Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 891 din 1 septembrie 2012  pentru stabilirea masurilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 891 din 1 septembrie 2012 pentru stabilirea masurilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 10 septembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care revin Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului, în cel mult 10 zile de la data începerii perioadei electorale, se constituie Comisia tehnică centrală, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    ART. 2
    (1) Prefecţii şi preşedinţii tribunalelor iau măsurile necesare pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinţi ai birourilor şi oficiilor electorale şi locţiitori ai acestora.
    (2) Cu cel puţin 35 de zile înainte de ziua votării, prefecţii şi preşedinţii tribunalelor întocmesc listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.
    (3) Cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua votării, prefecţii centralizează listele prevăzute la alin. (2) şi le transmit spre avizare Autorităţii Electorale Permanente, în formatul solicitat de aceasta.
    (4) Avizul Autorităţii Electorale Permanente se comunică prefecţilor şi preşedinţilor tribunalelor până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora.
    ART. 3
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor dispune măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
    (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură paza secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscripţie, respectiv la Biroul Electoral Central, precum şi paza pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
    ART. 4
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare, şi copii de pe acestea, în 3 exemplare.
    (2) Materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură de către instituţia prefectului.
    ART. 5
    (1) Institutul Naţional de Statistică asigură numărul de statisticieni, informaticieni şi personal tehnic auxiliar necesar Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie şi oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi dotarea cu echipamente şi tehnică de calcul, în vederea monitorizării şi desfăşurării operaţiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor.
    (2) Institutul Naţional de Statistică va organiza instruirea conducerilor direcţiilor regionale şi judeţene de statistică privind participarea specialiştilor statisticieni, informaticieni şi a personalului auxiliar la efectuarea operaţiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.
    ART. 6
    (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Sănătăţii dispun măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale spaţii corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
    (2) Spaţiile puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.
    ART. 7
    Ministerul Sănătăţii ia măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.
    ART. 8
    (1) Ministerul Afacerilor Externe face propuneri Autorităţii Electorale Permanente pentru acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor străini din massmedia.
    (2) Ministerul Afacerilor Externe ia măsurile necesare pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru funcţionarea biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
    ART. 9
    (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene şi Comisia tehnică a municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută în anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
    (2) La şedinţele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
    (3) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din circumscripţia electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, format din specialişti din cadrul instituţiei prefectului, precum şi din specialişti desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru pot face parte şi 2-3 specialişti din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Membrii grupului tehnic de lucru sunt asimilaţi personalului tehnic auxiliar de pe lângă birourile electorale de circumscripţie.
    (4) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii acestuia sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu, fără a le fi afectate salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite de la unităţile din care aceştia provin.
    (5) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului.
    ART. 10
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefecţilor şi subprefecţilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
    (2) Prefecţii, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi a secretarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
    (3) Prefecţii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării, în funcţie de asigurarea condiţiilor de păstrare în siguranţă a acestora, cu respectarea Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, precum şi în cazurile în care această funcţie este vacantă, subprefectul asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
    (5) În perioada desfăşurării procesului electoral, Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, acordă sprijin de specialitate prefecţilor şi primarilor, în vederea realizării la termen şi în condiţii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
    ART. 11
    (1) Secretariatul General al Guvernului, respectiv Ministerul Afacerilor Externe asigură sedii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii Biroului Electoral Central, respectiv a biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
    (2) Dotarea tehnică şi materială a Biroului Electoral Central se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar dotarea tehnică şi materială a biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.
    (3) Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, asigură personalul aferent aparatului tehnic auxiliar necesar funcţionării Biroului Electoral Central. Aparatul tehnic auxiliar necesar funcţionării biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se asigură de Ministerul Afacerilor Externe, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură, în condiţiile Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile şi echipamentele de comunicaţii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii de comunicaţii, pentru crearea de aplicaţii specifice şi funcţionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie, oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
    (5) Prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii asigură condiţiile corespunzătoare pentru funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie.
    ART. 12
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină instruirea prefecţilor, primarilor, membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral.
    (2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură realizarea unor publicaţii, materiale, broşuri şi acţiuni de informare a participanţilor la procesul electoral.
    (3) Publicaţiile cuprind variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2012, în scopul asigurării instruirii şi îndrumării eficiente a membrilor birourilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral.
    (4) Producţiile audiovideo de informare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral sunt realizate de Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Societăţii Române de Televiziune şi al Societăţii Române de Radiodifuziune.
    (5) Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte organizaţiile neguvernamentale care îndeplinesc condiţiile legale pentru desemnarea de observatori interni la alegeri, acreditează reprezentanţii presei scrise, ai radioului şi televiziunilor din România, precum şi observatorii străini şi delegaţii străini din mass-media, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe.
    ART. 13
    (1) Comisiile tehnice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
    (2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
    ART. 14
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


             PRIM-MINISTRU
          VICTOR-VIOREL PONTA

                   Contrasemnează:
                  ──────────────────
               Ministrul administraţiei
                    şi internelor,
                     Mircea Duşa

        Ministrul delegat pentru administraţie,
                    Radu Stroe

     p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Dan Vlaicu,
                  vicepreşedinte

        Secretarul general al Guvernului,
                  Ion Moraru

       p. Ministrul afacerilor externe,
          Luminiţa Teodora Odobescu,
               secretar de stat

               Viceprim-ministru,
           ministrul finanţelor publice,
               Florin Georgescu


    Bucureşti, 1 septembrie 2012.
    Nr. 891.


    ANEXA 1

                    Componenţa Comisiei tehnice centrale

    Preşedinte:
    Ministrul administraţiei şi internelor
    Membri:
    - Ministrul delegat pentru administraţie - coordonator
    - Secretarul de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - Secretarul de stat pentru comunităţile locale din Ministerul Administraţiei şi Internelor
    - Secretarul de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică din Ministerul Administraţiei şi Internelor
    a) Reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai:
    - Secretariatului General al Guvernului
    - Ministerului Finanţelor Publice
    - Ministerului Afacerilor Externe
    - Ministerului Justiţiei
    - Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    - Ministerului Sănătăţii
    - Autorităţii Electorale Permanente
    - Institutului Naţional de Statistică
    - Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    - Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    b) Reprezentanţi ai:
    - Agenţiei Naţionale de Presă "Agerpres"
    - Societăţii Comerciale Electrica - S.A.
    - Societăţii Române de Televiziune
    - Societăţii Române de Radiodifuziune
    - Departamentului pentru Relaţii Interetnice

    NOTE:
    - Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    - Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii/societăţi menţionate.


    ANEXA 2

            Componenţa comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti

    - Prefectul
    - Subprefectul
    - Secretarul judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti
    - Directorul direcţiei regionale/judeţene de statistică
    - Directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
    - Inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti
    - Şeful structurii judeţene de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti
    - Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor
    - Inspectorul-şef al inspectoratului de jandarmi judeţean, respectiv directorul general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti
    - Inspectorul general al inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti
    - Directorul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
    - Reprezentantul teritorial al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
    - Reprezentantul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente*)
_________
    *) În funcţie de personalul disponibil.

    - Reprezentantul teritorial al Societăţii Comerciale Electrica - S.A.
    - Corespondentul teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă "Agerpres"

    NOTE:
    - Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judeţene sunt asigurate de personalul din cadrul instituţiei prefectului.
    - Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin.
                      ________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice