Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 807 din 15 iulie 2009  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin   Hotararea Guvernului nr. 82/2003     Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 807 din 15 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 82/2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. IV alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulãrii afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 82/2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 19 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit pentru seminţele de consum, denumitã în continuare Comisie, prevãzutã la <>art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este un organism deliberativ, fãrã personalitate juridicã.
(2) Comisia se întruneşte la sediul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, denumit în continuare ministerul de resort, în vederea analizãrii cererilor depuse, desemnãrii organismelor de audit, acordãrii, prelungirii, suspendãrii, anulãrii sau retragerii licenţei de depozit pentru seminţele de consum, ori de câte ori este nevoie, dupã caz.
(3) Din componenţa Comisiei fac parte:
a) 5 reprezentanţi ai ministerului de resort, din care un preşedinte şi un secretar;
b) 3 reprezentanţi ai depozitarilor;
c) 2 reprezentanţi ai Federaţiei Naţionale a Producãtorilor Agricoli din România;
d) 2 reprezentanţi ai Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentarã - Romalimenta;
e) 2 reprezentanţi ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, din care unul cu funcţia de secretar al Comisiei;
f) un reprezentant al Bursei Române de Mãrfuri.
(4) Nominalizarea reprezentanţilor se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(5) Deciziile Comisiei sunt valide prin voturile exprimate cu majoritatea calificatã din numãrul membrilor Comisiei şi sunt consemnate de secretarul Comisiei într-un proces-verbal.
(6) Comisia desemneazã organismele de audit în vederea verificãrii şi certificãrii condiţiilor financiare şi tehnice ale operatorilor economici care solicitã licenţa."
2. Articolul 2 se abrogã.
3. Articolul 3 se abrogã.
4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Operatorii economici prevãzuţi la <>art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, solicitã acordarea licenţei, distinct pentru fiecare depozit, printr-o cerere scrisã, dupã modelul prevãzut în anexa nr. 1, care se depune prin delegat sau prin poştã la biroul unic din cadrul ministerului de resort.
(2) Prin cererea de eliberare a licenţei, depozitarul se angajeazã sã respecte prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale prezentelor norme metodologice.
(3) Cererile de licenţã se înregistreazã separat într-un registru şi se transmit la secretariatul Comisiei.
(4) Dupã înregistrarea cererilor, secretarul Comisiei convoacã întrunirea Comisiei, în vederea desemnãrii organismelor de audit pentru verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice ale operatorilor economici care solicitã licenţa.
(5) Comisia transmite în scris reprezentanţilor organismelor de audit prevãzute la art. 4^1 decizia de începere a acţiunii de verificare şi certificare a condiţiilor financiare şi tehnice pentru depozitele care au depus cereri de acordare a licenţei."
5. Dupã articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) Organismele de audit se constituie în fiecare judeţ din:
a) 2 reprezentanţi ai direcţiei pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene, respectiv cel care se ocupã de autorizarea spaţiilor de depozitare în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 225/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi un auditor, numiţi prin decizie de directorul coordonator;
b) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, desemnat de conducerea acesteia.
(2) Organismul de audit judeţean desemnat, împreunã cu reprezentantul operatorului economic care a depus cererea pentru acordarea licenţei, se deplaseazã la depozitul care urmeazã sã fie verificat.
(3) Administratorul depozitului are obligaţia sã punã la dispoziţia organismului de audit urmãtoarele documente:
a) autorizaţia de depozit;
b) actul constitutiv sau statutul societãţii;
c) certificatul de înregistrare al firmei;
d) documentele de proprietate asupra depozitului pentru care se solicitã acordarea licenţei şi/sau contractul de închiriere;
e) contractul de muncã şi/sau de prestãri de servicii încheiat cu cel puţin un gradator autorizat, în condiţiile legii;
f) buletinul de verificare metrologicã anualã a aparatelor de mãsurã şi cântãrire;
g) contractul de asigurare a depozitului pentru care se solicitã acordarea licenţei şi dovada plãţii primelor de asigurare;
h) autorizaţia sanitarã de funcţionare a depozitului pentru care se solicitã acordarea licenţei;
i) autorizaţia de protecţie a muncii;
j) autorizaţia sau acordul privind paza contra incendiilor, dupã caz;
k) autorizaţia de mediu;
l) contractul de muncã încheiat cu personalul de specialitate calificat - laboranţi, gestionari, operatori, silozari - care sã asigure în condiţii corespunzãtoare recepţionarea şi restituirea cantitativã şi calitativã a seminţelor de consum depozitate, precum şi o bunã stare de conservare a acestora pe perioada depozitãrii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
m) cazierul fiscal al depozitarului eliberat în condiţiile legii din care sã rezulte cã nu au fost sãvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiarã, inactivitatea fiscalã şi neatragerea rãspunderii solidare;
n) certificat de atestare fiscalã eliberat de organele fiscale competente din care sã rezulte cã nu înregistreazã obligaţii fiscale la bugetul general consolidat;
o) contractul de asigurare a seminţelor de consum.
(4) Organismele de audit verificã caracteristicile tehnice ale depozitului, operaţiunile din fluxul tehnologic, modul în care sunt verificaţi şi controlaţi parametrii de calitate, utilajele şi instalaţiile tehnologice din dotare, întocmind în acest sens un raport de audit care va fi pus la dispoziţia Comisiei, având anexate copii certificate de pe documentele prevãzute la alin. (3)."
6. Articolul 5 se abrogã.
7. Articolul 6 se abrogã.
8. Articolul 7 se abrogã.
9. Articolul 9 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Depozitul trebuie sã fie racordat la reţeaua de alimentare cu energie electricã şi alimentare cu apã."
10. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Intrarea/Ieşirea în/din incinta depozitului se face pe o singurã cale de acces specificã mijlocului de transport, iar de-a lungul cãii de acces trebuie sã existe urmãtoarele:
a) rampa de prelevare a probelor pentru determinarea calitãţii produselor aduse cu mijloace de transport;
b) dispozitiv de pazã şi pentru incendiu;
c) încãpere pentru persoanele care predau sau cãrora li se restituie seminţele de consum;
d) echipamente pentru determinarea cantitativã a seminţelor de consum intrate sau ieşite în/din depozit, cu excepţia celor intrate/ieşite pe calea feratã sau pe apã."
11. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Depozitul trebuie sã aibã urmãtoarele:
a) încãpere pentru determinãri cantitative şi laborator pentru gradarea seminţelor de consum;
b) spaţii tehnologice pentru urmãtoarele operaţiuni;
- descãrcarea mijloacelor de transport;
- încãrcarea mijloacelor de transport;
- manipulãri interioare;
- depozitarea subproduselor rezultate din condiţionare, pânã la valorificarea lor;
- depozitare pe termen lung;
c) utilaje pentru condiţionarea seminţelor de consum aduse la depozit;
d) linii tehnologice de transport al produselor în/din depozit."
12. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Laboratorul pentru gradarea seminţelor de consum trebuie sã fie dotat cu:
a) instrumente de prelevare a probelor;
b) recipiente pentru colectarea probelor;
c) instrumente pentru divizarea şi omogenizarea probelor de laborator;
d) instrumente şi aparatura necesarã pentru determinarea factorilor de gradare;
e) panou special pentru afişarea planurilor de gradare;
f) încãpere destinatã pãstrãrii probelor-martor."
13. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Spaţiile tehnologice pentru condiţionarea seminţelor, aferente depozitului, trebuie sã fie dotate cu:
a) echipamente pentru separarea corpurilor strãine;
b) echipamente de protecţie împotriva poluãrii cu praf;
c) instalaţii de uscare."
14. Articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Depozitarul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii financiare:
a) sã prezinte certificat de atestare fiscalã eliberat de organele fiscale competente din care sã rezulte cã nu înregistreazã obligaţii fiscale la bugetul general consolidat;
b) obligaţia de bazã se constituie îndeplinitã şi în cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativã de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, dacã:
1. suma obligaţiilor de platã este mai micã sau egalã cu suma de rambursat/restituit;
2. sunt îndeplinite dispoziţiile referitoare la data stingerii în cazul compensãrii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedurã fiscalã. Diferenţele rezultate în urma soluţionãrii deconturilor cu suma negativã de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau a cererilor de restituire se considerã obligaţii de platã începând cu data comunicãrii modului de soluţionare a acestora;
c) sã prezinte ultimul bilanţ contabil înregistrat la organul fiscal competent în administrarea depozitarului cu excepţia unitãţilor nou-înfiinţate;
d) sã prezinte certificat constatator eliberat de registrul comerţului din care sã rezulte cã nu sunt depuse cereri privind declararea procedurii insolvenţei şi cã nu se aflã în dizolvare;
e) sã prezinte cazierul fiscal al depozitarului eliberat în condiţiile legii din care sã rezulte cã nu au fost sãvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiarã, inactivitatea fiscalã şi neatragerea rãspunderii solidare."
15. Articolul 16 se abrogã.
16. Articolul 17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - Depozitarul este obligat sã asigure organismului de audit desemnat accesul în incinta spaţiilor de depozitare şi sã punã la dispoziţia acestuia documentele necesare în vederea acordãrii licenţei."
17. Articolul 18 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) În vederea acordãrii licenţei de cãtre Comisie, organismul de audit verificã în teren îndeplinirea condiţiilor tehnice şi financiare menţionate.
(2) Secretarul Comisiei convoacã întrunirea acesteia, imediat dupã primirea rapoartelor de audit, pentru analizarea şi pronunţarea cu privire la acordarea licenţei sau respingerea cererii.
(3) Dupã luarea deciziei, secretarul Comisiei înştiinţeazã în scris depozitarul asupra celor decise.
(4) Licenţa de depozit se elibereazã contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat."
18. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - În cazul în care unui depozitar i-a fost respinsã definitiv cererea de eliberare a licenţei, acesta se poate adresa cu o nouã cerere dupã ce a luat mãsurile de remediere a deficienţelor tehnice constatate de organismul de audit şi face dovada îndeplinirii condiţiilor tehnice şi financiare."
19. La articolul 23, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În caz de restrângere a capacitãţii de depozitare pentru care s-a acordat licenţa, depozitarul solicitã printr-o cerere eliberarea unei noi licenţe. Eliberarea noii licenţe se va face simultan cu anularea celei vechi, cu plata taxei de eliberare."
20. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Licenţa, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2, se acordã pentru o perioadã de 5 ani de la data emiterii ei, pentru fiecare depozit.
(2) Secretarul Comisiei are obligaţia de a deschide un registru de evidenţã pentru licenţele de depozit eliberate, prelungite, suspendate, anulate sau expirate, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 3."
21. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 26. - Depozitele pentru care un depozitar a primit licenţa vor fi utilizate pentru desfãşurarea activitãţii de depozitare a seminţelor de consum."
22. Articolul 29 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - Licenţele se suspendã de Comisie în urmãtoarele situaţii:
a) neîndeplinirea condiţiilor tehnice existente la data acordãrii licenţei;
b) neîndeplinirea condiţiilor financiare care au stat la baza acordãrii licenţei;
c) neprelungirea contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc, pentru spaţiile de depozitare şi seminţele de consum depozitate;
d) nepãstrarea seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele pentru care s-a acordat licenţa;
e) nefurnizarea informaţiilor şi/sau a documentelor referitoare la licenţiere, specificate în prezentele norme metodologice, cerute de organismele de audit, şi nefacilitarea accesului acestora în toate încãperile/celulele depozitului licenţiat;
f) neafişarea licenţei de depozit şi a tarifului de depozitare practicat, într-un loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiei cu publicul;
g) neplata cãtre bugetul schemei de garantare pentru certificatele de depozit a cotei de 0,5% din valoarea seminţelor de consum depozitate."
23. Articolul 30 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Suspendarea licenţei se dispune atunci când una sau mai multe dintre situaţiile prevãzute la art. 29 au fost constatate, pe bazã de proces-verbal, de cãtre organismele de audit.
(2) Suspendarea dureazã pânã la remedierea deficienţelor care au determinat-o, dar nu mai mult de 6 luni."
24. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - Licenţa se anuleazã în urmãtoarele situaţii:
a) transmiterea de date şi informaţii voit eronate privind respectarea condiţiilor tehnice şi/sau financiare;
b) eliberarea unei noi licenţe pentru o capacitate de depozitare extinsã sau restrânsã;
c) la deschiderea procedurii de insolvenţã a depozitarului. În acest caz se anuleazã toate licenţele depozitarului;
d) depozitarul emite fãrã acoperire un certificat de depozit;
e) depozitarul nu a remediat deficienţele în termen de 6 luni de la suspendarea licenţei;
f) eliberarea certificatelor de depozit pentru o cantitate de seminţe de consum ce depãşeşte capacitatea de depozitare înscrisã în licenţã;
g) depozitarul refuzã predarea cantitãţii de seminţe de consum înscrise în certificatul de depozit, la gradul determinat la recepţie. Nu se considerã refuz nepredarea cantitãţii de seminţe de consum a cãrei valoare este egalã cu valoarea cheltuielilor de depozitare neachitate;
h) depozitarul nu mai are în posesie seminţele de consum, conform datelor înscrise în certificatul de depozit."
25. Articolul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - Depozitarul a cãrui licenţã este suspendatã, anulatã sau retrasã este obligat sã anunţe, în termen de 7 zile de la data suspendãrii, anulãrii sau retragerii licenţei, dupã caz, toţi deţinãtorii de certificate de depozit eliberate de acesta."
26. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 36. - Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
a) neîndeplinirea condiţiilor tehnice existente la data acordãrii licenţei;
b) nerespectarea de cãtre depozitar a obligaţiei transmiterii poliţei de asigurare a seminţelor de consum cesionate în favoarea Administratorului, precum şi neprelungirea contractelor de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;
c) neremiterea deţinãtorului de certificate de depozit a seminţelor de consum în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate cu cele specificate în certificatul de depozit;
d) nepãstrarea seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit în depozitele licenţiate;
e) nefurnizarea tuturor informaţiilor şi documentelor cerute de organismele de audit şi nepermiterea accesului acestora în încãperile/celulele depozitului licenţiat;
f) neafişarea tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil;
g) emiterea certificatelor de depozit pentru o cantitate sau calitate a seminţelor de consum diferitã de cea predatã în vederea depozitãrii de deponenţi;
h) neanunţarea de cãtre depozitar a tuturor deţinãtorilor de certificate de depozit eliberate de acesta, în termen de 7 zile de la data suspendãrii, anulãrii sau retragerii licenţei, dupã caz, a faptului cã i s-a suspendat, anulat sau retras licenţa."
27. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - Contravenţiile prevãzute la art. 36 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 1.500 lei la 2.500 lei, faptele prevãzute la lit. b) şi f);
b) cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei, faptele prevãzute la lit. a);
c) cu amendã de la 5.000 lei la 8.000 lei, faptele prevãzute la lit. c) şi e);
d) cu amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei, faptele prevãzute la lit. d) si h);
e) cu amendã de la 10.000 lei la 12.500 lei, faptele prevãzute la lit. g)."
28. Articolul 38 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute se fac de cãtre persoanele împuternicite prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la art. 37, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal."
29. Articolul 39 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Contravenţiilor prevãzute la <>art. 36 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
30. Articolul 40 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipãrite şi distribuite depozitarilor licenţiaţi în Registrul special al certificatelor de depozit, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 4a).
(2) Ministerul de resort încheie contracte de tipãrire a licenţelor de depozit cu Compania Naţionalã «Imprimeria Naţionalã» - S.A."
31. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Administratorul va prelua certificatele de depozit tipãrite de «Imprimeria Naţionalã» - S.A. pe bazã de proces-verbal de predare-primire încheiat cu aceasta.
(2) Administratorul va preda certificatele de depozit depozitarilor licenţiaţi, la cererea acestora, pe baza licenţei de depozit şi a procesului-verbal de predare-primire încheiat cu aceştia."
32. La articolul 42, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Certificatul de depozit este documentul în formã materialã care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mãrfii, la ordin, emis de un depozitar care are licenţã de depozit, a primit certificate de depozit de la Administrator şi le poate elibera la cererea deponenţilor pentru seminţele de consum depozitate în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
33. La articolul 42, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Depozitarul este obligat sã transmitã cãtre Administrator la data încheierii contractului de asigurare, poliţa de asigurare pentru seminţele de consum pentru care s-a emis certificatul de depozit, cesionatã în favoarea acestuia."
34. Articolul 43 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - (1) Modelul certificatului de depozit este prevãzut în anexele nr. 5a)-5c).
(2) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 5a) se elibereazã deponentului la predarea seminţelor de consum şi se reţine de depozitar la restituirea seminţelor predate.
(3) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 5b) se elibereazã deponentului în situaţia în care acesta doreşte sã gajeze seminţele de consum depozitate.
(4) Certificatul de depozit prevãzut în anexa nr. 5c) se pãstreazã la depozitar."
35. La articolul 45, alineatul (1) se abrogã.
36. Articolul 48 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 48. - Reprezentantul Administratorului şi persoanele abilitate de ministerul de resort sunt împuternicite sã examineze toate registrele, evidenţele, actele, documentele şi contractele depozitarului cãruia i s-a eliberat licenţa de depozit."
37. Articolul 49 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - Depozitarii sunt obligaţi ca la eliberarea certificatelor de depozit sã ţinã evidenţa acestora într-un registru întocmit conform anexei nr. 6 şi sã comunice Administratorului, în termen de 5 zile de la eliberarea unui certificat de depozit, acest registru de evidenţã pentru înscrierea în Registrul special al certificatelor de depozit."
38. Articolul 50 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - Administratorul va evidenţia în Registrul special al certificatelor de depozit circulaţia certificatelor de depozit puse la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi la data primirii de la aceştia a comunicãrii prevãzute la art. 49."
39. Articolul 51 se abrogã.
40. La articolul 52, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Modelul registrului special al certificatelor de depozit este prevãzut în anexa nr. 4a)."
41. Articolul 53 se abrogã.
42. Articolul 54 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 54. - Depozitarii sunt obligaţi sã ţinã evidenţa certificatelor de depozit în registru conform modelului prevãzut în anexa nr. 6."
43. Articolul 64 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 64. - În situaţia în care depozitarul nu mai deţine seminţele de consum, conform datelor înscrise în certificatul de depozit, protejarea intereselor financiare ale deponenţilor se realizeazã prin schema de garantare pentru certificatele de depozit."
44. Articolul 69 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69. - Schema de garantare pentru certificatele de depozit este administratã de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A."
45. Articolul 70 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 70. - (1) Administratorul trebuie sã acopere minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totalã a certificatelor de depozit emise şi aflate în evidenţa sa.
(2) În situaţia în care prin emiterea certificatelor de depozit valoarea disponibilitãţilor Administratorului, constituite conform <>art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se situeazã sub nivelul minim de 10%, Administratorul va notifica Comisia, care va decide cu privire la expunere."
46. Articolul 71 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 71. - (1) Cota prevãzutã la <>art. 31 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vireazã de cãtre depozitar prin ordin de platã în contul Administratorului, în termen de 5 zile de la data efectuãrii depozitãrii, calculatã la preţul de despãgubire.
(2) Depãşirea termenului prevãzut la alin. (1) se sancţioneazã cu plata penalitãţii de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculatã începând cu ziua urmãtoare celei în care trebuia sã se efectueze plata cotei prevãzute la alin. (1)."
47. Articolul 72 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 72. - Corectitudinea calculãrii şi virãrii sumei datorate de depozitari revine Administratorului."
48. Articolul 73 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 73. - În cazul în care deţinãtorul certificatului de depozit în situaţiile prevãzute în prezentele norme metodologice nu intrã în posesia seminţelor de consum, acesta sau creditorul gajist poate solicita, printr-o cerere argumentatã cu dovezi, sã fie despãgubit de cãtre Administratorul schemei de garantare a certificatului de depozit. În acest scop, va prezenta pe lângã cererea de despãgubire şi urmãtoarele documente:
a) certificat de depozit valabil sau, dupã caz, talon de gaj în copie;
b) contract de depozitare în copie;
c) solicitarea, depusã de cãtre deponent cãtre depozitar, privind eliberarea cantitãţilor înscrise în certificat şi înregistratã la sediul depozitarului cu cel puţin 14 zile lucrãtoare în urmã sau, dupã caz, confirmarea inexistenţei sau indisponibilitãţii stocurilor înscrise în certificatul de depozit de cãtre administratorul judiciar/lichidatorul numit în condiţiile legii privind procedura insolvenţei, cu precizarea numãrului de înregistrare în evidenţele depozitarului."
49. Articolul 74 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 74. - (1) Administratorul va efectua o verificare la sediul depozitarului, în prezenţa acestuia, cu privire la existenţa stocului de seminţe de consum înscrise în certificatul de depozit indisponibil, în urma cãreia va întocmi un proces-verbal prin care va constata situaţia stocului şi cauza indisponibilitãţii seminţelor de consum. Procesul-verbal va fi încheiat între reprezentantul Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., în calitate de Administrator, şi reprezentanţii depozitarului, iar propunerile conţinute în acest document vor fi supuse aprobãrii Comisiei.
(2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de despãgubire, pe baza procesului-verbal de constatare, Administratorul va proceda la stabilirea valorii certificatului de depozit indisponibil, calculatã la preţul de despãgubire valabil la data cererii de eliberare a cantitãţilor de seminţe de cãtre depozitar."
50. Articolul 75 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 75. - În termen de maximum 30 de zile de la data aprobãrii cererii de despãgubire, Administratorul va plãti contravaloarea certificatului de depozit."
51. Articolul 76 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 76. - (1) Deţinãtorul certificatului de depozit sau creditorul gajist pãgubit primeşte contravaloarea seminţelor de consum înscrise în certificatul de depozit de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A., dupã ce restituie certificatul de depozit şi talonul de gaj acestuia în original.
(2) Contravaloarea seminţelor de consum se calculeazã la preţul de despãgubire valabil la data solicitãrii deponentului a restituirii de cãtre depozitar a seminţelor de consum.
(3) Preţul de despãgubire al seminţelor de consum stabilit de Comisia prevãzutã la <>art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, va fi comunicat Administratorului de cãtre preşedintele acesteia în fiecare zi de vineri din sãptãmânã şi va fi cel valabil pânã la urmãtoarea comunicare.
(4) Preţul de despãgubire prevãzut la alin. (3) va fi publicat de cãtre Administrator în presa de largã circulaţie, cu adresabilitate mediului rural, precum şi în media TV şi pe site-urile www.madr.ro şi www.fgcr.ro".
52. Articolul 77 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 77. - (1) În cazul plãţilor efectuate de cãtre Administrator, acesta va recupera sumele plãtite deţinãtorului certificatului de depozit sau creditorului gajist de la depozitar în procedura prevãzutã la <>art. 31 alin. (8) şi (9) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În cazul în care plata este fãcutã din fondurile alocate de cãtre ministerul de resort şi din dobânzile încasate de Administrator la depozitele constituite prin plasarea sumelor alocate de ministerul de resort, înscrisul care constituie titlul executoriu şi care va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, precum şi elementele specifice, acolo unde este necesar, va fi transmis pentru executare silitã organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, iar în procedura insolvenţei Administratorul va participa în nume propriu, având rangul unui creditor privilegiat. Formularul înscrisului care constituie titlul executoriu va fi aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(3) În cazul în care plata este fãcutã din sursele constituite de depozitari şi dobânda aferentã, creanţele rezultate vor fi realizate de cãtre Administrator prin procedura comunã de executare, conform Codului de procedurã civilã şi <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având calitatea de creditor chirografar."
53. Articolul 78 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 78. - (1) Administratorul va garanta în baza prezentelor norme metodologice rambursarea valorii seminţelor de consum nerestituite din cantitãţile datorate specificate în certificatele de depozit, emise de depozitarii cãrora li s-a acordat licenţa de depozit, deţinãtorilor certificatelor de depozit şi/sau creditorilor şi va gestiona registrul certificatelor de depozit.
(2) Administratorul va utiliza disponibilitãţile constituite conform <>art. 31 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru plata contravalorii seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, atunci când depozitele devin indisponibile, în urmãtoarea ordine de prioritãţi:
a) contribuţia depozitarilor acumulatã în schema de garantare pentru certificatele de depozit, inclusiv dobânda aferentã;
b) creanţele Administratorului rezultate din utilizarea surselor de la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit;
c) dobânda acumulatã la suma de 42.000 mii lei, alocatã Administratorului de ministerul de resort;
d) suma alocatã de ministerul de resort.
(3) În situaţia în care depozitarul nu mai are în posesie seminţele de consum specificate în certificatul de depozit, precum şi în cazul în care depozitarul este declarat în insolvenţã şi administratorul judiciar/lichidatorul numit în condiţiile legii privind procedura insolvenţei confirmã inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit, protejarea intereselor financiare ale deponentului se realizeazã de cãtre Administrator prin plata contravalorii seminţelor înscrise în acesta.
(4) Administratorul va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculatã la preţul de despãgubire, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizãrii de cãtre deponenţi şi/sau creditori.
(5) În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea contravalorii certificatelor de depozit indisponibile, Administratorul va despãgubi deţinãtorii certificatelor de depozit şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile art. 73 şi 75.
(6) Bugetul ministerului de resort pe anul 2009 se suplimenteazã cu suma de 42.000 mii lei, prin diminuarea corespunzãtoare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2009 cu aceeaşi sumã, aceasta asigurându-se prin diminuarea sumei alocate majorãrii capitalului social al CEC Bank - S.A., conform prevederilor <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(7) Ministerul de resort va pune la dispoziţia Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. suma de 42.000 mii lei, în baza unei convenţii prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile pãrţilor.
(8) Ministerul de resort va evidenţia în contabilitate operaţiunile privind sumele alocate de la bugetul de stat Administratorului, pe baza contului de execuţie transmis lunar de acesta."
54. Anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c) şi 3 se abrogã.
55. Se introduc anexele nr. 1, 2, 3, 4a), 5a), 5b), 5c) şi 6, prevãzute în anexele nr. 1-8 la prezenta hotãrâre.
ART. II
Depozitarii care solicitã acordarea licenţei de depozit în anul 2009 vor putea depune cereri scrise în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea prezentei hotãrâri.
ART. III
Punctele 26, 27 şi 28 ale articolului I intrã în vigoare la 15 zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. IV
<>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2008 privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


───────────────
Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucureşti, 15 iulie 2009.
Nr. 807.


ANEXA 1
───────
(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
─────────────────────────────────────

...................................... MINISTERUL AGRICULTURII,
(denumire operator economic şi forma PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII
deorganizare) RURALE
adresa ................................ Nr. ......./............
telefon .......... fax ................
cod unic de înregistrare ..............
cont nr. ...... deschis la ............
capital social ........................
Nr. ............ din ..................CERERE
PENTRU ACORDAREA/PRELUNGIREA/EXTINDEREA/RETRAGEREA/ANULAREA
LICENŢEI DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE CONSUM

Subsemnatul ....... reprezentant al ....... în calitate de ....... legitimat cu ............ vã rog sã acordaţi:
licenţa de depozit []
prelungirea licenţei de depozit nr. ............ []
extinderea/retragerea licenţei de depozit nr. ......... []
anularea licenţei de depozit nr. ...................... []

Pentru depozitul situat în:
..........................................................
(localitatea, judeţul)


┌─────────────────────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────────────┐
│Spaţiul de depozitare│Numãr │Capacitate│Magazii│Capacitate│Capacitate totalã │
│(Siloz, Bazã orizon- │celule│ │ │ │ │
│talã) │ │ tone │ │ tone │ tone │
├─────────────────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────────────┘Prin prezenta cerere pentru acordarea licenţei de depozit în calitate de depozitar mã oblig sã respect prevederile Codului comercial, precum şi celelalte dispoziţii legale în vigoare cu privire la acordarea licenţei de depozit.

Data Semnãtura


ANEXA 2


───────────
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
─────────────────────────────────────

Stema
României

ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

LICENŢĂ
de depozit pentru seminţele de consum
Nr. ....... Seria ............


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE,
Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit,
în baza <>art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitãrii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobatã cu modificãrile şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acordã

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ (denumire) │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ (sediu) │
├─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │(cod unic de înregistrare│
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


Licenţa de depozit şi dreptul de a elibera certificate de depozit pentru depozitul ....... situat în localitatea ....... judeţul ...... pentru capacitatea de depozitare de ............ tone.


┌─────────────────────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────────────┐
│Spaţiul de depozitare│Numãr │Capacitate│Magazii│Capacitate│Capacitate totalã │
│(Siloz, Bazã orizon- │celule│ │ │ │ │
│talã) │ │ tone │ │ tone │ tone │
├─────────────────────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─┬────┴──────────┴──┬───┬┴──────────┴───────────────────┤
│Termen de valabilitate │ │ - │ │
├───────────────────────┼──────────────────┼───┼───────────────────────────────┤
│Termen de prelungire │ │ - │ │
└───────────────────────┴──────────────────┴───┴───────────────────────────────┘Licenţa de depozit pentru seminţele de consum se poate prelungi conform <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 149/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.PREŞEDINTE
┌──────┬─────────────────────────────────────────┐
│data │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3


───────
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
─────────────────────────────────────Registrul de evidenţã a licenţelor de depozit

┌───┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┐
│Nr.│Denumi-│Codul │Adresa │Licenţa │Capaci- │Numãrul │Numele│Legiti-│Semnã-│
│crt│rea şi │unic de │depozi-│elibera-│tatea │şi data │prenu-│mat │tura │
│ │sediul │înregis-│tului │tã cu │pentru │prelun- │mele │cu.....│ │
│ │depozi-│trare al│licen- │seria, │care s-a│girii/ │dele- │ │ │
│ │taru- │depozi- │ţiat │nr., la │eliberat│anulãrii/│gatu- │ │ │
│ │lui │tarului │ │data │licenţa │suspen- │lui │ │ │
│ │ │ │ │ │ -to- │dãrii/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │expirãrii│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │licenţei │ │ │ │
├───┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
├───┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
├───┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
├───┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
└───┴───────┴────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴──────┘
ANEXA 4


────────
[Anexa nr. 4a) la normele metodologice]
────────────────────────────────────────

Registrul special al certificatelor de depozit┌───┬─────────┬──────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐
│Nr.│Denumirea│Codul unic│Adresa│Licenţa│Capacitatea│Nr. şi data│Seria şi│Seria şi│Seria şi│
│crt│şi sediul│de înre- │depo- │elibe- │pentru care│prelungirii│numãrul │numãrul │numãrul │
│ │depozita-│gistrare │zitu- │ratã cu│ s-a │/suspendã- │certifi-│certifi-│certifi-│
│ │ rului │al depozi-│lui │seria, │ eliberat │ rii/ │catelor │catelor │catelor │
│ │ │ tarului │licen-│nr., la│ licenţa │ anulãrii │ de │ de │ de │
│ │ │ │ţiat │ data │ -to- │ licenţei │depozit │depozit │depozit │
│ │ │ │ │ │ │ │primite │elibe- │ retur- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ rate │ nate │
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
├───┼─────────┼──────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤
└───┴─────────┴──────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘
ANEXA 5


────────
[Anexa nr. 5a) la normele metodologice]
───────────────────────────────────────


CERTIFICAT DE DEPOZIT
-faţã-

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│LICENŢA DE DEPOZIT Nr. SERIE SI NUMĂR │
│______/_________ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
│ FGR 0000001 │
├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE │ │
│ CONSUM │ │
│ │Contract de depozitare │
│Eliberat la data de __/_/__ Valabil pânã │nr. ___/____ │
│ la __/__/___ │ │
│ │ Încheiat la data de│
│De cãtre: (nume depozitar)_____________________ │ │
│ │ ___/___/______ │
│ │ │
│Adresa depozitar ____________________ │ │
│Codul unic de înregistrare al │ │
│depozitarului _______________________ │DEPONENT │
│Adresa depozit ______________________ │ │
│ │ │
│ │ │
│DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile│───────────────────────────│
│<>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 ,│───────────────────────────│
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │
│Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) │ │
│sunt cele determinate de cãtre gradatori │Seminţe de consum │
│autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. │recepţionate la data │
│Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în│de: __/__/___ │
│totalitate de cãtre depozitarul semnatar, con- │ │
│form legislaţiei. Deţinãtorul acestui certificat│Denumire punct de recepţie:│
│va solicita predarea seminţelor în cel mult un │ │
│an de zile de la data înscrisã în certificat. │ │
│Depozitarul este obligat sã predea seminţele │ │
│de consum conform cantitãţii şi cãlitaţii │ │
│înscrise în certificatul de depozit în termen │ │
│de maximum 7 zile de la data comunicãrii │ │
│dispoziţiei de restituire. │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│Completarea frauduloasã, modificarea sau îndepãr│ │
│tarea ilegalã a pãrţilor reprezentate de certifi│ │
│catul de depozit se pedepseşte conform legii │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│────────────────────────────────────────────────┼──────────────┬────────────┤
│ │Contravaloarea│Plata depozi│
│ │depozitãrii:..│tãrii pânã │
│ │din care: │la │
│───────┬───────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┼───────┬──────┼──┬────┬────┤
│Seminţe│Cantitate │ Grad │Umidi│Masa │Impuri- │Plãtit │ Rest │Zi│Lunã│ An │
│ de │certificatã│alocat│tatea│hecto│tãţi şi/ │ în │de plã│ │ │ │
│consum │ (kg) │ │ % │litri│sau │avans -│tit - │ │ │ │
│ │ │ │ │cã │corpuri │ lei │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │(kg/ │strãine │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ hl) │ (%) │ │ │ │ │ │
│───────│───────────│──────│─────│─────│─────────│ │ │ │ │ │
│───────┴───────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┼───────┴──────┴──┴────┴────┤
│ │Tarifele includ operaţiuni-│
│ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)__________│le de recepţie, uscare, con│
│ │ditionare, asigurare, depo-│
│REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │zitare, pãstrare şi │
│reprezentantul acestuia)______ │restituirea seminţelor │
│ │de consum. │
│Semnãtura autorizatã ________ Loc ştampilã____ │ │
│ │ │
│────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ │
│ Spãrturi (%) ___ Conţinutul de gluten umed (%) ______________ │
│ Indice de deformare a glutenului(mm)_______ │
│ │
│ Conţinut ulei*)(%) ________ Alte caracteristici fizico-chimice ________ │
│ │
│ *) dupã caz │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(verso)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SPAŢIU DESTINAT DEŢINĂTORULUI DE CERTIFICAT DE DEPOZIT │
│ │
│ │
│ Subsemnatul, deponent, cedez acest certificat de depozit pentru seminţele │
│de consum în favoarea beneficiarului şi confirm faptul cã la data înscrisã │
│am calitatea de proprietar pentru cele înscrise şi mentionez cã nu existã │
│alte gajuri asupra seminţelor de consum respective │
│ │
│ Date de identificare ┌──────────────────┐ ┌──────────────┐ │
│ proprietar Nume│ │ Prenume │ │ │
│ ┌─────────────┼────────────┬─────┤ ├──────────────┤ │
│ Cod numeric │ │Cod unic de │ │ Adresa │ │ │
│ └─────────────┘înregistrare└─────┘ └──────────────┘ │
│ │
│ │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ Beneficiar │ │ ┌────┬────┬────┐ │
│ Adresa │ │ Datã transfer │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┤ proprietate └────┴────┴────┘ │
│ Semnãtura şi │ │ │
│ ştampila │ │ │
│ └────────────────────────────┘ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 6


────────
[Anexa nr. 5b) la normele metodologice]
────────────────────────────────────────

CERTIFICAT DE DEPOZIT - TALON GAJ
-faţã-

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│LICENŢA DE DEPOZIT Nr. SERIE SI NUMĂR │
│______/_________ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
│ FGR 0000001 │
├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE │ │
│ CONSUM │ │
│ │Contract de depozitare │
│Eliberat la data de __/_/__ Valabil pânã │nr. ___/____ │
│ la __/__/___ │ │
│ │ Încheiat la data de│
│De cãtre: (nume depozitar)_____________________ │ │
│ │ ___/___/______ │
│ │ │
│Adresa depozitar ____________________ │ │
│Codul unic de înregistrare al │ │
│depozitarului _______________________ │DEPONENT │
│Adresa Depozit ______________________ │ │
│ │ │
│ │ │
│DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile│───────────────────────────│
│<>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 ,│───────────────────────────│
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │
│Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) │ │
│sunt cele determinate de cãtre gradatori │Seminţe de consum │
│autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. │recepţionate la data │
│Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în│de: __/__/___ │
│totalitate de cãtre depozitarul semnatar, con- │ │
│form legislaţiei. Deţinãtorul acestui certificat│Denumire punct de recepţie:│
│va solicita predarea seminţelor în cel mult un │ │
│an de zile de la data înscrisã în certificat. │ │
│Depozitarul este obligat sã predea seminţele │ │
│de consum conform cantitãţii şi cãlitaţii │ │
│înscrise în certificatul de depozit în termen │ │
│de maximum 7 zile de la data comunicãrii │ │
│dispoziţiei de restituire. │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│Completarea frauduloasã, modificarea sau îndepãr│ │
│tarea ilegalã a pãrţilor reprezentate de certifi│ │
│catul de depozit se pedepseşte conform legii │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│────────────────────────────────────────────────┼──────────────┬────────────┤
│ │Contravaloarea│Plata depozi│
│ │depozitãrii:..│tãrii pânã │
│ │din care: │la │
│───────┬───────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┼───────┬──────┼──┬────┬────┤
│Seminţe│Cantitate │ Grad │Umidi│Masa │Impuri- │Plãtit │ Rest │Zi│Lunã│ An │
│ de │certificatã│alocat│tatea│hecto│tãţi şi/ │ în │de plã│ │ │ │
│consum │ (kg) │ │ % │litri│sau │avans -│tit - │ │ │ │
│ │ │ │ │cã │corpuri │ lei │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │(kg/ │strãine │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ hl) │ (%) │ │ │ │ │ │
│───────│───────────│──────│─────│─────│─────────│ │ │ │ │ │
│───────┴───────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┼───────┴──────┴──┴────┴────┤
│ │Tarifele includ operaţiuni-│
│ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)__________│le de recepţie, uscare, con│
│ │ditionare, asigurare, depo-│
│REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │zitare, pãstrare şi │
│reprezentantul acestuia)______ │restituirea seminţelor │
│ │de consum. │
│Semnãtura autorizatã ________ Loc ştampilã____ │ │
│ │ │
│────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ │
│ Spãrturi (%) ___ Conţinutul de gluten umed (%) ______________ │
│ │
│ Indice de deformare a glutenului(mm)_______ │
│ │
│ Conţinut ulei*)(%) ________ Alte caracteristici fizico-chimice ________ │
│ │
│ *) dupã caz │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(verso)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1) Creditat ...................................... │
│ Creditor ...................................... │
│ Credit în sumã de ............................. │
│ Dobânda........... alte cheltuieli ............ │
│ Scadenţa .................... │
│ Observaţii .................................... │
│ Data acordãrii creditului ..................... │
│ │
│ │
│ ....................... L.S. │
│ Semnãtura creditatului │
│ │
│ 2) Creditat ...................................... │
│ Creditor ...................................... │
│ Credit în sumã de ............................. │
│ Dobânda ............. alte cheltuieli ......... │
│ Scadenţa ............... │
│ Observaţii .................................... │
│ Data acordãrii creditului ..................... │
│ │
│ .......................... L.S. │
│ Semnãtura creditatului │
│ │
│ │
│ Atestarea plãţilor │


│ 1). Am primit │
│ a). Suma de .......................... │
│ reprezentând ..................... │
│ .................................. │
│ b). Documentul ....................... │
│ reprezentând...................... │
│ Emis la ordinul................... │
│ Conform........................... │
│ Creditor.......................... │
│ Data.............................. │
│ │
│ Semnãtura creditorului ........... L.S. │
│ │


└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 7


────────
[Anexa nr. 5c) la normele metodologice]
────────────────────────────────────────


CERTIFICAT DE DEPOZIT
(care rãmâne la depozitar)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│LICENŢA DE DEPOZIT Nr. SERIE SI NUMĂR │
│______/_________ CERTIFICAT DE DEPOZIT │
│ FGR 0000001 │
├────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ CERTIFICAT DE DEPOZIT PENTRU SEMINŢE DE │ │
│ CONSUM │ │
│ │Contract de depozitare │
│Eliberat la data de __/_/__ Valabil pânã │nr. ___/____ │
│ la __/__/___ │ │
│ │ Încheiat la data de│
│De cãtre: (nume depozitar)_____________________ │ │
│ │ ___/___/______ │
│ │ │
│Adresa depozitar ____________________ │ │
│Codul unic de înregistrare al │ │
│depozitarului _______________________ │DEPONENT │
│Adresa Depozit ______________________ │ │
│ │ │
│ │ │
│DEPOZIT LICENŢIAT în conformitate cu prevederile│───────────────────────────│
│<>Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 141/2002 ,│───────────────────────────│
│cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │
│Cantitatea şi calitatea (greutatea şi gradul) │ │
│sunt cele determinate de cãtre gradatori │Seminţe de consum │
│autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. │recepţionate la data │
│Seminţele de consum depozitate sunt asigurate în│de: __/__/___ │
│totalitate de cãtre depozitarul semnatar, con- │ │
│form legislaţiei. Deţinãtorul acestui certificat│Denumire punct de recepţie:│
│va solicita predarea seminţelor în cel mult un │ │
│an de zile de la data înscrisã în certificat. │ │
│Depozitarul este obligat sã predea seminţele │ │
│de consum conform cantitãţii şi cãlitaţii │ │
│înscrise în certificatul de depozit în termen │ │
│de maximum 7 zile de la data comunicãrii │ │
│dispoziţiei de restituire. │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│Completarea frauduloasã, modificarea sau îndepãr│ │
│tarea ilegalã a pãrţilor reprezentate de certifi│ │
│catul de depozit se pedepseşte conform legii │ │
│────────────────────────────────────────────────│ │
│────────────────────────────────────────────────┼──────────────┬────────────┤
│ │Contravaloarea│Plata depozi│
│ │depozitãrii:..│tãrii pânã │
│ │din care: │la │
│───────┬───────────┬──────┬─────┬─────┬─────────┼───────┬──────┼──┬────┬────┤
│Seminţe│Cantitate │ Grad │Umidi│Masa │Impuri- │Plãtit │ Rest │Zi│Lunã│ An │
│ de │certificatã│alocat│tatea│hecto│tãţi şi/ │ în │ de │ │ │ │
│consum │ (kg) │ │ % │litri│sau │avans -│plãtit│ │ │ │
│ │ │ │ │cã │corpuri │ lei │ lei │ │ │ │
│ │ │ │ │(kg/ │strãine │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ hl) │ (%) │ │ │ │ │ │
│───────│───────────│──────│─────│─────│─────────│ │ │ │ │ │
│───────┴───────────┴──────┴─────┴─────┴─────────┼───────┴──────┴──┴────┴────┤
│ │Tarifele includ operaţiuni-│
│ ELIBERAT DE DEPOZITUL (nume depozit)__________│le de recepţie, uscare, con│
│ │ditionare, asigurare, depo-│
│REPREZENTAT DE (nume şi prenume depozitar sau │zitare, pãstrare şi │
│reprezentantul acestuia)______ │restituirea seminţelor │
│ │de consum. │
│Semnãturã autorizatã ________ Loc ştampilã____ │ │
│ │ │
│────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ │
│ Spãrturi (%) ___ Conţinutul de gluten umed (%) ______________ │
│ │
│ Indice de deformare a glutenului(mm)_______ │
│ │
│ Conţinut ulei*)(%) ________ Alte caracteristici fizico-chimice ________ │
│ *) dupã caz │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 8


────────
[Anexa nr. 6 la normele metodologice]
────────────────────────────────────────


Registrul de evidenţã a certificatelor de depozit


Depozitarul ..................
Sediul .......................
C.U.I. .......................
Registrul Comerţului .........
Nr. licenţã de depozit .......

┌───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Certificate│ Certificate │ Certificate │ Certificate │ Certificate │
│de depozit │ de depozit │ de depozit │ de depozit │ de depozit │
│ primite │ eliberate │ anulate │ necompletate │ restituite │
│ │ Seria şi nr. │ Seria şi nr. │ Seria şi nr. │ Seria şi nr. │
│ │ Cantitate │ Cantitate │ Cantitate │ Cantitate │
│ │ to. │ to. │ to. │ to. │
├───────────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼──────────┬─────┤
│seria FGR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nr. ..... │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la seria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│FGR nr... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┤
│0001-0005 │0001-0003│ │ - │ │0004-0005│ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴─────────┴─────┴──────────┴─────┘


_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice