Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 741 din 20 iulie 2011  privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 741 din 20 iulie 2011 privind reorganizarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 4 august 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Se reorganizeazã Comitetul interministerial pentru coordonarea integrãrii domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, constituit prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.097/2001, cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare Comitetul interministerial, organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, care funcţioneazã pe lângã autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului.
    (2) Comitetul interministerial se aflã în subordinea Consiliului interministerial pentru agriculturã, dezvoltare ruralã şi mediu, conform pct. VIII poziţia 4) din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 2
    În activitatea sa, Comitetul interministerial urmãreşte respectarea şi implementarea obiectivelor şi recomandãrilor privind integrarea în politicile şi strategiile sectoriale naţionale, regionale şi locale a domeniului dezvoltãrii durabile şi al protecţiei mediului, astfel cum sunt formulate în Strategia de dezvoltare durabilã a Uniunii Europene - revizuitã, Strategia Europa 2020 - o strategie pentru creştere inteligentã, durabilã şi incluzivã, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Strategia naţionalã pentru dezvoltare durabilã - Orizonturi 2013-2020-2030, precum şi în concordanţã cu alte documente programatice sau politice adoptate la nivel comunitar şi internaţional în domeniul dezvoltãrii durabile şi al protecţiei mediului.
    ART. 3
    (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentanţi ai autoritãţilor administraţiei publice centrale de specialitate cu atribuţii în domeniile: dezvoltare durabilã şi protecţia mediului, pãduri, economie, energie, afaceri externe, agriculturã, administraţie publicã şi afaceri interne, transport, sãnãtate, muncã şi protecţie socialã, dezvoltare regionalã, amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrãri publice, construcţii, turism, apãrare naţionalã, se7curitate naţionalã, culturã, educaţie, cercetare, statisticã şi prognozã, reprezentanţi din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, ai altor autoritãţi publice centrale şi instituţii, cu atribuţii specifice în domeniul dezvoltãrii durabile, precum şi ai altor autoritãţi publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii privind energia, amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrãri publice, construcţii, prognozã, cu responsabilitãţi în ceea ce priveşte implementarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilã - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.460/2008.
    (2) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentaţi la nivel de ministru, secretar de stat sau director general cu responsabilitãţi în domeniu. În situaţiile în care aceştia se aflã în imposibilitatea de a participa la reuniune, reprezentarea se realizeazã, de regulã, la nivel de director general sau, dupã caz, de director al structurii de specialitate.
    (3) Componenţa nominalã a Comitetului interministerial este aprobatã de preşedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducãtorii autoritãţilor şi instituţiilor publice prevãzute la alin. (1).
    (4) În funcţie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Comitetului interministerial poate supune spre aprobare preşedintelui acestuia propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor experţi în domeniu din cadrul autoritãţilor administraţiei publice centrale care au reprezentanţi în Comitetul interministerial, precum şi din cadrul autoritãţilor/instituţiilor care îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordonarea acestora.
    (5) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme tehnice specifice se constituie, dupã caz, în subordinea Comitetului interministerial grupuri de lucru alcãtuite din experţi din cadrul autoritãţilor, instituţiilor şi organizaţiilor, inclusiv neguvernamentale, publice sau private, cu responsabilitãţi în domeniul dezvoltãrii durabile şi protecţiei mediului, având duratã limitatã şi desfãşurându-şi activitatea prin convocarea întâlnirilor periodice, ori de câte ori este necesar atingerii scopului pentru care s-au constituit.
    ART. 4
    (1) Preşedintele Comitetului interministerial este conducãtorul autoritãţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului.
    (2) În situaţiile în care conducãtorul autoritãţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului se aflã în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial, acesta deleagã responsabilitãţile şi atribuţiile sale secretarului de stat cu responsabilitãţi în acest domeniu.
    ART. 5
    (1) Comitetul interministerial analizeazã şi avizeazã politicile şi strategiile sectoriale sub aspectul integrãrii cerinţelor prevãzute în Strategia naţionalã pentru dezvoltare durabilã, precum şi a cerinţelor de protecţie a mediului, urmãreşte procesul de evaluare, monitorizare, revizuire şi implementare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, precum şi respectarea obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel comunitar şi internaţional în domeniul dezvoltãrii durabile şi al protecţiei mediului.
    (2) Comitetul interministerial exercitã urmãtoarele atribuţii principale:
    a) urmãreşte integrarea obiectivelor prevãzute în cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã în politicile şi strategiile sectoriale existente în diferite domenii de activitate, analizeazã şi fundamenteazã propunerile iniţiatorilor documentelor menţionate şi adoptã deciziile necesare în vederea asigurãrii coerenţei în procesul de elaborare şi de promovare a actelor normative care vizeazã dezvoltarea durabilã şi protecţia mediului de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice cu responsabilitãţi în implementarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã;
    b) analizeazã şi urmãreşte integrarea principiilor şi obiectivelor privind dezvoltarea durabilã şi protecţia mediului în cadrul tuturor politicilor naţionale, programelor, planurilor, strategiilor, şi analizeazã conformitatea acestora din punct de vedere al protecţiei mediului;
    c) recomandã responsabilitãţi specifice fiecãrei autoritãţi publice centrale şi/sau instituţii publice, care elaboreazã documente ce au legãturã cu implementarea corespunzãtoare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã;
    d) identificã şi promoveazã instrumentele şi mecanismele necesare implementãrii obiectivelor şi mãsurilor prevãzute de Strategia naţionalã pentru dezvoltare durabilã şi fundamenteazã propunerile privind îmbunãtãţirea cadrului legislativ şi instituţional, în scopul implementãrii corespunzãtoare a angajamentelor comunitare şi internaţionale asumate de România în domeniul dezvoltãrii durabile şi al protecţiei mediului, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare la nivel comunitar sau internaţional;
    e) urmãreşte implementarea sistemului de evaluare, monitorizare şi revizuire a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, scop în care transmite autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului proiectul de metodologie privind colectarea, procesarea, agregarea şi prezentarea corespunzãtoare a datelor şi informaţiilor necesare evaluãrii implementãrii şi procesului de revizuire a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, pe baza informaţiilor transmise de cãtre autoritãţile şi instituţiile din cadrul administraţiei publice centrale şi locale;
    f) propune autoritãţilor competente mãsuri juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare, dupã caz, pentru stimularea şi accelerarea integrãrii principiilor şi obiectivelor de mediu şi dezvoltare durabilã în celelalte politici naţionale şi sectoriale;
    g) propune şi recomandã autoritãţilor competente sau, dupã caz, stabileşte mãsuri care sã asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regionalã şi localã cu Strategia naţionalã pentru dezvoltare durabilã şi cu obiectivele stabilite prin strategia privind protecţia mediului;
    h) poate solicita autoritãţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, pe domeniile de responsabilitate ale acestora, inclusiv prin solicitarea documentelor de planificare strategicã, şi propune, dupã caz, revizuirea planurilor de acţiune ale acestora în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;
    i) coordoneazã elaborarea şi avizeazã setul naţional de indicatori de dezvoltare durabilã şi mediu, precum şi setul de indicatori de progres ai Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã şi coordoneazã actualizarea permanentã a setului de indicatori utilizaţi, în scopul adaptãrii continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelãrii cu datele statistice internaţionale, în vederea asigurãrii transparenţei, consistenţei, acurateţei, comparabilitãţii şi caracterului complet al datelor în relaţie cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene;
    j) emite un aviz consultativ asupra rapoartelor naţionale privind stadiul implementãrii Strategiei de dezvoltare durabilã a Uniunii Europene - revizuitã, a Strategiei Europa 2020 - o strategie pentru creştere inteligentã, durabilã şi incluzivã, precum şi a altor documente programatice ori politice adoptate la nivel comunitar sau internaţional şi asigurã elaborarea raportului anual privind stadiul implementãrii Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, pe baza monitorizãrii indicatorilor dezvoltãrii durabile conveniţi la nivelul Uniunii Europene, precum şi a indicatorilor specifici condiţiilor României, privind eventuale întârzieri în îndeplinirea ţintelor, precum şi cu privire la mãsurile propuse în scopul remedierii acestora, incluzând posibile propuneri de ajustare a obiectivelor-ţintã pe plan naţional şi a termenelor de realizare, în funcţie de situaţia realã şi de prevederile legislaţiei Uniunii Europene relevante în vigoare;
    k) emite un aviz consultativ pentru elaborarea planurilor şi programelor naţionale de acţiune privind schimbãrile climatice şi energia curatã, transportul durabil, producţia şi consumul durabile, conservarea şi gestionarea resurselor naturale, sãnãtatea publicã, incluziunea socialã, demografia şi migraţia, sãrãcia globalã şi provocãrile dezvoltãrii durabile, educaţia şi formarea profesionalã, cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, inovarea, precum şi a altor planuri naţionale de acţiune, în conformitate cu dispoziţiile Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã şi cu politicile comunitare şi internaţionale în domeniul dezvoltãrii durabile. Avizarea planurilor naţionale de acţiune nu exclude, dupã caz, obţinerea actelor de reglementare prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    l) monitorizeazã şi evalueazã implementarea planurilor de acţiune şi a programelor naţionale prevãzute la lit. k), în conformitate cu obiectivele prevãzute în cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã;
    m) emite un aviz consultativ şi supune spre aprobare conducãtorului autoritãţilor administraţiei publice centrale competente proceduri privind asigurarea şi controlul calitãţii datelor şi informaţiilor utilizate la stabilirea setului de indicatori de dezvoltare durabilã (naţionali specifici şi conveniţi la nivelul Uniunii Europene), care sã cuprindã atât proceduri specifice pentru controlul calitãţii şi stabilirea unor criterii privind calitatea, ce urmeazã a fi parcurse în mod obligatoriu în procesul de elaborare a indicatorilor şi a altor date şi informaţii necesare evaluãrii implementãrii Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, cât şi proceduri pentru asigurarea calitãţii ulterior revizuirii strategiei;
    n) emite un aviz consultativ şi supune spre aprobare conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului proceduri cu privire la procesul de raportare a stadiului implementãrii Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã şi a altor politici, strategii şi planuri de acţiune din domeniul sãu de activitate şi transmise cãtre organisme şi instituţii ale Uniunii Europene sau internaţionale, în îndeplinirea angajamentelor asumate;
    o) evalueazã şi urmãreşte îndeplinirea obligaţiilor de raportare privind stadiul implementãrii pachetului legislativ comunitar "Energie - Schimbãri climatice", scop în care solicitã autoritãţilor şi instituţiilor competente datele şi informaţiile prevãzute cu precãdere de Decizia 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto şi de Decizia 166/2005/CE a Comisiei din 10 februarie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Deciziei 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã în cadrul Comunitãţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto. Furnizarea acestor date şi informaţii se va face fãrã a se limita la şi fãrã a aduce atingere aplicãrii dispoziţiilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de serã rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;
    p) urmãreşte, formuleazã recomandãri şi emite un aviz consultativ cu privire la elaborarea, monitorizarea implementãrii şi revizuirea politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate în scopul îndeplinirii obligaţiilor internaţionale asumate de România prin ratificarea, aprobarea, acceptarea ori aderarea la acorduri internaţionale privind dezvoltarea durabilã şi protecţia mediului, cu precãdere, dar fãrã a se limita la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice, adoptatã la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi ratificatã prin Legea nr. 24/1994, Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, Convenţia privind diversitatea biologicã, semnatã la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi ratificatã prin Legea nr. 58/1994, şi Convenţia pentru combaterea deşertificãrii în ţãrile afectate grav de secetã şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptatã la Paris la 17 iunie 1994 şi la care România a aderat prin Legea nr. 111/1998, urmãrind implementarea acestora, dar şi a altor acorduri internaţionale privind mediul atât în mod independent, cât mai ales într-o manierã sinergicã şi/sau corelatã şi/sau convergentã cu obiectivele strategice stabilite în Strategia naţionalã pentru dezvoltare durabilã;
    q) identificã acţiunile şi obiectivele din domeniul dezvoltãrii durabile şi protecţiei mediului ce necesitã asistenţã tehnicã şi financiarã externã;
    r) analizeazã aspectele cu privire la evoluţia politicilor în domeniul dezvoltãrii durabile şi mediului la nivel comunitar şi internaţional şi propune modalitãţile de acţiune autoritãţilor competente.
    (3) În realizarea atribuţiilor sale, Comitetul interministerial coopereazã cu Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilã, constituit în baza Legii nr. 158/1999, precum şi cu alte instituţii şi organisme de drept public sau privat având responsabilitãţi în aplicarea obiectivelor şi prevederilor celorlalte convenţii şi acorduri internaţionale din domeniul protecţiei mediului ori alte domenii convergente cu domeniul dezvoltãrii durabile, ratificate de România.
    ART. 6
    (1) Pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţilor Comitetului interministerial se înfiinţeazã un secretariat tehnic, care funcţioneazã în subordinea direcţiei cu responsabilitãţi în domeniul dezvoltãrii durabile din cadrul autoritãţii administraţiei publice centrale pentru mediu.
    (2) Atribuţiile şi responsabilitãţile secretariatului tehnic se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial.
    ART. 7
    Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare se adoptã de cãtre Comitetul interministerial la prima sa reuniune şi se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    ART. 8
    (1) Avizele Comitetului interministerial se comunicã Guvernului de cãtre autoritatea administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la solicitarea şi/sau transmiterea documentelor de politici, strategii, planuri, programe de acţiune în domeniile de activitate ce fac obiectul Hotãrârii Guvernului nr. 1.460/2008, precum şi al prezentei hotãrâri.
    (2) Deciziile, recomandãrile sau propunerile, dupã caz, ce vizeazã adoptarea de mãsuri privind îmbunãtãţirea cadrului legislativ şi/sau instituţional necesare implementãrii corespunzãtoare a Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã, se adoptã de cãtre Comitetul interministerial şi se comunicã Secretariatului General al Guvernului, autoritãţilor administraţiei publice centrale pentru protecţia mediului, precum şi autoritãţilor şi instituţiilor publice interesate, în termen de 15 zile de la data adoptãrii acestora, pentru informarea factorilor interesaţi asupra evoluţiilor înregistrate şi a paşilor ce ar trebui urmaţi în realizarea obiectivelor propuse.
    ART. 9
    Pânã la data înfiinţãrii Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilã responsabilitãţile şi atribuţiile prevãzute în sarcina acestuia, stabilite în partea V "Implementare, monitorizare şi raportarea rezultatelor", în special la pct. 4-8 din cuprinsul Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilã - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.460/2008, se duc la îndeplinire de cãtre Comitetul interministerial prevãzut de prezenta hotãrâre.
    ART. 10
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrãrii domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.

                         PRIM-MINISTRU
                           EMIL BOC

                        Contrasemneazã:
                        ---------------
                Ministrul mediului şi pãdurilor,
                         Laszlo Borbely

                      Ministrul economiei,
               comerţului şi mediului de afaceri,
                          Ion Ariton

                Ministrul dezvoltãrii regionale
                        şi turismului,
                      Elena Gabriela Udrea

                   p. Ministrul agriculturii
                     şi dezvoltãrii rurale,
                         Barna Tanczos,
                        secretar de stat

                Secretarul general al Guvernului,
                   Daniela Nicoleta Andreescu

                   Ministrul transporturilor
                      şi infrastructurii,
                      Anca Daniela Boagiu

                      p. Ministrul muncii,
                familiei şi protecţiei sociale,
                      Nicolae Ivãşchescu,
                       secretar de stat

                     Ministrul sãnãtãţii,
                        Cseke Attila

                  Ministrul apãrãrii naţionale,
                         Gabriel Oprea

                       Ministrul culturii
                    şi patrimoniului naţional,
                          Kelemen Hunor

                  Ministrul educaţiei, cercetãrii,
                     tineretului şi sportului,
                       Daniel Petru Funeriu

                     Ministrul comunicaţiilor
                   şi societãţii informaţionale,
                          Valerian Vreme

                  Ministrul afacerilor externe,
                        Teodor Baconschi

                     Directorul Serviciului
                      Român de Informaţii,
                     George Cristian Maior

                     Şeful Departamentului
                    pentru Afaceri Europene,
                         Bogdan Mãnoiu

                  Ministrul finanţelor publice,
                     Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 20 iulie 2011.
    Nr. 741.

                                  -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice