Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 587 din 21 mai 2003  pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 587 din 21 mai 2003 pentru aprobarea criteriilor si metodologiilor de evaluare si acreditare a unitatilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, precum si de atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare de catre unitati sau institutii, altele decat institutiile de invatamant superior acreditate si unitatile din subordinea acestora si unitatile si institutiile aflate in subordinea sau coordonarea Academiei Romane si academiilor de ramura

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <>art. 33 alin. (4) şi (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aproba Criteriile de evaluare şi acreditare a unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi de atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãţi sau instituţii, altele decât instituţiile de învãţãmânt superior acreditate şi unitãţile din subordinea acestora şi unitãţile şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Romane şi academiilor de ramura, prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aproba Metodologiile de evaluare şi acreditare a unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, precum şi de atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãţi sau instituţii, altele decât instituţiile de învãţãmânt superior acreditate şi unitãţile din subordinea acestora şi unitãţile şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Romane şi academiilor de ramura, prevãzute în anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministru delegat
la Ministerul Educaţiei
şi Cercetãrii - pentru
activitatea de cercetare,
Şerban Constantin Valeca

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 21 mai 2003.
Nr. 587.

ANEXA 1

CRITERIILE
de evaluare şi acreditare a unitãţilor componente
ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional,
precum şi de atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi
de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãţi sau instituţii,
altele decât instituţiile de învãţãmânt superior acreditate
şi unitãţile din subordinea acestora şi unitãţile
şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea
Academiei Romane şi academiilor de ramura

I. Criterii de evaluare şi atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare:
1. structura personalului;
2. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
3. specificitatea şi nivelul calitativ al dotãrilor.
II. Criterii de evaluare şi acreditare a unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional:
1. situaţia economico-financiarã;
2. structura personalului;
3. competenta personalului de cercetare-dezvoltare;
4. specificitatea şi nivelul calitativ al dotãrilor;
5. nivelul de performanta a activitãţii unitãţii;
6. parteneriat în activitatea de cercetare-dezvoltare;
7. performanţe manageriale;
8. sfera de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;
9. gradul de aplicabilitate a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

ANEXA 2

METODOLOGIILE
de evaluare şi acreditare a unitãţilor componente
ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional,
precum şi de atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi
de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãţi sau instituţii,
altele decât instituţiile de învãţãmânt superior acreditate
şi unitãţile din subordinea acestora şi unitãţile
şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea
Academiei Romane şi academiilor de ramura

ART. 1
În vederea stimulãrii activitãţilor de cercetaredezvoltare şi finanţãrii acestora din fonduri publice, unitãţile de cercetare-dezvoltare vor fi supuse procesului de evaluare.
ART. 2
Evaluarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare se desfãşoarã în conformitate cu prevederile prezentelor metodologii.
ART. 3
Procesul de evaluare are ca scop:
a) atestarea/reatestarea capacitãţii unitãţilor de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare;
b) acreditarea/reacreditarea unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional.
ART. 4
Atestarea capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitãţile şi instituţiile care doresc sa participe la activitãţile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice.
ART. 5
(1) Evaluarea unitãţilor în vederea atestarii/reatestarii capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi în vederea acreditãrii/reacreditarii ca unitãţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se efectueazã la solicitarea acestora.
(2) La evaluarea în vederea acreditãrii ca unitãţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional pot fi acceptate numai unitãţi atestate din punct de vedere al capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, conform prezentelor metodologii.
(3) Reatestarea capacitãţii unitãţilor de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi reacreditarea unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se efectueazã periodic, în funcţie de strategia domeniului de cercetare-dezvoltare, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate.
ART. 6
(1) Evaluarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare se realizeazã de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, pe baza criteriilor de evaluare şi atestare a capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare de cãtre unitãţi sau instituţii, altele decât instituţiile de învãţãmânt superior acreditate şi unitãţile din subordinea acestora şi unitãţile şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Academiei Romane şi academiilor de ramura, precum şi a criteriilor de acreditare a unitãţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional.
(2) Indicatorii de referinta care definesc criteriile de evaluare, precum şi ponderea acestora se stabilesc de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, în concordanta cu politica şi strategia autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, şi se aproba de conducãtorul acesteia.
(3) Chestionarele de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare, conţinând criteriile de evaluare şi indicatorii de referinta, se aproba prin ordin al conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
Procesul de evaluare a unitãţilor componente ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, în vederea atestarii capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetaredezvoltare sau a acreditãrii ca unitãţi componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, cuprinde urmãtoarele etape:
a) autoevaluarea, care se efectueazã de cãtre unitatea care solicita evaluarea, prin completarea chestionarului de evaluare prevãzut la art. 6 alin. (3);
b) evaluarea, care se efectueazã prin analiza chestionarelor de evaluare şi, dupã caz, prin verificarea datelor conţinute de acestea, precum şi a datelor suplimentare solicitate;
c) elaborarea raportului de evaluare al Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, care se efectueazã pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor componente şi a constatãrilor proprii, în care se propune atestarea/reatestarea capacitãţii sau acreditarea/reacreditarea ori retragerea acestora, dupã caz.
ART. 8
(1) Evaluarea consta în acordarea de puncte pentru fiecare criteriu, conform ponderilor stabilite pentru indicatorii de referinta.
(2) Punctajul maxim total care se poate acorda unei unitãţi de cercetare-dezvoltare este de 100 de puncte.
(3) Limita minima admisã pentru obţinerea atestarii capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi limita minima admisã pentru obţinerea acreditãrii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional este de 70 de puncte.
ART. 9
(1) Cererile pentru declanşarea procedurii de evaluare în vederea atestarii/reatestarii capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi în vederea acreditãrii/reacreditarii ca unitate componenta a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se depun la Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare.
(2) Soluţionarea cererilor se efectueazã în ordinea înregistrãrii, în termen de 60 de zile de la data depunerii acestora.
(3) Cererile vor fi însoţite de chestionarul de evaluare, precum şi de bilanţul contabil anual, înregistrat la direcţia teritorialã a finanţelor publice, şi de balanţa de verificare contabila, anterioare datei de depunere a cererii.
(4) Pentru veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor şi documentelor depuse de unitatea care solicita evaluarea rãspunde conducãtorul unitãţii, care are obligaţia sa le certifice prin semnatura.
ART. 10
Unitãţile care urmeazã a fi supuse evaluãrii au obligaţia sa completeze chestionarul de evaluare pentru atestare sau pentru acreditare şi sa punã la dispoziţia Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare toate documentele doveditoare necesare în procesul de evaluare, solicitate de acesta.
ART. 11
În cazul evaluãrii în vederea reatestarii capacitãţii de a desfasura activitãţi de cercetare-dezvoltare, precum şi în vederea reacreditarii, chestionarele de evaluare corespunzãtoare se completeazã cu rezultatele pe ultimii 3 ani, pentru fiecare indicator.
ART. 12
La depunerea cererii, unitãţile trebuie sa prezinte dovada ca au depus în contul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare taxele prevãzute de lege care se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii, dupã cum urmeazã:
a) taxa de evaluare pentru atestare/reatestare a capacitãţii, în valoare echivalenta cu suma reprezentând de 4 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitãţile bugetare;
b) taxa de evaluare pentru acreditare/reacreditare, în valoare echivalenta cu suma reprezentând de 8 ori salariul lunar maxim al unui cercetator principal gradul I din unitãţile bugetare.
ART. 13
(1) Rezultatele evaluãrii vor fi comunicate unitãţilor, în scris, de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare.
(2) Contestaţiile unitãţilor se primesc de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data primirii scrisorii de înştiinţare. Contestaţiile vor fi soluţionate de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de primire a contestaţiilor.
ART. 14
(1) Propunerile privind atestarea/reatestarea capacitãţii şi acreditarea/reacreditarea unitãţilor evaluate, precum şi a celor care nu au întrunit punctajul corespunzãtor se înainteazã de cãtre Consiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru Cercetare conducatorului autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, spre aprobare.
(2) Unitãţile atestate/reatestate, precum şi cele acreditate/reacreditate se înscriu în Registrul unic al unitãţilor de cercetare-dezvoltare atestate şi acreditate, care se întocmeşte şi se pãstreazã la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(3) Lista unitãţilor atestate/reatestate, precum şi a celor acreditate/reacreditate se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, la finele fiecãrui an, în ultima decada a lunii decembrie.
(4) Elaborarea actelor normative privind statutul unitãţii, ca urmare a rezultatelor procesului de evaluare în vederea acreditãrii/reacreditarii, se realizeazã în termen de 60 de zile de la data certificãrii rezultatelor de cãtre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform procedurilor legale.

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice