│validare centralizatã şi │ 790│ 790│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 790│
│generare publicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│12. Aplicaţie informaticã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generare hyper cuburi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EUROSTAT şi încãrcare bazã │ 684│ │ 684│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 684│
│de date serie recensãminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│13. Întreţinere parc auto │ 291│ 130│ 161│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 291│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│14. Sume pentru plata per- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sonalului de recensãmânt │ - │ │ │ │ 94.685│ 94.685│ │ - │ │ │ │ 94.685│ 94.685│
│prevãzut la art. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│15. Servicii de cartografie│ 1.000│ │ 1.000│ │ - │ │ │ - │ │ │ 11.504│ 11.504│ 12.504│
│spaţialã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│16. Materiale auxiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru recensãmânt (mape │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recenzori, etichete, legi- │ 1.815│ 1.815│ │ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 1.815│
│timaţii şi altele) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│17. Suport tehnic şi men- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tenanţã licenţe, închirieri│ 1.220│ │ 780│ 440│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 1.220│
│licenţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│18. Instruire utilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aplicaţii informatice │ 330│ 260│ 70│ │ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 330│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│19. Asistenţã tehnicã pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│perioada utilizãrii aplica-│ 440│ 180│ 160│ 100│ - │ │ │ - │ │ │ │ - │ 440│
│ţiilor informatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│20. Cheltuieli servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creare suport informaţii │ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ 215│ 215│ 215│
│specifice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│21. Pregãtirea şi instrui- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rea personalului de recen- │ 1.200│ 1.200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sãmânt prevãzut la art. 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alin. (1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│22. Monitorizarea derulãrii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operaţiunilor de colectare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi centralizare pe parcur- │ 1.400│ 1.400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sul înregistrãrii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│23. Verificarea materiale- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lor cartografice în mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rural şi colectarea infor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│maţiilor privind numãrul de│ 1.400│ 1.400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│locuinţe pe fiecare numãr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│administrativ asociat unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│clãdiri de tip bloc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL II │ 34.068│28.634│ 4.494│ 940│ 110.610│102.000│ 8.610│ 101│ 66│ 35│ 11.719│ 122.430│ 156.498│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│III. CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Tehnica de calcul │ 6.760│ 6.760│ │ │ - │ │ │ 3.587│ 3.587│ │ │ 3.587│ 10.347│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Licenţe software │ 340│ 340│ │ │ - │ │ │ 1.113│ 890│ 223│ │ 1.113│ 1.453│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli de capital │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Agenţia Naţionalã de Cadas-│ - │ │ │ │ - │ │ │ - │ │ │ 4.007│ 4.007│ 4.007│
│tru şi Publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Imobiliarã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL III │ 7.100│ 7.100│ │ │ │ │ │ 4.700│ 4.477│ 223│ 4.007│ 8.707│ 15.807│
├───────────────────────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL BUGET (I + II + III) │ 61.487│42.145│17.730│ 1.612│ 110.610│102.000│ 8.610│ 4.801│ 4.543│ 258│ 15.726│ 131.137│ 192.624│
└───────────────────────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┘
                     --------------Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice