Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 726 din 17 iunie 2009  pentru modificarea anexei nr. 26 la   Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 726 din 17 iunie 2009 pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 726 din 17 iunie 2009
pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotãrârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 10 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNIC
Anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gugeşti" la <>Hotãrârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 şi 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
Dan Nica

Bucureşti, 17 iunie 2009.
Nr. 726.

ANEXÃ
(Anexa nr. 26 la Hotãrârea Guvernului nr. 908/2002 )


INVENTARUL
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gugeşti
┌────┬───────────┬────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ Anul │Valoarea │ │
│Nr. │ Codul │ Denumirea │ Elemente │ dobândirii │ de │ Situaţia juridicã actualã │
│crt.│ de │ bunului │ de identificare │ sau, dupã │inventar │ Denumirea actului de proprietate │
│ │clasificare│ │ │caz, al dãrii│ - lei - │ sau a altor acte doveditoare │
│ │ │ │ │în folosinţã │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1.│ 1.6.4 │Primãrie │Comuna Gugeşti │ 1965 𗈕.447.537│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 618 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent - 6.440 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Vecinãtãţi: Modreanu - N, drum - E │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │Extindere sediu primãrie 2008, local│ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │nou │ │ │nr. 1/2008, înregistrat sub │
│ │ │ │ │ │ │nr. 12.044/2008 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2.│ 1.6.2 │Monumentul │Comuna Gugeşti - centru │ 1996 │ 17.240│Domeniul public al comunei │
│ │ │Eroilor │Suprafaţã construitã - 50 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent - 6.000 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Biserica nouã - N, drum - E, │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
│ │ │ │drum - S, CONSUMCOOP - V │ │ │ │
│ │ │ │Teren faţã magazine - 880 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3.│ 1.6.2 │Cãminul │Comuna Gugeşti │ 1985 │ 149.995│Domeniul public al comunei │
│ │ │cultural │Suprafaţã construitã - 500 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent - 75 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Parc - N, │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
│ │ │ │drum - E, drum - S, │ │ │ │
│ │ │ │CONSUMCOOP - V │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4.│ 1.6.2 │Muzeul zonal │Comuna Gugeşti │ 1965 │ 27.390│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 110 mp, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent 550 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Zainea O. - N, drum - E, │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
│ │ │ │Poliţia - S, Acatincãi - V │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5.│ 1.5.14 │Piaţa │Comuna Gugeşti - construcţie nouã │ 2008 │ 182.595│Domeniul public al comunei │
│ │ │agroalimentarã │Suprafaţã construitã - 136 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent - 1.698 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Drum - V, drum - N, │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │centrala termicã - S, │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │CONSUMCOOP - V │ │ │nr. 7094/2008 │
│ │ │ │Teren de joacã pentru copii - │ │ │ │
│ │ │ � m2, împrejmuit cu gard │ │ │ │
│ │ │ │plasã metal │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6.│ 1.6.2 │Şcoala Arte │Comuna Gugeşti │ 1996 │ 773.608│Domeniul public al comunei │
│ │ │şi Meserii │Suprafaţã construitã - 899 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │"Al. Vlahuţã" │Teren aferent - 2.660 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Drum - N, salã sport - E, şcoalã - │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │S, drum - V │ │ │art. 166 alin. (41) │
│ │ │ │Teren tarla 43, parcela 1917 - │ │ │din Legea nr. 84/1995 │
│ │ │ 𗈕.855 mp │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7.│ 1.6.2 │Local atelier │Comuna Gugeşti │ 1965 │ 55.974│Domeniul public al comunei │
│ │ │Şcoala nr. 1 │Suprafaţã construitã - 192 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent - 400 mp │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │drum - N, teren primãrie - E, │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │INPRELG - S, drum - V │ │ │art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 84/1995 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 8.│ 1.6.5 │Centralã │Comuna Gugeşti │ 1997 │ 307.115│Domeniul public al comunei │
│ │ │termicã │Suprafaţã construitã - 15 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │drum - N, salã sport - E, │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │INPRELG - S, drum - V │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 9.│ 1.6.2 │Salã de sport │Capacitate 50 de locuri │ 2005 𗈕.170.723│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 2.000 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Teren aferent tarla - 43, parcela │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ �, 1918-2485 mp │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │drum -N, teren SALF - S, │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │şcoalã - V, teren primãrie - E │ │ │nr. 7505/20.09.2003 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 10.│ 1.6.2 │Şcoala nr. 2 │Comuna Gugeşti - corp A │ 1965 │ 19.876│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 484 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │drum - N, drum - E, Murgeanu I - V, │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │Lal C-tin - S │ │ │Consiliului Local nr. │
│ │ │ │ │ │ 󧓒/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 11.│ 1.6.2 │Şcoala nr. 2 │Comuna Gugeşti - corp B │ 1965 │ 279.049│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 596 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │Teren aferent - 9.300 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │drum - N, drum - E, Murgeanu I - V, │ │ │Consiliului Local nr. │
│ │ │ │Lal C-tin - S │ │ 󧓒/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 12.│ 1.6.2 │Şcoala nr. 3 │Comuna Gugeşti - satul Poiana │ 1965 │ 325.445│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 400 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │Teren aferent 1.900 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │Ţandarã B - E, drum - S, drum - V, │ │ │Consiliului Local nr. 10/19.02.2009│
│ │ │ │Soare A - N │ │ │ │
│ │ │ │reabilitare 2008 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 13.│ 1.6.2 │Grãdiniţa │Comuna Gugeşti - satul Poiana │ 1965 │ 477.481│Domeniul public al comunei │
│ │ │nr. 3 │Suprafaţã construitã - 320 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │Teren aferent - 158 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │Ţandarã B - E, drum - S, drum - V, │ │ │Consiliului Local nr. 10/19.02.2009│
│ │ │ │Soare A - N │ │ │ │
│ │ │ │reabilitare 2008 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 14.│ 1.6.2 │Şcoala nr. 4 │Comuna Gugeşti - satul Oreavu │ 1965 │ 438.909│Domeniul public al comunei │
│ │ │şi grãdiniţa │Suprafaţã construitã - 148 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │Teren aferent 1.100 mp │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │Abur S - N, drum - S, drum - E, │ │ │Consiliului Local nr. 10/19.02.2009│
│ │ │ │drum - V reabilitare 2008 │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 15.│ 1.6.2 │Grãdiniţa │Comuna Gugeşti - centru │ 1965 │ 112.811│Domeniul public al comunei │
│ │ │nr. 1 │Suprafaţã construitã - 140 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) din │
│ │ │ │Salã sport - E, teren şcoala │ │ │Legea nr. 84/1995, Hotãrârea │
│ │ │ │nr. 1 - V, drum - N, teren SALF - S │ │ │Consiliului Local nr. 10/19.02.2009│
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 16.│ 1.6.2 │Grãdiniţa │Comuna Gugeşti - Sat Vechi │ 1965 │ 132.289│Domeniul public al comunei │
│ │ │nr. 2 │Suprafaţã construitã - 160 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) │
│ │ │ │drum - N, drum - E, Murgeanu I - V, │ │ │din Legea nr. 84/1995, │
│ │ │ │Lal C-tin - S │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 17.│ 1.6.2 │Grãdiniţa │Comuna Gugeşti │ 1965 │ 279.717│Domeniul public al comunei │
│ │ │program │Suprafaţã construitã - 270 mp │ │ │Gugeşti, art. 166 alin. (4^1) │
│ │ │prelungit │Teren aferent - 1.100 mp │ │ │din Legea nr. 84/1995, │
│ │ │ │drum - N, drum - E, Petrovici - S,│ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Bucãlãu - V, drum - E │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 18.│ 1.6.2 │Monumentul │Comuna Gugeşti - Sat Vechi │ 1930 │ 1.750│Domeniul public al comunei │
│ │ │Eroilor │Teren aferent - 50 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │(1916-1918) │Gheorghiţã A - N, drum - E, │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │drum - S, Gheorghiţã A. - V │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 19.│ 1.6.1.1 │Hazna W.C. │Comuna Gugeşti │ 1965 │ 547│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Suprafaţã construitã - 12 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Zainea O. - N, Acatincãi - S, │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Acatincãi - V │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 20.│ 1.8.1 │Puţ forat 1 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1990 │ 77.432│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 21.│ 1.8.1 │Puţ forat 2 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1990 │ 77.432│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 22.│ 1.8.1 │Puţ forat 3 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1990 │ 128.514│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 23.│ 1.8.1 │Puţ forat 4 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1990 │ 128.514│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 24.│ 1.8.1 │Puţ forat 5 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1990 │ 128.514│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 25.│ 1.8.1 │Puţ forat 6 │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 2008 │ 58.667│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Pestreşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6957/2008 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 26.│ 1.8.1 │Puţ forat 7 │Comuna Gugeşti, satul Oreavu │ 2006 │ 37.850│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct pârâu Oreavu │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4076/19.03.2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 27.│ 1.8.1 │Puţ forat 8 │Comuna Gugeşti, satul Oreavu │ 2006 │ 37.850│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Oreavu A.E.I │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4076/19.03.2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 28.│ 1.8.1 │Puţ forat 9 │Comuna Gugeşti, satul Oreavu │ 2006 │ 37.850│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct Oreavu A.E.I │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4076/19.03.2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 29.│ 1.8.4 │Aducţiune apã │Comuna Gugeşti │ 1998 │ 86.084│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Gârlã staţie pompe - 3.850 m │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 30.│ 1.8.4 │Staţie pompe │Comuna Gugeşti │ 1998 𗈕.186.554│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct rezervoare apã │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 31.│ 1.8.6 │Alimentare │Comuna Gugeşti │ 2006 𗈕.304.430│Domeniul public al comunei │
│ │ │apã │Punct Gugeşti centru - 25.000 m │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3078/2001, 3079/2001, │
│ │ │ │ │ │ �/2001, 6624/2004 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 32.│ 1.8.6 │Alimentare │Comuna Gugeşti, │ 2007 │ 210.511│Domeniul public al comunei │
│ │ │apã │satul Oreavu - 1.100 m │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4076/2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 33.│ 1.8.1.1 │Rezervor apã │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1998 │ 58.697│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct staţie alimentare apã - │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ � mc │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 34.│ 1.8.1.1 │Rezervor apã │Comuna Gugeşti, satul Oreavu │ 1998 │ 213│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Staţie pompe: capacitate - 75 mc │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Rezervor vechi │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 35.│ 1.8.1.1 │Rezervor apã │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 1998 │ 58.697│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Staţie alimentare apã │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Capacitate - 500 mc │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │Rezervor nou │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 3079/03.08.2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 36.│ 1.8.8 │Staţie │Comuna Gugeşti, Sat Vechi │ 2005 │ 612.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │epurare │Suprafaţã construitã - 300 mp │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │fonduri SAPARD │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5152/2004 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 37.│ 1.8.4 │Reţele │Comuna Gugeşti - 22.000 m │ 2005 𗈖.939.452│Domeniul public al comunei │
│ │ │canalizare │Fonduri SAPARD │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5152/2004 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 38.│ 1.6.1.1 │Bloc │Comuna Gugeşti │ 2002 │ 354.311│Domeniul public al comunei │
│ │ 𗈘 apartamente │Locuinţã serviciu (stadion) │ │ │Gugeşti, │
│ │ │P+1 │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4813/2001 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 39.│ 1.6.1.1 │Bloc locuinţe │Comuna Gugeşti │ 2002 │ 603.600│Domeniul public al comunei │
│ │ 𗈜 apartamente │Locuinţã socialã (INPRELG) │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5366/2002 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 40.│ 1.6.1.1 │Bloc locuinţe │Comuna Gugeşti │ 2002 │ 361.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │sociale │Locuinţã socialã (INPRELG) │ │ │Gugeşti, │
│ │ 𗈘 apartamente │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6345/2002 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 41.│ 1.6.1.1 │Bloc locuinţe │Comuna Gugeşti │ 2005 │ 440.493│Domeniul public al comunei │
│ │ │pentru tineri │Locuinţã socialã (stadion) ANL │ │ │Gugeşti, │
│ │ │P+1 │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6338/2005 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 42.│ 1.6.1.1 │Bloc bara 2 │Comuna Gugeşti │ 2007 │ 632.209│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Stadion (social) │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Str. Matei Basarab │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 7926/2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 43.│ 1.6.1.1 │Bloc bara 1 │Comuna Gugeşti │ 2007 │ 848.122│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Stadion (social) │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Str. Matei Basarab │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 13208/2007 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 44.│ 1.6.1.1 │Bloc locuinţe 𗈘 apartamente │ 2008 │ 782.657│Domeniul public al comunei │
│ │ │sociale │Comuna Gugeşti │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Str. Matei Basarab │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009, │
│ │ │ │ │ │ │Proces-verbal de recepţie │
│ │ │ │ │ │ │nr. 1/200/8 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 45.│ 1.6.1.1 │Corp WC │Comuna Gugeşti │ 1980 │ 8.476│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │sediu primãrie │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 46.│ 1.6.1.1 │Corp WC │Comuna Gugeşti │ 1985 │ 3.455│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Şcoala nr. 1 │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 47.│ 1.3.7.2 │Parcare │Suprafaţã - 330 mp │ 1970 │ 15.048│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Vecini: fosta cantinã INPRELG-N, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │drum-E, drum-S, cantinã-V │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/199 7 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 48.│ 1.3.7.1 │Str. M. │Comuna Gugeşti - 352 m │ 1950 │ 15.136│Domeniul public al comunei │
│ │ │Kogãlniceanu │de la Niţu Stelian la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Dragomir Ştefana │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 49.│ 1.3.7.1 │Str. M. │Comuna Gugeşti - 1.062 m │ 1950 │ 45.731│Domeniul public al comunei │
│ │ │Viteazul │de la Grama Titi la Oprişan │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Constantin │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 50.│ 1.3.7.1 │Str. 1 Iunie │Comuna Gugeşti - 500 m │ 1950 │ 21.500│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Diaconu Leonard la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Vlãdãreanu Iosif │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 51.│ 1.3.7.1 │Str. N. │Comuna Gugeşti - 500 m │ 1950 │ 21.500│Domeniul public al comunei │
│ │ │Bãlcescu │de la Toader Neculai la Bocu Victor │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 52.│ 1.3.7.1 │Str. N. │Comuna Gugeşti - 200 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Grigorescu │de la Moga Gigi la Petre Elisabeta │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 53.│ 1.3.7.1 │Str. Vasile │Comuna Gugeşti - 200 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Lupu │de la Terteleac Valerica la Banu I. │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Dumitru │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 54.│ 1.3.7.1 │Str. Matei │Comuna Gugeşti - 200 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Basarab │de la Bloc ANL la Ochiuz Ionel │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 55.│ 1.3.7.1 │Str. Petru │Comuna Gugeşti - 200 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Rareş │de la Fodor Iordache la Spînu Lenuţa│ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 56.│ 1.3.7.1 │Str. Gheorghe │Comuna Gugeşti - 200 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │Şonţu │de la Tofan Dinu la Aron │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │D. Vasilicã │ │ │<>Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 57.│ 1.3.7.1 │Str. │Comuna Gugeşti - 1.147 m │ 1950 │ 49.321│Domeniul public al comunei │
│ │ │Stadionului │de la Vlad Paul la Grama Eugenia │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 58.│ 1.3.7.1 │Str. Saturn │Comuna Gugeşti - 543 m │ 1950 │ 23.349│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Tîrcã Neculai la Pricu Marin │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 59.│ 1.3.7.1 │Str. Venus │Comuna Gugeşti - 554 m │ 1950 │ 23.822│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Stãnescu Maria la Otavã Anica │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 60.│ 1.3.7.1 │Str. Jupiter │Comuna Gugeşti - 440 m │ 1950 │ 18.920│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Baraneţchi Gheorghe la Tîrcã │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Iordache │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 61.│ 1.3.7.1 │Str. Neptun │Comuna Gugeşti - 1.250 m │ 1950 │ 53.750│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Vînãtoru Nadejda la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Bezea Sandu │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 62.│ 1.3.7.1 │Str. George │Comuna Gugeşti - 800 m │ 1950 │ 34.400│Domeniul public al comunei │
│ │ │Coşbuc │de la Ţandãrã Voica la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Negrea Marian │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 63.│ 1.3.7.1 │Str. George │Comuna Gugeşti - 625 m │ 1950 │ 26.875│Domeniul public al comunei │
│ │ │Enescu │de la Roşca Dumitru la Pupãzã Stan │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 64.│ 1.3.7.1 │Str. M. │Comuna Gugeşti - 491 m │ 1950 │ 21.113│Domeniul public al comunei │
│ │ │Eminescu │de la Bran Duţã la Abeaboeru Tudor │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 65.│ 1.3.7.1 │Str. Aleea │Comuna Gugeşti - 1.000 m - │ 1950 │ 43.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │Florilor │Principala de la Rîmbu Constantin │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │la Gherghe Ion │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 350 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 66.│ 1.3.7.1 │Str. Teiului │Comuna Gugeşti - 897 m │ 1950 │ 38.571│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Cara D. Ion la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Iordãchescu Gabi │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 429 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 67.│ 1.3.7.1 │Str. Soarelui │Comuna Gugeşti - 881 m │ 1950 │ 37.883│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Diniţã Ion la Diniţã C. Iancu │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │L - 390 m │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 68.│ 1.3.7.1 │Str. Echitãţii │Comuna Gugeşti - 838 m │ 1950 │ 36.034│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Bratosin Emil la Bãdescu │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Constanţa │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 402 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 69.│ 1.3.7.1 │Str. Mihail │Comuna Gugeşti - 779,5 m │ 1950 │ 33.519│Domeniul public al comunei │
│ │ │Sadoveanu │de la Nichita Dumitru la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Balcan Ionel │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 384 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 70.│ 1.3.7.2 │Str. Ştefan │Comuna Gugeşti - 2.360 m │ 1950 │ 238.783│Domeniul public al comunei │
│ │ │cel Mare │de la Dumitraşcu I. Constantin la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Arsene Dãnuţ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │asfaltat 2007 │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 71.│ 1.3.7.1 │Str. Unirii │Comuna Gugeşti - 1.550 m │ 1950 │ 66.650│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Aluţei Mihai la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Antonescu Stela │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 1.150 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 72.│ 1.3.7.1 │Str. prof. N. │Comuna Gugeşti - 335 m │ 1950 │ 14.405│Domeniul public al comunei │
│ │ │Ciorãscu │de la Sîrbu Virgil la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Ghinea S. Maria │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 73.│ 1.3.7.1 │Str. Mocãneascã │Comuna Gugeşti - 379 m │ 1950 │ 16.297│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Pãun Maria la Leica Felicia │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 74.│ 1.3.7.1 │Str. Ion Creangã│Comuna Gugeşti - 801 m │ 1950 │ 34.443│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Roşca Alexandru la Lal Florin │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │L - 193 m │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 75.│ 1.3.7.1 │Str. Moldovei │Comuna Gugeşti - 352,5 m │ 1950 │ 15.158│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Sîrbu Marcel la Toia Ionicã │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 76.│ 1.3.7.1 │Str. 1 Decembrie│Comuna Gugeşti - 279 m │ 1950 │ 11.997│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Calomfir Gigi la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Negoescu Mihai │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 77.│ 1.3.7.1 │Str. Aleea │Comuna Gugeşti - 1.211 m │ 1950 │ 52.073│Domeniul public al comunei │
│ │ │Primãverii │de la Arghiroiu Gheorghe la Ţigãnuş │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Ecaterina │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │L - 350 m │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 78.│ 1.3.7.1 │Str. Râmnei │Comuna Gugeşti - 600 m │ 1950 │ 25.800│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Babalîc Viorica │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │la Despoiu Dumitra │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 79.│ 1.3.7.1 │Str. Smârdan │Comuna Gugeşti - 400 m │ 1950 │ 8.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │de la Moldoveanu Costel la Baba │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Alexandru │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 80.│ 1.3.7.1 │Str. Unirii │Comuna Gugeşti, satul Oreavu - │ 1950 │ 47.300│Domeniul public al comunei │
│ │ │ 𗈕.100 m de la Abur Ghiţã la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Roşioru Florica │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 81.│ 1.3.7.1 │Str. Ştefan cel │Comuna Gugeşti, satul Oreavu - │ 1950 │ 64.500│Domeniul public al comunei │
│ │ │Mare 𗈕.500 m de la Bezea N. Gheorghe │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │la Ionaşcu A. Constantin │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 82.│ 1.3.7.1 │Str. │Comuna Gugeşti, satul Oreavu - │ 1950 │ 25.800│Domeniul public al comunei │
│ │ │Independenţei � m de la Ochiuz Vasile la │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Baluţã Anişoara │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 83.│ 1.3.7.1 │Str. Cuza Vodã │Comuna Gugeşti, satul Oreavu - │ 1950 │ 64.500│Domeniul public al comunei │
│ │ │ 𗈕.500 m de la Cosma Sevastiţa │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │la Mãrgãrit Tanţa │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 84.│ 1.3.17.1 │Pod Oreavu │Comuna Gugeşti, satul Oreavu │ 1950 │ 10.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 85.│ 2.4.2.10 │Pãşune Comuna │Gugeşti - 24.300 mp │ 1999 │ 9.360│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 8, parcela 47, drum 54 │ │ │Titlu de proprietate nr. 56.554/mai│
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 86.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 4. 400 mp │ 1999 │ 1.760│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 8/1, parcela 46, drum 54 │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 87│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 101.900 mp │ 1999 │ 40.760│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 10, parcela 74 râul Râmna - │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │canal │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 88.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 25.300 mp │ 1999 │ 10.120│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 10, parcela 73, râul │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │Râmna şi canal │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 89.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.700 mp │ 1999 │ 1.480│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 10, parcela 72, râul │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │Râmna şi canal │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 90.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 28.900 mp │ 1999 │ 11.560│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 9, parcela 66, râul │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │Râmna şi canal │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 91.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 29.000 mp │ 1999 │ 11.600│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 9, parcela 68, râul │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │Râmna şi canal │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 92.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 1.200 mp │ 1999 │ 480│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 10, parcela 77, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │satul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 93.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 1.600 mp │ 1999 │ 640│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 10, parcela 78, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │satul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 94.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 5.600 mp │ 1999 │ 2.240│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 345, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 95.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.600 mp │ 1999 │ 1.440│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 344, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 96.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 9.600 mp │ 1999 │ 3.840│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 346, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 97.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.000 mp │ 1999 │ 800│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 347, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 98.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 1.400 mp │ 1999 │ 560│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 348, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
│ 99.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 1.600 mp │ 1999 │ 640│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 349, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 1.400 mp │ 1999 │ 560│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 44, parcela 350, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.500 mp │ 1999 │ 1000│Domeniul public al comunei Gugeşti,│
│ │ │ │tarla 36, parcela 225, │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │pârâu Oreavu │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local Gugeşti│
│ │ │ │ │ │ │nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 12.300 mp │ 1999 │ 4.920│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 36, parcela 228, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 10.800 mp │ 1999 │ 4.320│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 36, parcela 224, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 100.000 mp │ 1999 │ 40.000│Domeniul public al │
│ │ │ │tarla 37, parcela 239/2, │ │ │comunei Gugeşti, │
│ │ │ │N, S, E - pârâul Oreavu, râul │ │ │Titlu de proprietate nr. │
│ │ │ │Râmna, V - pãdure 217 │ │ �/mai 1999 │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.000 mp │ 1999 │ 1.200│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 340, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâu Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.300 mp │ 1999 │ 1.320│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, pârâul Oreavu │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.000 mp │ 1999 │ 1.200│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 336, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.400 mp │ 1999 │ 960│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 337, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.100 mp │ 1999 │ 840│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 338, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.300 mp │ 1999 │ 920│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 339, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 3.000 mp │ 1999 │ 1.200│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 341, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 4.400 mp │ 1999 │ 1.760│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 43, parcela 342, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 10.800 mp │ 1999 │ 4.320│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 37, parcela 228/1, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 190.000 mp │ 1999 │ 76.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 37, parcela 239/2, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.200 mp │ 1999 │ 880│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 41, parcela 297, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 2.100 mp │ 1999 │ 840│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 41, parcela 303, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 4.200 mp │ 1999 │ 1.680│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 181, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 12.400 mp │ 1999 │ 4.960│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 182, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 13.200 mp │ 1991 │ 5.280│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 183, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 42.900 mp │ 1991 │ 17.160│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 184, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 25.100 mp │ 1991 │ 10.040│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 183/1, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 121.700 mp │ 1991 │ 48.680│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 30, parcela 190, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 37.900 mp │ 1991 │ 15.160│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 31, parcela 192, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 26.000 mp │ 1991 │ 10.400│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 31, parcela 193/1, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 306.600 mp │ 1991 │ 122.640│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 49, parcela 445 CFR - │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 110.000 mp │ 1991 │ 44.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 32, parcela 194, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Sat Vechi │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 7.600 mp │ 1991 │ 3.040│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 32, parcela 201, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Sat Vechi │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 47.800 mp │ 1991 │ 19.120│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 32, parcela 202, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Sat Vechi │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 79.500 mp │ 1991 │ 31.800│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 33, parcela 205, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │Sat Vechi │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
│ │ │ │ │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 5.800 mp │ 1991 │ 2.320│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 50, parcela 471, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 6.000 mp │ 1991 │ 2.400│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Tarla 50, parcela 472, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 100.000 mp │ 1991 │ 40.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Tarla 49, parcela 476 CFR - │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 53.800 mp │ 1991 │ 21.520│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 51, parcela 483, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 40.700 mp │ 1991 │ 16.280│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 54, parcela 510/1, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 120.000 mp │ 1991 │ 48.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 54, parcela 510/2, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 83.400 mp │ 1991 │ 33.360│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 54/1, parcela 499, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │râul Râmna │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 10.000 mp │ 1991 │ 4.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 39, parcela 249, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâu Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 4.300 mp │ 1991 │ 1.720│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 39, parcela 253, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │pârâu Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 241.500 mp │ 1991 │ 96.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 175, parcela 570/1, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 84.000 mp │ 1991 │ 33.600│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 75, parcela 570/3, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 24.980 mp │ 1991 │ 9.992│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 99, parcela 561, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Oreavu │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 564.200 mp │ 1991 │ 225.680│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 76, parcela 571, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 434.300 mp │ 1991 │ 173.720│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 76, parcela 51/3, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 160.000 mp │ 1991 │ 64.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 76, parcela 571, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 160.000 mp │ 1991 │ 64.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │tarla 79, parcela 577/2, │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │satul Gugeşti │ │ │Titlu de proprietate nr. 56554/mai │
│ │ │ │ │ │ � │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 10.000 mp │ 1990 │ 4.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct staţie epurare │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
├────┼───────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────────────────────┤
�.│ 2.4.2.10 │Pãşune │Comuna Gugeşti - 40.000 mp │ 1990 │ 16.000│Domeniul public al comunei │
│ │ │ │Punct gârlã │ │ │Gugeşti, │
│ │ │ │ │ │ │Hotãrârea Consiliului Local │
│ │ │ │ │ │ │Gugeşti nr. 10/19.02.2009 │
└────┴───────────┴────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────────────────────┘--------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice