Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 767 din 1 iulie 2009  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 767 din 1 iulie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 767 din 1 iulie 2009
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al <>Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetarã pe anul 2009 şi reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã prin <>Legea nr. 227/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 203/2009 ,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflatã sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenţia se constatã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplicã persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(3) Contravenţiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 1 iulie 2009.
Nr. 767.

ANEXÃ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAŢIONALÃ DE AUTOSTRÃZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2009 │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ Propuneri │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
𗈔│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ A. │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) │ 1 │ 7685139,87│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE │ 2 │ 1336060,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 3 │ 1335016,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri proprii │ 4 │ 848.400,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) transferuri curente pentru întreţinerea │ 5 │ 259.740,00│
│ │ │ infrastructurii rutiere │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) transferuri de capital pentru dezvoltarea │ 6 │ 140.329,00│
│ │ │ infrastructurii rutiere │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) Cheltuieli aferente programelor cu finanţare│ 7 │ 86.547,00│
│ │ │ rambursabilã credit extern BIRD SWAP preluat│ │ │
│ │ │ de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) sume repartizate din Fondul Naţional de │ 8 │ 0,00│
│ │ │ Dezvoltare pentru reparaţii capitale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │ 9 │ 1.043,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri proprii 󧓒 │ 1.043,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare 󧓓 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate 󧓔 │ 0,00│
│ │ │ al Uniunii Europene │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II.│SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 󧓕 │ 4571490,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Transferuri interne 󧓖 │ 2731681,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cofinanţare împrumuturi rambursabile 󧓗 │ 131.962,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) cofinanţare fonduri nerambursabile 󧓘 │ 146.489,00│
│ │ │ (cheltuieli neeligibile ISPA + programe │ │ │
│ │ │ PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │
│ │ │ neramburasabilã + cheltuieli neeligibile FC)│ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cofinanţare fonduri nerambursabile 󧓙 │ 59.351,00│
│ │ │ (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi │ │ │
│ │ │ neeligibile │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) investiţii (investiţii ale agenţilor 󧓚 │ 2393879,00│
│ │ │ economici cu capital de stat) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Sume repartizate din Fondul Naţional de 󧓛 │ 0,00│
│ │ │Dezvoltare pentru investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi 󧓜 │ 201.711,00│
│ │ │comisioane la credite externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) Rambursãri de credite 󧓝 │ 113.207,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) Plãţi de dobãnzi 󧓞 │ 85.801,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) Comisioane 󧓟 │ 2.703,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 󧓠 │ 646.757,00│
│ │ │rambursabilã: contribuţia Guvernului României │ │ │
│ │ │la intrãrile de credite externe contractate de │ │ │
│ │ │stat/cu garanţia statului preluate de MFP │ │ │
│ │ │începând cu 01.01.2009 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Proiecte cu finanţare din fonduri externe 󧓡 │ 991.341,00│
│ │ │nerambursabile, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) Programe FEDR 󧓢 │ 131.600,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) Programe FC 󧓣 │ 848.085,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) Alte facilitãţi şi instrumente postaderare 󧓤 │ 11.656,00│
│ │ │(ITHACA) │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III │ALTE SURSE 󧓥 │ 1784758,87│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Intrãri de credite externe contractate de stat/󧓦 │ 114.054,00│
│ │ │cu garanţia statului (nepreluate de MFP │ │ │
│ │ │începând cu 01.01.2009) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 󧓧 │ 591.330,00│
│ │ │rambursabilã: intrãri de credite externe │ │ │
│ │ │contractate de stat cu garanţia statului │ │ │
│ │ │preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Fonduri externe nerambursabile 󧓨 │ 623.371,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Credite contractate în nume propriu pentru 󧓩 │ 390.000,00│
│ │ │rambursãri │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Credite contractate pentru exploatare 󧓪 │ 3.434,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli 󧓫 │ 55.400,87│
│ │ │eligibile şi neeligibile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Credite programe calamitãţi, prin bugetul M.T. 󧓬 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Alte surse proprii pentru investiţii*) 󧓭 │ 7.169,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ B. │CHELTUIELI ŞI UTILIZÃRI SURSE (IV+V+VI) 󧓮 │ 7687557,10│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV. │CHELTUIELI TOTALE: 󧓯 │ 1199495,60│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli din exploatare - total, din care: 󧓰 │ 1082555,50│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale 󧓱 │ 85.124,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) 󧓲 │ 7.700,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli cu personalul, din care: 󧓳 │ 217.265,76│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c1) salarii 󧓴 │ 157.597,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c2) contracte de mandat 󧓵 │ 80,30│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c3) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia 󧓶 │ 41.784,00│
│ │ │ socialã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la 󧓷 │ 32.797,00│
│ │ │ asigurãri sociale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la 󧓸 │ 788,00│
│ │ │ asigurãri pentru şomaj │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la 󧓹 │ 8.199,00│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:󧓺 │ 17.803,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale prevãzute prin 󧓺a│ 3.112,00│
│ │ │ <>Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal ,│ │ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ ulterioare, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã potrivit Legii 󧓺 │ 15,84│
│ │ │ <>nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │a1 │ │
│ │ │ completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ 2 - tichete cadou pentru ch. sociale 󧓺 │ 1.447,77│
│ │ │ potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modi- │a2 │ │
│ │ │ ficãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de 󧓺b│ 2.921,00│
│ │ │ salarii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fond de accidente de muncã şi boli 󧓺 │ 265,00│
│ │ │ profesionale │b1 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fond garantare creanţe salariaţi 󧓺 │ 394,00│
│ │ │ │b2 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - fond persoane cu handicap 󧓺 │ 922,00│
│ │ │ │b3 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - contribuţii pentru concedii şi 󧓺 │ 1.340,00│
│ │ │ indemnizaţii │b4 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de creşã 󧓺c│ 11.770,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de vacanţã 󧓺d│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) amortizarea imobilizãrilor corporale şi 󧓻 │ 10.685,00│
│ │ │ necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte cheltuieli de exploatare, din care: 󧓼 │ 761.780,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ 761.780,74│
│ │ │ din care: 󧓽 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol din care: 󧓾 │ 120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de cadou potrivit Legii 𗈙a │ │
│ │ │ <>nr. 193/2006 ,cu modificãrile şi completãrile│ │ │
│ │ │ ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, 󧓿 │ 58,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru ch. de reclamã şi 󧓿a│ │
│ │ │ publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ │ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru campanii de 󧓿b│ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi potrivit Legii │ │ │
│ │ │ <>nr. 193/2006 ,cu modificãrile şi completãrile│ │ │
│ │ │ ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea 󧔀 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - alte cheltuieli, din care: 󧔁 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a 󧔂 │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor 󧔃 │ │
│ │ │ publice │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: 󧔄 │ 116.940,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile 󧔅 │ 116.940,10│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare 󧔆 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare 󧔇 │ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V. │INVESTIŢII 󧔈 │ 5962814,87│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile 󧔉 │ 131.962,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile 󧔊 │ 146.489,00│
│ │ │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE │ │ │
│ │ │şi alte programe cu finanţare neramburasabilã +│ │ │
│ │ │cheltuieli neeligibile FC) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile 󧔋 │ 114.751,87│
│ │ │(programe ISPA) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │plãţi din intrãri de credite externe 󧔌 │ 114.054,00│
│ │ │contractate de stat/cu garanţia statului │ │ │
│ │ │(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │plãţi din intrãri de credite externe 󧔍 │ 591.330,00│
│ │ │contractate de stat/cu garanţia statului │ │ │
│ │ │preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │plãţi din fonduri externe nerambursabile 󧔎 │ 623.371,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │rambursãri credite externe 󧔏 │ 113.207,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │dobânzi şi comisioane 󧔐 │ 88.504,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9 │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional 󧔑 │ 2393879,00│
│ │ │de Dezvoltare pentru investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │plãţi din surse proprii pentru investiţii*) 󧔒 │ 7.169,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 11 │plãţi din credite programe calamitãţi, prin 󧔓 │ 0,00│
│ │ │bugetul M.T. │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 12 │sold fonduri nerambursabile (cheltuieli 󧔔 │ 0,00│
│ │ │eligibile şi neeligibile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 13 │lucrãri de investiţii: finanţare credit 󧔕 │ 0,00│
│ │ │furnizor**) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 14 │plãţi din cheltuieli aferente programelor cu 󧔖 │ 646.757,00│
│ │ │finanţare rambursabilã: contribuţia Guvernului │ │ │
│ │ │României la intrãrile de credite externe │ │ │
│ │ │contractate de stat/cu garanţia statului │ │ │
│ │ │preluate de MFP începând cu 01.01.2009 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 15 │plãţi din proiecte cu finanţare din fonduri 󧔗 │ 991.341,00│
│ │ │externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI. │UTILIZÃRI SURSE 󧔘 │ 532.415,63│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │restituire credite contractate în nume propriu 󧔙 │ 532.415,63│
│ │ │şi plãţi efecte comerciale │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 󧔚 │ 136.564,40│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII │IMPOZIT PE PROFIT 󧔛 │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IX │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA 󧔜 │ 136.564,40│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale 󧔝 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii 󧔞 │ 136.564,40│
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale 󧔟 │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare 󧔠 │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege 󧔡 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor 󧔢 │ │
│ │ │de la rd. 87, 88, 89, 90 şi 91 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a󧔣 │ │
│ │ 󧓒% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau 󧔤 │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute󧔥 │ │
│ │ │la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ X │DATE DE FUNDAMENTARE 󧔦 │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1 │Venituri totale 󧔧 │ 1336060,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale 󧔨 │ 1199495,60│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului 󧔩 │ 6.628│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total 󧔪 │ 6.405│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: 󧔫 │ 157.597,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã�│ 157.581,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul �│ 16,87│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) �│ 2.050,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu �│ 1,850│
│ │ │(unitãţi fizice/persoanã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale �│ 897,79│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9 │Plãţi restante �│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente �│ 437.650,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile �│ 437.650,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 10 │Creanţe restante �│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente �│ 44.276,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile �│ 44.276,32│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.
*) Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea înscrisã la rd. "amortizarea imobilizãrilor corporale".
**) Având în vedere ca plãţile aferente lucrãrilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrãri începând cu anul 2009 va fi înscrisã în bugetul anului în care se vor efectua plãţile.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice