Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 586 din 21 mai 2003  privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 586 din 21 mai 2003 privind aprobarea Planului de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri in Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al <>art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aproba Planul de acţiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Ministerele şi organele prevãzute în planul de acţiuni au obligaţia de a acţiona pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, la termenele stabilite.
(2) În vederea implementarii planului de acţiuni, ministerele implicate şi ceilalţi factori interesaţi vor consulta şi vor colabora cu patronatele, asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale.
ART. 3
Ministerul Dezvoltãrii şi Prognozei va coordona activitatea consultantilor pentru mediul de afaceri, preluand expertiza şi asigurând comunicarea operativã între pãrţile implicate.
ART. 4
Ministerul Dezvoltãrii şi Prognozei va monitoriza implementarea planului de acţiuni cu sprijinul celorlalte ministere implicate, raportand trimestrial Guvernului asupra stadiului realizãrii acestuia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul dezvoltãrii şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Bucureşti, 21 mai 2003.
Nr. 586.


ANEXA 1

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2003
pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┐
│Nr. │ Acţiunea │ Responsabil │ Termen │
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ I. │Prioritate: Eficientizarea dialogului Guvern │ │ │
│ │- mediu de afaceri/societatea civilã. │ │ │
│ │ │ │ │
│1*).│Operationalizarea site-ului specific mediului │ MDP; │ Sem. I │
│ │de afaceri: www.mdp-mediuafaceri.ro.: │Grupul de lu- │ 2003 │
│ │- definitivarea şi actualizarea periodicã a │cru, cu asis- │ │
│ │informaţiilor site-ului mediului de afaceri; │tenta Phare │ │
│ │- crearea de link-uri cu ministerele │ │ │
│ │interesate în dezvoltarea mediului de afaceri;│ │ │
│ │- urmãrirea implementarii site-ului în │ │ │
│ │activitatea de consultanţa şi studierea │ │ │
│ │posibilitãţilor obţinerii de fonduri pentru │ │ │
│ │finanţarea acţiunilor privind mediul de │ │ │
│ │afaceri. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 2. │Asigurarea unei politici guvernamentale │ MIP, MDP; │Trimestrial│
│ │coerente şi transparente cu impact pozitiv │ministerele cu│ │
│ │asupra mediului de afaceri: │atribuţii de │ │
│ │- cunoaşterea opiniei partenerilor de dialog │reglementare │ │
│ │antrenati în mediul de afaceri şi organizarea │care au impact│ │
│ │de intalniri trimestriale ale conducerilor │asupra mediu- │ │
│ │ministerelor economice cu patronatele, │lui de afaceri│ │
│ │Consiliul Investitorilor Strãini şi comunita- │ │ │
│ │tea oamenilor de afaceri, în formele sale │ │ │
│ │instituţionalizate; │ │ │
│ │- efectuarea de analize semestriale cu │ │Semestrial │
│ │raportare anuala în Guvern, în conformitate cu│ │ │
│ │prevederile <>Legii nr. 52/2003 privind │ │ │
│ │transperenta decizionala în administraţia │ │ │
│ │publica; │ │ │
│ │- intalniri anuale ale Primului Ministru cu │ │ Anual │
│ │patronatele şi Consiliul Investitorilor │ │ │
│ │Strãini; │ │ │
│ │- republicarea periodicã, în situaţia unor │Ministerele cu│ Permanent │
│ │modificãri repetate, a actelor normative cu │atribuţii de │ │
│ │privire la funcţionarea societãţilor │reglementare │ │
│ │comerciale, obligaţiile fiscale, rãspunderea │în domeniile │ │
│ │conducerii agenţilor economici. │specificate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│3*).│Iniţierea şi derularea campaniei de mediatiza-│ MIP; │ Trim. IV │
│ │re a mãsurilor guvernamentale cu impact în │ MFP, MDP │ 2003 │
│ │mediul de afaceri: │ │ │
│ │- aprobarea fondurilor necesare de cãtre │ │ │
│ │MFP-BM; │ │ │
│ │- organizarea de cãtre MFP şi MIP a licitaţiei│ │Sept. 2003 │
│ │în vederea selectãrii consultantului şi a │ │ │
│ │firmei specializate de mediatizare; │ │ │
│ │- organizarea şi derularea unei campanii de │ │Sept. 2003 │
│ │informare şi constientizare publica asupra │ │ │
│ │<>Legii nr. 52/2003 privind transparenta │ │ │
│ │decizionala în administraţia publica, mediul │ │ │
│ │de afaceri reprezentând unul din grupurile- │ │ │
│ │tinta ale acestei acţiuni. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 4. │Organizarea sondajului anual în vederea │ MDP; │ Trim. IV │
│ │monitorizarii şi evaluãrii impactului │Grupul de │ 2003 │
│ │reglementãrilor guvernamentale asupra mediului│lucru │ │
│ │de afaceri, analiza comparativa a rezultatelor│ │ │
│ │sondajelor, evidentierea progreselor şi │ │ │
│ │mediatizarea acestora: │ │ │
│ │- asigurarea fondurilor necesare efectuãrii │ │ Sept. 2003│
│ │sondajului pe un esantion de circa 1500 firme │ │ │
│ │private; │ │ │
│ │- iniţierea şi derularea sondajului de cãtre │ │ Oct. - Nov│
│ │o firma independenta specializatã în sondaje │ │ 2003 │
│ │şi cercetare de piata cu asistenta, │ │ │
│ │metodologia şi instrumentele FIAS-BM; │ │ │
│ │- analiza şi publicarea rezultatelor │ │ Dec. 2003│
│ │sondajului; │ │ │
│ │- analiza comparativa a rezultatelor studiilor│ │ Trim. I │
│ │(2000, 2002, 2003), evidentierea progreselor │ │ 2004 │
│ │şi mediatizarea acestora. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ II.│Prioritate: Simplificarea şi îmbunãtãţirea │ │ │
│ │procedurilor administrative. │ │ │
│5.*)│Realizarea Registrului unic de control al │ MFP; │ Sem. II │
│ │societãţilor comerciale controlate în vederea │ MI; MDP │ 2003 │
│ │evitãrii suprapunerii acţiunilor de control │ │ │
│ │executate de instituţiile şi organele │ │ │
│ │abilitate: │ │ │
│ │- urmãrirea adoptãrii în procedura de urgenta │ │ Mai-Iunie│
│ │de cãtre Parlament, a proiectului de lege │ │ 2003 │
│ │pentru realizarea registrului unic de control │ │ │
│ │(proiectul de lege a fost examinat în şedinţa │ │ │
│ │de Guvern din 06.03.2003); │ │ │
│ │- urmãrirea implementarii Registrului unic de │ │ Dec. 2003│
│ │control la toate societãţile comerciale; │ │ │
│ │- analiza în Guvern a rezultatelor obţinute în│ │ │
│ │urma introducerii Registrului unic de control.│ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│6*).│Corelarea activitãţilor de inspecţie şi │ MFP; MI; │ │
│ │control economic: │ MDP │ │
│ │- studiul privind eliminarea paralelismelor în│ │ │
│ │activitatea de control; │ │ │
│ │- evaluarea posibilitãţilor preluãrii │ │ Sem. II │
│ │atribuţiilor poliţiei economice de cãtre Garda│ │ 2003 │
│ │Financiarã; prezentarea în Guvern a │ │ │
│ │concluziilor studiului de evaluare a preluãrii│ │ │
│ │atribuţiilor poliţiei economice de cãtre Garda│ │ │
│ │Financiarã. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 7. │Îmbunãtãţirea modalitãţilor de efectuare a │ MFP; │ Trim. IV │
│ │inspectiilor în vederea evitãrii │MI, MMSS, MSF,│ 2003 │
│ │paralelismelor şi suprapunerilor şi creşterea │MAPM, MAAP, │ │
│ │rolului preventiv şi educaţional, concomitent │MAP │ │
│ │cu reducerea caracterului punitiv al acestora:│ │ │
│ │- constituirea unui grup tehnic, cu │ │ Oct. 2003 │
│ │participarea tuturor instituţiilor abilitate, │ │ │
│ │pentru realizarea unui studiu pe baza cãruia │ │ │
│ │sa fie promovat un nou sistem de control │ │ │
│ │pentru România, care sa fie echitabil şi │ │ │
│ │eficient, │ │ │
│ │- prezentarea în Guvern a concluziilor │ │ Nov. 2003 │
│ │studiului cu privire la noul sistem, de │ │ │
│ │control în România; │ │ │
│ │- implementarea noului sistem imbunatatit de │ │ Sem. I │
│ │control. │ │ 2004 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│8*).│Elaborarea Codului Fiscal: │ MFP │ Dec. 2003 │
│ │- elaborarea şi mediatizarea proiectului de │ │ Sept 2003 │
│ │Cod Fiscal; │ │ │
│ │- definitivarea proiectului de act normativ şi│ │ Dec. 2003 │
│ │supunerea spre aprobare Guvernului. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│9*).│Adoptarea Codului Unic de Înregistrare pentru │ MJ(RC), MFP │Sem. I 2004│
│ │toate societãţile comerciale: │ │ │
│ │- preschimbarea certificatului de │ │ │
│ │înmatriculare şi a certificatului de │ │ │
│ │înregistrare fiscalã. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│10. │Continuarea simplificarii procesului de │ MJ(RC), MAAP,│ Trim. IV │
│ │înregistrare şi autorizare a firmelor: │MSF, MI, MAPM,│ 2003 │
│ │- renunţarea la procedura de autorizare la │ MMSS │ │
│ │înregistrarea firmelor (sanitarã, sanitar- │ │ │
│ │veterinara, inspecţia a muncii, protecţia │ │ │
│ │mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor)│ │ │
│ │autorizarea urmând a fi facuta ulterior │ │ │
│ │înregistrãrii, la începerea activitãţii; │ │ │
│ │- renunţarea la fişa de impozitare calculatã │ MFP │ Trim. IV │
│ │pe baza anului precedent, în cazul persoanelor│ │ 2003 │
│ │fizice autorizate, întrucât veniturile │ │ │
│ │acestora sunt fluctuante; │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│11. │Continuarea investigatiilor în unele domenii │Grupul de │ Trim: IV │
│ │pentrul explorarea soluţiilor practice de │lucru; │ 2003 │
│ │reducere şi stopare a coruptiei │ministerele cu│ │
│ │administrative: │atribuţii de │ │
│ │- constituirea de grupuri speciale de lucru │reglementare │ Iunie 2003│
│ │pentru continuarea investigatiilor în │care au impact│ │
│ │domeniile generatoare de corupţie şi │asupra mediulu│ │
│ │publicarea seturilor de reglementãri şi a │de afaceri │ │
│ │criteriilor de acordare a autorizaţiilor, │ │ │
│ │aprobãrilor, avizelor, licenţelor, │ │ │
│ │permiselor; │ │ │
│ │- urmãrirea implementarii mãsurilor pentru │ │ Sept. 2003│
│ │prevenirea şi combaterea actelor de corupţie; │ │ │
│ │- prezentarea în Guvern a concluziilor │ │ Nov. 2003 │
│ │rezultate din acţiunile întreprinse. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│12*)│Continuarea derulãrii Programului pilot de │ MLPTL, MAP; │Sem. II │
│ │realizare a lucrãrilor de introducere a │ MJ, MDP │2003 │
│ │cadastrului imobiliar-edilitar şi a │ │(pentru │
│ │Programului pilot de constituire a bãncilor de│ │prima faza │
│ │date urbane, la nivelul intravilanului │ │114 │
│ │localitãţilor: │ │localitãţi)│
│ │- asigurarea finanţãrii acţiunilor de la │ │ │
│ │bugetul statului. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 13.│Mãsuri pentru eficientizarea activitãţilor │MFP-DGV │Trim. IV │
│ │care se desfãşoarã în sectorul vamal │ │ 2003 │
│ │- asigurarea de cãtre Ministerul Finanţelor │ │ │
│ │Publice a fondurilor necesare realizãrii unui │ │ │
│ │studiu de cãtre o instituţie independenta │ │ │
│ │specializatã în sondaje şi cercetãri de piata;│ │ │
│ │- efectuarea studiului pentru stabilirea │ │ │
│ │mãsurilor de eficientizare a activitãţilor şi │ │ │
│ │de eliminare a coruptiei. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│III.│Prioritate: Elaborarea şi implementarea unui │ARIS;BNR, INS │Dec. 2003 │
│ │mecanism unitar de înregistrare şi organizare │ │ │
│ │a evidentei investiţiilor: │ │ │
│ │ │ │ │
│14. │- analiza mecanismului actual de înregistrare │ │ │
│ │şi organizare a evidentei investiţiilor │ │ │
│ │strãine în România şi identificarea, │ │ │
│ │posibilitãţilor de imbunatatire a raportarilor│ │ │
│ │operative a acestora. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│IV. │Prioritate: Implementarea principiilor │MIR-OPSPI, │Sem.I 2003 │
│ │guvernarii corporative. │APAPS; MFP, │ │
│ │ │CNVM │ │
│ │ │ │ │
│15* │Adoptarea unui set de norme referitoare la │ │ │
│ │guvernarea corporativa: │ │ │
│ │- definitivarea de cãtre Comisia de lucru │ │Mai 2003 │
│ │reunita la APAPS a proiectelor de acte │ │ │
│ │normative privind aprobarea principiilor │ │ │
│ │guvernarii corporative şi a contractului │ │ │
│ │de administrare; │ │ │
│ │- supunerea dezbaterii publice a proiectelor │ │Iunie 2003 │
│ │de acte normative menţionate în vederea │ │ │
│ │aprobãrii. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ V. │Prioritate: întãrirea structurilor │ │ │
│ │instituţionale angrenate în reformele pentru │ │ │
│ │îmbunãtãţirea mediului de afaceri. │ │ │
│ │ │ │ │
│16. │Consolidarea şi modificarea componentei │MDP; toate │Trim. II │
│ │Grupului de lucru responsabilizat cu │ministerele │2003 │
│ │monitorizarea implementarii Planului de │ │ │
│ │acţiuni pentru dezvoltarea mediului de │ │ │
│ │afaceri în România, concomitent cu │ │ │
│ │consolidarea structurii instituţionale a MDP- │ │ │
│ │Direcţia mediu de afaceri: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- elaborarea şi aprobarea Hotãrârii │ │ │
│ │Guvernului privind actualizarea şi │ │ │
│ │completarea componentei Grupului de lucru │ │ │
│ │în funcţie de interesele pãrţilor implicate; │ │ │
│ │- includerea în programul de reforma a unei │ │ │
│ │componente de consolidare institutionala │ │ │
│ │destinatã dezvoltãrii structurii existente │ │ │
│ │în MDP. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ 17.│Elaborarea şi implementarea unui sistem │ │ │
│ │integrat public-privat de colaborare: │ │ │
│ │- încheierea şi operationalizarea unui │CCIRB, MDP │Trim IV │
│ │protocol de colaborare între CCIRB (inclusiv │ │ 2003 │
│ │la nivel teritorial) şi MDP pentru coordonarea│ │ │
│ │şi armonizarea dinamica a politicilor │ │ │
│ │economice cu impact asupra mediului de afaceri│ │ │
│ │- organizarea de seminarii profesionale de │ │Trim III-IV│
│ │pregãtire a grupelor de specialişti pentru │ │ 2003 │
│ │culegerea datelor, elaborarea rapoartelor şi │ │ │
│ │monitorizarea mediului de afaceri în intreaga │ │ │
│ │sa complexitate. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│18. │Realizarea unui Program comun în scopul │MEC, MIMMC │Trim.IV │
│ │initierii şi sustinerii unor incubatoare de │ │ 2003 │
│ │inovare şi afaceri, care sa valorifice şi │ │ │
│ │rezultatele cercetãrii ştiinţifice. │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│19. │Realizarea inventarului obstacolelor şi │MDP, fiecare │Sem. II │
│ │barierelor administrative, legislative sau de │minister │ 2003 │
│ │alta natura care influenţeazã negativ mediul │pentru aria │ │
│ │de afaceri, stabilirea responsabilitãţilor, │de competenta;│ │
│ │a mãsurilor de rezolvare şi monitorizarea │Grupul de │ │
│ │îndeplinirii acestora. │lucru │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘

────────
*) Mãsuri preluate din Planul de acţiuni pe anul 2002, aflate în diferite stadii de implementare

Legenda
────────
MAP - Ministerul Administraţiei Publice
MIR - Ministerul Industriei şi Resurselor
MAPM - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
MMSS - Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale
MDP - Ministerul Dezvoltãrii şi Prognozei
MIP - Ministerul Informaţiilor Publice
MIMMC - Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie
CCIRB - Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti
FIC - Consiliul Investitorilor Strãini
DGV - Direcţia Generalã a Vamilor
MFP - Ministerul Finanţelor Publice
MSF - Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei
MI - Ministerul de Interne
MLPTL - Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
MJ - Ministerul Justiţiei
MIE - Ministerul Integrãrii Europene
SGG - Secretariatul General al Guvernului
MRP - Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul
OPSPI - Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie
CNVM - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
BNR - Banca Nationala a României
RC - Registrul Comerţului
INS - Institutul Naţional de Statistica


────────────────────
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice