Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 889 din 1 septembrie 2012  privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 889 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 10 septembrie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia Românie, republicată, al art. 67, al art. 68 alin. (2) şi al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (5) şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 30 alin. (2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 se suplimentează bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează instituţiilor prefectului sumele necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
    ART. 2
    (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii necesare Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind instruirea şi informarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi a celorlalţi participanţi la procesul electoral, precum şi a altor activităţi specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă, se asigură din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activităţile specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor, în domeniul ordinii şi siguranţei publice pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare din anul 2012, se asigură din bugetul Ministerul Administraţiei şi Internelor, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare votării la aceste secţii de votare se suportă din bugetul Ministerul Afacerilor Externe, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind dotarea şi funcţionarea biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    ART. 3
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, asigură achiziţionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile parlamentare din anul 2012.
    (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează instituţiilor prefectului cantităţile de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot.
    (3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale de unde a fost ridicată, în termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.
    (4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preţ de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.
    (5) Instituţiile prefectului asigură imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securităţii acestor documente. Buletinele de vot pentru colegiile electorale din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti.
    ART. 4
    Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea şi tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi consumabile, precum şi instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în staţiile de prelucrare organizate la nivelul birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    ART. 5
    (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de achiziţionarea aplicaţiilor şi/sau serviciilor informatice pentru centralizarea şi stabilirea rezultatului alegerilor se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (2) Sumele necesare pentru realizarea producţiilor audiovideo de informare a cetăţenilor cu privire la procesul electoral se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea şi tipărirea de broşuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile parlamentare, traducerea acestora în engleză, franceză şi maghiară, precum şi editarea şi tipărirea altor materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    (4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor interni şi externi ai mass-mediei se suportă din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2).
    ART. 6
    Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice şi a conexiunilor locale de comunicaţii de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripţie şi oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, suplimentat potrivit art. 1 alin. (2), care va cuprinde şi cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale de circumscripţie pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea, respectiv între oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti, în zonele în care autorităţile locale nu pot asigura mijloace de comunicaţii din surse proprii.
    ART. 7
    (1) Instituţiile prefectului asigură confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare. Confecţionarea ştampilei biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare din străinătate se asigură de Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti.
    (2) Instituţiile prefectului, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, după caz, asigură achiziţionarea tuşului, tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării.
    ART. 8
    (1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 se realizează de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparenţă.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente, 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai Clubului Român de Presă.
    (3) Componenţa nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către preşedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, Autoritatea Electorală Permanentă, organizaţiile neguvernamentale şi Clubul Român de Presă.
    (4) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desemnează preşedintele dintre membrii nominalizaţi potrivit alin. (3).
    ART. 9
    Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secţiilor de votare nu se pot recupera, se vor asigura unele noi de către instituţiile prefectului, în limita sumelor repartizate potrivit prevederilor art. 1 alin. (3).
    ART. 10
    (1) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, instituţiile şi autorităţile publice la care sunt angajaţi membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
    (2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea Biroului Electoral Central vor primi o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (4) Membrii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii şi personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea acestor birouri sau oficii electorale primesc o indemnizaţie de 65 lei pe zi de activitate.
    (5) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare beneficiază de o indemnizaţie de 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.
    (6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care este în misiune de pază la acest birou li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări, care se suportă din bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (7) Membrilor birourilor electorale de circumscripţie sau ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi statisticienilor, informaticienilor şi personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operaţiunilor legate de desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri sau oficii li se asigură în fiecare zi de activitate 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.
    (8) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea, gustări.
    (9) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de preşedinţii birourilor electorale sau ai oficiilor electorale.
    (10) Veniturile din indemnizaţiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.
    (11) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
    (12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) şi (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităţi din ţară beneficiază de indemnizaţia de delegare, precum şi de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituţiile publice.
    (13) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (4), (5) şi (12) şi a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) şi (8) se asigură din sumele repartizate instituţiilor prefectului potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), iar pentru secţiile de votare din străinătate, plata indemnizaţiilor şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe.
    ART. 11
    (1) Cheltuielile pentru dotarea cu echipamente şi tehnica de calcul necesare selectării şi prelucrării datelor privind cetăţenii cu drept de vot, tipăririi listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente se fac de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din sumele repartizate potrivit art. 1 alin. (2).
    (2) Cheltuielile pentru materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură de instituţiile prefectului, din sumele repartizate potrivit art. 1 alin. (3).
    ART. 12
    (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului şi distribuirii materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral se fac de instituţiile prefectului, din sumele repartizate potrivit art. 1 alin. (3).
    (2) În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare determinate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor, consumul lunar de carburanţi şi cheltuielile privind convorbirile telefonice, corespunzătoare lunilor septembrie-noiembrie 2012, se suplimentează cu 50% faţă de normativele în vigoare, pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice implicate în organizarea alegerilor.
    ART. 13
    (1) Confecţionarea ştampilelor cu menţiunea "Votat" şi a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărţile de identitate ale cetăţenilor este asigurată de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor repartizează ştampilele cu menţiunea "Votat" şi timbrele autocolante către instituţiile prefectului, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, în vederea distribuirii acestora către birourile electorale ale secţiilor de votare.
    ART. 14
    Sumele alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru desfăşurarea procesului electoral, se virează cu această destinaţie în bugetul fiecărei instituţii a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective se efectuează cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 15
    (1) Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012 se realizează conform din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Valoarea achiziţiilor de bunuri şi servicii prevăzute la alin. (1) nu este inclusă în valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate în anul 2012, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice, potrivit prevederilor art. 66^1 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 16
    (1) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate prin prezenta hotărâre.
    (2) Sumele puse la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, şi rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012.
    (3) Cheltuielile cu bunuri şi servicii aferente organizării şi desfăşurării alegerilor, facturate după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, se plătesc din prevederile bugetare ale anului 2013.
    ART. 17
    În termen de cel mult 10 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (2), autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale şi de capital, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 65 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 18
    Ministerul Finanţelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2012 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică.


           PRIM-MINISTRU
        VICTOR-VIOREL PONTA

                   Contrasemnează:
                  ──────────────────
                Ministrul administraţiei
                   şi internelor,
                    Mircea Duşa

        Ministrul delegat pentru administraţie,
                    Radu Stroe

     p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                   Dan Vlaicu,
                 vicepreşedinte

         Secretarul general al Guvernului,
                   Ion Moraru

      p. Ministrul afacerilor externe,
          Luminiţa Teodora Odobescu,
               secretar de stat

               Viceprim-ministru,
          ministrul finanţelor publice,
               Florin Georgescu


    Bucureşti, 1 septembrie 2012.
    Nr. 889.

    ANEXĂ                                                                      - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┬───────┐
│ │ │ Cheltuieli │ │
│ │ ├────────┬──────┬──────┤ TOTAL │
│ INSTITUŢIA │Capitol│Personal│Bunuri│Active│ │
│ │ │ │ şi │nefi- │ │
│ │ │ │servi-│nanci-│ │
│ │ │ │ cii │are │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│1.Ministerul Administraţiei şi Internelor│ │ 84.574│84.879│ 6.557│176.010│
├─────────────┬───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1) Instituţiile prefectului│ │ │ │ │ │
│ │ şi aparat central │ 51.01 │ 83.070│43.200│ 1.680│127.950│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2) Biroul Electoral Central│ 51.01 │ 1.100│ 1.500│ 500│ 3.100│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │TOTAL CAP. 51.01 │ 51.01 │ 84.170│44.700│ 2.180│131.050│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │1) Inspectoratul General al│ │ │ │ │ │
│ │Poliţiei Române │ 61.01 │ 290│22.976│ 2.830│ 26.096│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │2) Inspectoratul General al│ │ │ │ │ │
│ │Jandarmeriei Române │ 61.01 │ 42│10.920│ 60│ 11.022│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │3) Direcţia pentru Evidenţa│ │ │ │ │ │
│ │Persoanelor şi Administra- │ │ │ │ │ │
│ │rea Bazelor de Date │ 61.01 │ │ 140│ 545│ 685│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │4) Direcţia Generală │ │ │ │ │ │
│ │Logistică │ 61.01 │ │ 272│ │ 272│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │5) Inspectoratul General │ │ │ │ │ │
│ │pentru Situaţii de Urgenţă │ 61.01 │ 48│ 4.694│ │ 4.742│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │6) Inspectoratul General al│ │ │ │ │ │
│ │Poliţiei de Frontieră │ 61.01 │ 24│ 819│ │ 843│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │7) Aparat central │ 61.01 │ │ 358│ 942│ 1.300│
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │TOTAL CAP. 61.01 │ 61.01 │ 404│40.179│ 4.377│ 44.960│
├─────────────┼───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┴───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│2. Secretariatul General al Guvernului │ 51.01 │ 30│ 3.810│ 710│ 4.550│
├─────────────┬───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │- Institutul Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │Statistică │ 51.01 │ 30│ 3.810│ 710│ 4.550│
├─────────────┴───────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│3. Autoritatea Electorală Permanentă │ 51.01 │ 40│ 1.564│ 9.598│ 11.202│
├─────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│4. Ministerul Afacerilor Externe │ 51.01 │ 1.000│ 4.000│ 250│ 5.250│
├─────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│5. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale │ 61.01 │ │ 1.952│ 36│ 1.988│
├─────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼───────┤
│ TOTAL GENERAL │ │ 85.644│96.205│17.151│199.000│
└─────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┘

                    __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice