Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 684 din 10 iunie 2009  privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 684 din 10 iunie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 684 din 10 iunie 2009
privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009


În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Se aprobã taxele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Pentru operaţiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexã, prevãzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevãzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 şi eliberare de copii certificate, prevãzute la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplicã taxe suplimentare de 50% pentru soluţionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.
ART. 2
(1) Se aprobã tarifele pentru eliberarea off-line de cãtre Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale de informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat şi pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prevãzute în anexa nr. 2.
(2) Pentru cererea de eliberare de informaţii prevãzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 2 se aplicã tarife suplimentare, dupã cum urmeazã:
a) 50% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrãrii solicitãrii;
b) 30% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrãrii.
ART. 3
(1) Informaţiile prevãzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autoritãţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, fãrã plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.
(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului elibereazã cu titlu gratuit ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masã informaţii statistice din registrul comerţului, care nu pot fi reutilizate în scop comercial.
ART. 4
Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte şi informaţii prin mijloace de comunicaţii - poştã, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba englezã a certificatelor constatatoare/informaţiilor punctuale pentru solicitanţi, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectã a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionãrii, şi alte asemenea servicii se stabilesc, în mod unitar, prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, pe bazã de calculaţie de preţ.
ART. 5
Dacã se renunţã la cerere înainte de soluţionarea acesteia, oficiul registrului comerţului restituie integral tarifele şi comisioanele pentru serviciile neprestate, iar în cazul neprestãrii serviciului de înregistrare în registrul comerţului, se restituie 90% din taxele de înregistrare.
ART. 6
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale colecteazã taxele şi tarifele aferente unor activitãţi şi/sau fonduri cu destinaţie specialã şi, dupã caz, le vireazã în contul entitãţilor beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese.
(2) Entitãţile beneficiare, dupã caz, suportã comisioanele percepute pentru operaţiunile de plãţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plãţi, aferente virãrii taxelor şi tarifelor prevãzute la alin. (1).
(3) Pentru operaţiunile de colectare şi virare în contul entitãţilor beneficiare ale taxelor aferente activitãţilor şi/sau fondurilor cu destinaţie specialã, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului percepe un comision suportat de entitatea beneficiarã, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti, pe bazã de fundamentare economicã.
ART. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 8
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã <>Hotãrârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângã tribunale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul justiţiei şi libertãţilor cetãţeneşti,
Cãtãlin Marian Predoiu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 10 iunie 2009.
Nr. 684.


ANEXA 1

TAXELE
pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului
de pe lângã tribunale


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Taxa │
│crt.│ Denumirea operaţiunii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Servicii prealabile înregistrãrii în registrul comerţului,│ 10/înregis- │
│ │documente care potrivit legii se înregistreazã sau se │ trare/ │
│ │elibereazã în/din registrul comerţului, comisioane pentru │ element**)/ │
│ │servicii oferite de oficiile registrului comerţului de pe │ document │
│ │lângã tribunale: înregistrare verificare denumire firmã şi│ │
│ │rezervare*) persoanã fizicã autorizatã/întreprindere │ │
│ │individualã/întreprindere familialã; înregistrare verifi- │ │
│ │care disponibilitate*) o denumire firmã/emblemã persoanã │ │
│ │juridicã; înregistrare verificare unicitate*) un sediu │ │
│ │social/asociat unic/persoanã fizicã autorizatã/titular al │ │
│ │întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii │ │
│ │familiale; modificare*) a unei înregistrãri (element) │ │
│ │persoanã fizicã autorizatã/întreprindere individualã/ │ │
│ │întreprindere familialã; preschimbare a certificatului de │ │
│ │înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificãri*);│ │
│ │depunere situaţii financiare*) anuale sau de lichidare; │ │
│ │eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexã; │ │
│ │obţinere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre │ │
│ │publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/│ │
│ │a VII-a, a actelor prevãzute de lege; transmitere decla- │ │
│ │raţii pe propria rãspundere privind autorizarea funcţionã-│ │
│ │rii; obţinere informaţii din cazierul fiscal; transmitere/│ │
│ │obţinere alte documente/informaţii prevãzute în mod expres│ │
│ │de lege │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Înregistrare în registrul comerţului*) persoane juridice/ │ 120/înregis- │
│ │sucursale/schimbare de sediu social în alt judeţ/schimbare│ trare │
│ │formã juridicã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, │ 30/înregis- │
│ │precum şi a altor documente/date care potrivit legii se │ trare/ │
│ │înregistreazã sau se menţioneazã în registrul comerţului │ operaţiune/ │
│ │pentru persoane juridice; rezervare*) denumire firmã/ │ element**) │
│ │emblemã persoane juridice; înregistrare*) persoanã fizicã │ │
│ │autorizatã/întreprindere individualã/întreprindere fami- │ │
│ │lialã; menţionare*) a unui document în registrul comerţului │
│ │pentru persoanã fizicã autorizatã/întreprindere individu- │ │
│ │alã/întreprindere familialã; înregistrare declaraţie pe │ │
│ │propria rãspundere privind autorizarea funcţionãrii*); │ │
│ │eliberare extras de registru; eliberare certificat │ │
│ │constatator │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Eliberare copii certificate de pe documentele depuse la │ 4+0,2/paginã │
│ │registrul comerţului │ certificatã │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘--------
*) La taxele percepute pentru operaţiunile în cauzã se aplicã fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor <>Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
**) Elemente şi alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistreazã sau se menţioneazã în registrul comerţului pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale:
a) elemente care se înregistreazã în registrul comerţului: denumire; emblemã; sediu social, inclusiv schimbarea datoratã modificãrii administrative a denumirii arterei de circulaţie/numãrului poştal; obiect de activitate; durata de funcţionare; suspendare/reluare activitate; asociaţi; participare la profit şi pierderi; administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanţi legali, lichidatori etc.); înscriere structurã acţionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice şi reprezentanţi cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/menţiune/altã operaţiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform <>art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoanã fizicã autorizatã/întreprindere individualã/întreprindere familialã; punct de lucru persoanã fizicã autorizatã/întreprindere individualã/întreprindere familialã; modificare participare la beneficii şi pierderi întreprindere familialã; modificare membri/reprezentant întreprindere familialã; patrimoniu de afectaţiune;
b) documente supuse menţionãrii în registrul comerţului: hotãrârile adunãrii generale a acţionarilor/asociaţilor; hotãrârile pronunţate de instanţele judecãtoreşti; recursurile şi/sau opoziţiile formulate, alte cereri sau acţiuni; prospectul de emisiune de acţiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform <>art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; dobândirea de cãtre societate a unui bun de la un fondator sau acţionar; registrele societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni; registrul independent al acţionarilor; prelungirea valabilitãţii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnãturã; certificatele de garanţie legalã pentru administratori şi cenzori; dovada vãrsãmântului de capital social; plângerile împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului pentru persoanã fizicã autorizatã/întreprindere individualã/întreprindere familialã; oricare alt act prevãzut de lege.


ANEXA 2

TARIFELE
pentru eliberarea off-line de cãtre Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului
de pe lângã tribunale de informaţii privind
datele înregistrate în registrul comerţului computerizat
şi pentru accesarea de informaţii privind datele
înregistrate în registrul comerţului central computerizat,
prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tariful │
│crt.│ Categorii de informaţii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Eliberare off-line de informaţii privind date de identi- │ 3/date de │
│ │ficare firmã (denumire, formã juridicã, cod unic de înre- │ identificare │
│ │gistrare, numãr de ordine în registrul comerţului, sediu │ firmã │
│ │social) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Eliberare off-line de alte informaţii înregistrate în 𗈔,85/informa- │
│ │registrul comerţului: duratã de funcţionare, activitate │ţie distinctã │
│ │principalã, activitãţi secundare, capital social, activi- │ sau indicator│
│ │tãţi autorizate; informaţii cu numãr variabil de apariţii │ financiar │
│ │referitoare la: asociaţi/acţionari, administratori/cenzori│ │
│ │/reprezentanţi, sucursale/subunitãţi/sedii secundare; │ │
│ │informaţii din situaţiile financiare anuale, alte catego- │ │
│ │rii de informaţii. │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Eliberare off-line de informaţii (date de identificare 𗈛 + 3/date de │
│ │firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie │ identificare │
│ │geograficã; localitate/sector/stradã; domeniu/obiect de │ firmã │
│ │activitate; capital social; cifrã de afaceri; persoanã │ │
│ │fizicã sau juridicã asociat/acţionar/administrator/repre- │ │
│ │zentant/cenzor/auditor în firmele înregistrate în registrul │
│ │comerţului; alte criterii) │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Eliberare de raport istoric despre o firmã (evoluţia 󧓜 + 3/fiecare│
│ │firmei de la înmatriculare pânã la data solicitãrii │ depunere de │
│ │raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de infor-│ act sau │
│ │maţii înregistrate) │ menţiune │
│ │ │ înregistratã │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Eliberare de date statistice (fişa sinteticã a investiţiei│ 20/fişã │
│ │strãine pentru o ţarã şi o perioadã definitã; statisticã │ sinteticã/ │
│ │în funcţie de un criteriu) │ statisticã │
│ │ │ unicriterialã│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Eliberare on-line de informaţii privind date de identifi- │ 1,6/date de │
│ │care firmã (denumire, formã juridicã, cod unic de înregis-│ identificare │
│ │trare, numãr de ordine în registrul comerţului, sediu │ firmã + 0,5/ │
│ │social); şi de alte informaţii înregistrate în registrul │ informaţie │
│ │comerţului (duratã de funcţionare, activitate principalã, │ distinctã sau│
│ │activitãţi secundare, capital social; informaţii cu numãr │ indicator │
│ │variabil de apariţii referitoare la asociaţi/acţionari, │ financiar │
│ │administratori/cenzori/reprezentanţi, sucursale/subunitãţi│ │
│ │/alte sedii secundare; informaţii din situaţiile financi- │ │
│ │are anuale; informaţii privind cererile depuse la registrul │
│ │comerţului - tip/numãr şi datã înregistrare cerere; alte │ │
│ │categorii de informaţii) │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘-------
*) Tarifele se reduc în funcţie de numãrul de firme despre care se solicitã informaţii:
- între 101-500 firme: reducere 10%;
- între 501-1.000 firme: reducere 20%;
- între 1.001-10.000 firme: reducere 30%;
- peste 10.000 firme: reducere 50%.

-----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice