Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 857 din 24 august 2011  privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 1 septembrie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienã şi sãnãtate publicã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În înţelesul prezentei hotãrâri, expresiile şi termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) norme din domeniul sãnãtãţii publice - set de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sãnãtãţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sãnãtãţii, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) unitãţi - instituţii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societãţi cooperative, organizaţii neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi organizate potrivit legii;
    c) unitãţi sanitare - spitalele şi celelalte unitãţi sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cabinetele medicale şi de medicinã dentarã, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare şi subordonare, din sectorul public şi privat;
    d) activitate de control în sãnãtatea publicã - acţiunea de verificare a respectãrii reglementãrilor cuprinse în normele prevãzute la lit. a), realizatã potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    În sensul prezentei hotãrâri, abrevierile utilizate au urmãtorul înţeles:
    a) UPU - unitate de primiri urgenţe;
    b) CPU - compartiment de primiri urgenţe;
    c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţã, Reanimare şi Descarcerare;
    d) CNAS - Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate;
    e) HACCP - Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor.

    CAP. II
    Contravenţii la normele generale de igienã privind funcţionarea unitãţilor cu risc pentru sãnãtatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor

    ART. 3
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) absenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru obiectivele ce desfãşoarã activitãţi cu risc pentru starea de sãnãtate a populaţiei, supuse procedurii de autorizare sanitarã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) funcţionarea obiectivelor dupã emiterea, în condiţiile legii, a deciziei de suspendare a activitãţii sau, dupã caz, de retragere a autorizaţiei sanitare de funcţionare;
    c) neremedierea deficienţelor constatate cu ocazia efectuãrii controlului în domeniul sãnãtãţii publice şi care pot aduce atingere sãnãtãţii publice;
    d) nesolicitarea avizului, absenţa notificãrii şi nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
    e) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizaţia sanitarã de funcţionare;
    f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformitãţilor asumate în planul de conformare, aprobat de cãtre autoritatea teritorialã de sãnãtate publicã;
    g) lipsa documentelor de reglementare sanitarã, precum certificatul constatator, autorizaţiile sanitare de funcţionare şi alte asemenea documente prevãzute de legislaţia în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor care desfãşoarã activitãţi cu risc pentru starea de sãnãtate a populaţiei, conform legislaţiei în vigoare;
    h) neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevãzute de normele legislaţiei sanitare, conform declaraţiei pe propria rãspundere, asumatã de cãtre operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a cãror activitate se desfãşoarã în baza declaraţiei pe propria rãspundere.
    (2) Contravenţiile prevãzute la lit. c), f) şi h) se sancţioneazã şi cu sancţiunea complementarã constând în anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare.
    ART. 4
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 25.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea cerinţelor generale şi specifice prevãzute de normele legale în vigoare privind conformitatea produselor, în vederea asigurãrii protecţiei sãnãtãţii publice;
    b) neîndeplinirea mãsurilor, a recomandãrilor şi a termenelor stabilite de cãtre persoanele împuternicite din cadrul autoritãţii de sãnãtate publicã teritoriale;
    c) neanunţarea autoritãţii de sãnãtate publicã teritorialã cu privire la orice modificare intervenitã în obiectul de activitate sau în structura spaţial funcţionalã a compartimentelor şi serviciilor din unitãţile sanitare faţã de condiţiile de la data eliberãrii autorizaţiei sanitare;
    d) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind avizarea publicitãţii produselor, precum şi a campaniilor de informare, educare şi comunicare cu privire la teme care privesc sãnãtatea publicã.
    ART. 5
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea şi/sau menţinerea în unitãţile care desfãşoarã activitate de producţie şi de comercializare a produselor alimentare, de alimentaţie publicã şi colectivã, servicii şi producţie de apã potabilã, precum şi servicii de întreţinere corporalã a personalului fãrã certificatul de instruire profesionalã privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienã, conform reglementãrilor legale în vigoare.

    CAP. III
    Contravenţii la normele de igienã referitoare la mediul de viaţã şi de muncã

    ART. 6
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neaplicarea de cãtre persoanele juridice a normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementeazã gestionarea apelor uzate şi a deşeurilor;
    b) producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depãşesc limitele maxime stabilite de normele de igienã în vigoare şi care pot crea riscuri pentru sãnãtatea comunitarã ori nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sãnãtatea populaţiei;
    c) nerespectarea de cãtre persoanele fizice şi juridice a normelor de igienã în vigoare care reglementeazã zonele de locuit sau nerespectarea condiţiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, dacã activitatea unitãţilor creeazã riscuri pentru sãnãtatea publicã;
    d) nerespectarea distanţelor minime de protecţie sanitarã stabilite prin normele de igienã în vigoare referitoare la zonele de locuit;
    e) nerespectarea normelor de igienã impuse de reglementãrile legale în vigoare privind zonele de protecţie sanitarã definite conform normelor legislaţiei sanitare;
    f) neasigurarea şi/sau neaplicarea mãsurilor şi mijloacelor necesare pentru limitarea nocivitãţilor în zonele de locuit la valorile stabilite în normele în vigoare.

    CAP. IV
    Contravenţii la normele de igienã referitoare la aprovizionarea cu apã a populaţiei

    ART. 7
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 4.000 lei la 10.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) neîntocmirea de cãtre producãtorii şi distribuitorii de apã din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcţionare şi întreţinere a instalaţiilor centrale de aprovizionare cu apã pentru consum uman, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;
    b) neasigurarea menţinerii stãrii de curãţenie pe întreg teritoriul uzinelor/staţiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clãdirile cu diferite instalaţii, cât şi pe terenul din zona de protecţie sanitarã;
    c) neremedierea deficienţelor tehnice şi neîntreţinerea salubritãţii rezervoarelor de înmagazinare, a hidranţilor, staţiilor de pompare, clorinare şi a reţelelor de distribuţie din unitãţile de producere sau de distribuţie a apei pentru consum uman, inclusiv din interioarele clãdirilor de interes public;
    d) neanunţarea autoritãţii de sãnãtate publicã teritoriale despre producerea de avarii în cadrul uzinelor sau staţiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre intervenţiile la nivelul reţelelor de distribuţie a apei, oprirea sau intermitenţa distribuţiei apei în reţea, precum şi neinformarea populaţiei despre programul de furnizare a apei;
    e) neefectuarea de cãtre producãtorii/distribuitorii de apã potabilã a monitorizãrii de control sau efectuarea monitorizãrii de control de cãtre laboratoare neînregistrate la Ministerul Sãnãtãţii pentru controlul oficial al calitãţii apei potabile;
    f) neasigurarea finanţãrii monitorizãrii de audit al calitãţii apei potabile de cãtre producãtorii/distribuitorii de apã potabilã;
    g) neasigurarea conformãrii la parametrii de calitate a apei potabile;
    h) nesolicitarea de cãtre producãtorii/distribuitorii de apã a acordãrii derogãrii prevãzute de legislaţia în vigoare în cazul în care furnizeazã o apã a cãrei calitate nu este conformã în cazul unuia sau mai multor parametri chimici;
    i) neasigurarea populaţiei cu apã corespunzãtoare din punctul de vedere al condiţiilor de calitate prevãzute în legislaţia specificã în vigoare la locul de muncã de cãtre angajator, în colectivitãţi temporare de cãtre organizator sau în caz de calamitãţi naturale, dezastre şi accidente de cãtre autoritãţile publice locale în colaborare cu operatorii de apã;
    j) darea în consum public ca apã pentru consum uman a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevãzute în reglementãrile legale în vigoare;
    k) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legãturi ale reţelelor de apã pentru consum uman cu oricare alte reţele de apã nepotabilã;
    l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafaţã pentru apa furnizatã pentru consum uman;
    m) nerespectarea mãsurilor impuse prin prevederile legale în vigoare privind protejarea surselor de apã folosite la producerea apei pentru consum uman, uzinelor de apã, rezervoarelor de înmagazinare, staţiilor de pompare, dezinfecţie şi a reţelelor de distribuţie;
    n) absenţa dezinfectantului la intrarea în reţeaua de distribuţie sau la capetele de reţea ale sistemelor publice de alimentare cu apã în cazul în care apa folositã ca sursã este o apã de suprafaţã sau o apã de profunzime care necesitã dezinfecţie;
    o) nemarcarea vizibilã a surselor şi a reţelelor de apã care nu corespund condiţiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unitãţilor de orice fel şi a locurilor publice;
    p) neefectuarea monitorizãrii surselor care asigurã apã potabilã în mediul rural exploatate în sistem local prin prelevare de probe de apã şi analize de laborator la intervalul decis de cãtre autoritatea de sãnãtate publicã judeţeanã.
    ART. 8
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea de cãtre persoanele juridice care produc sau distribuie apã pentru consum uman a calitãţii şi cantitãţii apei potabile corespunzãtoare cerinţelor, stabilite potrivit reglementãrilor legale în vigoare, precum şi a transportului şi distribuirii acesteia în condiţii corespunzãtoare;
    b) neasigurarea de cãtre persoanele juridice care produc şi/sau distribuie apã pentru consum uman a rezervei de apã pentru populaţie care sã acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;
    c) neasigurarea de cãtre proprietarii clãdirilor sau de cãtre persoanele fizice şi juridice care administreazã unitãţile de folosinţã publicã a întreţinerii instalaţiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât sã nu se modifice calitatea acesteia şi sã nu fie afectatã starea de sãnãtate a consumatorilor;
    d) neasigurarea de cãtre producãtor ori distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei pânã la ultimul nivel al clãdirilor sau construcţiilor ori neasigurarea de cãtre proprietarii acestora a instalaţiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman pânã la ultimul nivel, precum şi menţinerea în stare de nefuncţionare a acestor instalaţii;
    e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare, precum pieţe, târguri, parcuri, trasee turistice, strãzi cu mare circulaţie, gãri, autogãri, stadioane şi alte asemenea locuri, sau în incinta marilor obiective socioculturale de cãtre organizatori sau de cãtre persoanele juridice titulare a surselor de apã pentru consum uman corespunzãtoare calitativ, în conformitate cu normele şi reglementãrile legale în vigoare.
    ART. 9
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 7.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoane juridice:
    a) neasigurarea dezinfecţiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apã pentru consum uman, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) neefectuarea dezinfectãrii corespunzãtoare a apei pentru primele cantitãţi de apã distribuite dupã o întrerupere în distribuţie sau în una dintre urmãtoarele situaţii:
    (i) înainte de darea în exploatare a instalaţiilor noi ori dupã modificãri ale procesului tehnologic sau dupã remedieri, revizii ori recondiţionãri;
    (ii) când nu existã garanţia securitãţii reţelei de distribuţie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din reţea;
    (iii) în situaţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecţioase;
    c) neasigurarea de cãtre producãtorii şi distribuitorii de apã pentru consum uman a unei rezerve de produse biocide şi de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcţionare a unitãţii;
    d) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare de cãtre producãtorii şi/sau distribuitorii de apã pentru consum uman privind utilizarea materialelor de construcţie, a tehnologiilor de tratare, a reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi a dispozitivelor ori a aparatelor de mãsurare.
    ART. 10
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) producerea şi îmbutelierea apei de bãut necorespunzãtoare condiţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum şi neefectuarea controlului calitãţii apei de cãtre producãtorii de apã de bãut îmbuteliatã;
    b) îmbutelierea de cãtre producãtori în condiţii neigienice a apei pentru consum uman, precum şi îmbutelierea apelor de consum uman în ambalaje de unicã folosinţã în absenţa declaraţiei de conformitate şi a rapoartelor de încercãri;
    c) utilizarea pentru îmbutelierea apei pentru consum uman a recipientelor din material reciclat obţinut în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat, conform normelor în vigoare;
    d) neutilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale conform reglementãrilor legale în vigoare;
    e) comercializarea fãrã notificare de ape potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;
    f) nerespectarea condiţiilor de etichetare pentru apele potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;
    g) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor de construcţie, a reactivilor şi a substanţelor folosite în instalaţiile de îmbuteliere a apei pentru consum uman.
    ART. 11
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de cãtre persoanele juridice a reglementãrilor legale privind amplasarea şi construirea fântânilor publice.

    CAP. V
    Contravenţii la normele de igienã privind colectarea şi îndepãrtarea reziduurilor

    ART. 12
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neîntreţinerea în permanentã stare de funcţionare şi de curãţenie a instalaţiilor sanitare interioare din unitãţi, mijloace de transport şi locuinţe de cãtre operatorii economici, asociaţiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice;
    b) neremedierea operativã de cãtre proprietarii imobilelor a avariilor instalaţiilor de apã şi canal din incinta acestora şi/sau neevacuarea apelor care se acumuleazã în subsolurile imobilelor;
    c) depozitarea direct pe sol a dejecţiilor animaliere de cãtre operatorii economici, asociaţiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice.
    ART. 13
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) amplasarea de cãtre asociaţiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodãriilor individuale, proprietarul sau administratorul unitãţilor de orice fel a closetelor la o distanţã mai micã faţã de fântânile publice ori individuale decât cea prevãzutã prin normele de igienã în vigoare;
    b) neîntreţinerea şi nedezinfectarea de cãtre asociaţiile de locatari/proprietari, de locatarii gospodãriilor individuale, proprietarul sau administratorul unitãţilor de orice fel a closetelor amplasate în apropierea fântânilor publice ori individuale;
    c) neevacuarea periodicã şi ori de câte ori este necesar a conţinutului instalaţiilor mici de colectare a apelor uzate, administrate de persoane fizice sau juridice;
    d) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere;
    e) neîntreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid-menajere în stare permanentã de funcţionare prin reparare, spãlare şi dezinfecţie;
    f) neracordarea instalaţiei de canalizare interioarã a locuinţelor de cãtre proprietarii acestora la reţeaua publicã de canalizare, acolo unde existã reţea, sau neasigurarea colectãrii apelor uzate fecaloid-menajere în instalaţii proprii;
    g) nerespectarea de cãtre serviciile de salubritate a normelor de igienã privind întreţinerea curãţeniei strãzilor, parcurilor, pieţelor şi a altor locuri publice şi/sau neridicarea cu regularitate a deşeurilor menajere şi stradale;
    h) neasigurarea de cãtre organizatori a dotãrii şi amplasãrii de WC-uri mobile în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive şi serbãri câmpeneşti, expoziţii, târguri, oboare şi altele, care sã fie plasate în apropierea locului de desfãşurare a activitãţii, uşor de transportat la locul de golire, uşor de curãţat şi de dezinfectat.
    ART. 14
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole, în situaţia în care pe aceste terenuri se cultivã fructe sau legume care se consumã în stare crudã;
    b) îndepãrtarea materialului rezultat în urma vidanjãrii, deşeurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradã, a cadavrelor de animale şi a deşeurilor toxice şi periculoase pe alte locuri decât cele stabilite de legislaţia în vigoare şi prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;
    c) nerespectarea normelor în vigoare privind colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate provenite din unitãţile sanitare, precum şi de la orice unitãţi care prin specificul lor contamineazã aceste ape;
    d) neîntreţinerea canalelor deschise în stare permanentã de funcţionare prin curãţarea şi repararea defecţiunilor;
    e) desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir uman, cu strãmutarea tuturor osemintelor, înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare;
    f) lipsa dotãrii cu grup sanitar a locuinţelor şi a unitãţilor de orice fel;
    g) neevacuarea de cãtre unitãţile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum douã zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi în cel mult 3 zile în restul anului;
    h) rãspândirea neorganizatã, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere şi industriale şi/sau deversarea acestor ape în zona de protecţie sanitarã a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apã;
    i) neîndepãrtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinţele neracordate la un sistem de canalizare prin vidanjarea foselor septice proiectate, executate, amplasate, exploatate şi întreţinute conform normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.

    CAP. VI
    Contravenţii la normele de igienã privind unitãţile de folosinţã publicã

    ART. 15
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.500 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoane juridice:
    a) neafişarea la loc vizibil a mãsurilor de igienã şi a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de cãtre cei care exploateazã aceste obiective;
    b) lipsa de supraveghere a respectãrii mãsurilor de igienã şi a modului de utilizare ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot, ştranduri şi piscine de cãtre cei care exploateazã aceste obiective;
    c) neîntreţinerea şi nefolosirea în permanentã stare de curãţenie a echipamentului de lucru şi de protecţie utilizat de cãtre personalul angajat, în funcţie de domeniul de activitate şi reglementãrile legale în vigoare;
    d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau din unitãţile de folosinţã publicã cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena individualã a utilizatorilor, precum şi neîntreţinerea acestora în permanentã stare de curãţenie de cãtre proprietar sau administrator.
    ART. 16
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 800 lei şi 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea în orice unitate de folosinţã publicã a lenjeriei curate, dezinfectate şi cãlcate, schimbatã dupã fiecare persoanã, precum şi nerespectarea circuitului acesteia;
    b) neîntreţinerea de cãtre proprietar sau administrator în stare de funcţionare şi curãţenie a instalaţiilor interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unitãţile de folosinţã publicã;
    c) neasigurarea în încãperile de dormit ale colectivitãţilor temporare a suprafeţei şi cubajului de aer pentru un pat prevãzute de normele în vigoare;
    d) neasigurarea şi neutilizarea în unitãţile de cazare a inventarului moale şi/sau a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate;
    e) nerespectarea în unitãţile de cazare a normelor de igienã în vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului acesteia;
    f) lipsa sau asigurarea în cantitãţi insuficiente din/în dotarea unitãţilor a produselor biocide şi a celor de curãţare;
    g) neutilizarea corectã sau conform instrucţiunilor producãtorului a produselor biocide şi/sau nepãstrarea acestora în condiţii care sã previnã modificãrile fizico-chimice şi ale proprietãţilor biocide ale produselor;
    h) utilizarea produselor biocide neavizate conform legislaţiei în vigoare sau cu termen de valabilitate expirat;
    i) neefectuarea reparaţiilor necesare bunei funcţionãri a unitãţilor de folosinţã publicã;
    j) nerespectarea instrucţiunilor şi recomandãrilor privind manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor cosmetice, care sã permitã menţinerea stabilitãţii parametrilor calitativi şi a salubritãţii acestora;
    k) comercializarea sau utilizarea produselor cosmetice cu termen de valabilitate expirat;
    l) nedotarea unitãţilor de folosinţã publicã cu grupuri sanitare accesibile publicului;
    m) neasigurarea apei reci şi calde curente în unitãţi, în condiţiile stabilite prin reglementãrile legale în vigoare;
    n) refolosirea materialelor de unicã utilizare.
    ART. 17
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementãrilor legale în vigoare, pentru bazine de înot, ştranduri, piscine, bãi publice, bãi, chiuvete, spãlãtorii din unitãţile de folosinţã publicã, inclusiv din mijloacele de transport;
    b) nerespectarea normelor de igienã privind întreţinerea, spãlarea şi dezinfectarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor, prin neprimenirea şi nedezinfecţia apei, corespunzãtor normelor de igienã;
    c) funcţionarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor fãrã anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numãrului prevãzut de normele în vigoare, în raport cu capacitatea unitãţii;
    d) neasigurarea întreţinerii construcţiilor bãilor publice şi a instalaţiilor aferente acestora şi/sau a stãrii de curãţenie, în condiţiile stabilite prin normele de igienã în vigoare;
    e) lipsa buletinelor de analizã privind calitatea apei de îmbãiere conform cerinţelor stabilite de normele în vigoare;
    f) amenajarea ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot fãrã respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienã în vigoare privind amplasarea şi dotarea lor;
    g) instalarea de campinguri fãrã respectarea condiţiilor stabilite prin normele de igienã în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe sanitare şi capacitatea acestora.
    ART. 18
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neefectuarea sterilizãrii şi pãstrãrii sterilitãţii instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare la organizarea activitãţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a activitãţilor conexe privind spãlarea, decontaminarea, împachetarea şi stocarea în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) nerespectarea circuitelor funcţionale din cadrul cabinetelor medicale şi utilizarea necorespunzãtoare a spaţiilor anume desemnate, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    c) neasigurarea lanţului de frig în cadrul cabinetelor medicale, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea normelor igienico-sanitare pentru cabinetele medicale şi de medicinã dentarã, indiferent de profil, conform reglementãrilor legale în vigoare:
    (i) neasigurarea cu apã potabilã şi neracordarea la reţeaua de canalizare a localitãţii;
    (ii) gestionarea necorespunzãtoare a deşeurilor rezultate în urma activitãţilor medicale;
    (iii) neasigurarea unui microclimat corespunzãtor;
    (iv) neasigurarea iluminãrii naturale şi artificiale necesare desfãşurãrii în condiţii optime a activitãţii medicale şi de medicinã dentarã;
    (v) neasigurarea limitãrii zgomotului sub normele admise şi/sau neasigurarea protecţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afara cabinetelor;
    (vi) neasigurarea cu materiale pentru efectuarea curãţeniei;
    (vii) neasigurarea cu dezinfectante, antiseptice şi decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Naţionalã pentru Produse Biocide şi/sau nefolosirea acestora conform instrucţiunilor de utilizare, la concentraţiile şi timpii de utilizare specificaţi de producãtor;
    (viii) neasigurarea de echipament de protecţie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    (ix) neasigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauţiile universale;
    e) nerespectarea baremelor minime de dotare a cabinetelor medicale de medicinã a muncii, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 19
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea circuitelor funcţionale din cadrul laboratoarelor de analize medicale conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) nerespectarea desfãşurãrii în condiţii de siguranţã şi calitate a activitãţilor din cadrul laboratoarelor de analize medicale, a spaţiului şi a condiţiilor de mediu necesare funcţionãrii acestora, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    c) dotarea necorespunzãtoare a laboratoarelor de analize medicale conform reglementãrilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea managementului calitãţii în laboratoarele de analize medicale conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 20
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea criteriilor stabilite pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) lipsa autorizaţiei de funcţionare sau a autorizaţiei de liberã practicã pentru persoanele fizice şi juridice în domeniul îngrijirilor la domiciliu, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 21
    Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neefectuarea sau nepãstrarea înregistrãrilor obligatorii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã conform cerinţelor stabilite de normele de igienã în vigoare;
    b) neraportarea sau întârzierea raportãrii cãtre autoritãţile de sãnãtate publicã a incidentelor apãrute în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã conform cerinţelor stabilite de normele de igienã în vigoare;
    c) utilizarea creioanelor hemostatice sau alaunului în cabinetele de înfrumuseţare corporalã şi utilizarea coloranţilor şi anestezicelor neautorizate în cabinetele de piercing şi tatuaj;
    d) neinformarea clientului asupra procedurilor şi a efectelor adverse, precum şi neafişarea situaţiilor în care procedura de tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative asupra sãnãtãţii clientului;
    e) neaplicarea regulii de semnare a declaraţiei pe propria rãspundere de cãtre clienţii cãrora li se efectueazã piercing sau/şi tatuaj ori neefectuarea înregistrãrilor în registrul de evidenţã a procedurilor conform normelor de igienã în vigoare aplicabile cabinetelor de înfrumuseţare corporalã;
    f) funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporalã fãrã a avea în dotarea acestora trusã de prim ajutor;
    g) lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumuseţare corporalã a substanţelor dezinfectante şi a echipamentelor de sterilizare pentru instrumentarul utilizat;
    h) neefectuarea curãţãrii şi dezinfecţiei dupã fiecare client a instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumuseţare corporalã sau refolosirea instrumentarului de unicã folosinţã;
    i) folosirea în cabinetele de înfrumuseţare corporalã a instrumentarului tãietor-înţepãtor fãrã sterilizare prealabilã;
    j) lipsa evidenţei şi a controlului eficienţei sterilizãrii instrumentarului utilizat în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã;
    k) acordarea de servicii în cabinetele de înfrumuseţare corporalã persoanelor care suferã de boli transmisibile ale pielii, pãrului sau unghiilor;
    l) lipsa şi nefolosirea parţialã sau totalã a echipamentului de protecţie de cãtre personalul din cabinetele de înfrumuseţare corporalã;
    m) nemarcarea datei de deschidere a produsului cosmetic cu valabilitatea limitatã, indicatã prin perioada de dupã deschiderea acestuia, de cãtre personalul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã care utilizeazã produsul respectiv;
    n) nerespectarea de cãtre personalul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã a interdicţiei de efectuare a procedurilor de piercing corporal la persoanele sub 16 ani şi a tatuajelor la persoanele sub 18 ani, stabilitã de reglementãrile legale în vigoare;
    o) utilizarea de cãtre operator în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã a bijuteriilor care conţin nichel sau alte substanţe şi metale toxice;
    p) achiziţionarea bijuteriilor fãrã certificate de calitate în vederea utilizãrii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã;
    q) utilizarea de cãtre operatori în cabinetele de înfrumuseţare corporalã a unor pigmenţi şi coloranţi nepermişi conform prevederilor legale în vigoare;
    r) achiziţionarea de pigmenţi şi coloranţi fãrã certificate de calitate în vederea utilizãrii în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã;
    s) administrarea anestezicelor injectabile şi îndepãrtarea tatuajelor de cãtre alte persoane decât cadre medicale specializate;
    ş) funcţionarea cabinetelor de înfrumuseţare corporalã fãrã a avea dotãrile necesare colectãrii, îndepãrtãrii şi neutralizãrii deşeurilor stabilite conform normelor în vigoare;
    t) utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumuseţare corporalã a aparaturii cu nerespectarea recomandãrilor şi instrucţiunilor prevãzute de producãtor în cartea tehnicã a aparaturii utilizate.

    CAP. VII
    Contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţã medicalã de urgenţã şi de prim ajutor calificat

    ART. 22
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor stabilite de reglementãrile legale în vigoare privind informarea şi transmiterea informaţiilor minime referitoare la starea pacientului de cãtre echipajele de prim ajutor calificat şi echipajele medicale de urgenţã, cu excepţia situaţiilor justificate care au împiedicat informarea sau transmisia de date din punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) nesolicitarea de cãtre şeful echipajului medical de urgenţã a unui echipaj cu nivel de competenţã superior, în cazul în care starea pacientului o impune, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    c) necompletarea sau completarea incorectã a fişei medicale, conform reglementãrilor legale în vigoare, de cãtre echipajele de intervenţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgenţã prespitaliceascã;
    d) nerespectarea de cãtre directorul medical al unui serviciu de ambulanţã sau de cãtre medicul şef al unui SMURD a dispoziţiilor legale în vigoare privind monitorizarea modului de lucru al echipajelor, stabilirea situaţiilor în care s-a depãşit competenţa unui echipaj, informarea în scris a dispeceratului medical sau a dispeceratului integrat de urgenţã, în cazul în care acesta nu se aflã în incinta serviciului de ambulanţã, asupra nivelului de clasificare al fiecãrui echipaj, precum şi a modificãrilor survenite asupra clasificãrii;
    e) nerespectarea de cãtre echipaje a competenţelor stabilite conform nivelului la care sunt clasificate;
    f) nerespectarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    g) neîndeplinirea de cãtre medicul de gardã a oricãrei obligaţii prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea gãrzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã;
    h) neinformarea conducerii spitalului de cãtre medicul şef al UPU sau CPU cu privire la întârzierile nejustificate sau întârzierile repetate ale unor medici care sunt de gardã la spital sau la domiciliul acestora;
    i) neacordarea consultului de specialitate unui pacient aflat în stare criticã în cadrul UPU sau CPU, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor care nu reprezintã urgenţe cu indicaţii de internare clare prin UPU sau CPU;
    k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CPU fãrã fişa medicalã a acestuia, completatã de şeful echipajului de urgenţã prespitaliceascã şi semnatã de acesta în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    l) nerespectarea obligaţiei, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, privind purtarea uniformei şi a echipamentului de protecţie la nivelul ambulanţei publice.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.500 lei în cazul faptelor sãvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei în cazul faptelor sãvârşite de persoanele juridice:
    a) preluarea pacientului de cãtre personalul UPU sau CPU într-un interval de timp mai lung decât cel prevãzut de reglementãrile legale în vigoare;
    b) reţinerea echipajelor de urgenţã din cadrul serviciilor de ambulanţã sau SMURD de cãtre medicii din UPU ori CPU sau medicii de gardã din spital, încãlcându-se astfel reglementãrile legale în vigoare;
    c) neanunţarea din timp a sosirii şi/sau neinformarea asupra datelor clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat acestuia pânã la momentul respectiv a personalului din UPU sau CPU de cãtre echipajele care transportã pacienţi aflaţi în stare criticã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    d) neinformarea în scris a conducerii spitalului de cãtre medicul şef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectuãrii examinãrilor minime obligatorii, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    e) reţinerea fãrã întocmirea documentelor de internare, mai mult de 3 ore de la momentul sosirii în UPU, a pacienţilor aflaţi în stare criticã de cãtre medicul şef de gardã UPU şi/sau de cãtre medicul şef de gardã din secţia de profil, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    f) externarea unui pacient din UPU sau CPU fãrã acordul final al medicului responsabil de turã din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea şi parafarea fişei individuale a acestuia, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    g) externarea la domiciliu a unui pacient din UPU sau CPU la recomandarea unui medic ori a unor medici de gardã dintr-o secţie sau din diferite secţii ale spitalului, fãrã semnãtura şi parafa acestuia/acestora, însoţitã de semnãtura şi parafa medicului şef de turã din cadrul UPU sau CPU;
    h) nerespectarea de cãtre conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 23
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiilor impuse de reglementãrile legale în vigoare privind activitatea echipajelor de prim ajutor calificat;
    b) neîndeplinirea de cãtre medicul/asistentul coordonator din cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului integrat a atribuţiilor ce îi revin în privinţa coordonãrii şi monitorizãrii activitãţii de intervenţie, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    c) nerespectarea de cãtre medicul/asistentul coordonator a protocoalelor şi procedurilor stabilite în privinţa coordonãrii şi monitorizãrii activitãţii de intervenţie, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    d) neasigurarea triajului apelurilor primite prin sistemul de urgenţã şi nestabilirea prioritãţilor în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    e) nerespectarea condiţiilor de acordare a consultaţiilor la domiciliu şi a activitãţilor de transport contractate cu CNAS de cãtre serviciile de ambulanţã private;
    f) fumatul în autospecialele de intervenţie şi transport ale serviciilor de asistenţã medicalã de urgenţã prespitaliceascã şi transport sanitar publice şi private;
    g) neasigurarea cu centurile de siguranţã a pacienţilor şi, dupã caz, a însoţitorilor acestora, pe targã sau pe scaunele din cabina medicalã, inclusiv a cadrelor medicale şi/sau paramedicale.
    ART. 24
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de cãtre serviciile de ambulanţã private a condiţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţã la nivel prespitalicesc, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) utilizarea de cãtre serviciile de ambulanţã private, de serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asigurãri de sãnãtate private a unor reclame care sugereazã gratuitatea asistenţei de urgenţã sau a consultaţiilor;
    c) neafişarea conform normelor în vigoare a numãrului de apel şi a modului de prestare a serviciilor de cãtre serviciile de asistenţã medicalã private de urgenţã, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
    ART. 25
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea normelor care reglementeazã acordarea asistenţei medicale private de urgenţã;
    b) nerespectarea cerinţelor stabilite de reglementãrile legale privind formarea personalului şi competenţa necesarã pentru fiecare categorie de activitate prestatã de cãtre serviciile de ambulanţã publice şi private, comerciale şi nonprofit, inclusiv pentru activitãţile finanţate prin casele de asigurãri de sãnãtate private ori prin contractare directã cu persoanele fizice sau juridice;
    c) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţã;
    d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de ambulanţã de personal fãrã certificare şi instruire profesionalã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    e) nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul serviciilor publice de ambulanţã diferenţiat pe compartimente, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    f) neasigurarea misiunilor de bazã specifice compartimentelor din cadrul serviciilor publice de ambulanţã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    g) neasigurarea dotãrii specifice a compartimentelor din cadrul serviciilor publice şi private SMURD şi neasigurarea dotãrii specifice a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publice de urgenţã prespitaliceascã şi a serviciilor de ambulanţã private, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    h) neasigurarea, de cãtre unitãţile sanitare potenţial trimiţãtoare sau primitoare, a accesului personalului medical din cadrul UPU ori CPU la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7;
    i) neasigurarea dotãrii cu aparate fax funcţionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în sediile dispeceratelor medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale serviciilor de ambulanţã judeţene şi al municipiului Bucureşti şi SMURD, inclusiv în toate bazele aeriene de salvare;
    j) nepredarea de cãtre echipajul de urgenţã care efectueazã transferul interclinic medicului din unitatea care primeşte pacientul a materialelor sanitare şi medicamentelor primite de la unitatea sanitarã trimiţãtoare şi rãmase neutilizate pe timpul transferului şi neînregistrarea acestora în fişa pacientului de cãtre echipajul de transfer, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    k) neasigurarea unitãţilor sanitare publice, care participã la procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un calculator şi o legãturã internet în UPU sau CPU ori la nivelul secţiei sau al serviciului care rãspunde de actualizarea paturilor libere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) necompletarea datelor privind paturile libere din cadrul unitãţilor sanitare, conform prevederilor legale, şi nerespectarea normelor de organizare şi funcţionare ale Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere şi asigurate de cãtre spitalele prevãzute în actele normative în vigoare pentru internarea pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU;
    m) neafişarea corespunzãtoare în spaţiile de triaj şi de aşteptare din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitatea de acces şi triaj, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    n) externarea pacientului din salonul de observaţie fãrã decizia comisiei mixte alcãtuite din reprezentanţi ai UPU sau CPU, ai secţiei de specialitate din cadrul spitalului şi conducerii spitalului, cu excepţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU îşi asumã rãspunderea externãrii singur sau împreunã cu un medic specialist din cadrul unitãţii sanitare respective;
    o) refuzul preluãrii de cãtre medicul de gardã dintr-o secţie de terapie intensivã de profil sau dintr-o secţie de terapie intensivã generalã a pacientului aflat în stare criticã, în condiţiile existenţei unei posibilitãţi de a fi preluat;
    p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu prioritate, în momentul în care se elibereazã un loc în secţiile de terapie intensivã de profil sau în cele generale, în cazul în care existã pacienţi aflaţi în stare criticã, reţinuţi în UPU;
    q) neasigurarea de cãtre şefii de secţie a numãrului de paturi pentru internarea în regim de urgenţã a pacienţilor proveniţi din UPU sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei în cazul faptelor sãvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 25.000 lei în cazul faptelor sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţã;
    b) nerespectarea de cãtre conducerea unitãţii sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform normelor legale în vigoare.
    ART. 26
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) funcţionarea sistemelor paralele de primiri urgenţe sub forma unor camere de gardã sau sub oricare altã formã în spitalele unde funcţioneazã UPU sau CPU, cu excepţia cazurilor specifice prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
    b) refuzul acordãrii asistenţei medicale de urgenţã unui pacient de cãtre un medic din cadrul UPU sau CPU;
    c) neremedierea de cãtre conducerea spitalului a deficienţelor care duc la imposibilitatea examinãrilor minime obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare, în urma sesizãrii acestora în scris de cãtre medicul şef al UPU sau CPU;
    d) neasigurarea de cãtre conducerea spitalului a structurii minime a sistemului de comunicaţii care sã permitã acordarea asistenţei medicale de urgenţã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 27
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neorganizarea primirii urgenţelor în spital, prin sistem de camere de gardã, de cãtre spitalele locale generale care nu pot organiza în structura lor CPU din lipsã de resurse umane şi/sau materiale, implicând direct medicii de gardã din acel spital;
    b) neasigurarea de cãtre conducerea unitãţii sanitare a preluãrii cheltuielilor suportate în cadrul UPU sau CPU, pe durata internãrii pacientului în salonul de observaţie, de cãtre secţia în care se interneazã pacientul.
    ART. 28
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea de cãtre serviciile de ambulanţã publice şi private a dotãrii ambulanţelor cu echipamente, materiale sanitare, medicamente, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) reclasificarea echipajelor de intervenţie de cãtre conducerea serviciului de ambulanţã public/privat la un nivel superior celui autorizat iniţial, fãrã obţinerea aprobãrii autoritãţii de sãnãtate publicã care a emis autorizaţia.
    ART. 29
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neacordarea asistenţei medicale de urgenţã unui pacient fãrã posibilitãţi de achitare a costurilor aferente stabilizãrii, aflat în stare criticã sau acuzând simptomatologia unei maladii acute care poate pune viaţa acestuia în pericol, de cãtre unitãţile sanitare private care au în structurã servicii de urgenţã, pânã la transferarea acestuia în condiţii corespunzãtoare cãtre o unitate sanitarã publicã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) nerespectarea de cãtre spitalele private a prevederilor legale în vigoare aplicabile spitalelor publice în domeniul asistenţei medicale de urgenţã, din punctul de vedere al organizãrii şi dotãrii, precum şi din punctul de vedere al resurselor umane, în cazul în care au în structurã servicii de urgenţã.

    CAP. VIII
    Contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienã pentru unitãţile sanitare

    ART. 30
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) neasigurarea în fiecare secţie de spitalizare a spaţiilor, circuitelor funcţionale şi a condiţiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintã surse de boli transmisibile, precum şi pentru bolnavii cu receptivitate crescutã la infecţii;
    b) neasigurarea în unitãţile şi în spaţiile care acordã asistenţã medicalã şi socialã pentru copii a spaţiului de cazare şi a condiţiilor de igienã pentru mame însoţitoare, precum şi internarea acestora în numãr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobatã de Ministerul Sãnãtãţii;
    c) neasigurarea pentru unitãţile sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele de igienã în vigoare, a unei rezerve de apã pentru consum uman care sã asigure necesarul pentru o perioadã de minimum 12 ore;
    d) neasigurarea funcţionãrii sistemului de încãlzire şi a sistemului de aer condiţionat, în vederea asigurãrii confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;
    e) neefectuarea periodicã sau dupã necesitate a lucrãrilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor şi echipamentelor, precum şi a lucrãrilor de recondiţionare şi reparare a clãdirilor unitãţilor sanitare;
    f) neasigurarea echipamentului de protecţie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare;
    g) neutilizarea echipamentului de protecţie complet de cãtre personalul medico-sanitar;
    h) nerespectarea mãsurilor speciale instituite în situaţii epidemiologice deosebite;
    i) neîntocmirea şi nerespectarea procedurilor specifice activitãţii de curãţenie, dezinfecţie şi sterilizare în unitãţile sanitare;
    j) neasigurarea de apã rece şi caldã distribuitã prin sistem centralizat la obiectele sanitare amplasate în fiecare încãpere în care se acordã asistenţã medicalã, în spaţiile de deservire sanitarã a bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospodãreşti;
    k) neasigurarea la nivelul unitãţilor sanitare a spaţiilor şi condiţiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de protecţie, materialelor sanitare, medicamentelor, reactivilor aflaţi în stoc, conform prevederilor în vigoare sau instrucţiunilor producãtorului;
    l) neasigurarea dotãrilor minime obligatorii în secţii şi departamente ale unitãţii sanitare conform normativelor specifice în vigoare;
    m) neasigurarea echipamentelor frigorifice în compartimente ale unitãţii sanitare, în situaţia în care legislaţia le impune.
    ART. 31
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 600 lei la 1.200 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 3.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea modului de colectare pe categorii, de depozitare, transport şi tratare a deşeurilor provenite din activitãţile medicale, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) absenţa evidenţelor de gestionare a deşeurilor provenite din activitãţile medicale la nivelul unitãţilor medicale şi al celor care asigurã transportul, tratarea şi incinerarea acestora;
    c) inexistenţa şi, dupã caz, nerespectarea planului intern de gestionare a deşeurilor provenite din activitãţile medicale;
    d) nerespectarea condiţiilor de depozitare temporarã a deşeurilor provenite din activitãţile medicale, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    e) transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicalã cu alte mijloace de transport decât cele avizate în acest sens de structurile Ministerului Sãnãtãţii şi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele în vigoare;
    f) neasigurarea circuitelor funcţionale, precum şi a gestionãrii corecte a deşeurilor rezultate din activitatea medicalã, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    g) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea deşeurilor periculoase;
    h) depunerea deşeurilor rezultate din activitatea medicalã în containerele comune ale clãdirilor de locuit sau în alte locuri neautorizate.
    ART. 32
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) lipsa documentelor care atestã serviciile medicale acordate pacienţilor;
    b) nerespectarea regulilor privind regimul şi condiţiile de acces în unitãţile sanitare;
    c) neasigurarea în unitãţile sanitare de orice tip a dotãrilor cu obiecte sanitare în numãr corespunzãtor normativului în vigoare;
    d) neasigurarea prelucrãrii sanitare a pacienţilor la internare;
    e) nerespectarea condiţiilor tehnice şi funcţionale prevãzute în normele privind serviciile de spãlãtorie pentru unitãţile sanitare;
    f) necunoaşterea şi neaplicarea de cãtre personalul auxiliar sanitar a tehnicilor şi procedurilor de curãţenie şi dezinfecţie;
    g) neefectuarea controlului eficienţei sterilizãrii şi neîntocmirea documentaţiei necesare evidenţei sterilizãrii, potrivit normelor în vigoare;
    h) nerespectarea protocolului complet de sterilizare în funcţie de metoda aplicatã;
    i) aplicarea altor metode de dezinfecţie şi sterilizare decât cele prevãzute de normele în vigoare pentru tipul de suprafaţã, instrumentar şi echipament supus tratãrii;
    j) neasigurarea de lenjerie curatã, dezinfectatã, cãlcatã şi schimbatã de cel puţin douã ori pe sãptãmânã sau de câte ori este nevoie şi dupã fiecare pacient, precum şi nerespectarea circuitului acesteia;
    k) nerespectarea precauţiunilor universale şi a protocoalelor de lucru de cãtre personalul medical şi auxiliar.
    ART. 33
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea circuitelor funcţionale şi a structurii spaţial funcţionale a compartimentelor şi serviciilor, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare şi cu structura aprobatã pentru unitatea sanitarã;
    b) neefectuarea verificãrii aparaturii de sterilizare, în conformitate cu normele în vigoare;
    c) neasigurarea depozitãrii şi pãstrãrii în condiţii optime sau în condiţiile cerute de producãtor a articolelor sterilizate şi articolelor sterile de unicã folosinţã;
    d) existenţa şi/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b), a reactivilor, a materialelor sanitare şi articolelor de unicã folosinţã, a medicamentelor şi/sau substanţelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;
    e) plasarea pe piaţã şi comercializarea unui produs biocid, cosmetic sau dispozitiv medical sub altã denumire şi altã încadrare decât cele date de legislaţia în vigoare cãreia i se supune;
    f) reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unicã folosinţã;
    g) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii şi în sãlile de naştere;
    h) neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical şi ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizãrii prin cãldurã a produselor biocide avizate şi/sau a dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b), care asigurã sterilizarea chimicã, sau a altor metode de sterilizare;
    i) necunoaşterea şi neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar a tehnicilor şi procedurilor de pregãtire pentru sterilizare, depozitare şi transport al instrumentarului cãtre locul de utilizare;
    j) neîntocmirea şi nerespectarea programului propriu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale;
    k) nedispunerea sau nerespectarea mãsurilor pentru controlul focarului de infecţie nozocomialã depistat;
    l) neasigurarea în cadrul unitãţilor sanitare a serviciilor de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    m) neraportarea infecţiilor nozocomiale de cãtre medicii şefi de secţie cãtre serviciile de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul unitãţilor sanitare cu paturi;
    n) nedepistarea şi neraportarea de cãtre unitãţile sanitare a infecţiilor nozocomiale la autoritãţile de sãnãtate publicã teritoriale;
    o) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitãţile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice şi la supravegherea focarului de infecţie nozocomialã cu specialişti din autoritatea de sãnãtate publicã teritorialã, precum şi neaplicarea mãsurilor antiepidemice de împiedicare a rãspândirii infecţiilor;
    p) neasigurarea sterilizãrii instrumentarului medico-chirurgical şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului;
    q) neefectuarea trierii lenjeriei şi inventarului moale în vederea dezinfecţiei şi spãlãrii;
    r) neefectuarea spãlãrii separate a rufãriei şi inventarului moale în funcţie de specificul secţiei;
    s) neasigurarea şi neutilizarea materialelor necesare ambalãrii în vederea transportului lenjeriei şi inventarului moale curat/murdar;
    ş) neasigurarea şi neîntreţinerea în condiţii de igienã, la nivelul secţiilor, a oficiilor alimentare şi a sãlilor de mese;
    t) neasigurarea de cãtre furnizorul de servicii de catering a transportului hranei în recipiente şi cu autoutilitare autorizate şi întreţinute în condiţii de igienã, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
    (2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1) lit. e) se sancţioneazã şi cu sancţiunea complementarã constând în retragerea avizului sau, dupã caz, anularea notificãrii.
    ART. 34
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice urmãtoarele fapte:
    a) neînregistrarea şi neraportarea cazurilor de boli transmisibile, precum şi nenotificarea reacţiilor adverse prin sistemele de alertã şi vigilenţã la autoritatea de sãnãtate publicã teritorialã, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
    b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie şi neinstituirea mãsurilor de prevenire şi combatere a extinderii procesului epidemiologic;
    c) neefectuarea de cãtre unitatea sanitarã care asigurã izolarea bolnavilor a decontaminãrii vehiculelor cu care au fost transportaţi bolnavi contagioşi;
    d) neefectuarea de cãtre personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistãrii de noi cazuri de bolnavi contacţi, convalescenţi şi purtãtori sãnãtoşi de germeni;
    e) neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar şi conducerea unitãţilor sanitare a mãsurilor antiepidemice de prevenire şi control al rãspândirii infecţiilor;
    f) neasigurarea de cãtre administraţiile unitãţilor sanitare a aprovizionãrii permanente şi suficiente cu materiale necesare efectuãrii curãţeniei şi operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie, deparazitare şi deratizare;
    g) neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar din unitãţile sanitare a mãsurilor privind depistarea, prelucrarea şi evidenţa persoanelor parazitate cu pãduchi de cap şi corp;
    h) neasigurarea depozitãrii şi pãstrãrii în spaţii special amenajate a produselor biocide şi a dispozitivelor clasa II a) şi b), conform instrucţiunilor producãtorului sau recomandãrilor prevãzute în avizul sanitar, care sã previnã modificãrile fizico-chimice şi ale proprietãţilor biocide ale produselor;
    i) utilizarea în unitãţile sanitare a produselor biocide şi a dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b) neconforme cu legislaţia în vigoare;
    j) neaplicarea prevederilor programului naţional de imunizãri de cãtre personalul medico-sanitar cu atribuţii specifice în aceastã activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar, precum şi a metodologiei supravegherii accidentelor expunerii la produse biologice a personalului medical;
    k) neasigurarea condiţiilor de transport, depozitare, gestionare şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi veterinar, prevãzute de instrucţiunile producãtorului şi de normele în vigoare;
    l) neefectuarea dezinfecţiei terminale în focare colective de boli transmisibile;
    m) nerespectarea de cãtre persoane fizice, suspecţi şi convalescenţi de boli transmisibile, contacţi şi purtãtori sãnãtoşi de germeni patogeni, precum şi de cãtre persoane juridice a mãsurilor prevãzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile;
    n) neavertizarea de cãtre personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legãturã cu consecinţele medicale şi penale ale nerespectãrii mãsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea acestor mãsuri;
    o) neinstituirea sau neaplicarea de cãtre personalul medico-sanitar şi administrativ al unitãţilor sanitare a mãsurilor care sã previnã apariţia sau rãspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiazã de asistenţã medicalã în aceste unitãţi;
    p) neraportarea vaccinãrilor şi revaccinãrilor efectuate de unitãţile sanitare, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    q) neîntreţinerea permanentã a stãrii de curãţenie în unitãţile sanitare şi neînregistrarea operaţiunilor de curãţenie şi dezinfecţie în fiecare încãpere în care se desfãşoarã aceste operaţiuni, precum şi nemonitorizarea acestor activitãţi de cãtre personalul cu atribuţii în acest sens;
    r) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sãnãtãţii privind imunizãrile obligatorii, mãsurile de luptã în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic.
    ART. 35
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neaplicarea mãsurilor de prevenire a rãspândirii infecţiilor de cãtre spitalele care elibereazã cadavrele persoanelor decedate din cauza bolilor transmisibile;
    b) nerespectarea normelor antiepidemice şi de igienã privind transportul, depunerea la capelã şi înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile;
    c) exhumarea cadavrelor umane fãrã avizul autoritãţii de sãnãtate publicã teritoriale sau exhumarea în alte condiţii decât cele stabilite prin avizul autoritãţii de sãnãtate publicã teritoriale, cu excepţia cazurilor prevãzute de legea penalã.

    CAP. IX
    Contravenţii la normele de igienã în mijloacele de transport şi în zonele de infrastructurã aferente activitãţilor de transport

    ART. 36
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea condiţiilor igienice de microclimat, ventilaţie, curãţenie, dezinfecţie pentru conducãtorii auto, mecanicii de locomotivã, echipajele de pe nave, aeronave, controlorii de trafic, personalul care concurã la siguranţa circulaţiei;
    b) nerealizarea corespunzãtoare a operaţiunilor de igienizare şi dezinfecţie a vagoanelor de tren, garniturilor de metrou, aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport în comun urban, preorãşeneşti, interurbane, a spaţiilor de odihnã pentru personalul care concurã la siguranţa circulaţiei;
    c) neîntreţinerea în condiţii optime de igienã a staţiilor şi mijloacelor de transport în comun de cãtre operatorii economici sau de cãtre autoritãţile care le au în administrare.
    ART. 37
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea în cadrul unui aeroport a unei rezerve de apã pentru consum uman care sã acopere necesarul pentru minimum 24 de ore în funcţie de necesitãţile aeroportului;
    b) lipsa evidenţelor fiecãrei alimentãri cu apã potabilã a aeronavelor, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    c) nedezinfectarea rezervoarelor cisternelor care efectueazã aprovizionarea aeronavelor cu apã potabilã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    d) nerespectarea condiţiilor de inscripţionare şi depozitare în spaţii separate a camioanelor-cisternã pentru apã potabilã şi vidanjelor pe aeroport;
    e) nerespectarea intervalelor de dezinfecţie a vidanjelor, vehiculelor de transport apã, transport cãlãtori pe aeroport;
    f) deversarea de cãtre operatorii economici a apelor uzate direct pe sol sau în bazinele de apã;
    g) nerespectarea normelor în vigoare privind evacuarea reziduurilor solide şi lichide de la aeronave.
    ART. 38
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) neamenajarea punctelor de colectare intermediarã a reziduurilor menajere, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) neasigurarea recipientelor corespunzãtor dotate pentru colectarea reziduurilor solide în staţii de cale feratã, autogãri, aeroporturi, porturi;
    c) neasigurarea ventilaţiei, iluminatului şi microclimatului corespunzãtor în sãlile de aşteptare pentru cãlãtori, în spaţiile pentru personalul angajat din unitãţile de transport persoane, precum gãri, autogãri, aeroporturi, şi în mijloacele de transport;
    d) neamenajarea peroanelor pentru accesul cãlãtorilor în trenuri în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
    ART. 39
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 4.000 lei la 8.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) neamenajarea de cãtre persoanele juridice responsabile în gãri, autogãri, aeroporturi a surselor de apã pentru consum uman, corespunzãtoare calitativ şi constructiv;
    b) neasigurarea necesarului de apã de minimum 10 litri/loc la vagoanele de clasã şi de minimum 25 litri/loc la vagoanele de dormit în mijloacele de transport feroviar, precum şi neasigurarea unei cantitãţi de 0,9-4,55 litri apã/persoanã/12 ore de zbor pentru transportul aerian;
    c) neasigurarea marcajelor "apã potabilã" sau "apã nepotabilã" în mijloacele de transport;
    d) neasigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi de curãţenie, precum şi a dezinfecţiei zilnice a grupurilor sanitare din gãri, autogãri, aeroporturi, porturi, precum şi din mijloacele de transport, precum nave, aeronave, vagoane de clasã, vagoane de dormit, mijloace de transport rutier de persoane;
    e) nerealizarea dezinsecţiei şi deratizãrii periodice în mijloacele de transport, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    f) utilizarea vagoanelor de cãlãtori venite din zone endemice în transportul de cãlãtori fãrã a fi dezinfectate;
    g) neasigurarea condiţiilor de microclimat, dezinfecţie, deratizare în staţiile de metrou conform normelor în vigoare.
    ART. 40
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 4.000 lei la 6.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nepãstrarea probelor de alimente din fiecare fel de mâncare servit la fiecare cursã timp de 48 de ore;
    b) nerespectarea normelor igienico-sanitare în vigoare pentru unitãţile de preparare a alimentelor pe aeroporturi.

    CAP. X
    Contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igienã privind producţia, prelucrarea, depozitarea, pãstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

    ART. 41
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) utilizarea personalului de întreţinere a curãţeniei din anexele sanitare şi gospodãreşti la manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau servirea alimentelor;
    b) utilizarea ustensilelor de curãţenie folosite pentru anexele sanitare şi gospodãreşti la curãţenia în spaţiile de producţie, prelucrare, depozitare şi servire a alimentelor;
    c) neefectuarea operaţiunilor de curãţenie şi/sau dezinfecţie a locurilor de muncã, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a ambalajelor în condiţiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare;
    d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;
    e) nerespectarea în unitãţile de alimentaţie publicã şi colectivã, în cazul meselor organizate, a obligaţiei de a pãstra câte o probã din fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore în spatii frigorifice, în recipiente curate, acoperite şi etichetate;
    f) neasigurarea dotãrii cu ustensile şi utilaje a unitãţilor de alimentaţie colectivã permanente şi/sau sezoniere în funcţie de natura şi volumul unitãţii de alimentaţie;
    g) aprovizionarea unitãţilor alimentare de orice fel care produc şi/sau prelucreazã alimente uşor alterabile cu cantitãţi care depãşesc posibilitãţile de pãstrare şi de prelucrare a acestora;
    h) neasigurarea şi/sau neutilizarea echipamentului de protecţie curat şi complet pentru personalul care lucreazã în sectoarele de producţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a alimentelor.
    ART. 42
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 800 lei la 1.600 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formã de materii prime sau semifabricate, împreunã cu produse finite, care se consumã fãrã prelucrare termicã şi fãrã asigurarea condiţiilor corespunzãtoare pentru fiecare categorie;
    b) nerespectarea obligaţiei privind verificarea zilnicã a stãrii de igienã individualã şi de sãnãtate a angajaţilor, neconsemnarea acestei verificãri, precum şi primirea în unitate a angajaţilor bolnavi sau convalescenţi de boli transmisibile;
    c) nerespectarea regulilor de igienã individualã în tot timpul programului de lucru de cãtre personalul din sectorul alimentar;
    d) utilizarea gheţii preparate din apã nepotabilã în contact direct cu alimentele în scopul pãstrãrii acestora, cu excepţia peştelui, sau în scopul servirii bãuturilor, conform normelor igienico-sanitare în vigoare;
    e) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport şi recipiente care nu asigurã protecţia alimentelor împotriva contaminãrii, precum şi cu mijloace de transport neamenajate şi neechipate corespunzãtor, conform condiţiilor specifice de pãstrare impuse de producãtor;
    f) neasigurarea şi nerespectarea mãsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protecţia sanitarã a produselor alimentare şi consumatorilor la punctele fixe sau mobile de desfacere stradalã a alimentelor şi bãuturilor rãcoritoare;
    g) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;
    h) folosirea ouãlor cu coajã fisuratã, crãpatã, nespãlate şi fãrã a fi dezinfectate, precum şi folosirea ouãlor de raţã în laboratoarele şi unitãţile de alimentaţie publicã sau colectivã;
    i) neasigurarea funcţionãrii în permanenţã a spaţiilor frigorifice din unitãţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistrãrii temperaturii în aceste spaţii şi neîntreţinerea lor prin neefectuarea reparaţiilor, reviziilor şi a igienizãrii;
    j) utilizarea de ustensile neadecvate şi/sau neigienizate pentru servirea alimentelor neambalate care se consumã fãrã prelucrare termicã;
    k) depozitarea necorespunzãtoare a produselor alimentare şi a ambalajelor în alte spaţii decât cele prevãzute în acest sens;
    l) folosirea vaselor şi ustensilelor de bucãtãrie degradate;
    m) nemarcarea vizibilã a suprafeţelor de lucru, ustensilelor şi a spaţiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente;
    n) neetichetarea produselor alimentare, aditivilor, coloranţilor, suplimentelor alimentare, alimentelor cu destinaţie specialã, în conformitate cu normele în vigoare;
    o) comercializarea produselor alimentare fãrã declaraţie de conformitate, conform normelor legale în vigoare;
    p) plasarea pe piaţã a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului Sãnãtãţii, conform normelor specifice în vigoare;
    q) plasarea pe piaţã a materialelor care vin în contact cu alimentele originare sau expediate din China şi Hong Kong care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 de stabilire a condiţiilor specifice şi a procedurilor detaliate pentru importul de articole de bucãtãrie din material plastic pe bazã de poliamidã şi melaminã originare sau expediate din Republica Popularã Chinezã şi din Regiunea Administrativã Specialã Hong Kong a Republicii Populare Chineze;
    r) nerespectarea prevederilor legale referitoare la tipurile de vitamine şi minerale care se pot adãuga în produsele alimentare;
    s) nerespectarea deciziei de suspendare şi restricţionare temporarã a introducerii pe piaţã a alimentelor la care s-au adãugat vitamine, minerale şi alte substanţe, în cazul în care se constatã cã acestea dãuneazã sãnãtãţii umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare.
    ART. 43
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei şi 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) recepţia şi introducerea în procesul de producţie sau de prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, necorespunzãtoare şi fãrã documentele care atestã cã sunt sigure pentru consumul uman;
    b) nerespectarea mãsurilor prevãzute de normele de igienã în vigoare privind prepararea, pãstrarea, depozitarea, transportul şi servirea produselor alimentare;
    c) organizarea deficitarã a procesului de producţie alimentarã, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens şi favorizându-se încrucişãrile între fazele salubre şi cele insalubre;
    d) neasigurarea dotãrii unitãţilor alimentare cu utilaje şi mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienã în vigoare şi întreţinute în permanentã stare de funcţionare;
    e) neasigurarea în unitãţile de alimentaţie publicã şi colectivã a spaţiilor şi circuitelor funcţionale stabilite prin normele de igienã în vigoare;
    f) neasigurarea în unitãţile alimentare, inclusiv în cele de alimentaţie publicã şi colectivã, a funcţionãrii corecte şi permanente a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţioneazã salubritatea prelucrãrii şi pãstrãrii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice;
    g) neasigurarea în unitãţile din sectorul alimentar a apei potabile curente reci şi calde în cantitãţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curãţeniei;
    h) neefectuarea monitorizãrii de control a calitãţii apei potabile folosite în industria alimentarã;
    i) neefectuarea periodicã sau dupã necesitate a lucrãrilor de igienizare şi de revizie a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi a lucrãrilor de recondiţionare şi de reparare a clãdirilor unitãţilor alimentare;
    j) neizolarea conductelor de canalizare care traverseazã încãperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor, astfel încât sã se previnã contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurãtor;
    k) neefectuarea în unitãţile alimentare a operaţiunilor de curãţenie şi dezinfecţie, precum şi neasigurarea dotãrii şi aprovizionãrii unitãţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru curãţenie şi dezinfecţie;
    l) refolosirea veselei, paharelor şi a altor materiale de unicã folosinţã;
    m) utilizarea la prepararea produselor alimentare, a bãuturilor alcoolice şi nealcoolice şi a produselor culinare a gheţii şi a unor surse de apã fãrã a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.
    ART. 44
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) punerea în consum a alimentelor care prezintã semne organoleptice de alterare evidente, miros şi gust strãine de natura produsului sau pete de mucegai, cu excepţia mucegaiurilor selecţionate admise;
    b) punerea în consum a alimentelor care prezintã semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activitãţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevãzute limite în normele de igienã ori în reglementãrile legale în vigoare;
    c) punerea în consum a alimentelor care prezintã semne ale contactului cu rozãtoare;
    d) punerea în consum a alimentelor care prezintã conţinut de substanţe chimice nepermise sau peste limitele admise de normele de igienã în vigoare;
    e) punerea în consum a alimentelor care prezintã conţinut de corpi strãini, cu excepţia cazurilor în care norma prevede o limitã maximã admisã;
    f) punerea în consum a alimentelor care prezintã conţinut de micotoxine peste limitele admise în produsele alimentare;
    g) nerespectarea criteriilor microbiologice pentru produsele alimentare;
    h) recondiţionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzãtoare condiţiilor de calitate;
    i) refolosirea ca materie primã a preparatelor culinare finite;
    j) folosirea la prepararea produselor alimentare a ingredientelor şi substanţelor interzise, precum şi utilizarea ingredientelor şi substanţelor peste limitele maxime admise stabilite prin reglementãrile legale în vigoare;
    k) nedeclararea tuturor ingredientelor prezente în produsul alimentar.
    ART. 45
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor şi utilajelor care nu sunt în perfectã stare de curãţenie şi igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente, în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;
    b) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea produselor alimentare a materialelor care nu respectã legislaţia specificã în vigoare;
    c) utilizarea de materiale ce intrã în contact cu alimentul din material reciclat provenit în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat la nivel comunitar;
    d) neefectuarea de cãtre producãtor a monitorizãrii punctelor critice de control stabilite în planul de analizã a riscurilor prin puncte critice de control al HACCP, neînregistrarea datelor obţinute şi neefectuarea mãsurilor corective privind neconformitãţile apãrute în fluxul tehnologic;
    e) neimplementarea bunelor practici de fabricare sau a planului HACCP, conform reglementãrilor legale în vigoare.
    ART. 46
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 8.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) utilizarea la prepararea suplimentelor alimentare a altor vitamine, minerale şi substanţe decât cele prevãzute în legislaţia specificã în vigoare;
    b) comercializarea suplimentelor alimentare care nu respectã reglementãrile legale specifice în vigoare;
    c) punerea pe piaţã şi comercializarea de alimente cu adaos de vitamine şi minerale şi alte substanţe fãrã notificare.
    ART. 47
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 6.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) folosirea la prepararea produselor alimentare a aditivilor alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare în cantitãţi peste limita admisã prevãzutã în legislaţia în vigoare;
    b) folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alimentare nepermise în alimente sau introducerea în alte alimente decât cele pentru care existã reglementãri legale în vigoare;
    c) lipsa menţiunilor şi/sau avertismentelor de pe eticheta aditivilor alimentari privind scopul utilizãrii şi modul de folosire a acestora.
    ART. 48
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) tratarea cu radiaţii a produselor alimentare neincluse în lista produselor alimentare permise a fi tratate prin iradiere;
    b) depãşirea dozelor maxime admise de radiaţii pentru iradierea produselor alimentare, precum şi iradierea acestora în laboratoare neagreate conform legislaţiei legale în vigoare;
    c) comercializarea produselor alimentare iradiate peste data durabilitãţii minime, stabilitã de cãtre producãtor, sau în situaţia în care aceasta pune în pericol sãnãtatea umanã;
    d) modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii avizului pentru plasarea pe piaţã a produselor alimentare iradiate şi nesolicitarea unui nou aviz;
    e) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare tratate cu radiaţii şi a celor modificate genetic.
    (2) Contravenţiile prevãzute la lit. d) se sancţioneazã şi cu sancţiunea complementarã constând în retragerea avizului.

    CAP. XI
    Contravenţii la normele de igienã privind protecţia faţã de radiaţiile nucleare

    ART. 49
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stãrii de sãnãtate a personalului expus profesional şi a condiţiilor de igienã în unitãţile în care se desfãşoarã activitãţile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiaţii ionizante;
    b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementãrilor Ministerului Sãnãtãţii;
    c) nesupravegherea fotodozimetricã a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante;
    d) neverificarea periodicã a instalaţiilor radiologice de cãtre unitãţile autorizate, precum şi a echipamentelor de protecţie.
    ART. 50
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 8.000 lei la 25.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminãrii radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apã potabilã, precum şi a altor bunuri destinate folosirii de cãtre populaţie;
    b) introducerea pacienţilor care nu sunt supuşi imediat investigaţiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere şi neaplicarea mãsurilor de radioprotecţie la pacienţii supuşi examinãrilor radiologice sau procedurilor de radioterapie pentru regiunile anatomice care nu intereseazã procedura respectivã, conform procedurilor scrise de lucru;
    c) angajarea unei persoane fãrã control medical din care sã rezulte cã persoana examinatã este aptã pentru lucrul în mediu de radiaţii sau menţinerea unei persoane într-un loc de muncã cu expunere la radiaţii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicalã, temporarã sau permanentã;
    d) nerespectarea mãsurilor de igienã în unitãţile nucleare autorizate;
    e) neasigurarea în unitãţile nucleare medicale de circuite funcţionale, conform normelor sanitare în vigoare;
    f) nerespectarea reglementãrilor Ministerului Sãnãtãţii privind înregistrarea şi raportarea dozei de iradiere aplicate pacienţilor;
    g) nerespectarea sistemului de raportare a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, pe locuri de muncã şi tip de expunere, şi neraportarea la autoritatea de sãnãtate publicã teritorialã a modificãrilor de personal expus profesional la radiaţii ionizante;
    h) neutilizarea în radiologia pediatricã a echipamentului de fixare a pacientului;
    i) nerespectarea de cãtre conducerea unitãţii a revizuirii manualului de proceduri.
    ART. 51
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea limitelor şi a condiţiilor prevãzute în autorizaţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) nerespectarea mãsurilor şi a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sãnãtãţii populaţiei, ca urmare a activitãţilor nucleare;
    c) neinstituirea mãsurilor imediate de protejare şi asistenţã de urgenţã a salariaţilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivã internã;
    d) utilizarea substanţelor radioactive în alte scopuri decât cele prevãzute în autorizaţia sanitarã de funcţionare;
    e) nerespectarea instrucţiunilor Ministerului Sãnãtãţii privind mãsurile profilactice în situaţii de accident nuclear major;
    f) nerespectarea de cãtre conducerea unitãţii a mãsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul pãstrãrii stãrii de sãnãtate a personalului şi populaţiei şi al prevenirii incidentelor şi accidentelor nucleare.

    CAP. XII
    Contravenţii la normele de igienã privind condiţiile şi procesele de muncã

    ART. 52
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neasigurarea de cãtre angajatori din orice domeniu de activitate, public şi privat, a examinãrilor medicale, prin medicii de medicina muncii, la angajare, la reluarea muncii, la schimbarea locului de muncã şi a controlului medical periodic al lucrãtorilor, conform reglementãrilor legale în vigoare privind supravegherea stãrii de sãnãtate şi a expunerii profesionale a tuturor lucrãtorilor prin servicii de medicina muncii;
    b) menţinerea unei persoane într-un loc de muncã pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicaţie medicalã temporarã sau permanentã potrivit instrucţiunilor Ministerului Sãnãtãţii.
    ART. 53
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) neprezentarea angajaţilor din unitãţile de orice fel la examinãrile medicale periodice, programate de angajator în colaborare cu medicul de medicina muncii, potrivit specificului fiecãrui loc de muncã, conform reglementãrilor legale în vigoare;
    b) depãşirea în zonele de muncã a limitelor maxim admise pentru microclimat, stabilite prin normele legale în vigoare, cu excepţia cazurilor prevãzute de legislaţia în vigoare, în absenţa mãsurilor de protecţie individualã şi colectivã adecvate;
    c) depãşirea în zonele de muncã a limitelor admise pentru zgomote şi vibraţii, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) neaplicarea de cãtre persoanele juridice a mãsurilor pentru protejarea angajaţilor care lucreazã în aer liber în condiţii meteorologice nefavorabile, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nerespectarea de cãtre persoanele juridice a condiţiilor de iluminare a locurilor de muncã, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) neasigurarea şi neacordarea de cãtre persoanele juridice a materialelor igienico-sanitare în cantitãţi suficiente şi în concordanţã cu specificul locului de muncã, în scopul asigurãrii igienei personale;
    g) neasigurarea şi neacordarea de cãtre persoanele juridice şi fizice a echipamentului individual de protecţie pentru personalul expus riscurilor de accidentare şi de îmbolnãvire profesionalã;
    h) neasigurarea şi nerealizarea condiţiilor de întreţinere a echipamentului individual de protecţie, precum şi nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de funcţionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condiţii decât cele prevãzute prin lege;
    i) neefectuarea şi nerespectarea de cãtre medicul de medicina muncii a normelor în vigoare privind examinãrile medicale necesare în vederea angajãrii, controalele medicale periodice şi investigaţiile suplimentare faţã de examenul clinic general pentru persoanele expuse la factori nocivi profesionali în conformitate cu legislaţia specificã în vigoare;
    j) nerespectarea recomandãrilor medicale ca urmare a examinãrilor medicale la angajare şi a controalelor medicale periodice;
    k) neanunţarea la autoritatea de sãnãtate publicã teritorialã a cazurilor de boli profesionale acute şi a intoxicaţiilor profesionale acute de cãtre conducerile unitãţilor de orice fel;
    l) nerespectarea legislaţiei în vigoare privind semnalarea, cercetarea, declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea şi evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionalã;
    m) nerespectarea reglementãrilor legale în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncã, a regimului pauzelor, luând în considerare existenţa unor factori de risc în mediul de muncã şi capacitatea de adaptare a salariaţilor;
    n) angajarea unor persoane în locuri de muncã în care existã riscul de transmitere a unor boli, precum sectorul alimentar, zootehnic, instalaţii de alimentare cu apã potabilã, colectivitãţi de copii şi alte unitãţi de interes public, fãrã respectarea normelor în vigoare;
    o) neaplicarea mãsurilor speciale de protecţie a tegumentului şi a mucoaselor pentru substanţele ce pot pãtrunde în organism prin tegument şi mucoase intacte;
    p) neinstruirea personalului de cãtre conducãtorii unitãţilor în vederea cunoaşterii riscurilor profesionale şi a prevenirii îmbolnãvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncã;
    q) neacordarea alimentaţiei suplimentare, potrivit legii, de cãtre persoanele juridice şi fizice salariaţilor care lucreazã în locuri de muncã în condiţii grele şi vãtãmãtoare;
    r) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncã cu expunere la unele substanţe chimice toxice, la trepidaţii, radiaţii nucleare, ridicare şi purtare de greutãţi, ortostatism prelungit şi zgomot industrial la valori care pot produce efecte otice;
    s) expunerea salariaţilor la substanţe foarte periculoase, notate cu indicativul Fp, şi neaplicarea mãsurilor speciale de protecţie împotriva substanţelor cancerigene şi potenţial cancerigene, expunerea lucrãtorilor la agenţi biologici care pot produce îmbolnãviri profesionale şi/sau legate de profesiune şi neaplicarea mãsurilor speciale de protecţie împotriva acestora;
    ş) nerespectarea de cãtre conducerile unitãţilor cu orice profil de activitate a mãsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul pãstrãrii capacitãţii de muncã şi al prevenirii îmbolnãvirilor profesionale;
    t) neasigurarea monitorizãrii condiţiilor de mediu în locurile de muncã periculoase, grele sau nocive de cãtre persoanele juridice care deţin astfel de locuri de muncã, prin laboratoare acreditate;
    ţ) neimplementarea mãsurilor pentru asigurarea securitãţii şi asigurarea sãnãtãţii lucrãtorilor pe baza principiilor generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursã, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire coerente;
    u) nerespectarea mãsurilor şi termenelor ce se impun angajatorului conform legislaţiei legale privind sãnãtatea şi securitatea lucrãtorilor;
    v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotatã conform baremului cuprins în legislaţia sanitarã în vigoare şi în termen de valabilitate;
    w) neasigurarea de cãtre conducãtorii de unitãţi a anexelor social-sanitare necesare, aranjate potrivit specificului fiecãrui loc de muncã şi dotate corespunzãtor normelor legale în vigoare.
    ART. 54
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) depãşirea concentraţiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi pulberi în atmosfera zonelor de muncã stabilite prin normele în vigoare, precum şi utilizarea unor substanţe sau procedee tehnologice interzise prin dispoziţii legale, în absenţa mãsurilor de protecţie individualã şi colectivã adecvate;
    b) neasigurarea de cãtre operatorii economici a mãsurilor privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor pentru efectuarea unor examinãri medicale complete ale angajaţilor în mediu cu noxe, conform legii;
    c) refuzul conducãtorilor unitãţilor de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului de boala profesionalã întocmit, conform prevederilor legale în vigoare, de cãtre medicul specialist de medicina muncii.

    CAP. XIII
    Contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor

    ART. 55
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) organizarea pentru copii şi tineri de tabere sau activitãţi similare în alte unitãţi de cazare fãrã dovada avizului epidemiologic al cadrelor didactice, al copiilor şi tinerilor;
    b) primirea în unitãţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor fãrã dovada efectuãrii imunizãrilor profilactice obligatorii şi fãrã documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestã starea de sãnãtate a copiilor şi tinerilor;
    c) neasigurarea prezentãrii cadrelor didactice, preşcolarilor şi elevilor la examinãrile medicale periodice conform normelor în vigoare, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice efectuate dupã vacanţele şcolare;
    d) nerespectarea numãrului maxim de copii admişi pentru o grupã în unitãţile de copii antepreşcolari, preşcolari sau dintr-o clasã pentru elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, cu excepţia celor pentru existã derogare emisã de instituţiile abilitate;
    e) neasigurarea în unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanţã, unitãţile ce asigurã servicii similare şi unitãţile destinate gãzduirii elevilor dupã terminarea programului şcolar, a unui spaţiu corespunzãtor normelor igienico-sanitare pentru servirea mesei;
    f) nerespectarea de cãtre conducãtorii unitãţilor şi cadrele medicale a normelor în vigoare privind necesarul zilnic de calorii, elemente minerale şi substanţe nutritive, corespunzãtor vârstei şi stãrii de sãnãtate;
    g) nerespectarea principiilor care stau la baza unei alimentaţii sãnãtoase pentru copii şi tineri, conform normelor în vigoare;
    h) neavizarea şi neaprobarea meniului elaborat pentru copiii şi tinerii din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat şi particulare, inclusiv taberele, centrele de vacanţã, unitãţile ce asigurã servicii similare şi unitãţile destinate gãzduirii elevilor dupã terminarea programului şcolar, de cãtre un cadrul medical şi conducãtorul unitãţii;
    i) prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor alimentare care nu respectã limitele de la care acestea devin nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, conform listei stabilite de Ministerul Sãnãtãţii;
    j) nerespectarea compoziţiei, calitãţii, etichetãrii şi ambalãrii produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normelor în vigoare;
    k) nerespectarea condiţiilor pentru transportul, distribuţia şi depozitarea produselor lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor conform normele în vigoare;
    l) neefectuarea sau neînregistrarea triajului epidemiologic, a dispensarizãrii şi a examenelor medicale de bilanţ al stãrii de sãnãtate în unitãţile pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, precum şi neraportarea acestora la autoritãţile de sãnãtate publicã teritoriale, conform normelor Ministerului Sãnãtãţii;
    m) neefectuarea, periodicã sau dupã necesitate, a lucrãrilor de igienizare şi revizuire a instalaţiilor, precum şi a lucrãrilor de recondiţionare a clãdirilor unitãţilor de învãţãmânt, taberelor, centrelor de vacanţã, unitãţilor ce asigurã servicii similare şi a unitãţilor destinate gãzduirii elevilor dupã terminarea programului şcolar, destinate copiilor şi tinerilor;
    n) neasigurarea spaţiului pentru depozitarea produselor destinate copiilor şi tinerilor, precum laptele şi cornul şi altele asemenea, precum şi nedotarea corespunzãtoare a acestuia.
    ART. 56
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 5.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) nerespectarea de cãtre conducãtorii unitãţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de cãtre conducãtorii autoritãţilor publice locale, precum şi de cãtre administraţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igienã în vigoare specifice fiecãrui obiectiv şi a condiţiilor referitoare la circuite funcţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte şi anexe sanitare, întreţinerea curãţeniei şi a altor asemenea cerinţe;
    b) neasigurarea aprovizionãrii cu apã potabilã a unitãţilor, a taberelor, centrelor de vacanţã, unitãţilor ce asigurã servicii similare şi a unitãţilor destinate gãzduirii elevilor dupã terminarea programului şcolar, destinate copiilor şi tinerilor, conform normelor sanitare în vigoare, şi nerealizarea de instalaţii proprii de apã pentru consumul uman la nivelul unitãţilor care funcţioneazã în localitãţi fãrã un sistem central de aprovizionare cu apã de cãtre conducãtorii unitãţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de cãtre conducãtorii autoritãţilor publice locale, precum şi de cãtre administraţiile taberelor pentru copii şi tineri;
    c) neasigurarea de vestiare demixtate pentru elevi la sãlile de educaţie fizicã din unitãţile de învãţãmânt;
    d) nerespectarea de cãtre conducerile unitãţilor de învãţãmânt ori de cãtre cadrele didactice a normelor de igienã privind munca intelectualã în procesul instructiv-educativ al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
    e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor fãrã avizul autoritãţii de sãnãtate publicã teritorialã şi fãrã respectarea condiţiilor de construcţie şi folosire impuse;
    f) neaplicarea de cãtre conducerile unitãţilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a mãsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnãviri la copii şi tineri, inclusiv în orele de educaţie fizicã şi de activitate practicã în ateliere şi laboratoare;
    g) neasigurarea şi nedotarea corespunzãtoare a unor truse de prim ajutor în unitãţile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum şi în laboratoarele de chimie, atelierele şcolare şi studenţeşti din unitãţile de învãţãmânt;
    h) neasigurarea de cãtre conducãtorii unitãţilor pentru protecţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de cãtre conducãtorii autoritãţilor publice locale, precum şi de cãtre administraţiile taberelor pentru copii şi tineri pentru instituţiile pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a condiţiilor de igienã privind spãlarea şi depozitarea rufãriei;
    i) folosirea de jucãrii şi materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sãnãtatea copiilor.

    CAP. XIV
    Contravenţii la normele de igienã privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozãtoare, precum şi la normele privind regimul produselor biocide

    ART. 57
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 3.000 lei la 8.000 lei urmãtoarele fapte sãvârşite de persoanele juridice:
    a) neaplicarea mãsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi rozãtoarelor vectoare în unitãţi de orice tip de cãtre deţinãtorii acestora;
    b) nerespectarea ritmicitãţii acţiunilor de combatere a insectelor şi rozãtoarelor vectoare şi producãtoare de disconfort în unitãţi de orice tip.
    ART. 58
    Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea de cãtre unitãţile prestatoare de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor biocide;
    b) nerespectarea regimului produselor biocide stabilit de normele în vigoare;
    c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+) în interioarele unitãţilor de orice tip şi ale locuinţelor;
    d) prestarea de servicii de dezinsecţie şi deratizare de cãtre persoane necalificate şi neatestate în acest sens;
    e) depozitarea de produse biocide în spaţii şi condiţii necorespunzãtoare prevederilor normelor legale în vigoare sau neconforme cu cele indicate de producãtor;
    f) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neconforme cu avizul emis pentru produsul biocid în acest scop şi neînsoţite de instrucţiuni de folosire redactate în limba românã;
    g) comercializarea de produse pesticide cu termen de valabilitate expirat;
    h) utilizarea ambalajelor pentru produsele biocide la alte tipuri şi categorii de produse;
    i) comercializarea cãtre populaţie a produselor pesticide clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+).

    CAP. XV
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

    ART. 59
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezenta hotãrâre se realizeazã ca urmare a activitãţilor de control în domeniul sãnãtãţii publice exercitate, pe domeniile de competenţã stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de cãtre urmãtoarele categorii de personal:
    a) personalul de specialitate împuternicit de cãtre conducerea Ministerului Sãnãtãţii, autoritate centralã în domeniul sãnãtãţii publice, pentru unitãţile de pe întreg teritoriul ţãrii;
    b) personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unitãţile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitarã proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, împuternicit de conducerea acestora pentru unitãţile aflate în subordinea lor directã.
    (2) La solicitarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitarã proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, personalul de specialitate împuternicit potrivit alin. (1) lit. a) poate participa, în colaborare, la acţiuni de control în domeniul sãnãtãţii publice organizate de aceste ministere şi instituţii cu reţea sanitarã proprie.
    (3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit pentru activitatea de control în sãnãtatea publicã conform prevederilor alin. (1) are drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 26 alin. (2)-(4) şi (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul sancţiunilor contravenţionale complementare aplicate.
    (4) Contravenţiile se constatã şi sancţiunile contravenţionale se aplicã printr-un proces-verbal încheiat de cãtre personalul prevãzut la alin. (1), denumit în continuare personal împuternicit.
    ART. 60
    Dacã personalul împuternicit sã aplice sancţiunea apreciazã cã fapta a fost sãvârşitã în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, sesizeazã organul de urmãrire penalã competent.
    ART. 61
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii acestuia.
    (2) Plângerea însoţitã de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la judecãtoria în circumscripţia cãreia s-a sãvârşit contravenţia.
    ART. 62
    (1) În cazul în care condiţiile de funcţionare a obiectivelor/unitãţilor constituie un risc iminent pentru sãnãtatea publicã, personalul împuternicit aplicã şi sancţiunea complementarã constând în suspendarea activitãţilor din cadrul obiectivelor/unitãţilor, pânã la remedierea deficienţelor determinate de sãvârşirea contravenţiilor constatate, sau, dupã caz, pânã la închiderea unitãţii.
    (2) Sancţiunile complementare prevãzute la alin. (1) se aplicã de cãtre personalul împuternicit şi în cazul constatãrii nerespectãrii mãsurilor şi recomandãrilor stabilite în urma unei activitãţi de control anterioare finalizate prin constatarea uneia/unora dintre contravenţiile prevãzute de prezenta hotãrâre.
    (3) În cazul aplicãrii sancţiunilor complementare, potrivit alin. (1) şi (2) nu se poate solicita reautorizarea funcţionãrii mai devreme de 6 luni dupã aplicarea sancţiunii.
    ART. 63
    Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuãrii controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizãrii atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei.

    CAP. XVI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 64
    (1) Formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãţii, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, cu obligaţia consultãrii prealabile a celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitarã proprie la care face referire art. 59 alin. (1) lit. b).
    (2) Ministerul Sãnãtãţii, prin autoritãţile de sãnãtate publicã teritoriale, precum şi celelalte ministere şi instituţii cu reţea sanitarã proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu structuri abilitate sã exercite activitate de control în domeniul sãnãtãţii publice au obligaţia de a asigura achiziţionarea tipãriturii de formular model prevãzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
    (3) Pânã la achiziţionarea tipãriturii de formular-model prevãzut la alin. (1) se utilizeazã în continuare formularele existente la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 65
    Contravenţiilor din cuprinsul prezentei hotãrâri le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi dispoziţiile cap. IV din cadrul titlului I "Sãnãtatea publicã" din Legea nr. 95/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 66
    Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 10 zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul sãnãtãţii,
                                 Ritli Ladislau

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 24 august 2011.
    Nr. 857.

                                      --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016