Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 665 din 29 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 665 din 29 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Comisia autorizeazã finanţãrile rambursabile care urmeazã a fi contractate de unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publicã localã, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţãrile rambursabile contractate sau care urmeazã a fi contractate şi în limita cãrora se pot efectua plãţi, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii.
    (3) Pentru finanţãrile rambursabile şi tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele anuale pentru contractare şi pentru trageri se utilizeazã echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul respectiv de Comisia Naţionalã de Prognozã."
    2. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) În lipsa preşedintelui, conducerea Comisiei este asiguratã de unul dintre membri, desemnat de preşedintele Comisiei."
    3. La anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (5), dupã litera i) se introduce o nouã literã, litera j), cu urmãtorul cuprins:
    "j) situaţia stingerii plãţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent, pânã la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei, întocmitã conform anexei nr. 1.6, vizatã de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul autorizãrii finanţãrii rambursabile."
    4. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatele (5^1) şi (5^2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5^1) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media aritmeticã a veniturilor proprii, prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicitã autorizarea finanţãrii rambursabile, care urmeazã sã fie contractatã şi/sau garantatã.
    (5^2) Totalul datoriilor aferente finanţãrilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţãrilor rambursabile pentru a cãror contractare şi/sau garantare se solicitã autorizarea, nu poate depãşi 30% din media prevãzutã la alin. (5^1), pe fiecare an din întreaga duratã a serviciului datoriei publice locale a finanţãrilor respective, cu excepţia finanţãrilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţãrii şi/sau cofinanţãrii proiectelor care beneficiazã de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeanã."
    5. La anexa nr. 1, la articolul 1, dupã alineatul (5^2) se introduce un nou alineat, alineatul (5^3), cu urmãtorul cuprins:
    "(5^3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (5) lit. j) unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se aflã în procedurã de crizã financiarã sau insolvenţã şi care solicitã împrumuturi ori garanţii pentru refinanţarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau a insolvenţei, dupã caz, precum şi cele care contracteazã/garanteazã finanţãri rambursabile pentru asigurarea prefinanţãrii şi/sau cofinanţãrii proiectelor care beneficiazã de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeanã."
    6. La anexa nr. 1, la articolul 3, dupã alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^2) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorialã, prin ordonatorul principal de credite, solicitã Comisiei autorizarea, în condiţiile legii, a efectuãrii de trageri din finanţarea rambursabilã contractatã, printr-o cerere întocmitã potrivit anexei nr. 1.7."
    7. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (5) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    (5) Anexele nr. 1.1-1.7 fac parte integrantã din prezentele norme şi proceduri.
    (6) Anexele nr. 1.1-1.7 pot fi descãrcate prin accesarea adreselor de internet ale urmãtoarelor ministere:
    a) www.mfinante.ro, în cazul Ministerului Finanţelor Publice;
    b) www.mai.gov.ro, în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    8. Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    9. Dupã anexa nr. 1.5 la norme şi proceduri se introduc douã noi anexe, anexele nr. 1.6 şi 1.7, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. II
    Prevederile art. I se aplicã inclusiv cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi aflate în curs de soluţionare.
    ART. III
    Hotãrârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC
                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 665.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri)

    Judeţul ..............
    Unitatea administrativ-teritorialã ...........


                        CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
                              a bugetului local al
                    comunei/oraşului/municipiului/judeţului
                  în urma contractãrii/garantãrii de finanţãri
             rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local
                                                                                           - mii lei -
┌───┬───────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Buget │Execuţie│ │
│ │ │Execuţie│Execuţie│Execuţie│ local │ buget │ Indicatori pe perioada │
│Nr.│Denumirea indicatorilor│ buget │ buget │ buget │aprobat*2)│ local │ serviciului datoriei │
│crt│ │local*1)│local*1)│local*1)│ (anul │ apro-) │ publice locale*4) │
│ │ │ la │ la │ la │ curent) │ bat*3) │ │
│ │ │31.XII..│31.XII..│31.XII..│ │ (anul │ │
│ │ ├────────┼────────┼────────┼──────────┤curent) ├───┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│ │ │ n - 3 │ n - 2 │ n - 1 │ n │ │ n │n + 1│n + 2│n + 3│n + ..│
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 1 │VENITURI PROPRII*5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 2 │Limita de îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30% din venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 3 │Serviciul anual al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale*6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 4 │Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 5 │Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 6 │Comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ 7 │Gradul de îndatorare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(%) (serviciul anual al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │datoriei/venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprii x 100) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴───┴─────┴─────┴─────┴──────┘----------
    *1) Situaţia financiarã privind contul de execuţie a bugetului local al unitãţii administrativ-teritoriale.
    *2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).
    *3) Contul de execuţie la finele lunii precedente solicitãrii autorizãrii.
    *4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3)/3.
    *5) Veniturile proprii prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevãzute la art. 29 din aceeaşi lege.
    *6) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilã în derulare şi celor pentru care se solicitã autorizarea (trebuie sã corespundã cu datele cuprinse în macheta din anexa nr. 1.4 la norme şi proceduri privind situaţia estimativã a serviciului datoriei publice).

    NOTĂ:
    Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexã sã concorde cu prevederile din urmãtoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia estimativã privind serviciul datoriei publice locale.

       Ordonator principal de credite Director economic (Contabil),
             Primar/Preşedinte, .....................
          .......................


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 1.6 la norme şi proceduri)

    UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .........
                                                         Avizat pentru plãţi
                                                         Trezoreria ...........


   SITUAŢIA STINGERII PLĂŢILOR RESTANTE ALE BUGETULUI LOCAL LA FINELE ANULUI
                                   PRECEDENT
                          pânã la data de .........*)

----------
    *) Data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

    Subsemnatul, .............., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria rãspundere cã la data prezentei plãţile restante la finele anului.... s-au achitat potrivit situaţiei:
                                                                                - lei -
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┐
│ │Suma restantã la data de │ │Nr. şi data │
│ DENUMIREA INDICATORILOR │31.XII a anului precedent│ Suma achitatã│documentului│
│ │ │ │ de platã │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│PLĂŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│din care, pe structura │ │ │ │
│clasificaţiei bugetare: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│............... │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│................ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│............... │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│................ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│............... │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│................ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Capitol ...... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│............... │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Subcapitol ..... Total, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│Articol ...... - total - │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│................ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼────────────┤
│etc., │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴────────────┘       Ordonator principal de credite Director economic (Contabil),
            Primar/Preşedinte, ........................
          ......................


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 1.7 la norme şi proceduri)
                                                                ┌─────────────┐
                             ROMÂNIA │ │
               Judeţul ...................................*1) │ STEMA │
               Unitatea administrativ-teritorialã ........*2) │ UNITĂŢII │
    [SIGLĂ) ...........................................*3) │ADMINISTRATIV│
               Adresa .................................... │ TERITORIALE │
               Telefon/Fax/Adresa e-mail ................. │ │
               Nr. .... din ....... 20 ..... └─────────────┘                                     CERERE
                  pentru autorizarea efectuãrii de trageri din
                finanţarea rambursabilã în valoare de .........
                      (cu precizarea valutei de contract)

    Subsemnatul(a), .............*4), în calitate de ordonator principal de credite al .............*3), judeţul .............*1) , depun prezenta cerere în vederea autorizãrii, în condiţiile legii, a efectuãrii de trageri, în anul ...., în sumã de ......... (cu precizarea valutei de contract), din finanţarea rambursabilã în valoare de ......... (cu precizarea valutei de contract), contractatã de la ........ (denumirea finanţatorului).
    Prezentãm urmãtoarele date în legãturã cu finanţarea rambursabilã sus-menţionatã:
    1. numãrul şi data hotãrârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care s-a autorizat contractarea finanţãrii rambursabile: ......;
    2. numãrul şi data semnãrii contractului/acordului de finanţare rambursabilã: ........;
    3. data-limitã pentru efectuarea tragerilor, conform contractului/acordului de finanţare rambursabilã (actelor adiţionale, dacã este cazul): ......;
    4. valoarea utilizatã din finanţarea rambursabilã pânã la data prezentei cereri: ..... (cu precizarea valutei de contract);
    5. numãrul şi data hotãrârii/hotãrârilor anterioare a/ale Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru autorizarea efectuãrii de trageri în anul curent: ......;
    6. denumirea proiectului care beneficiazã de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeanã şi pentru a cãrui prefinanţare sau cofinanţare se solicitã autorizarea efectuãrii de trageri în sumã de .... (cu precizarea valutei de contract) ......
    Declar pe propria rãspundere cã datele prezentate şi suma solicitatã sunt conforme cu realitatea.

                                ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                              ..............*2) ................*3),
            [L.S.] ..............................
                                      (prenumele şi numele)


----------
    *1) Se înscrie denumirea judeţului.
    *2) Se înscrie categoria unitãţii administrativ-teritoriale solicitante.
    *3) Se înscrie denumirea unitãţii administrativ-teritoriale solicitante.
    *4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

                                         -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice