Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 916 din 5 septembrie 2012  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 916 din 5 septembrie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
    ART. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
    (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
       Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
                              Marius Lucian Obreja

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2012.
    Nr. 916.


    ANEXĂ

    AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                     aferent activităţii de privatizare şi
                 valorificare a activelor statului pe anul 2012

 ┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
 │ Nr. │ DENUMIRE INDICATOR │ Cod │PREVEDERI│
 │ crt. │ │ │ 2012 │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ I.│VENITURI TOTALE, din care: │ │ 176.250│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1│Venituri din activitatea de valorificare a │ │ 27.011│
 │ │activelor statului, din care: │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1│Încasări din valorificarea activelor bancare; │39.10.05│ 8.724│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.2│Încasări din valorificarea creanţelor comerciale; │39.10.50│ 4.315│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3│Încasări din valorificarea creanţelor preluate de │39.10.06│ 300│
 │ │la Ministerul Finanţelor Publice; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.4│Încasări din valorificarea creanţelor preluate de │20.10.03│ 13.672│
 │ │la CNAS; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2│Venituri din activitatea de privatizare şi │ │ 149.239│
 │ │administrare a participaţiilor statului, din care:│ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.1│Venituri curente, din care: │ │ 4.702│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.1.1│Venituri din dividende; │30.10.08│ 4.700│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.1.2│Dobânzi la disponibilul în conturi; │31.10.03│ 2│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.2│Venituri din capital, din care: │ 39.10 │ 144.537│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.2.1│Venituri din privatizare; │39.10.04│ 43.520│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.2.2│Venituri din operaţiuni de capital; │39.10.04│ 94.017│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 2.2.3│Alte venituri din privatizare; │39.10.04│ 7.000│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ II.│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ │ 176.250│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1│Cheltuieli curente, din care: │ │ 176.250│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1│Cheltuieli de privatizare, administrare şi │ 20 │ 138.750│
 │ │valorificare a activelor statului │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1.1│Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul│20.30.30│ 300│
 │ │de valorificare, privatizare şi postprivatizare │ │ │
 │ │pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, │ │ │
 │ │onorarii executori judecătoreşti, documentaţii │ │ │
 │ │pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte│ │ │
 │ │asemenea cheltuieli; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1.2│Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor │ │ 300│
 │ │pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor │ │ │
 │ │executate silit şi a anunţurilor de privatizare; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1.3│Cheltuieli legate de plata asistenţei juridice │ │ 4.480│
 │ │pentru reprezentare în instanţele de judecată, │ │ │
 │ │plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de │ │ │
 │ │privatizare sau firme de avocatură şi pentru │ │ │
 │ │pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor│ │ │
 │ │comerciale şi valorificarea activelor statului; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1.4│Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi │ │ 1.770│
 │ │lichidarea societăţilor comerciale*) │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.1.5│Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru │ │ 131.900│
 │ │despăgubiri acordate în urma procesului de │ │ │
 │ │privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii │ │ │
 │ │de plată stabilite prin titluri executorii conform│ │ │
 │ │O.G. nr. 22/2002; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.2│Transferuri între unităţi ale administraţiei │ 51 │ 27.527│
 │ │publice │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ │Transferuri curente │ 51.01 │ 27.527│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.2.1│Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului │51.01.23│ 12.825│
 │ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate din│ │ │
 │ │valorificarea creanţelor bugetare; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.2.2│Vărsăminte către bugetele locale şi alte │51.01.27│ 10.000│
 │ │transferuri conform unor prevederi legale; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.2.3│Transferuri către bugetul de stat din dividende şi│51.01.41│ 4.702│
 │ │dobânzi încasate de instituţiile implicate în │ │ │
 │ │procesul de privatizare; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3│Alte transferuri │ 55 │ 9.973│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ │Transferuri interne │ 55,01 │ 9.973│
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3.1│Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de │55.01.19│ 270│
 │ │stat pentru împrumuturile externe (doar pentru │ │ │
 │ │instituţiile implicate în procesul de privatizare)│ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3.2│Vărsăminte la trezoreria statului din │55.01.20│ 1.213│
 │ │valorificarea activelor statului, creanţelor │ │ │
 │ │comerciale şi privatizare; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3.3│Transfer disponibil către OPSPI conform O.U.G. │55.01.18│ 7.990│
 │ │nr. 13/2009; │ │ │
 ├──────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
 │ 1.3.4│Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004; │55.01.18│ 500│
 └──────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

__________
    *) Suma include şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei precum şi contribuţiile aferente.

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice