Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 750 din 27 iulie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 750 din 27 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Regia Autonomã «Monitorul Oficial», denumitã în continuare Regia autonomã, cu sediul în municipiul Bucureşti, este înfiinţatã şi funcţioneazã sub autoritatea Camerei Deputaţilor."
    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Obiectul principal de activitate al Regiei autonome îl constituie producţia editorialã şi tipograficã, precum şi difuzarea publicaţiilor executate, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei autonome, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
    3. La articolul 3, dupã alineatul 1 se introduc douã noi alineate, alineatele 1^1 şi 1^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Monitorul Oficial al României, publicaţia oficialã a statului român, este organizat şi funcţioneazã potrivit prevederilor Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicatã.
    Serviciul public de editare a Monitorului Oficial al României este asigurat de cãtre Regia autonomã şi este protejat de lege. Copierea, transpunerea şi difuzarea, indiferent de suport, a publicaţiei Monitorul Oficial al României, în formatul protejat de lege, fãrã consimţãmântul titularului de drepturi, sunt interzise. Este de asemenea interzisã, fãrã acordul titularului de drepturi, punerea la dispoziţia publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, a produselor protejate potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care aparţin Regiei autonome sau a copiilor de pe acestea, indiferent de suport."
    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010."
    5. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - Activitatea Regiei autonome se desfãşoarã în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5.
    Regia autonomã poate înfiinţa filiale, unitãţi şi subunitãţi, puncte de lucru, secţii, potrivit legii."
    6. Articolul 7 se abrogã.
    7. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Conducerea Regiei autonome este asiguratã de cãtre consiliul de administraţie. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome, desemnat de cãtre membrii acestuia şi numit de cãtre secretarul general al Camerei Deputaţilor prin ordin."
    8. Articolul 10 se abrogã.
    9. La anexã, articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Regia Autonomã «Monitorul Oficial», denumitã în continuare Regia autonomã, este persoanã juridicã ce desfãşoarã activitate de interes public naţional, sub autoritatea Camerei Deputaţilor, funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul regulament."
    10. La anexã, articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Activitatea Regiei autonome se desfãşoarã în sediul aflat în municipiul Bucureşti, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, şi în subunitatea - punctul de lucru din municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 1, bl. P.33, sectorul 5."
    11. La anexã, articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome îl constituie:
    a) editarea şi tipãrirea Monitorului Oficial al României, pãrţile I-VII, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicatã, precum şi potrivit altor acte normative;
    b) elaborarea şi editarea pe orice tip de suport a colecţiilor legislative şi a culegerilor de acte normative grupate pe domenii de activitate, în limba românã şi/sau în limbi strãine;
    c) editarea şi tipãrirea de carte şi presã, realizarea altor activitãţi de tipãrire, servicii pregãtitoare, legãtorie şi servicii conexe, reproducerea înregistrãrilor;
    d) stocarea şi prelucrarea informaţiei legislative, imprimarea materialelor destinate activitãţii parlamentare;
    e) realizarea de software, editarea altor produse software, consultanţã în domeniul tehnologiei informaţiei, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi portalurilor web, activitãţi conexe în realizarea obiectului de activitate şi la comandã, alte activitãţi de servicii informaţionale;
    f) repararea maşinilor, echipamentelor electronice şi electrice, precum şi activitãţi de întreţinere în domeniul tipografic, intermediere în comerţul cu maşini, echipamente, consumabile, în legãturã cu obiectul de activitate;
    g) comerţul cu ridicata şi cu amãnuntul în realizarea obiectului de activitate, precum şi valorificarea produselor chimice - cerneluri, adezivi, uleiuri etc. în domeniul poligrafie, cu hârtie, precum şi cu produse fãrã specializare, din domeniul de activitate al regiei;
    h) comerţul cu amãnuntul al cãrţilor, ziarelor, CD-urilor şi DVD-urilor în magazine specializate şi nespecializate, standuri, chioşcuri, pieţe, prin internet, precum şi în afara acestora;
    i) activitãţi de distribuţie şi expediţie a bunurilor realizate, transportul acestora şi transport în realizarea obiectului de activitate;
    j) activitãţile de testare şi analize tehnice, cercetare, activitãţi de formare şi perfecţionare profesionalã, precum şi alte forme de învãţãmânt, în condiţiile legii, care au legãturã cu obiectul de activitate;
    k) activitãţile de promovare şi publicitate a produselor şi activitãţii proprii, consultanţã în domeniul relaţiilor publice şi al comunicãrii, în legãturã cu obiectul de activitate;
    l) activitãţile de închiriere a bunurilor proprii, maşini, echipamente şi alte bunuri tangibile, precum şi a imobilelor proprietatea Regiei autonome;
    m) organizarea de expoziţii, târguri, congrese şi întruniri în legãturã cu obiectul de activitate sau cu domenii conexe;
    n) activitãţile de arhivã şi bibliotecã în legãturã cu obiectul de activitate, activitãţi de servicii, suport pentru întreprinderi, în legãturã cu obiectul de activitate."
    12. La anexã, articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome este de 165.898,6 mii lei, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2010."
    13. La anexã, articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Regia autonomã este proprietara imobilelor dobândite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de cãtre Regia Autonomã «Monitorul Oficial», aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 196/2000, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de cãtre Regia Autonomã «Monitorul Oficial», aprobatã prin Legea nr. 658/2001, ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu platã a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome «Monitorul Oficial», aprobatã prin Legea nr. 576/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial» în proprietatea acesteia şi are în administrare imobilul proprietatea statului potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 551/1992 privind transmiterea unui imobil din administrarea Societãţii Comerciale «Herãstrãu Nord» - S.A. în administrarea Regiei Autonome «Monitorul Oficial»."
    14. La anexã, articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) aprobã structura organizatoricã şi funcţionalã a Regiei autonome, numãrul de posturi şi Regulamentul de ordine interioarã;
    b) aprobã înfiinţarea/desfiinţarea de filiale, secţii, unitãţi, subunitãţi sau puncte de lucru;
    c) aprobã programele economice ale Regiei autonome;
    d) propune şi aprobã, dupã caz, atragerea de surse de finanţare pentru realizarea obiectului de activitate al Regiei autonome;
    e) aprobã preţurile şi tarifele pentru publicaţiile, lucrãrile şi serviciile Regiei autonome, precum şi acordarea de reduceri de preţuri, potrivit legii, a perioadelor de graţie şi a întinderii riscului contractual;
    f) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei autonome şi situaţiile financiare anuale;
    g) stabileşte clauzele contractului de mandat şi reprezintã Regia autonomã la semnarea acestuia;
    h) prezintã secretarului general al Camerei Deputaţilor un raport asupra activitãţii Regiei autonome în anul precedent şi programul de activitate pentru anul în curs;
    i) aprobã propunerile de asociere cu persoane fizice sau juridice, potrivit legii, altele decât cele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;
    j) aprobã planul de investiţii anual;
    k) aprobã scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, modalitatea de amortizare a activelor corporale şi necorporale;
    l) hotãrãşte în toate problemele privind activitatea Regiei autonome, cu excepţia celor date în competenţa altor autoritãţi, potrivit legii."
    15. La anexã, articolele 13 şi 14 se abrogã.
    16. La anexã, articolul 15 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - Regia autonomã întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobã de Guvern, precum şi situaţii financiare anuale în conformitate cu reglementãrile contabile conforme cu directivele europene, dupã modelele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice."
    17. La anexã, capitolul VII, cuprinzând articolele 18-22, se abrogã.
    ART. II
    Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.


             PRIM-MINISTRU
               EMIL BOC

                   Contrasemneazã:


                   ───────────────
                Secretarul general al
                 Camerei Deputaţilor,
                   Gheorghe Barbu

          Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 27 iulie 2011.
    Nr. 750.
                  _______
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice