Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 624 din 29 mai 2003  pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 624 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 iunie 2003
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <>art. XIV alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
(1) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici se organizeazã şi funcţioneazã în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã.
(2) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, denumita în continuare Agenţie, asigura aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.
(3) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.
ART. 2
(1) Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Structura organizatoricã a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este prevãzutã în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Agenţia este condusã de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat.
(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice.
(3) Preşedintele Agenţiei conduce aparatul propriu al Agenţiei, stabilit prin prezenta hotãrâre, numeşte şi elibereazã din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii.
(4) Preşedintele reprezintã Agenţia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte autoritãţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi persoane fizice romane sau strãine, precum şi în justiţie.
(5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual.
(6) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.
ART. 4
(1) Agenţia are un secretar general care face parte din categoria inaltilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.
(2) Secretarul general are studii superioare de lungã durata juridice sau administrative, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
ART. 5
(1) Pe lângã preşedintele Agenţiei se organizeazã şi funcţioneazã Colegiul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ca organ consultativ.
(2) Componenta şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei.
(3) Colegiul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se întruneşte o data pe luna sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Agenţiei.
ART. 6
(1) Numãrul de posturi în aparatul propriu al Agenţiei este de 85, exclusiv demnitarii.
(2) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilitãţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul intern de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi prin fişa postului.
ART. 7
Statul de funcţii al Agenţiei şi structura posturilor pe compartimente se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei, în limita numãrului de posturi aprobat.
ART. 8
Stabilirea numãrului de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 9
(1) Agenţia se reorganizeazã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
(2) Reincadrarea funcţionarilor publici în funcţiile publice se face cu respectarea <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza condiţiilor de reincadrare stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 11
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abroga <>Hotãrârea Guvernului nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 21 martie 2001, cu modificãrile ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii
şi solidaritãţii sociale,
Marian Sarbu

Bucureşti, 29 mai 2003.
Nr. 624.


ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici
ART. 1
(1) Agenţia Nationala a Funcţionarilor Publici, denumita în continuare Agenţie, îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
1. În domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici:
a) elaboreazã politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, pe care le prezintã ministrului administraţiei publice pentru a fi însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului;
b) fundamenteazã, elaboreazã şi prezintã spre aprobare ministrului administraţiei publice programe privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
c) elaboreazã studii, analize şi prognoze privind dinamica şi structura corpului funcţionarilor publici;
d) urmãreşte modul de aplicare a strategiilor şi programelor referitoare la funcţia publica şi functionarii publici;
e) gestioneazã corpul de rezerva al funcţionarilor publici şi asigura redistribuirea funcţionarilor publici, în condiţiile legii;
f) organizeazã şi gestioneazã concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în condiţiile legii;
g) acorda aviz pentru organizarea concursurilor în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante de cãtre autoritãţi şi instituţii publice, în condiţiile legii;
h) avizeazã şi monitorizeazã recrutarea pentru funcţiile publice specifice;
i) tine evidenta funcţiilor publice vacante, potrivit prevederilor legale;
j) elaboreazã, cu consultarea autoritãţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
k) stabileşte criteriile de performanta profesionalã, pe baza cãrora se va face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, care se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei;
l) sprijinã autoritãţile administraţiei publice pentru derularea unor acţiuni de perfecţionare a pregãtirii profesionale a personalului în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, participând la acţiuni de instruire în vederea aplicãrii corecte şi unitare a legislaţiei privind funcţia publica şi functionarii publici;
m) conlucreaza cu Institutul Naţional de Administraţie şi cu centrele regionale de perfecţionare pentru derularea programelor de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici; sprijinã aceste instituţii cu personal de predare;
n) centralizeazã propunerile de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluãrii performantelor profesionale ale funcţionarilor publici;
o) colaboreazã cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializatã în administraţia publica şi de perfecţionare a funcţionarilor publici.
2. În domeniul reglementãrii funcţiei publice:
a) elaboreazã proiecte şi acte normative privind funcţia publica şi functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administraţiei Publice;
b) elaboreazã norme metodologice şi instrucţiuni cu caracter normativ privind funcţia publica şi functionarii publici;
c) analizeazã şi avizeazã proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la funcţia publica şi la functionarii publici, elaborate de alte ministere şi de celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale;
d) acorda aviz, în condiţiile legii, pentru stabilirea de cãtre autoritãţi şi instituţii publice a funcţiilor publice;
e) elaboreazã reglementãri comune autoritãţilor şi instituţiilor publice privind funcţiile publice, evaluarea, gradarea şi clasificarea posturilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici;
f) elaboreazã proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici;
g) elaboreazã normele de organizare, utilizare şi prelucrare a informaţiilor cuprinse în baza de date referitoare la funcţiile publice şi functionarii publici.
3. În domeniul gestiunii de programe:
a) gestioneazã programele privind funcţia publica şi functionarii publici, urmãreşte îndeplinirea acestora şi prezintã periodic ministrului administraţiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;
b) elaboreazã şi administreazã baza de date cuprinzând evidenta nationala a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a funcţiilor publice vacante.
4. În domeniul reprezentãrii:
a) reprezintã autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, romane şi strãine, în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) colaboreazã cu ministerele şi cu alte autoritãţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
c) colaboreazã cu instituţii şi organisme similare din ţara şi din strãinãtate în domeniul sau de activitate;
d) conlucreaza cu organizaţiile asociative ale funcţionarilor publici, din ţara şi din strãinãtate, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul sau de activitate;
e) participa la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei Publice;
f) negociaza, cu acordul ministrului administraţiei publice, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internationala în domeniul funcţiei publice, al funcţionarilor publici şi al managementului resurselor umane; prezintã acordurile convenite ministrului administraţiei publice pentru a fi aprobate de acesta sau, dupã caz, însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului.
5. În domeniul monitorizarii şi controlului activitãţii referitoare la funcţia publica şi la functionarii publici:
a) acorda sprijin şi îndrumare metodologicã autoritãţilor administraţiei publice, în scopul aplicãrii uniforme şi corecte a legislaţiei din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) coordoneazã metodologic şi acorda sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale;
c) monitorizeazã şi controleazã aplicarea legislaţiei privind funcţia publica şi functionarii publici;
d) sprijinã autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale şi le acorda asistenta tehnica de specialitate pentru elaborarea şi aprobarea unor norme specifice în acest domeniu;
e) monitorizeazã modul în care sunt asigurate şi respectate de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice condiţiile de munca pentru functionarii publici; în acest scop conlucreaza cu organizaţiile sindicale ale acestora;
f) controleazã modul de respectare de cãtre conducãtorii autoritãţilor şi instituţiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcţionarilor publici, precum şi aplicarea mãsurilor privind respectarea egalitãţii de sanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu;
g) coordoneazã metodologic, monitorizeazã, verifica şi controleazã aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind normele de conduita morala şi profesionalã a funcţionarilor publici, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi a comisiilor de disciplina, organizarea şi desfãşurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performantelor profesionale ale funcţionarilor publici;
h) întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum şi cu privire la respectarea legislaţiei specifice, pe care le prezintã Guvernului, prin ministrul administraţiei publice, pentru a fi înaintate pentru dezbatere şi aprobare Parlamentului.
6. În domeniul armonizarii legislaţiei:
a) coordoneazã şi sprijinã procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile <>Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) elaboreazã proiectele de acte normative pentru armonizarea legislaţiei din domeniul funcţiei publice cu reglementãrile Uniunii Europene şi alte acte cu caracter internaţional pe care România le-a ratificat;
c) urmãreşte ca proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte autoritãţi publice centrale şi locale, care conţin prevederi referitoare la funcţiile publice şi la functionarii publici, sa fie în concordanta cu reglementãrile europene existente în acest domeniu.
(2) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 2
(1) În exercitarea atribuţiilor prevãzute la art. 1, Agenţia colaboreazã cu ministerele, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi cu alte personaje juridice de drept public sau privat, romane ori strãine.
(2) Autoritãţile şi instituţiile publice sunt obligate sa comunice Agenţiei, la termenele stabilite, informaţiile solicitate referitoare la funcţiile publice şi la functionarii publici, în condiţiile legii.
(3) Agenţia va comunica persoanelor interesate informaţii de interes public referitoare la funcţiile publice şi la functionarii publici, în condiţiile legii.
(4) Agenţia poate edita buletine informative şi alte publicaţii de specialitate.
ART. 3
(1) Orice modificare aparuta în evidenta funcţiilor publice din cadrul autoritãţii sau instituţiei publice se comunica Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data producerii ei.
(2) Informaţiile privind funcţiile publice şi functionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenţie.
ART. 4
În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaboreazã direct cu compartimentele specializate în gestiunea resurselor umane din structura ministerelor, a celorlalte autoritãţi publice centrale, a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, din cadrul prefecturilor şi din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene.
ART. 5
(1) Sumele necesare în vederea functionarii Agenţiei se asigura de la bugetul de stat.
(2) În scopul realizãrii rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţa şi asistenta din strãinãtate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregãtirii funcţionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţara sau din strãinãtate, potrivit legii.ANEXA 2

Numãrul maxim de posturi =
85. exclusiv demnitarii

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici


┌────────────────────┐
┌───────────────────────────┐ ┌───┤Compartimentul audit│
│ Colegiul Agenţiei │ ┌─────────────┐ │ │ public intern │
│ Naţionale a Funcţionarilor├────┤ PREŞEDINTE ├──┤ └────────────────────┘
│ Publici │ └──────┬──────┘ │ ┌────────────────────┐
└───────────────────────────┘ │ └───┤ Purtãtor de cuvânt │
┌───────┴────────┐ └────────────────────┘
│ VICEPREŞEDINTE │
└───────┬────────┘

┌───────┴─────────┐
│ Secretar general│
└───────┬─────────┘

┌─────────────────────────────────┴────────────────────────────┐
│ │
┌─────┴─────────────────────────┐ ┌────────────────────┴───────┐
│ Direcţia generalã organizare │ │Direcţia generalã evidenta, │
│ legislativã şi administrativã│ │ programe şi buget │
└────────────────┬──────────────┘ └─────────────┬──────────────┘
│ │
┌────────────┴───┬────────────────┐ ┌───────────┼──────────┐
┌────┴────────┐┌──────┴───────┐┌───────┴────┐ ┌────┴────┐┌─────┴────┐┌────┴────┐
│ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ │Serviciul││ Serviciul││Serviciul│
│monitorizare,││ strategie, ││gestionarea │ │evidenta,││ programe ││ economic│
│control şi ││reglementare ││procedurilor│ │certifi- ││ interna- ││ şi │
│contencios ││şi planificare││ adminis- │ │care şi ││ tionale ││ adminis-│
└─────────────┘└──────────────┘│ trative │ │redis- ││şi relaţii││ trativ │
└────────────┘ │tribuire ││ publice ││ │
└─────────┘└──────────┘└─────────┘


-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016