Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 656 din 29 iunie 2011  pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.380/2009 privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.376/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 656 din 29 iunie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.380/2009 privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.376/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 30 iunie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1^1 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1^1. - (1) În cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor funcţioneazã Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, care este autoritatea naţionalã în domeniu ce asigurã şi rãspunde de îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptatã a controalelor la frontierele comune şi la Convenţia de aplicare a acestuia.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (1), Departamentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale coordoneazã, la nivel naţional, activitãţile desfãşurate de instituţiile şi autoritãţile cu responsabilitãţi în domeniu, conform Planului de acţiune Schengen şi Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României."

    2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, a şefului Departamentului relaţia cu Parlamentul şi a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii."

    3. Anexa nr. 1 "Structura organizatoricã a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    ART. II
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de posturi ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobã prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita numãrului maxim de posturi în finanţare stabilit anual de ordonatorul principal de credite, pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
    (2) Începând cu anul 2012, redimensionarea numãrului maxim de posturi, pentru fiecare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, proporţional cu volumul de activitate din anul precedent, la nivelul fiecãrui serviciu public comunitar."

    2. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se organizeazã la sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
    (4) Comisiile de concurs se stabilesc prin dispoziţii ale directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi vor fi formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului."

    ART. III
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Numãrul maxim de posturi ale Administraţiei Naţionale prevãzute este de 1.100, inclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale, dintre care aparatul propriu 152 de posturi, inclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale.
    (4) Statul de organizare al aparatului propriu se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar statele de organizare ale structurilor subordonate fãrã personalitate juridicã şi ale unitãţilor teritoriale subordonate se aprobã de cãtre preşedinte prin ordin, în limita numãrului de posturi aprobat."

    2. Anexa nr. 1 "Structura organizatoricã a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale" se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    ART. IV
    Hotãrârea Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se modificã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Structura organizatoricã a Arhivelor Naţionale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în limita posturilor aprobate.
    (4) Numãrul maxim de posturi pentru Arhivele Naţionale este de 729."

    2. Anexa "Structura organizatoricã a Arhivelor Naţionale" se abrogã la data intrãrii în vigoare a ordinului ministrului administraţiei şi internelor prevãzut la art. 4 alin. (3).

    ART. V
    Încadrarea personalului în numãrul de posturi finanţat în anul 2011 şi pe noile funcţii, stabilirea drepturilor salariale aferente, precum şi încetarea raporturilor de serviciu sau de muncã, ca urmare a reorganizãrii potrivit prezentei hotãrâri, se fac cu respectarea termenelor şi a procedurilor legale, aplicabile fiecãrei categorii de personal.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                Gheorghe Emacu,
                                secretar de stat

                     Preşedintele Administraţiei Naţionale
                   a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                                  Adrian Gurãu

               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 656.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 416/2007)


                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ*)
                  a Ministerului Administraţiei şi Internelor


    I. Aparatul central (propriu)                                   ┌────────┐
                                   │MINISTRU│ ┌───────────┐
                                   └────────┘ │ CABINETUL │
                                              │MINISTRULUI│
   ┌───────────┐ ┌─────────┐ └───────────┘ ┌-------------------------┐
   │CORPUL DE │ │ │ | CENTRUL NAŢIONAL DE |
   │CONTROL AL │ │DIRECŢIA │ | CONDUCERE A ACŢIUNILOR |
   │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ | DE ORDINE PUBLICĂ |
   │(la nivel │ │AUDIT │ ├-------------------------┤
   │direcţie │ │INTERN │ - - - - - - - |┌───────────────────────┐|
   │generalã) │ │ │ | COLEGIUL | |│ DIRECŢIA GENERALĂ │|
   └───────────┘ └─────────┘ |MINISTERULUI | |│ MANAGEMENT OPERAŢIONAL│|
   ┌───────────┐ - - - - - - - |└───────────────────────┘|
   │ DIRECŢIA │ └-------------------------┘
   │ GENERALĂ │
   │ JURIDICĂ │
   └───────────┘
┌────────┐┌────────┐┌────────┐ ┌─────────────────────┐
│SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ ┌───────────────┐ │┌───────────────────┐│
│DE STAT ││DE STAT ││DE STAT │ ┌────────────────┐ │ŞEF DEPARTAMENT│ ││ŞEF DEPARTAMENT ││
│ ││ ││(Şef al │ │SECRETAR GENERAL│ │ RELAŢIA CU │ ││SCHENGEN, AFACERI ││
│ ││ ││Departa-│ └────────────────┘ │ PARLAMENTUL │ ││EUROPENE ŞI RELAŢII││
│ ││ ││mentului│ └───────────────┘ ││INTERNAŢIONALE ││
│ ││ ││ordine │ │└───────────────────┘│
│ ││ ││şi sigu-│ │ │
│ ││ ││ranţa │ │ │
│ ││ ││publicã)│ │┌───────────────────┐│
└────────┘└────────┘└────────┘ ││DIRECŢIA GENERALĂ ││
                    ┌───────────┐ ││AFACERI EUROPENE ││
┌────────┐┌────────┐│ADJUNCT ŞEF│┌────────┐┌────────┐┌────────┐ ││ŞI RELAŢII ││
│DIRECŢIA││DIRECŢIA││DEPARTAMENT││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ ││INTERNAŢIONALE ││
│GENERALĂ││GENERALA│└───────────┘│GENERAL ││GENERAL ││GENERAL │ │└───────────────────┘│
│PENTRU ││PENTRU │ │ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT │ └─────────────────────┘
│RELAŢII-││RELATIA │ └────────┘└────────┘└────────┘
│LE CU ││CU COMU-│ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│INSTITU-││NITĂŢILE│ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │
│ŢIILE ││LOCALE │ │GENERALĂ │ │GENERALĂ │
│PREFEC- ││ │ │MANAGEMENT│ │FINANCIARĂ│
│TULUI ││ │ │RESURSE │ └──────────┘
└────────┘└────────┘ │UMANE │
          ┌────────┐ └──────────┘
          │UNITATEA│ ┌───────────┐ ┌──────────┐
          │CENTRALĂ│ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │
          │PENTRU │ │GENERALĂ │ │GENERALĂ │
          │REFORMA │ │PENTRU │ │LOGISTICĂ │
          │ADMINIS-│ │COMUNICAŢII│ └──────────┘
          │TRAŢIEI │ │ŞI │
          │PUBLICE │ │TEHNOLOGIA │
          │(la │ │INFORMAŢIEI│
          │nivel │ └───────────┘
          │direcţie│ ┌───────────┐ ┌──────────┐
          └────────┘ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │
          ┌────────┐ │MEDICALĂ │ │INFORMARE │
          │DIRECŢIA│ └───────────┘ │ŞI RELAŢII│
          │PENTRU │ │PUBLICE │
          │DEZVOL- │ └──────────┘
          │TAREA │ ┌─────────────────────┐
          │CAPACI- │ │SECRETARIATUL GENERAL│
          │TĂŢII │ │ (la nivel direcţie) │
          │ADMINIS-│ └─────────────────────┘
          │TRATIVE │
          └────────┘
          ┌────────┐
          │DIRECŢIA│
          │PENTRU │
          │POLITICI│
          │FISCALE │
          │ ŞI │
          │BUGETARE│
          │LOCALE │
          └────────┘    II. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

    A. Instituţiile şi structurile aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
    1. Direcţia Generalã de Informaţii şi Protecţie Internã
    2. Direcţia Generalã Anticorupţie
    3. Unitatea de politici publice (la nivel direcţie)
    4. Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale (la nivel serviciu)
    5. Agenţia Naţionalã Antidrog (la nivel direcţie)
    6. Agenţia Naţionalã împotriva Traficului de Persoane (la nivel direcţie)
    7. Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã
    8. Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici
    9. Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
    10. Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice
    11. Instituţia prefectului (42)
    12. Direcţia Generalã de Paşapoarte
    13. Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
    14. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã
    15. Direcţia pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date
    16. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)
    17. Oficiul Român pentru Imigrãri
    18. Arhivele Naţionale
    19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
    20. Institutul de Studii pentru Ordine Publicã
    21. Poliţia Românã
    22. Jandarmeria Românã
    23. Poliţia de Frontierã Românã
    24. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor
    25. Centrul Naţional SIS (la nivel direcţie)
    26. Casa de Pensii Sectorialã a Ministerului Administraţiei şi Internelor
    27. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
    28. Structuri subordonate unor unitãţi centrale

    B. Structurile aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Societatea Comercialã "COMICEX" - S.A.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.380/2009)


                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
      a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

    Numãrul maxim de posturi: 1.100 inclusiv demnitarul

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Structura organizatoricã a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, la pagina 30. - (a se vedea imaginea asociatã).

                                      -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice