Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 791 din 8 iulie 2009  privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 791 din 8 iulie 2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 29 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 791 din 8 iulie 2009
privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 29 iulie 2009


Având în vedere prevederile cap. 6 "Aeroporturi internaţionale, facilitãţi şi servicii pentru trafic" din anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin <>Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965 , publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 24 aprilie 1965,
ţinând cont de prevederile acquis-ului Schengen, ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de cãtre persoane (Codul Frontierelor Schengen),
luând în considerare conţinutul Catalogului Schengen - Controlul frontierelor externe, extrãdarea şi readmisia: Cele mai bune practici şi recomandãri,
în temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Prin prezenta hotãrâre se stabilesc condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional.
(2) Certificarea unui aeroport civil de pe teritoriul României ca fiind aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza constatãrilor şi recomandãrilor cuprinse în raportul întocmit de o comisie de evaluare, înfiinţatã conform prevederilor prezentei hotãrâri.
(3) Documentele de certificare ca aeroport internaţional, respectiv ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se elibereazã pe perioadã nedeterminatã.
(4) Forma şi conţinutul documentelor de certificare prevãzute la alin. (3), precum şi procedurile specifice de acordare, respingere sau revocare a certificãrii se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
ART. 2
(1) Zborurile internaţionale pot fi efectuate de pe/pe aeroporturi internaţionale.
(2) De pe/Pe un aeroport deschis traficului aerian internaţional se pot efectua zboruri internaţionale numai în mod ocazional.
ART. 3.
(1) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport internaţional sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de un aeroport civil pentru a fi certificat ca aeroport deschis traficului aerian internaţional sunt prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 4
(1) De la data ridicãrii controalelor la frontierele aeriene interne, ca urmare a aplicãrii prevederilor Deciziei Consiliului Uniunii Europene de aplicare integralã a acquis-ului Schengen pe teritoriul României, pe/de pe aeroporturile care nu solicitã sau nu primesc certificarea stabilitã prin prezenta hotãrâre nu se mai pot efectua zboruri care au ca origine sau destinaţie aeroporturi situate pe teritoriul statelor care nu sunt pãrţi la <>Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, şi la <>Convenţia , semnatã la Schengen la 19 iunie 1990, de punere în aplicare a <>Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune.
(2) De la aceeaşi datã, zborurile efectuate între aeroporturi din România şi aeroporturi de pe teritoriul unui stat care este parte la acordul şi convenţia prevãzute la alin. (1) vor fi considerate zboruri interne.
ART. 5
(1) Comisia de evaluare prevãzutã la art. 1 alin. (2) este formatã din câte 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, câte 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Sãnãtãţii.
(2) Comisia de evaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate, pentru fiecare cerere de evaluare în vederea certificãrii.
ART. 6
(1) Evaluarea unui aeroport civil în scopul constatãrii îndeplinirii condiţiilor de certificare ca aeroport internaţional sau ca aeroport deschis traficului aerian internaţional se face la cererea aeroportului în cauzã, înregistratã la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) Formularul de cerere, precum şi documentaţia care trebuie anexatã la aceasta se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(3) În termen de 60 de zile de la numirea sa potrivit prevederilor art. 5 alin. (2), comisia de evaluare întocmeşte raportul privind îndeplinirea condiţiilor de certificare a aeroportului, dar nu mai târziu de 6 luni de la data înregistrãrii cererii, şi îl supune aprobãrii ministrului transporturilor şi infrastructurii.
ART. 7
(1) Orice aeroport certificat potrivit prevederilor art. 1 este supus controlului şi inspecţiilor din partea instituţiilor prevãzute la art. 5 alin. (1), conform atribuţiilor şi competenţelor legale ce le revin.
(2) Administratorul aeroportului certificat potrivit prevederilor art. 1 are obligaţia:
a) de a întocmi şi de a înainta instituţiilor prevãzute la art. 5 alin. (1), în termen de 30 de zile de la sfârşitul fiecãrui an calendaristic, un raport de autoevaluare privind modul de respectare a condiţiilor care au stat la baza certificãrii;
b) de a informa instituţiile prevãzute la art. 5 alin. (1) asupra oricãror modificãri survenite în condiţiile care au stat la baza certificãrii, în termen de cel mult 15 zile de la producerea acestora.
ART. 8
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va dispune reevaluarea unui aeroport civil certificat ca aeroport internaţional sau deschis traficului aerian internaţional, în urmãtoarele situaţii:
a) ca urmare a efectuãrii de lucrãri de reparaţii, dezvoltare, modernizare, care schimbã condiţiile care au stat la baza certificãrii iniţiale;
b) ca urmare a constatãrii unor modificãri ale condiţiilor care au stat la baza certificãrii iniţiale;
c) ca urmare a primirii unor sesizãri de constatare a existenţei unor deficienţe la nivelul aeroportului, care influenţeazã negativ activitãţile de transport aerian internaţional sau care determinã nerespectarea standardelor prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, dupã caz;
d) la constatarea unei modificãri substanţiale a volumului de trafic derulat pe aeroport.
ART. 9
(1) Reevaluarea prevãzutã la art. 8 se efectueazã de cãtre o comisie de reevaluare având structura prevãzutã la art. 5 alin. (1).
(2) Comisia de reevaluare se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, pe baza propunerilor instituţiilor implicate.
ART. 10
(1) Comisia de reevaluare numitã potrivit prevederilor art. 9 elaboreazã în termen de cel mult 60 de zile de la numire un raport pe care îl supune aprobãrii ministrului transporturilor şi infrastructurii, care va conţine şi un plan de mãsuri corective cu termene pentru eliminarea eventualelor neconformitãţi constatate.
(2) În cazul în care aeroportul nu reuşeşte sã elimine neconformitãţile cuprinse în raport la termenele stabilite prin planul de mãsuri corective, documentul de certificare emis potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) va fi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
ART. 11
Pentru activitatea desfãşuratã, membrii comisiei de evaluare prevãzute la art. 5, precum şi membrii comisiei de reevaluare prevãzute la art. 9 beneficiazã de o indemnizaţie lunarã în cuantum de 50% din venitul lunar brut al directorului general al aeroportului evaluat, respectiv reevaluat, plãtitã de aeroportul în cauzã, pe perioada de evaluare/reevaluare.
ART. 12
Prezenta hotãrâre creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe a prevederilor art. 9 şi a anexei III şi anexei VI pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de cãtre persoane (Codul Frontierelor Schengen), referitoare la organizarea infrastructurii aeroportuare.
ART. 13
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:


──────────────
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei
şi internelor,
Dan Nica

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu

Şeful Departamentului
pentru Afaceri Europene,
Vasile Puşcaş

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucureşti, 8 iulie 2009.
Nr. 791.


ANEXA 1

CONDIŢII NECESARE
pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internaţional

A. Condiţii generale

1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã, în conformitate cu reglementãrile specifice.
2. Administratorul aeroportului asigurã, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevãzute în anexa la Reglementarea aeronauticã civilã românã privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientã pentru traficul derulat pe aeroport.
3. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicãrii periodice a unei proceduri de colaborare cu utilizatorii aeroportului* sau cu reprezentanţi ai acestora, în scopul asigurãrii unui nivel satisfãcãtor al facilitãţilor şi serviciilor necesare pentru o procesare rapidã a pasagerilor, echipajelor aeronavelor, bagajelor, mãrfii şi poştei. În situaţia în care aceste proceduri presupun participarea unor instituţii ale statului care îşi desfãşoarã activitatea pe aeroport, ele vor trebui sã fie avizate de instituţiile în cauzã. Aceste facilitãţi şi servicii sunt proiectate într-un mod flexibil, care sã permitã eventuala extindere şi dezvoltare ca urmare a previziunilor de creştere a traficului sau a aplicãrii de mãsuri suplimentare de securitate pe durata situaţiilor de pericol sporit, permiţându-se în acelaşi timp aplicarea mãsurilor specifice de control antidrog. De asemenea, aceste facilitãţi şi servicii vor fi proiectate astfel încât sã se asigure o organizare optimã a fluxurilor.
_________
* Utilizator al aeroportului înseamnã orice persoanã fizicã sau juridicã responsabilã pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mãrfurilor, pe calea aerului, de la sau cãtre aeroportul în cauzã.

4. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicãrii unei proceduri de consultare cu utilizatorii aeroportului sau cu reprezentanţi ai acestora, cu reprezentanţii autoritãţilor de stat şi ai agenţilor aeronautici civili care îşi desfãşoarã activitatea pe aeroport, aplicabilã în cazul planificãrii de noi terminale sau al modificãrii substanţiale a celor existente sau când sunt necesare modificãri ale facilitãţilor ca urmare a aplicãrii de noi proceduri.
5. Sunt asigurate facilitãţile pentru utilizarea cãrţilor de credit ca mijloc de platã a serviciilor prestate pe aeroport, inclusiv pentru achitarea taxelor.

B. Condiţii privind fluxurile

a) Prevederi comune
6. Administratorul aeroportului trebuie sã facã dovada faptului cã asigurã facilitãţile adecvate pe întreaga duratã a programului de funcţionare a aeroportului.
7. Fluxurile de sosiri şi plecãri, interne şi internaţionale, sunt separate fizic, permanent, în întreaga zonã cuprinsã între ghişeele de control trecere frontierã şi aeronavã. Amenajarea separãrii va fi fãcutã astfel încât sã se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele sã treacã de la un flux la altul.
8. Pe platforma de îmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua şi prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzãtor şi aplicarea de proceduri specifice.
9. Pentru fluxurile de plecãri şi sosiri internaţionale, administratorul aeroportului trebuie sã facã dovada luãrii mãsurilor necesare, în colaborare cu autoritãţile publice cu atribuţii de control la trecerea frontierei, pentru împiedicarea schimbului de bunuri între pasageri, în conformitate cu legislaţia comunitarã în domeniul vamal.
10. Organizarea fluxurilor este efectuatã prin utilizarea rutelor celor mai directe posibil, evitându-se intersectarea diferitelor circuite.
11. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzãtor, utilizându-se semnele internaţionale prevãzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430 - şi conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de cãtre persoane (Codul Frontierelor Schengen). Se recomandã presemnalizarea corespunzãtoare a fluxurilor şi posibilitatea realocãrii culoarelor de pasageri înaintea controlului de frontierã.
12. Culoare separate vor fi alocate, în funcţie de trafic, pentru corpul diplomatic şi echipaje.
13. Este necesarã îndeplinirea condiţiilor de presemnalizare a fluxurilor de pasageri, înainte de controlul de frontierã în prima linie, cu aproximativ 15-25 m înainte**, prin indicatoare fixe ce detaliazã fluxurile plasate pe marginea cãii de rulare sau deasupra acesteia şi prin marcaje pe podea.
________
** Pentru terminalele existente, în situaţia în care aceastã distanţã nu poate fi respectatã, ea va fi stabilitã de comun acord de administraţia aeroportului şi autoritãţile cu atribuţii de control la frontierã.

14. Indicatoarele ce vor fi plasate pe linia I de control trebuie sã fie vizibile şi sã asigure îndeplinirea cerinţei de flexibilitate. Soluţia optimã constã în folosirea unor indicatoare luminoase al cãror conţinut poate fi schimbat din cabinele de control, în vederea realocãrii fluxurilor în situaţia aglomerãrii.
15. Se asigurã informarea vizualã a pasagerilor asupra consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarãrii scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizãrii speciale la introducerea/scoaterea în/din ţarã, precum şi asupra mãsurilor prevãzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin douã limbi de circulaţie internaţionalã, iar amplasarea acestora este stabilitã de comun acord cu autoritãţile competente.
16. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificãrile de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.
17. În perimetrul aeroportului existã spaţii de parcare publicã auto pe duratã scurtã şi lungã.
18. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât sã constituie un obstacol evident pentru persoane şi care, eventual, sã beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetralã se efectueazã şi prin observare directã, prin patrule mobile sau posturi fixe.

b) Fluxul de plecãri internaţionale
19. Se asigurã accesul rapid al pasagerilor, echipajelor şi bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.
20. Sunt amenajate încãperi dotate corespunzãtor pentru mamã şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.
21. Este asigurat transportul între terminale sau între parcãrile auto şi terminale, dacã acestea sunt amplasate la mare distanţã.
22. Facilitãţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.
23. Pentru controlul de securitate şi antidrog al pasagerilor şi bagajelor, autoritãţile cu atribuţii în acest sens utilizeazã echipamente specializate, prin care se reduce numãrul de persoane şi bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.
24. Sunt amenajate încãperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care mãsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor, pe secţiunea din flux în care autoritãţile cu competenţe în acest sens îşi desfãşoarã activitatea.

c) Fluxul de sosiri internaţionale
25. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel încât procesarea pasagerilor sã se facã fãrã întârzieri majore.
26. Sunt prevãzute fluxuri suplimentare, astfel încât cazurile dificile sã nu întârzie fluxurile principale.
27. Administraţia aeroportului face dovada aplicãrii de proceduri specifice care sã asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor.
28. Zona de ridicare a bagajelor este amenajatã şi dotatã corespunzãtor, în concordanţã cu volumul de trafic.
29. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje cãtre zona publicã trebuie sã fie de minimum 15 m*, astfel încât sã se poatã face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie sã existe câte un birou destinat autoritãţii vamale, primul în sensul de mers cãtre ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul cãlãtorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie sã fie dotate cu geamuri cãtre culoarul de ieşire. Zona va fi marcatã corespunzãtor.
________
* Pentru terminalele existente, în situaţia în care aceastã distanţã nu poate fi respectatã, ea va fi stabilitã de comun acord de administraţia aeroportului şi autoritãţile cu atribuţii de control la frontierã.

30. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare pânã la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.

d) Fluxul de tranzit
31. În situaţiile în care volumul şi natura traficului impun acest lucru, este organizat un flux separat fizic şi permanent de celelalte fluxuri, în care pasagerii aflaţi în tranzit direct pe aceeaşi aeronavã sau care se transferã pe alte zboruri sã poatã rãmâne temporar, fãrã parcurgerea formalitãţilor de inspecţie, cu excepţia mãsurilor de securitate, a celor antidrog sau circumstanţelor speciale, ori de vamã, atunci când este cazul.

e) Facilitãţi diverse
32. Sunt amenajate facilitãţile necesare pentru depozitarea temporarã a bagajelor, în scopul ridicãrii ulterioare.
33. Sunt amenajate spaţii corespunzãtoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate sau deteriorate sunt pãstrate pânã la livrare, revendicare ori distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toatã durata programului de funcţionare a aeroportului.
34. Este amenajat un spaţiu corespunzãtor pentru revendicarea bagajelor pierdute.
35. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecãri, puncte de informare a pasagerilor.

C. Condiţii privind facilitãţile de sãnãtate publicã, asistenţã medicalã, controlul veterinar şi fitosanitar

36. Administratorul aeroportului face dovada existenţei permanente şi a funcţionãrii corespunzãtoare a facilitãţilor privind sãnãtatea publicã, controlul veterinar şi fitosanitar.
37. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului, aplicã toate mãsurile de rigoare pentru a se asigura cã procurarea, prepararea, manipularea, pãstrarea şi servirea de produse alimentare şi apã, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectueazã cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentarã.
38. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigurã un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintã pericol pentru sãnãtatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.
39. Sunt asigurate pe aeroport facilitãţile proprii sau contractate necesare acordãrii de asistenţã medicalã de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.
40. Este asiguratã o încãpere special destinatã, de preferat la distanţã de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autoritãţile/instituţiile de sãnãtate publicã naţionale, regionale sau locale solicitã acest lucru.
41. Este asigurat de cãtre aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidã, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevãzutã la pct. 40.
42. Personalul necesar efectuãrii controalelor veterinare şi fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

D. Condiţii privind facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal

43. Controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal sunt asigurate gratuit şi permanent pe toatã durata programului de funcţionare a aeroportului.
44. Personalul necesar efectuãrii controalelor prevãzute la pct. 43 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor instituţii.
45. Asigurarea şi amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzãtoare pentru efectuarea controalelor se fac de cãtre administraţia aeroportului, conform cerinţelor instituţiilor implicate în efectuarea controlului trecerii frontierei de stat şi a controlului vamal, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituţii şi aeroport.
46. Facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numãrului de personal specializat şi al dotãrii tehnice existente în acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.
47. Facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) amplasarea cabinelor de control în linia I pentru fiecare flux de cãlãtori intrare/ieşire;
b) asigurarea ermetizãrii zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lângã acestea, a observãrii sistemelor computerizate;
c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontalã spre pasageri;
d) amplasarea locaţiei liniei a II-a de control în imediata apropiere a liniei I, dar dupã aceasta, pe cât posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri;
e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilitãţile necesare şi a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux;
f) existenţa camerelor separate în funcţie de sex pentru procedurile de readmisie şi, respectiv, azil, acces la utilitãţi, condiţii de şedere decentã, respectiv numãr de paturi/suprafaţa vitalã suficiente;
g) spaţiu pentru persoanele care au interdicţie de intrare pe teritoriul României.
48. Facilitãţile pentru controlul vamal trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) amplasarea biroului/cabinei "Bunuri de declarat" este imediat dupã linia a II-a a poliţiei de frontierã, pe fiecare flux în parte (plecãri/sosiri), iar a celui/celei pentru controlul cãlãtorilor în celãlalt capãt al culoarului de trecere menţionat la pct. 29 necesar operaţiunii de selecţie a pasagerilor;
b) asigurarea unei cabine de control corporal pe fiecare flux, a unui birou operativ de turã, a unui spaţiu de depozitare pentru bunurile reţinute şi a unui spaţiu pentru echipajul canin;
c) asigurarea unei conexiuni securizate internet care sã permitã conectarea cu bazele de date ale Autoritãţii Naţionale a Vãmilor şi ale altor instituţii abilitate.

E. Condiţii privind facilitãţile de schimb valutar

49. Existã şi sunt funcţionale, pe toatã durata programului de funcţionare a aeroportului, atât pe fluxul de plecãri, cât şi pe cel de sosiri, servicii de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale specifice acestei activitãţi.

F. Pasageri turbulenţi

50. Prin grija administraţiei aeroportului sunt luate mãsurile necesare pentru ca personalul care intrã în contact cu pasagerii sã fie pregãtit corespunzãtor pentru observarea, anticiparea şi intervenţia în cazul pasagerilor turbulenţi, pentru recunoaşterea potenţialelor situaţii de crizã.
51. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicãrii de proceduri de intervenţie în situaţiile menţionate la pct. 50.ANEXA 2

CONDIŢII NECESARE
pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport
deschis traficului aerian internaţional

A. Condiţii generale

1. Administratorul aeroportului deţine un certificat de autorizare valabil, emis de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã, în conformitate cu reglementãrile specifice.
2. Administratorul aeroportului asigurã, direct sau prin alţi agenţi aeronautici civili autorizaţi, serviciile de handling la sol prevãzute în anexa la Reglementarea aeronauticã civilã românã privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi RACR-APSH, ediţia în vigoare, la o capacitate suficientã pentru traficul derulat pe aeroport.

B. Condiţii privind fluxurile

a) Prevederi comune
3. Administratorul aeroportului trebuie sã facã dovada faptului cã asigurã facilitãţile adecvate pe o duratã de timp suficientã pentru procesarea zborului internaţional ocazional.
4. Fluxurile de sosiri şi plecãri, interne şi internaţionale, sunt separate fizic sau în timp, în întreaga zonã cuprinsã între ghişeele de control trecere frontierã şi aeronavã. Amenajarea separãrii va fi fãcutã astfel încât sã se elimine posibilitatea ca persoanele sau documentele sã treacã de la un flux la altul.
5. Pe platforma de îmbarcare-debarcare, separarea fluxurilor se poate efectua şi prin asigurarea transportului pasagerilor cu mijloace auto amenajate corespunzãtor şi aplicarea de proceduri specifice.
6. Fluxurile de pasageri sunt semnalizate corespunzãtor, utilizându-se semnele internaţionale prevãzute în documentele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale - Doc. 9636 şi Doc. 9430 - şi conforme cu anexa III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de cãtre persoana (Codul Frontierelor Schengen).
7. Se asigurã informarea vizualã a pasagerilor asupra consecinţelor traficului de substanţe narcotice, asupra bunurilor supuse declarãrii scrise (bunuri culturale, sume de bani în numerar, substanţe stupefiante sau psihotrope), a celor prohibite sau supuse autorizãrii speciale la introducerea/scoaterea în/din ţarã, precum şi asupra mãsurilor prevãzute de lege în acest sens. Informaţiile sunt afişate în cel puţin douã limbi de circulaţie internaţionalã, iar amplasarea acestora este stabilitã de comun acord cu autoritãţile competente.
8. Informarea pasagerilor şi a publicului cu privire la aterizarea şi decolarea aeronavelor, anularea curselor, modificãrile de ultim moment ale orarului iniţial, precum şi schimbarea porţilor de îmbarcare se face prin intermediul panourilor sau al monitoarelor de informare, completate de un sistem de informare audio.
9. În perimetrul aeroportului existã spaţii de parcare publicã auto pe duratã scurtã şi lungã.
10. Aeroportul este împrejmuit cu gard perimetral, suficient de înalt încât sã constituie un obstacol evident pentru persoane şi care, eventual, sã beneficieze de sisteme suplimentare de supraveghere video pentru zi şi noapte, senzori şi alte sisteme de avertizare. De asemenea, paza perimetralã se efectueazã şi prin observare directã, prin patrule mobile sau posturi fixe.

b) Fluxul de plecãri internaţionale
11. Se asigurã accesul rapid al pasagerilor, echipajelor şi bagajelor care sosesc la aeroport cu alte mijloace de transport.
12. Sunt amenajate încãperi dotate corespunzãtor pentru mamã şi copil şi spaţii speciale pentru infanţi şi însoţitorii acestora.
13. Facilitãţile de check-in sunt amplasate cât mai aproape posibil de punctele de sosire la terminal cu alte mijloace de transport.
14. Pentru controlul de securitate şi antidrog al pasagerilor şi bagajelor, autoritãţile cu atribuţii în acest sens utilizeazã echipamente specializate, prin care se reduce numãrul de persoane şi bagaje ce trebuie controlate prin alte mijloace.
15. Sunt amenajate încãperi sau spaţii speciale pentru cazurile în care mãsurile de securitate impun controlul corporal al pasagerilor.

c) Fluxul de sosiri internaţionale
16. Sunt amplasate suficiente puncte de control, astfel încât procesarea pasagerilor sã se facã fãrã întârzieri majore.
17. Sunt prevãzute fluxuri suplimentare, astfel încât cazurile dificile sã nu întârzie fluxurile principale.
18. Administraţia aeroportului face dovada aplicãrii de proceduri specifice care sã asigure sosirea bagajelor în timp util în zona de ridicare a bagajelor.
19. Zona de ridicare a bagajelor este amenajatã şi dotatã corespunzãtor, în concordanţã cu volumul de trafic.
20. Culoarul de ieşire din zona benzilor de bagaje cãtre zona publicã trebuie sã fie de minimum 15 m*, astfel încât sã se poatã face selecţia pasagerilor în vederea controlului vamal, iar la capetele culoarului trebuie sã existe câte un birou destinat autoritãţii vamale, primul în sensul de mers cãtre ieşire pentru "bunuri de declarat", iar ultimul pentru controlul cãlãtorilor selectaţi pentru control. Ambele birouri trebuie sã fie dotate cu geamuri cãtre culoarul de ieşire.
_________
* Pentru terminalele existente, în situaţia în care aceastã distanţã nu poate fi respectatã, ea va fi stabilitã de comun acord de administraţia aeroportului şi autoritãţile cu atribuţii de control la frontierã.

21. Sunt asigurate mijloace de transport al bagajelor din zona de ridicare pânã la puncte cât mai apropiate de zonele în care pot fi accesate alte mijloace de transport.

d) Facilitãţi diverse
22. Sunt amenajate spaţii corespunzãtoare, securizate, în care bagajele neridicate, neidentificate ori deteriorate sunt pãstrate pânã la livrare, revendicare sau distrugere, conform legislaţiei specifice. Personalul companiilor aeriene are acces la bagaje pe toatã durata programului de funcţionare a aeroportului.
23. Este amenajat un spaţiu corespunzãtor pentru revendicarea bagajelor pierdute.
24. Sunt amenajate, atât pe fluxurile de sosiri, cât şi pe cele de plecãri, puncte de informare a pasagerilor.

C. Condiţii privind facilitãţile de sãnãtate publicã, asistenţã medicalã, controlul veterinar şi fitosanitar

25. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi funcţionãrii corespunzãtoare, pe o duratã de timp suficientã pentru procesarea zborului internaţional ocazional, a facilitãţilor privind sãnãtatea publicã, controlul veterinar şi fitosanitar.
26. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici şi utilizatorii aeroportului**, aplicã toate mãsurile de rigoare pentru a se asigura cã procurarea, prepararea, manipularea, pãstrarea şi servirea de produse alimentare şi apã, destinate a fi consumate atât pe aeroport, cât şi la bordul aeronavelor, se efectueazã cu respectarea prevederilor legale privind igiena şi siguranţa alimentarã.
__________
** Utilizator al aeroportului înseamnã orice persoanã fizicã sau juridicã responsabilã pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mãrfurilor, pe calea aerului, de la sau cãtre aeroportul în cauzã.

27. Administratorul aeroportului, în colaborare cu operatorii economici, utilizatorii aeroportului şi instituţiile abilitate ale statului, asigurã un sistem eficient de eliminare şi neutralizare a excrementelor, reziduurilor, apelor uzate, deşeurilor, produselor alimentare neutilizate şi interzise pentru a fi consumate şi a altor substanţe care prezintã pericol pentru sãnãtatea persoanelor, animalelor sau pentru plante, în conformitate cu prevederile legale specifice.
28. Sunt asigurate pe aeroport facilitãţile necesare acordãrii de asistenţã medicalã de prim ajutor şi pentru transferul rapid al cazurilor medicale grave.
29. Este asiguratã o încãpere special destinatã, de preferat la distanţã de linia I de trecere a frontierei, pentru izolare şi interviul pasagerilor atunci când autoritãţile/instituţiile de sãnãtate publicã naţionale, regionale sau locale solicitã acest lucru.
30. Este asigurat de cãtre aeroport accesul la servicii medicale de specialitate suficient de apropiate de aeroport, pentru a se realiza evaluarea rapidã, izolarea şi tratamentul pasagerilor aflaţi în situaţia prevãzutã la pct. 29.
31. Personalul necesar efectuãrii controalelor veterinare şi fitosanitare este asigurat de organismele teritoriale competente ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

D. Condiţii privind facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal

32. Controlul trecerii frontierei de stat şi controlul vamal sunt asigurate gratuit şi pe o duratã de timp suficientã pentru procesarea zborului internaţional ocazional.
33. Personalul necesar efectuãrii controalelor prevãzute la pct. 32 este asigurat de organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de organele subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cheltuielile aferente privind personalul fiind asigurate prin bugetele aprobate ale acestor instituţii.
34. Asigurarea şi amenajarea spaţiilor şi dotarea corespunzãtoare pentru efectuarea controalelor se fac de cãtre administraţia aeroportului, conform cerinţelor instituţiilor implicate în efectuarea controlului trecerii frontierei de stat şi a controlului vamal, în limitele stabilite de comun acord prin contracte încheiate între aceste instituţii şi aeroport.
35. Facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei de stat şi pentru controlul vamal, inclusiv din punct de vedere al numãrului de personal specializat şi al dotãrii tehnice existente în acest scop, sunt suficiente pentru procesarea traficului derulat pe aeroport.
36. Facilitãţile pentru controlul trecerii frontierei trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) amplasarea cabinelor de control în linia I pentru fiecare flux de cãlãtori intrare/ieşire;
b) asigurarea ermetizãrii zonei aferente cabinelor de control prin prevenirea trecerii neautorizate pe lângã acestea, a observãrii sistemelor computerizate;
c) amplasarea cabinelor de control cu partea frontalã spre pasageri;
d) amplasarea locaţiei liniei a II-a de control în imediata apropiere a liniei I, dar dupã aceasta, pe cât posibil cu vizibilitate asupra fluxului de pasageri;
e) asigurarea unei camere pentru interviu cu facilitãţile necesare şi a unei camere de control al documentelor pe fiecare flux;
f) existenţa camerelor separate în funcţie de sex pentru procedurile de readmisie şi, respectiv, azil, acces la utilitãţi, condiţii de şedere decentã, respectiv numãr de paturi/suprafaţa vitalã suficiente;
g) spaţiu pentru persoanele care au interdicţie de intrare pe teritoriul României.

E. Pasageri turbulenţi

37. Prin grija administraţiei aeroportului sunt luate mãsurile necesare pentru ca personalul care intrã în contact cu pasagerii sã fie pregãtit corespunzãtor pentru observarea, anticiparea şi intervenţia în cazul pasagerilor turbulenţi, pentru recunoaşterea potenţialelor situaţii de crizã.
38. Administratorul aeroportului face dovada existenţei şi aplicãrii de proceduri de intervenţie în situaţiile menţionate la pct. 37.

___________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice