Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 859 din 6 noiembrie 2013  privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 859 din 6 noiembrie 2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 noiembrie 2013

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole, definit în continuare Regulament.
    ART. 2
    (1) În vederea achiziţionării de tancuri noi de răcire a laptelui se acordă ajutoare de minimis producătorilor agricoli, crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi în acest scop într-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună.
    (2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) reprezintă achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună.
    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) producători agricoli - crescători de animale care deţin până la 5 capete vaci de lapte şi sunt organizaţi într-o formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, denumită în continuare beneficiară;
    b) ajutoare de minimis - ajutoare acordate producătorilor agricoli în conformitate cu art. 3 din Regulament;
    c) autoritatea competentă - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis.
    ART. 4
    Schema de ajutor de minimis reglementată prin prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror sumă se stabileşte pe baza preţului sau a cantităţii produselor introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor pentru activităţile legate de export, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea de produse naţionale în defavoarea celor importate;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate, aşa cum sunt definite la pct. 2 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

    CAP. II
    Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 5
    Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 lit. a), în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui, pentru asigurarea livrării laptelui materie primă spre procesare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) fac parte dintr-o singură formă asociativă constituită în cadrul unităţii administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire a laptelui;
    b) vacile de lapte ale membrilor din forma asociativă prevăzută la lit. a) sunt înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor;
    c) forma asociativă prevăzută la lit. a) nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea laptelui.
    ART. 6
    Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulament.
    ART. 7
    (1) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, aşa cum sunt definiţi la art. 3 lit. a), este de maximum 5.000 euro pentru fiecare formă asociativă care a solicitat acest ajutor şi cuprinde costurile aferente achiziţionării, instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui cu o capacitate de maximum 1.000 litri/unitate administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, instruirii necesare pentru utilizarea acestuia/acestora, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare.
    (2) În cazul beneficiarilor care achiziţionează tancuri de răcire a laptelui cu o capacitate mai mică de 1.000 litri, cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis, se corelează proporţional cu capacitatea tancului de răcire.
    (3) Ajutorul de minimis menţionat la alin. (1) nu poate depăşi plafonul maxim prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulament.
    ART. 8
    Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor într-o singură tranşă.
    ART. 9
    (1) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să menţină numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar şi să asigure încheierea de contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.
    (2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarii schemei de minimis vor fi obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 10
    (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre se asigură din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".
    (2) Angajarea resurselor financiare necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2014.

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 11
    (1) Pentru obţinerea avizului prealabil în vederea achiziţionării tancurilor de răcire a laptelui, formele asociative prevăzute la art. 5 lit. a) depun cereri iniţiale la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 noiembrie-30 decembrie 2013, însoţite de următoarele documente:
    a) copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui pentru membrii săi;
    b) centralizator cu membrii formei asociative, aşa cum sunt definiţi la art. 3 lit. a), care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total de vaci de lapte;
    c) copia BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative;
    d) hotărârea adunării generale a asociaţiei prin care se aprobă achiziţionarea tancului/tancurilor de răcire a laptelui şi prin care membrii se angajează că pe o perioadă de 2 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, menţin numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării ajutorului şi nu schimbă destinaţia utilizării tancului/tancurilor de răcire.
    (2) După obţinerea avizului favorabil, formele asociative prevăzute la art. 5 lit. a) depun la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în perioada 20 ianuarie-20 martie 2014, următoarele documente:
    a) document care atestă înscrierea vacilor de lapte ale membrilor formei asociative în Registrul naţional al exploataţiilor, eliberat în funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA;
    b) documente emise de primărie din care reiese punerea la dispoziţie de către aceasta a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia/acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate facilităţile puse la dispoziţia asociaţiei de către primărie sunt valabile pentru toată perioada funcţionării investiţiei realizate;
    c) factura proforma, care cuprinde costurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), din care să reiasă valoarea de achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, la nivelul preţului de piaţă;
    d) document al formei asociative referitor la identificarea codului bancar al acesteia.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
    ART. 12
    (1) Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele prevăzute la art. 11 şi întocmesc Registrul special de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se transmite la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 21 aprilie 2014, împreună cu documentele emise de primărie, din care reiese punerea la dispoziţie de către aceasta, în condiţiile legii, a suprafeţei aferente instalării tancului/tancurilor de răcire a laptelui, precum şi a utilităţilor specifice necesare funcţionării acestuia/acestora.
    (2) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică datele înregistrate în Registrul special de evidenţă a solicitanţilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, comunicat de primării, şi întocmesc Lista solicitanţilor eligibili, aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar pentru fiecare solicitant în parte şi întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care o transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (3) În baza situaţiilor centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, transmise de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a sumelor autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis.
    ART. 13
    În baza situaţiilor centralizatoare cu sumele autorizate pentru plata ajutoarelor de minimis, transmise de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare.
    ART. 14
    După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul de subvenţii al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele autorizate în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 15
    Beneficiarii schemei vor depune autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a tancului/tancurilor de răcire a laptelui la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a căror rază sunt înregistrate sediile sociale ale acestora, în termen de 60 de zile calendaristice de la data achiziţionării tancului/tancurilor de răcire a laptelui.
    ART. 16
    (1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, care se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare acordării sprijinului financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    (4) Beneficiarul va anunţa orice modificare a oricărei condiţii care a stat la baza acordării ajutorului de minimis la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare.
    ART. 17
    (1) Evidenţa sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură publică pe site Lista solicitanţilor eligibili şi sumele acordate acestora în cadrul schemei de ajutor de minimis.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri nu pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, şi Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul în care acest cumul de ajutoare depăşeşte suma maximă de 7.500 euro/beneficiar/3 ani, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se asigură că sumele totale care se acordă beneficiarilor se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 7.500 euro/beneficiar/3 ani.
    ART. 19
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari şi solicitanţi a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la solicitanţii sprijinului financiar, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către solicitanţii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.


                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

               Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
                           şi administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                 George Ciamba,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
    Nr. 859.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice