Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 7 din 29 aprilie 2013  pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 7 din 29 aprilie 2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012

EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 mai 2013

    În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2013, hotărăşte:

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2, din care fac parte consultanţii fiscali care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă."

    2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în condiţiile ordonanţei şi ale prezentului regulament."

    3. La articolul 5 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;"

    4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România este obligată să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.
    (2) În cazul în care în urma evaluării persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană obţine calitatea de consultant fiscal în România, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului, înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
    a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;
    d) două fotografii de 2/3 cm."

    5. La articolul 7 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;"

    6. La articolul 9 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) să achite la termen cotizaţiile;"

    7. La articolul 12 alineatul (1) punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) ca urmare a neachitării cotizaţiilor, precum şi a neîndeplinirii altor obligaţii faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei, atunci când întârzierea depăşeşte 12 luni, deşi consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situaţii;"

    8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - Orice membru care a renunţat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile prevăzute de ordonanţă, precum şi de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata cotizaţiei fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizaţiei datorate de noii membri ai Camerei."

    9. La articolul 15, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) Revenirea la statutul de membru activ pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere şi produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizaţiei fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizaţiei datorate de noii membri ai Camerei.
    (5) Persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerţului sunt membri inactivi. Reluarea activităţii declarată la registrul comerţului va fi comunicată şi Camerei, în vederea reautorizării şi trecerii în categoria membrilor activi. Pe perioada inactivităţii societăţile în cauză nu datorează cotizaţia. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizaţiei fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizaţiei datorate de noii membri ai Camerei."

    10. La articolul 36 alineatul (1), literele f) şi g) vor avea următorul cuprins:
    "f) stabileşte componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a interviului pentru consultanţii fiscali din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care vor desfăşura activitate în România;
    g) stabileşte cuantumul taxei pentru examen şi, respectiv, cuantumul taxei pentru interviu;"

    11. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 42. - (1) Consiliul superior al Camerei poate decide înfiinţarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale."

    12. La articolul 50 alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.

    13. La articolul 50 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:
    "i) taxe (tarife) de participare la conferinţe, seminare, forumuri şi alte servicii prestate de Cameră în conformitate cu prevederile legale;"

    14. La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.

    15. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
    "Art. 51. - Consultanţii fiscali, membri activi şi inactivi, sunt obligaţi să plătească cotizaţiile în condiţiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior al Camerei."

    16. Anexele nr. 2, 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3.

    17. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma "societate comercială" se înlocuieşte cu termenul "societate".

    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Preşedintele Camerei
                            Consultanţilor Fiscali,
                                 Ion-Toni Teau

    Bucureşti, 29 aprilie 2013.
    Nr. 7.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 2 la regulament)
---------------------------

                              CERERE DE ÎNSCRIERE
                         a persoanelor care au obţinut
                       calitatea de consultant fiscal în
                    evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali

    Subsemnatul/Subsemnata, .................................................., CNP ...................................................., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ....... nr. ................., emis/emisă la data de .......................... de ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea .................................., str. .............................. nr ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ................................................., tel. ........................, fax ..............................., e-mail ........................................., având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovării examenului la Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ........................, vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ/inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali şi înscrierea în evidenţele acesteia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:
    - BI/CI/paşaport seria ...... nr. ..................., emis/emisă la data de ............. de ..................., în copie;
    - documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere că:
    - locul de desfăşurare a activităţii este în localitatea ..............................., str. ................................ nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ............................;
    - deţin funcţia de ............................. în cadrul ..........................................................;
    - sunt membru/membră al/a altei organizaţii profesionale .................................................. .
    Totodată, mă angajez să respect dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi ale normelor interne şi să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanţilor Fiscali, în caz de retragere a calităţii de membru al acesteia.
    Mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menţionate mai sus.

    Data .....................
    Semnătura .................


    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 3 la regulament)
---------------------------


                              CERERE DE ÎNSCRIERE
                a persoanelor provenite dintr-un stat membru al
       Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România

    Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., CNP ....................., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ........ nr. ................., emisă/emis la data de ...................... de .................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ....................................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................., tel. .........................., fax ........................, email ................................................, având calitatea de consultant fiscal, ca urmare a promovării examenului-interviu la Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ......................................., vă rog a dispune admiterea mea ca membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali şi înscrierea în evidenţele acesteia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:
    - actul de identitate, în copie;
    - documentul de plată a cotizaţiei fixe, în copie;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere că locul de desfăşurare a activităţii este în localitatea ........................, str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..............................., şi mă oblig să declar în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în datele menţionate mai sus.
    Totodată, mă angajez să respect dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, şi ale normelor interne şi să nu uzez de titlul profesional de consultant fiscal sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera Consultanţilor Fiscali, în caz de retragere a calităţii de membru al acesteia.

    Data ...................
    Semnătura ................


    ANEXA 3
    -------
(Anexa nr. 4 la regulament)
---------------------------

                              CERERE DE ÎNSCRIERE
                   în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali
                 şi de eliberare a autorizaţiei de funcţionare
                     a societăţilor de consultanţă fiscală

    Societatea ........................................................, cu sediul în localitatea ............................................., str. ................................................ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., judeţul/sectorul .........................................., tel. ............................, fax ........................, e-mail ......................................., CUI ..........................................., prin reprezentant .............../(numele şi prenumele)......................, având funcţia de ............................................., legitimat cu BI/CI/paşaport seria ......... nr. ........................, emis/emisă la data de ........................... de ........................, vă rugăm să dispuneţi eliberarea autorizaţiei de funcţionare, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi înscrierea în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    În susţinerea cererii noastre depunem alăturat următoarele:
    - certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;
    - actul constitutiv autentificat, în copie;
    - certificatul constatator emis de registrul comerţului nr. ..................... din data de ...................., din care rezultă numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor şi administratorilor;
    - certificatul de cazier fiscal nr. ........... din data .............;
    - delegaţia reprezentantului legal nr. ............ din data .............;
    - documentul de plată a cotizaţiei fixe nr. .................... din data .................., în copie, cu prezentarea actului în original.
    Asociaţii/Acţionarii şi administratorii care au calitatea de consultant fiscal sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul şi data carnetului profesional vizat la zi):
    ...........................................................................................................................
    Consultanţii fiscali care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii sunt următorii (numele, prenumele, domiciliul, numărul şi data carnetului profesional vizat la zi):
    ...........................................................................................................................

    Data ..............

    Semnătura autorizată şi ştampila .................

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice