Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 743 din 24 iunie 2009  privind modificarea anexei nr. 16 la   Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 743 din 24 iunie 2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 743 din 24 iunie 2009
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009


Având în vedere dispoziţiile <>art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexa nr. 16 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Suprafaţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.F. nr. 33559; 33568; 33577 şi 33586 se modificã potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a efectuãrii lucrãrilor de cadastru şi a evaluãrii, în condiţiile legii.
2. Caracteristicile bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului înscrise la poziţiile M.F. nr. 33560, 33561, 33563, 33564, 33565, 33566, 33567, 33570, 33573, 33574, 33575, 33584, 33587, 33588, 33590, 33591, 33593 şi 33594 se modificã potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ca urmare a efectuãrii unor lucrãri de investiţii care au fost puse în funcţiune.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea


Bucureşti, 24 iunie 2009.
Nr. 743.


ANEXA 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii şi în concesiunea Societãţii Comerciale de
Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A. pentru care se
modificã suprafeţele de teren şi valorile de inventar, ca urmare a
efectuãrii lucrãrilor de cadastru şi a evaluãrii terenurilor┌─────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────┐
𗈕. Ordonator principal de credite �│ Ministerul Transporturilor │
│ │ │ şi Infrastructurii │
├─────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
𗈘. Regii autonome şi companii/socie- �│ Societatea Comercialã de │
│tãţi naţionale aflate sub autoritatea│ │Transport cu Metroul Bucureşti│
│ordonatorului principal, institute │ │ "METROREX" - S.A. │
│naţionale de cercetare-dezvoltare, │ │ │
│care funcţioneazã în baza Ordonanţei │ │ │
│Guvernului <>nr. 25/1995 , prin Legea │ │ │
│<>nr. 51/1996 , cu modificãrile ulte- │ │ │
│rioare, şi, dupã caz, societãţi │ │ │
│comerciale cu capital majoritar de │ │ │
│stat care au în administrare bunuri │ │ │
│din patrimoniul public de stat │ │ │
└─────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────┘
┌─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
│Numãr│ Denumirea imobilului │ Descriere tehnicã │Valoarea de inventar│
│ M.F.│ │ (pe scurt) │ (lei) │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
�│ Terenuri │ Magistrala I │ 76.372.741 │
│ │ │ 344.254,06 mp, │ │
│ │ │ din care: │ │
│ │ │ 7.807,86 mp accese; prize │ │
│ │ │ 336.446,20 mp depouri │ │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
�│ Terenuri │ Magistrala II │ 17.891.538 │
│ │ │ 96.284,25 mp, │ │
│ │ │ din care: │ │
│ │ │ 10.447,45 mp accese; prize│ │
│ │ │ 85.836,80 mp depouri │ │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
�│ Terenuri │ Magistrala III │ 677.468 │
│ │ │ 2.415,49 mp │ │
│ │ │ accese; prize │ │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
�│ Terenuri │ Magistrala IV │ 318.030 │
│ │ │ 986,31 mp │ │
│ │ │ accese; prize │ │
└─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘
ANEXA 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii şi în concesiunea Societãţii Comerciale de
Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.
pentru care se modificã caracteristicile, ca urmare a
punerii în funcţiune a unor investiţii

┌───────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ 1. Ordonator principal de credite �│ Ministerul Transporturilor │
│ │ │ şi Infrastructurii │
├───────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤
𗈘. Regii autonome şi companii/societãţi naţio- �│ Societatea Comercialã │
│nale aflate sub autoritatea ordonatorului │ │ de Transport cu Metroul Bucureşti │
│principal, institute naţionale de cercetare- │ │ "METROREX" - S.A. │
│dezvoltare, care funcţioneazã în baza Ordonan- │ │ │
│ţei Guvernului <>nr. 25/1995 , prin <>Legea nr. 51 / │ │ │
�, cu modificãrile ulterioare, şi, dupã caz,│ │ │
│societãţi comerciale cu capital majoritar de │ │ │
│stat care au în administrare bunuri din patri- │ │ │
│moniul public de stat │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘
┌─────┬──────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Numãr│ Denumirea │ Descriere tehnicã │Valoarea de inventar│Nr. proces-verbal de recepţie│
│ M.F.│ imobilului │ (pe scurt) │ (lei) │ la terminarea lucrãrilor
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Tunele şi │ Magistrala I │ 681.976.992 │ M04.19/1124/2007 │
│ │galerii de │ tunele, casete duble │ │ │
│ │metrou │ din elemente de beton │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Staţii de │ Magistrala I │ 352.891.932 │ M04.19/1124/2007 │
│ │metrou şi │ peroane laterale, spaţii │ │ M04.19/1332/2007 │
│ │accese │tehnice; accese acoperite; │ │ │
│ │ │ depouri │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Cale de rulare│ Magistrala I │ 54.658.021 │ M04.19/1332/2007 │
│ │- linii ferate│ şina tip 49; linie dublã │ │ │
│ │curente │ prindere pe beton │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii │ Magistrala I │ 20.843.370 │ M04.19/1332/2007 │
│ │electrice │ linie de contact; │ │ │
│ │ │ alimentarea cu energie │ │ │
│ │ │ electricã a trenurilor de │ │ │
│ │ │ metrou │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala I comandã şi │ 6.042.962 │ M04.17/829/2006 │
│ │automatizare │ control la distanţã │ │ │
│ │ │ circulaţia în sistem │ │ │
│ │ │ dispecerat │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala I realizeazã │ 30.790.281 │ M04.17/902/2006 │
│ │telecomunica- │ legãtura operativã între │ │ M04.17/908/2006 │
│ │ţii │ trenuri vizualizeazã şi │ │ │
│ │ │informeazã publicul cãlãtor│ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii │ Magistrala I │ 765.847 │ M04.19/1124/2007 │
│ │generale │ instalaţii de ventilaţie, │ │ │
│ │ │ sanitare, termice │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Staţii de │ Magistrala II │ 210.142.171 │ M04.17/829/2006 │
│ │metrou şi │ peroane laterale, spaţii │ │ │
│ │accese │tehnice; accese acoperite; │ │ │
│ │ │ depouri │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii │ Magistrala II │ 21.797.224 │ M04.17/829/2006 │
│ │electrice │ linie de contact, │ │ M04.19/1276/2007 │
│ │ │ alimentarea cu energie │ │ │
│ │ │ electricã a trenurilor de │ │ │
│ │ │ metrou │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala II realizeazã │ 17.624.805 │ M04.17/829/2006 │
│ │telecomunica- │ legãtura operativã între │ │ M04.17/902/2006 │
│ │ţii │ trenuri, vizualizeazã şi │ │ M04.17/908/2006 │
│ │ │informeazã publicul cãlãtor│ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala II │ 55.055.314 │ M04.17/829/2006 │
│ │automatizãri │ comandã şi control la │ │ M04.17/1018/2006 │
│ │ │ distanţã circulaţia în │ │ │
│ │ │ sistem dispecerat │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala III realizeazã │ 7.748.919 │ M04.17/902/2006 │
│ │telecomunica- │ legãtura operativã între │ │ M04.17/908/2006 │
│ │ţii │ trenuri, vizualizeazã şi │ │ │
│ │ │informeazã publicul cãlãtor│ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Tunele şi │ Magistrala IV │ 20.226.995 │ M04.17/594/2006 │
│ │galerii de │ tunele, casete duble │ │ M04.20/212/2007 │
│ │metrou │ din elemente de beton │ │ M04.20/213/2007 │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Staţii de │ Magistrala IV peroane │ 50.584.571 │ M04.17/1148/2006 │
│ │metrou şi │ laterale, spaţii tehnice; │ │ M04.20/41/2007 │
│ │accese │ accese acoperite; depouri │ │ 286/2007 │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Cale de rulare│ Magistrala IV │ 13.950.526 │ M04.20/343/2007 │
│ │ │ şina tip 49; linie dublã │ │ M04.19/1161/2007 │
│ │ │ prindere beton │ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii │ Magistrala IV linie de │ 21.988.480 │ M04.17/1148/2006 │
│ │electrice │ contact, alimentarea cu │ │ M04.20/41/2007 │
│ │ │ energie electricã a │ │ 131/2007 │
│ │ │ trenurilor de metrou │ │ 132/2007 │
│ │ │ │ │ 286/2007 │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii de │ Magistrala IV realizeazã │ 9.376.329 │ M04.17/1358/2005 │
│ │telecomunica- │ legãtura operativã între │ │ │
│ │ţii │ trenuri, vizualizeazã şi │ │ │
│ │ │informeazã publicul cãlãtor│ │ │
├─────┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┤
�│Instalaţii │ Magistrala IV │ 12.299.598 │ M04.17/1148/2006 │
│ │generale │ instalaţii de ventilaţie, │ │ 228/2007 │
│ │ │ sanitare, termice │ │ 286/2007 │
└─────┴──────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┘--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice