Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009  privind modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 27 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 834 din 22 iulie 2009
privind modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 27 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României , republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
<>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Autoritatea contractantã este responsabilã pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publicã/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile."
2. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantã, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publicã, organizat conform art. 304^1 din ordonanţa de urgenţã, are urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaborarea şi, dupã caz, actualizarea, pe baza necesitãţilor transmise de celelalte compartimente ale autoritãţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza cãruia se planificã procesul de achiziţie;
b) elaborarea sau, dupã caz, coordonarea activitãţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de ordonanţa de urgenţã;
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi pãstrarea dosarului achiziţiei publice."
3. La articolul 3, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Ofertantului câştigãtor nu i se poate impune sã suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care presteazã serviciile respective."
4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dupã ce a fost elaboratã documentaţia de atribuire sau, dupã caz, documentaţia de concurs.
(2) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevãzutã în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire, trebuie sã fie stabilitã astfel încât sã se întindã pânã la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantã va lua în considerare estimãrile privind perioada necesarã pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesarã pentru verificãrile legate de aceste activitãţi, precum şi perioada legalã prevãzutã pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Fãrã a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantã are obligaţia de a solicita prelungirea valabilitãţii ofertelor, precum şi, dupã caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire."
5. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - În sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezumã cã cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publicã ce urmeazã sã fie atribuit, dacã se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi:
a) suma valorilor/cantitãţilor de produse furnizate, servicii prestate şi lucrãri executate, incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de cãtre operatorul economic ca dovadã a experienţei lui similare, sã fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrãri ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmeazã sã fie atribuit;
b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic sã fie mai mare decât valoarea estimatã a contractului, multiplicatã cu 2;
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «lichiditate generalã» în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai micã de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivã, având o duratã mai mare de 3 luni, dar pentru care plãţile aferente prestaţiilor urmeazã sã se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuãrii acestora;
d) nivelul indicatorului financiar "lichiditate generalã" sã depãşeascã cota de 100%, în cazul atribuirii unui contract care nu se încadreazã în categoria celor prevãzute la lit. c);
e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «solvabilitate» în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care sã rezulte cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonanţa de urgenţã."
6. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) În sensul prevederilor alin. (2), se considerã inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entitãţi abilitate prin lege în acest scop, în mãsura în care sursa de date respectivã conţine informaţii actualizate."
7. La articolul 11, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevãzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţã, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria rãspundere, semnatã de reprezentantul sãu legal, prin care confirmã cã îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţitã de o anexã în care ofertantul trebuie sã menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, dacã au fost solicitate, diverse valori, cantitãţi sau altele asemenea."
8. La articolul 11, dupã alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul în care uzeazã de dreptul prevãzut la alin. (4), ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeazã/confirmã îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autoritãţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevãzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrãtoare.
(6) Autoritatea contractantã trebuie sã se asigure cã ofertantul a cãrui ofertã este declaratã câştigãtoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevãzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. Dosarul achiziţiei publice trebuie sã includã şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacã, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.
(7) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeazã sã fie îndeplinit, dacã sunt prezentate documente relevante în acest sens."
9. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1. - (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţã, ofertantul/candidatul îşi demonstreazã situaţia economicã şi financiarã ori capacitatea tehnicã şi/sau profesionalã prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ, autoritatea contractantã are obligaţia de a lua în considerare aceastã susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire.
(2) Pentru a fi luatã în considerare susţinerea acordatã, angajamentul ferm prevãzut la art. 186 alin. (2) şi la art. 190 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã trebuie sã reprezinte un instrument juridic care sã asigure dreptul autoritãţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de cãtre persoana susţinãtoare.
(3) În cazul în care susţinerea terţului se referã la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sã prevadã care sunt resursele respective şi sã evidenţieze faptul cã disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesitãţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauzã.
(4) În cazul în care susţinerea terţului vizeazã îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similarã reflectatã prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrãri furnizate/prestate/executate într-o perioadã anterioarã sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publicã, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sã garanteze autoritãţii contractante faptul cã, în cazul în care contractantul întâmpinã dificultãţi pe parcursul derulãrii contractului, persoana susţinãtoare se obligã sã asigure îndeplinirea completã şi reglementarã a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directã.
(5) În situaţiile prevãzute la alin. (3)-(4), susţinãtorul rãspunde pentru prejudiciile cauzate autoritãţii contractante ca urmare a nerespectãrii obligaţiilor prevãzute în angajament, aceasta din urmã având posibilitatea de acţiune directã împotriva susţinãtorului.
(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigãtor face parte integrantã din contractul de achiziţie publicã."
10. La articolul 12, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) În prima etapã a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, autoritatea contractantã are obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevãzute în anunţul de participare."
11. La articolul 12, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 11 alin. (4), (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsã, dialog competitiv sau negociere."
12. La articolul 15, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi selecţie prevãzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţã ca factori de evaluare a ofertelor."
13. La articolul 15, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul în care, în cadrul unei proceduri, contractul este împãrţit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dacã este cazul, trebuie sã fie acelaşi pentru toate loturile respective."
14. La articolul 22, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Dupã data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire, inclusiv pe cele de tip eratã la respectivele anunţuri, cãtre operatorul SEAP."
15. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevãzute în prezenta secţiune.
(2) În cazul în care, dupã publicarea unui anunţ, intervin anumite modificãri faţã de informaţiile deja publicate, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip eratã la anunţul iniţial, în condiţiile prevãzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005 , care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevãzute în directivele nr. 17/2004/CE şi 18/2004/CE ."
16. Articolele 29 şi 30 se abrogã.
17. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se abrogã.
18. La articolul 33, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a deschide ofertele şi, dupã caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesarã prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza aceastã modificare printr-o eratã la anunţul de participare, care trebuie însã publicatã cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţatã iniţial pentru deschiderea ofertelor.
.................................................................
(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisã respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadreazã într-una dintre urmãtoarele situaţii:
a) au fost depuse dupã data şi ora-limitã de depunere sau la o altã adresã decât cele stabilite în anunţul de participare;
b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.
(4) Şedinţa de deschidere se finalizeazã printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţã, în care se consemneazã modul de desfãşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecãrei oferte, consemnându-se totodatã lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrãtoare de la deschidere, indiferent dacã aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivã.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevãzut la art. 216 din ordonanţa de urgenţã, trasabilitatea acţiunilor fiind asiguratã implicit de SEAP."
19. La articolul 36 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) a fost depusã de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens;".
20. La articolul 36 alineatul (1), litera b^1) se abrogã.
21. La articolul 36 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) preţul, fãrã TVA, inclus în propunerea financiarã depãşeşte valoarea estimatã comunicatã prin anunţul/invitaţia de participare şi nu existã posibilitatea disponibilizãrii de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicã respectiv;".
22. La articolul 36 alineatul (1), dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera e^1), cu urmãtorul cuprins:
"e^1) preţul, fãrã TVA, inclus în propunerea financiarã depãşeşte valoarea estimatã comunicatã prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi existã posibilitatea disponibilizãrii de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicã respectiv, se constatã existenţa a cel puţin uneia dintre urmãtoarele situaţii:
- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimatã prevãzutã în anunţul/invitaţia de participare;
- încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicãrii acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţã care instituie obligaţii ale autoritãţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;".
23. La articolul 36 alineatul (1), litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"f) în urma verificãrilor prevãzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţã se constatã cã oferta are un preţ neobişnuit de scãzut pentru ceea ce urmeazã a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini."
24. La articolul 36, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Oferta este consideratã neconformã în urmãtoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzãtor cerinţele caietului de sarcini;
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantã în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmã, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptã renunţarea la clauzele respective;
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;
d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevãzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentatã fãrã a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilã aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte."
25. Articolul 36^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36^1 - (1) În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, o ofertã prezintã un preţ aparent neobişnuit de scãzut în raport cu ceea ce urmeazã a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fãrã TVA, reprezintã mai puţin de 85% din valoarea estimatã a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se aflã în situaţiile prevãzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintã mai puţin de 85% din media aritmeticã a ofertelor respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul evaluãrii, se constatã existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scãzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantã are obligaţia de a efectua verificãri detaliate în legãturã cu aspectele prevãzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã.
(3) În scopul efectuãrii verificãrilor prevãzute la alin. (2), autoritatea contractantã va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupã caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncã, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
(4) În cazul în care ofertantul nu prezintã informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scãzut, oferta intrã sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f)."
26. La articolul 38, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul organizãrii etapei finale de licitaţie electronicã, clasamentul final se stabileşte luând în considerare şi rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participãrii la etapa finalã de licitaţie electronicã este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a)."
27. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Dupã ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã, un raport al procedurii de atribuire, care se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante sau de persoana desemnatã în acest scop.
(2) Conducãtorul autoritãţii contractante sau persoana desemnatã în acest scop are obligaţia de lua mãsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legãturã cu rezultatul aplicãrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţã."
28. La articolul 43, alineatul (1) se abrogã.
29. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Dupã ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante sau de persoana desemnatã în acest scop.
(3) Conducãtorul autoritãţii contractante sau persoana desemnatã în acest scop are obligaţia de lua mãsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţã."
30. La articolul 48, alineatul (1) se abrogã.
31. La articolul 48, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Dupã ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante sau de persoana desemnatã în acest scop.
(3) Conducãtorul autoritãţii contractante sau persoana desemnatã în acest scop are obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţã."
32. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare, care au ca scop reducerea succesivã a numãrului de soluţii discutate, dacã sunt îndeplinite în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) aceastã posibilitate a fost prevãzutã în documentaţia descriptivã;
b) numãrul participanţilor la dialog este suficient de mare, astfel încât o astfel de reducere sã nu afecteze concurenţa realã.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantã are dreptul de a organiza, dupã ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevãzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare în care participanţii la dialog urmeazã sã prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.
(3) Autoritatea contractantã are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfãşurare a rundei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numãrului de participanţi.
(4) Dupã finalizarea unei runde intermediare de reducere a numãrului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante sau de persoana desemnatã în acest scop.
(5) Conducãtorul autoritãţii contractante sau persoana desemnatã în acest scop are obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţã.
(6) Urmãtoarea runda de dialog se deruleazã numai cu participanţii rãmaşi în competiţie dupã finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rãmaşi în competiţie, odatã admişi ca urmare a organizãrii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor urmãtoare sau atunci când depun oferta finalã, sã modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunãtãţirii acestora."
33. La articolul 52, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prevederile art. 31-39 se aplicã în mod corespunzãtor."
34. Dupã articolul 53 se introduc douã noi articole, articolele 53^1 şi 53^2, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 53^1. - În perioada cuprinsã între data publicãrii anunţului de participare şi data-limitã de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
Art. 53^2. - (1) Dupã ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobã de cãtre conducãtorul autoritãţii contractante sau de persoana desemnatã în acest scop.
(2) Conducãtorul autoritãţii contractante sau persoana desemnatã în acest scop are obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţã."
35. Articolul 54 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 54. - (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a organiza, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cãrora se desfãşoarã negocieri cu privire la propunerea tehnicã şi la cea financiarã.
(2) Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesitãţile, obiectivele şi constrângerile autoritãţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivã, o propunere de ofertã preliminarã, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
(3) Scopul negocierilor este de îmbunãtãţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfârşitul fiecãrei întâlniri comisia are obligaţia consemnãrii problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţã, care se semneazã de cãtre toţi participanţii la negocieri."
36. Articolul 56 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Negocierile se deruleazã pânã în momentul în care fiecare participant la negocieri declarã cã oferta preliminarã pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunãtãţitã, fapt care se consemneazã explicit în procesul-verbal de şedinţã.
(2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia constatã cã nu se înregistreazã îmbunãtãţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţã de întâlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finalã, cu fiecare participant în parte. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmeazã sã se aplice criteriul de atribuire."
37. La articolul 62, alineatele (2) şi (3) se abrogã.
38. La articolul 65, dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
"g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a cãror valoare cumulatã este mai mare decât o valoare a cãrei depãşire ar conduce la eludarea aplicãrii acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţã care instituie obligaţii ale autoritãţii contractante în raport cu anumite praguri valorice."
39. La articolul 67 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) sã nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrãrilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia urmãtoarelor cazuri:
- operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a rãspunde solicitãrilor autoritãţii contractante; sau
- autoritatea contractantã se aflã în situaţia prevãzutã la art. 65 lit. g), în acest din urmã caz fãrã a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publicã;".
40. La articolul 69, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare sã modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluãrii competiţiei numai în sensul îmbunãtãţirii acestora şi fãrã sã afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). În cazul în care a fost prevãzutã posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunãtãţirea acestui element se raporteazã la valoarea actualizatã care se obţine în urma aplicãrii coeficienţilor de ajustare."
41. La articolul 70, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul în care operatorul economic cãruia autoritatea contractantã îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rãspunde acestei solicitãri din propria sa culpã, autoritatea contractantã are dreptul de a iniţia o nouã procedurã de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantitãţi necesare, numai în cazul în care:
a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a rãspunde solicitãrii respective."
42. La articolul 71, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.
(2) Comisia de evaluare trebuie sã includã specialişti în domeniul obiectului contractului care urmeazã sã fie atribuit şi se nominalizeazã din cadrul compartimentului intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1). În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autoritãţii contractante sau, în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altã autoritate contractantã, din cadrul respectivei autoritãţi contractante."
43. La articolul 72, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 72. - (1) Autoritatea contractantã va numi o persoanã responsabilã cu aplicarea procedurii de atribuire, persoanã care devine, totodatã, şi preşedinte al comisiei de evaluare. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul sãu poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare, în acest din urmã caz neavând drept de vot. În orice situaţie, preşedintele comisiei de evaluare semneazã raportul procedurii de atribuire."
44. La articolul 73, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 73. - (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activitãţile de evaluare, desemnarea pe lângã comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încã de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
(2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie sã precizeze atribuţiile şi responsabilitãţile specifice ale acestora şi sã justifice necesitatea participãrii lor la procesul de evaluare.
.....................................................................
(4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot.
(5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot, însã au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra cãrora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimã punctul de vedere."
45. La articolul 76, alineatele (1), (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitatã pentru valabilitatea ofertelor.
(2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual şi/sau în şedinţe comune, însã orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sã întruneascã votul a cel puţin 2/3 dintre membrii sãi. Comisia de evaluare are obligaţia sã întocmeascã înscrisuri prin care se formalizeazã deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare.
..................................................................
(4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) sã nu fie respectate datoritã unor eventuale divergenţe de pãreri între membrii comisiei de evaluare, conducãtorul autoritãţii contractante sau, dupã caz, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţã, în scopul finalizãrii în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigãtoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finalã se adoptã cu votul majoritãţii membrilor sãi."
46. Articolul 77 se abrogã.
47. La articolul 79, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul în care ofertantul modificã prin rãspunsurile pe care le prezintã conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi consideratã neconformã. Modificãri ale propunerii tehnice se acceptã în mãsura în care acestea:
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formã sau erorilor aritmetice; sau
b) reprezintã corectãri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventualã modificare a preţului, indusã de aceste corectãri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rãmân aplicabile."
48. La articolul 80, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formã numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptã corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi consideratã neconformã."
49. La articolul 80, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Viciile de formã reprezintã acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cãror corectare/completare este susţinutã în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a cãror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire."
50. La articolul 82, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care, atribuirea contractului de achiziţie publicã se face pe baza criteriului «preţul cel mai scãzut», evaluarea ofertelor se realizeazã prin compararea preţurilor fiecãrei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea, în ordine crescãtoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza cãruia se stabileşte oferta câştigãtoare."
51. La articolul 82, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor prevãzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizeazã la valoarea fãrã TVA."
52. La articolul 85, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egalã cu perioada minimã de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitatã prin documentaţia de atribuire."
53. Articolul 86 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 86. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancarã ori de o societate de asigurãri, care se prezintã în original, în cuantumul şi pentru perioada prevãzutã în documentaţia de atribuire.
(2) Garanţia trebuie sã fie irevocabilã.
(3) Instrumentul de garantare trebuie sã prevadã dacã plata garanţiei se va executa:
a) condiţionat, respectiv dupã constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Autoritatea contractantã nu are dreptul:
a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de cãtre o anumitã societate bancarã ori societate de asigurãri, nominalizatã în mod expres în documentaţia de atribuire;
b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de cãtre societãţi bancare sau numai la cele care sunt emise de cãtre societãţi de asigurãri;
c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevãzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi numai dacã în documentaţia de atribuire este prevãzutã aceastã posibilitate, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autoritãţii contractante:
a) a unui ordin de platã sau a unei file cec, cu condiţia confirmãrii acestora de cãtre bancã pânã la data deschiderii ofertelor;
b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusã ca valoare.
(6) În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de participare trebuie sã fie prezentatã cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor."
54. La articolul 88, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care autoritatea contractantã se aflã, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţã, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie dupã data expirãrii termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la aceastã decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la aceastã datã.
(4) Dupã primirea comunicãrii prevãzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţã, ofertanţii ale cãror oferte au fost declarate necâştigãtoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevãzute la alin. (2) sau, dupã caz, la alin. (3), dacã transmit autoritãţii contractante o solicitare în acest sens."
55. La articolul 90, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 90. - (1) De regulã, garanţia de bunã execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancarã sau de o societate de asigurãri, care devine anexã la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplicã în mod corespunzãtor."
56. La articolul 93, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Autoritatea contractantã nu are dreptul ca, fãrã o justificare temeinicã, sã întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, sã întârzie încheierea contractului/acordului-cadru sau sã adopte orice alte mãsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. Aceste situaţii sunt considerate încãlcãri ale principiilor prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi g) din ordonanţa de urgenţã şi se sancţioneazã în consecinţã. Ofertantul care se considerã lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despãgubiri prin acţiune în justiţie."
57. Articolul 94 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 94. - Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantã are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intrã sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice."
58. La articolul 95, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - (1) Ca anexe ce devin parte integrantã a contractului de achiziţie publicã se constituie cel puţin urmãtoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicã şi propunerea financiarã;
c) graficul de îndeplinire a contractului;
d) graficul de plãţi;
e) garanţia de bunã execuţie, dacã este cazul;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacã este cazul."
59. Articolul 97 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 97. - (1) Preţul contractului de achiziţie publicã se poate exprima în lei sau, dupã caz, în valutã.
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat în urmãtoarele situaţii:
a) au avut loc modificãri legislative, modificãri ale normelor tehnice sau au fost emise de cãtre autoritãţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al cãror efect se reflectã în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cãrora s-a fundamentat preţul contractului;
b) pe piaţã au apãrut anumite condiţii, în urma cãrora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al cãror efect se reflectã în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cãrora s-a fundamentat preţul contractului.
(3) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie sã fie precizatã atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmeazã sã fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. În cazul prevãzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza totodatã şi modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mãrfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determinã inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publicã.
(4) Ajustarea preţului fãrã a fi îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (3) este posibilã numai în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa pãrţilor, altele decât cele prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b); sau
b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevãzut, peste perioada preconizatã iniţial şi din motive care exclud orice culpã a ofertantului/contractantului.
(5) În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în mãsura strict necesarã pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cãrora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publicã nu trebuie sã conducã în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cãruia contractantul respectiv a fost declarat câştigãtor în urma finalizãrii respectivei proceduri.
(6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datoreazã culpei autoritãţii contractante, nu este posibilã invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind însã îndreptãţit sã solicite penalitãţi şi/sau daune-interese."
60. Dupã articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 97^1. - (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de cãtre contractant şi, dacã este cazul, la eventualele prejudicii, dupã cum urmeazã:
a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminãrii furnizãrii produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirãrii perioadei de garanţie a produselor în cauzã;
b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminãrii prestãrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract;
c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminãrii prestãrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor proiectate;
d) pentru contractele de lucrãri: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finalã a lucrãrilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrãrilor în cauzã.
(2) Documentele constatatoare prevãzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantã având urmãtoarele obligaţii:
a) sã elibereze un exemplar operatorului economic;
b) sã depunã un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi
c) sã transmitã un exemplar Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirãrii termenelor prevãzute la alin. (1).
(3) În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente.
(4) Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoanã poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participã la o anumitã procedurã de atribuire aplicatã de respectiva autoritate contractantã.
(5) Documentele constatatoare emise de cãtre autoritatea contractantã în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit <>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile ulterioare.
(6) Refuzul ofertantului declarat câştigãtor de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei prevãzute la art. 181 lit. c^1) din ordonanţa de urgenţã. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacã ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia."
61. Articolul 98 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 98. - (1) În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţã, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publicã.
(2) În cazul în care procedura de atribuire a fost anulatã conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţã, autoritatea contractantã are obligaţia transmiterii spre publicare, în termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest sens. Transmiterea spre publicare se realizeazã, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro
(3) Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulãrii unei proceduri de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare."
62. La articolul 99, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 99. - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publicã se realizeazã de Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informãrilor prevãzute la art. 101.
...................................................................
(3) Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu pânã la data de 31 martie a fiecãrui an."
63. Articolul 100 se abrogã.
64. La articolul 101, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 101. - Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucreazã informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi din alte informãri primite de la autoritãţile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonanţa de urgenţã, constituind o bazã de date statistice care sunt utilizate pentru:".
65. Dupã articolul 105 se introduce un nou articol, articolul 105^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 105^1. - Acţiunile introduse în instanţã de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, potrivit art. 296^1 din ordonanţa de urgenţã, sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar."
66. Articolul 107 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 107. - Anexa nr. 1 face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
67. Anexa nr. 2 se abrogã.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Cristina Trãilã

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

p. Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Constantin Dascãlu,
secretar de stat

Şeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Vasile Puşcaş

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 22 iulie 2009.
Nr. 834.
-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice