Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 654 din 22 iunie 2011  privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 654 din 22 iunie 2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 12 iulie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Se aprobã transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
    ART. 2
    (1) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevãzute în anexã, pentru desfãşurarea activitãţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
    (2) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfãşurarea activitãţilor specifice.
    (3) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţionalã pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu destinaţia acestora.
    (4) În situaţia în care, în urma controlului, se constatã cã imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.
    ART. 3
    (1) Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 se face pe bazã de protocol, încheiat între pãrţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
    (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
    (3) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Braşov va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
    (4) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentã la data transferului dreptului de administrare.
    (5) Odatã cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Braşov va prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predãrii imobilelor.
    (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciarã a dreptului de proprietate publicã în favoarea municipiului Braşov şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Municipiului Braşov, în condiţiile legii.
    ART. 4
    La intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzãtor a anexei nr. 8 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 22 iunie 2011.
    Nr. 654.


    ANEXĂ

                             DATELE DE IDENTIFICARE
             ale imobilelor care se transmit din domeniul public al
       statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii,
                     Tineretului şi Sportului - Autoritatea
             Naţionalã pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanã
              pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al
           municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local
                             al Municipiului Braşov

    Centrul de agrement "Timişu de Sus"
┌─────┬────────┬───────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │ Codul │ Locul unde │Valoarea│ │ Persoana juridicã │ Persoana juridicã │ │
│ M.F.│ de │ este situat │ de │ Denumirea │ de la care │ la care │ Caracteristicile │
│ │ clasi- │ imobilul │inventar│imobilului │ se transmite imobilul │ se transmite │ tehnice │
│ │ ficare │ │(în lei)│ │ │ imobilul │ ale imobilului │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96768│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 133.332│Tabãra │domeniul public │domeniul public │Vila 5 - structurã│
│ │ │localitatea │ │Timişu de │al statului şi din │al municipiului │mixtã E+P, │
│ │ │Timişu de Sus │ │Sus │administrarea Ministerului │Braşov şi în │încãlzire centralã│
│ │ │DN 1, km 154 │ │ │Educaţiei, Cercetãrii, │administrarea │nr. camere: 9, │
│ │ │ │ │ │Tineretului │Consiliului Local │nr. locuri: 26, │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │al Municipiului │existã utilitãţi │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
└─────┴────────┴───────────────┴────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


                 Centrul de agrement "Colonia II Timişu de Sus"
┌─────┬────────┬───────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │ Codul │ Locul unde │Valoarea│ │ Persoana juridicã │ Persoana juridicã │ │
│ M.F.│ de │ este situat │ de │ Denumirea │ de la care │ la care │ Caracteristicile │
│ │ clasi- │ imobilul │inventar│imobilului │ se transmite imobilul │ se transmite │ tehnice │
│ │ ficare │ │(în lei)│ │ │ imobilul │ ale imobilului │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96776│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 80.373│Colonia II │domeniul public al statului│domeniul public │Vila 1 - structurã│
│ │ │localitatea │ │Timişu de │şi din administrarea │al municipiului │mixtã, │
│ │ │Timişu de Sus, │ │ Sus │Ministerului Educaţiei, │Braşov şi în │zidãrie portantã, │
│ │ │DN 1, km 155 │ │ │Cercetãrii, Tineretului │administrarea │subsol + parter, │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │nr. camere: 7, │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │nr. locuri: 110 │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96777│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 46.380│Colonia II │domeniul public al statului│domeniul public │Cabana 1 - │
│ │ │localitatea │ │Timişu de │şi din administrarea │al municipiului │structurã │
│ │ │Timişu de Sus, │ │ Sus │Ministerului Educaţiei, │Braşov şi în │lemn, parter, bloc│
│ │ │DN 1, km 155 │ │ │Cercetãrii, Tineretului │administrarea │alimentar, salã de│
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │mese cu 80 de │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │locuri, │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │nr. camere: 6, │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │nr. locuri: 16, │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │existã utilitãţi │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96778│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 10.599│Colonia II │domeniul public al statului│domeniul public │Cabana 2 - │
│ │ │localitatea │ │Timişu de │şi din administrarea │al municipiului │structurã mixtã, │
│ │ │Timişu de Sus, │ │ Sus │Ministerului Educaţiei, │Braşov şi în │fosã septicã, │
│ │ │DN 1, km 155 │ │ │Cercetãrii, Tineretului │administrarea │parter, spãlãtorie│
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │ + magazii │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96779│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 0│Colonia II │domeniul public al statului│domeniul public │Grup sanitar - │
│ │ │localitatea │ │Timişu de │şi din administrarea │al municipiului │structurã mixtã, │
│ │ │Timişu de Sus, │ │ Sus │Ministerului Educaţiei, │Braşov şi în │fosã septicã, │
│ │ │DN 1, km 155 │ │ │Cercetãrii, Tineretului │administrarea │cabine WC: 4 │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │ │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
└─────┴────────┴───────────────┴────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


                       Centrul de agrement "Dâmbul Morii"
┌─────┬────────┬───────────────┬────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Nr. │ Codul │ Locul unde │Valoarea│ │ Persoana juridicã │ Persoana juridicã │ │
│ M.F.│ de │ este situat │ de │ Denumirea │ de la care │ la care │ Caracteristicile │
│ │ clasi- │ imobilul │inventar│imobilului │ se transmite imobilul │ se transmite │ tehnice │
│ │ ficare │ │(în lei)│ │ │ imobilul │ ale imobilului │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96793│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 784│Tabãra │domeniul public al statului│domeniul public │Vila 1 - structurã│
│ │ │oraşul Predeal,│ │Dâmbul │şi din administrarea │al municipiului │mixtã, P + E, │
│ │ │DN 1, km 148 │ │Morii │Ministerului Educaţiei, │Braşov │sobe teracotã, │
│ │ │ │ │ │Cercetãrii, Tineretului │şi în administrarea│bloc alimentar şi │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │salã de mese cu │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │15 locuri, │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │nr. camere: 5, │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │nr. locuri: 16, │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │existã utilitãţi │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96794│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 5.536│Tabãra │domeniul public al statului│domeniul public │Vila 2 - structurã│
│ │ │oraşul Predeal,│ │Dâmbul │şi din administrarea │al municipiului │mixtã, P + E, │
│ │ │DN 1, km 148 │ │Morii │Ministerului Educaţiei, │Braşov │sobã teracotã, │
│ │ │ │ │ │Cercetãrii, Tineretului │şi în administrarea│bloc alimentar şi │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │salã de mese, │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │nr. camere: 18, │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │nr. locuri: 16, │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │existã utilitãţi │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96795│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 5.780│Tabãra │domeniul public al statului│domeniul public │Vila 3 - │
│ │ │oraşul Predeal,│ │Dâmbul │şi din administrarea │al municipiului │structurã mixtã │
│ │ │DN 1, km 148 │ │Morii │Ministerului Educaţiei, │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Cercetãrii, Tineretului │şi în administrarea│ │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │ │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96796│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 1.772│Tabãra │domeniul public al statului│domeniul public │Vila 4 - │
│ │ │oraşul Predeal,│ │Dâmbul │şi din administrarea │al municipiului │structurã mixtã, │
│ │ │DN 1, km 148 │ │Morii │Ministerului Educaţiei, │Braşov │camere + anexe, │
│ │ │ │ │ │Cercetãrii, Tineretului │şi în administrarea│existã utilitãţi │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │Consiliului Local │ │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
├─────┼────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│96797│ 8.29.06│Judeţul Braşov,│ 30│Tabãra │domeniul public al statului│domeniul public │Cabinã pompã - │
│ │ │oraşul Predeal,│ │Dâmbul │şi din administrarea │al municipiului │structura: zidãrie│
│ │ │DN 1, km 148 │ │Morii │Ministerului Educaţiei, │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │Cercetãrii, Tineretului │Consiliului Local │ │
│ │ │ │ │ │şi Sportului - Autoritatea │al Municipiului │ │
│ │ │ │ │ │Naţionalã pentru Sport │Braşov │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret - Direcţia │ │ │
│ │ │ │ │ │Judeţeanã pentru Sport │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Tineret Braşov │ │ │
└─────┴────────┴───────────────┴────────┴───────────┴───────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘


                                                    --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice