Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 631 din 20 mai 2009  pentru modificarea si completarea   Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 631 din 20 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. I
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 octombrie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, litera i) se abrogã.
2. La articolul 9, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul în lei a 100 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani."
3. Anexa nr. 1 "Lista domeniilor de activitate pentru care se acordã ajutoare de minimis" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotãrâre.
4. La anexa nr. 2 capitolul III "Criterii de eligibilitate", litera i) se abrogã.
5. La anexa nr. 2 capitolul IV "Cheltuieli eligibile", punctul 1, 2 şi punctul 6 litera c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"1. Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de:
a) investiţiile în active corporale referitoare la:
- construcţii cu scop industrial, destinate realizãrii activitãţii pentru care s-a solicitat finanţare;
- echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
- aparate şi instalaţii de mãsurare, control şi reglare;
- mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activitãţii întreprinderii;
b) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mãrci comerciale şi alte drepturi şi active similare.
2. Se iau în considerare cheltuielile aferente realizãrii unei construcţii cu scop industrial, doar în cazul în care aceasta se realizeazã cu o întreprindere autorizatã în domeniu şi întreprinderea beneficiarã a proiectului face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmeazã sã se realizeze construcţia ori deţine un drept de uzufruct sau un contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadã de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.
...........................................................................
c) trebuie sã fie achiziţionate în condiţii de piaţã, respectiv sã fie întocmit un dosar de achiziţie care sã cuprindã cereri de ofertã (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie sã cuprindã datele de identificare ale ofertantului), un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii, prin care sã fie justificatã alegerea ofertei celei mai convenabile."
6. La anexa nr. 2 capitolul IV "Cheltuieli eligibile", la punctul 6, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:
"c^1) activele nu vor fi achiziţionate în sistem de leasing;".
7. La anexa nr. 2 capitolul V "Modalitatea de acordare a alocãrilor specifice individuale", punctul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"2. Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru întreprinderile mici şi mijlocii constã în alocarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile."
8. La anexa nr. 2 capitolul VI "Procedura de acordare a alocãrii specifice individuale", la punctul 1 subpunctul 1.2 litera k) se abrogã.
9. La anexa nr. 2 capitolul VI punctul 1, dupã subpunctul 1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.5, cu urmãtorul cuprins:
"1.5. Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naţionalã a României, valabil la data emiterii Acordului de principiu pentru finanţare."
10. La anexa nr. 2 capitolul VI, la punctul 3 subpunctul 3.12 se abrogã.
11. La Formularul nr. 1 la Procedurã "Cerere de acord de principiu pentru finanţare", secţiunea B(2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

"SECŢIUNEA B(2)
Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru
care se solicitã finanţare cu defalcare anualã
┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ Denumirea │ Tipul de cheltuialã │Valoarea cheltuieli- │ Valoarea finanţãrii │
│ obiectivului │ pentru care se solicitã finanţare │ lor eligibile*1) │ solicitate │
│ │ │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├──────┬───────┬──────┼──────┬───────┬──────┤
│ │ │ AN I │ AN II │AN III│ AN I │ AN II │AN III│
├──┬───────────────┼──┬────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│[]│ 1. Investiţii │[]│a) Cheltuieli cu construcţii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │în imobilizãri │ │scop industrial, destinate │ │ │ │ │ │ │
│ │corporale *2) │ │realizãrii activitãţii pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care s-a solicitat finanţare │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│b) Cheltuieli cu echipamente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnologice - maşini, utilaje │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi instalaţii de lucru │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│c) Cheltuieli cu aparate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii de mãsurare, control │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi reglare │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│d) Cheltuieli cu mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transport neînmatriculabile, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru susţinerea activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întreprinderii │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│[]│2. Investiţii │[]│Cheltuieli cu brevete, licenţe, │ │ │ │ │ │ │
│ │în imobilizãri │ │mãrci comerciale, şi alte │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale *3)│ │drepturi şi active similare │ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────┴──┴────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL FINANŢARE: │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┘---------
*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fãrã T.V.A.
*2) Investiţii în imobilizãri corporale reprezintã orice investiţii în active fixe corporale ce se referã la crearea unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizatã sub forma achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar fi fost cumpãratã, trebuie sã fie, de asemenea, consideratã ca fiind o investiţie în imobilizãri corporale.
*3) Investiţii în imobilizãri necorporale reprezintã orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a
know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate".

12. Formularul 3 la Procedurã "Acord de principiu pentru finanţare" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Formularul nr. 3
la Procedurã

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
UNITATEA DE IMPLEMENTARE
┌─────────────────────────────┐
│ Data ...................... │
│ Numãrul ................... │
└─────────────────────────────┘

ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE*4)


*4) Se completeazã de cãtre Unitatea de implementare a schemei de ajutor
de stat de minimis.


DESTINATAR:
Denumirea întreprinderii: .................................................
Data înregistrãrii întreprinderii: ............................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...................
Cod de identificare fiscalã: ..........................
Adresa: ...................................................................
Telefon: ............................. Fax: .............
E-mail: ...................................................................
Ca urmare a Cererii dumneavoastrã nr. ........ din data de .............,
vã comunicãm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţare a urmãtoarelor
cheltuieli eligibile aferente proiectului:┌──────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ Denumirea │ Tipul de cheltuialã │Valoarea cheltuieli- │ Valoarea finanţãrii │
│ obiectivului │ pentru care se solicitã finanţare │ lor eligibile*1) │ solicitate │
│ │ │ - lei - │ - lei - │
│ │ ├──────┬───────┬──────┼──────┬───────┬──────┤
│ │ │ AN I │ AN II │AN III│ AN I │ AN II │AN III│
├──┬───────────────┼──┬────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│[]│ 1. Investiţii │[]│a) Cheltuieli cu construcţii cu │ │ │ │ │ │ │
│ │în imobilizãri │ │scop industrial, destinate │ │ │ │ │ │ │
│ │corporale *5) │ │realizãrii activitãţii pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │care s-a solicitat finanţare │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│b) Cheltuieli cu echipamente │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnologice - maşini, utilaje │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi instalaţii de lucru │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│c) Cheltuieli cu aparate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │instalaţii de mãsurare, control │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi reglare │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │[]│d) Cheltuieli cu mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │transport neînmatriculabile, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │pentru susţinerea activitãţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │întreprinderii │ │ │ │ │ │ │
├──┼───────────────┼──┼────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│[]│2. Investiţii │[]│Cheltuieli cu brevete, licenţe, │ │ │ │ │ │ │
│ │în imobilizãri │ │mãrci comerciale, şi alte │ │ │ │ │ │ │
│ │necorporale *6)│ │drepturi şi active similare │ │ │ │ │ │ │
├──┴───────────────┴──┴────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤
│ TOTAL FINANŢARE: │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┘
Menţiuni speciale: ...............
ORDONATOR DE CREDITE-------
*5) Investiţii în imobilizãri corporale reprezintã orice investiţii în active fixe corporale ce se referã la crearea unei noi unitãţi, extinderea unei unitãţi existente sau angajarea într-o activitate ce implicã o schimbare fundamentalã a produsului sau procesului de producţie al unei unitãţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizatã sub forma achiziţionãrii unei unitãţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacã nu ar fi fost cumpãratã, trebuie sã fie, de asemenea, consideratã ca fiind o investiţie în imobilizãri corporale.
*6) Investiţii în imobilizãri necorporale reprezintã orice investiţii în materie de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate."

ART. II
(1) Prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea şi modernizarea întreprinderilor, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se aplicã cererilor de acord de principiu pentru finanţare depuse dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Cererile de acord de principiu pentru finanţare aflate în curs de analizã şi acordurile de principiu pentru finanţare obţinute anterior intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se vor supune dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. III
<>Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 20 mai 2009.
Nr. 631.


ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.164/2007 )┌─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Cod │ │
│crt. │ CAEN │ Denumire cod CAEN │
├─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C - Industria prelucrãtoare │
├─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 132 │Producţia de ţesãturi │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │ 133 │Finisarea materialelor textile │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │ 139 │Fabricarea altor articole textile │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │ 14 │Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │ 15 │Tãbãcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj │
│ │ │şi marochinãrie, harnaşamentelor şi încãlţãmintei; prepararea şi │
│ │ │vopsirea blãnurilor │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │ 162 │Fabricarea produselor din lemn, plutã, paie şi din alte │
│ │ │materiale vegetale │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │ 171 │Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │ 172 │Fabricarea articolelor din hârtie şi carton │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │ 1812 │Alte activitãţi de tipãrire n.c.a. │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │ 1813 │Servicii pregãtitoare pentru pretipãrire │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │ 1814 │Legãtorie şi servicii conexe │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │ 231 │Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlã │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │ 233 │Fabricarea materialelor de construcţii din argilã │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │ 2341 │Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodãresc şi │
│ │ │ornamental │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │ 237 │Tãierea, fasonarea şi finisarea pietrei │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │ 257 │Producţia de unelte şi articole de fierãrie │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │ 3099 │Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │ 310 │Fabricarea de mobilã │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │ 324 │Fabricarea jocurilor şi jucãriilor │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │ 3291 │Fabricarea mãturilor şi periilor │
├─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ I - Hoteluri şi restaurante │
├─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │ 552 │Facilitãţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtã duratã │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │ 562 │Activitãţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte │
│ │ │servicii de alimentaţie │
├─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ J - Informaţii şi comunicaţii │
├─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │ 5829 │Activitãţi de editare a altor produse software │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │ 6201 │Activitãţi de realizare a software-ului la comandã (software │
│ │ │orientat client) │
├─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ N - Activitãţi de servicii administrative şi activitãţi de servicii suport │
├─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │ 8121 │Activitãţi generale de curãţenie a clãdirilor │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │ 8122 │Activitãţi specializate de curãţenie │
├─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ S - Alte activitãţi de servicii │
├─────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │ 9522 │Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc şi a echipamentelor │
│ │ │pentru casã şi grãdinã │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │ 9523 │Repararea încãlţãmintei şi a articolelor din piele │
├─────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │ 9601 │Spãlarea şi curãţarea (uscatã) articolelor textile şi a │
│ │ │produselor din blanã │
└─────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016