Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 572 din 31 iulie 1995  privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea partiala a Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 572 din 31 iulie 1995 privind infiintarea unor societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea partiala a Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Mecanica Fina Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 18 august 1995

    În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,

    Guvernul României hotărăşte:

    ART. 1
    Se înfiinţează societăţile comerciale pe acţiuni cu capital integral de stat, persoane juridice romane, având denumirea, sediul, obiectul de activitate şi valoarea capitalului social iniţial prevăzute în anexa nr. 1, prin reorganizarea parţială a Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanică Fina Bucureşti.
    În urma reorganizării prevăzute la alin. 1, Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanică Fina va continua sa funcţioneze conform regimului juridic existent, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 100/1991, urmând ca salarizarea personalului sa se facă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 467/1994.
    ART. 2
    Societăţile comerciale pe acţiuni, înfiinţate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza şi vor funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu statutele-cadru prevăzute în anexele nr. 2.1.-2.3*).

___________
    *) Anexele nr. 2.1-2.3 se transmit unităţilor interesate. Statutul-cadru al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Activul şi pasivul subunitatilor din cadrul Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanică Fina Bucureşti, care îşi încetează activitatea, se preiau de către societăţile comerciale înfiinţate, pe baza de protocol de predare-preluare, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 31 decembrie 1994.
    ART. 4
    Personalul aferent subunitatilor din cadrul Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru Mecanică Fina Bucureşti, care îşi încetează activitatea, va fi preluat de societăţile comerciale nou-înfiinţate.
    ART. 5
    Anexele nr. 1, nr. 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        p. PRIM-MINISTRU
                         FLORIN GEORGESCU,
                 ministru de stat, ministrul finanţelor

                              Contrasemnează:
                              ---------------
                            Ministrul industriilor,
                               Dumitru Popescu

                   p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                              Nicolae Constantinescu,
                                 secretar de stat

                      Ministrul cercetării şi tehnologiei,
                              Doru Dumitru Palade

    Bucureşti, 31 iulie 1995.
    Nr. 572


    ANEXA 1

                              LISTA
    societăţilor comerciale ce se înfiinţează în baza Legii nr. 15/1990

──────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Nr. Denumirea Forma Sediul Principalul Capitalul Denumirea
crt. societăţii juridică ──────── obiect de social unităţii
     comerciale localitatea, activitate iniţial*) care îşi
                          judeţul -mil.lei- încetează
                                                ──────────- activitatea
                                                mijl.fixe+
                                                mijl.circ.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Societatea Societate Bucureşti, Producţie in- 644,153 Divizia
   Comercială comercială Sos. Pan- dustriala în ────────- producţie
   "Industrial pe telimon domeniul me- 462,088+ industria-
   Cefin"-S.A. acţiuni nr. 6-8 canicii fine 182,065 la din
                          sectorul 2 şi de precizie; cadrul
                                     cercetare- I.C.P.M.F.
                                     dezvoltare Bucureşti
                                     aferentă;
                                     activitate
                                     comercială;
                                     import-export;
                                     reprezentanţă;
                                     alte servicii.
2. Societatea " Bucureşti, Cercetări fun- 708,889 Divizia
   Comercială Str. Cuţitul damentale, ──────── hidraulica
   "Romfluid" de Argint aplicative şi 705,902+ şi pneuma-
   - S.A. nr. 14 experimentale 2,987 tica din
                         sectorul 4 tehnologice; cadrul
                                     servicii şi I.C.P.M.F.
                                     activităţi pri- Bucureşti
                                     vând protecţia
                                     mediului; fabri-
                                     catie de echipa-
                                     mente mecanice,
                                     hidraulice, pneu-
                                     matice, electrice
                                     şi electronice şi
                                     de automatizare,
                                     articole de cau-
                                     ciuc şi mase
                                     plastice; import-
                                     export şi comer-
                                     cializare; servi-
                                     cii de reprezen-
                                     tanta, consultanţa,
                                     expertiza; alte
                                     servicii.
3. Societatea " Sibiu Cercetări aplica- 94,948 Filiala
   Comercială Str. Guste- tive şi dezvol- ──────- Sibiu a
   "Promas" ritei tări experimen- 1,422+ I.C.P.M.F.
    - S.A. nr. 21-23, tale şi tehnolo- 93,526 Bucureşti
                       judeţul gice; producţie
                       Sibiu de aparate de mă-
                                   sură, echipamente
                                   maşini şi instala-
                                   ţii pentru mecani-
                                   zarea şi automaţi-
                                   zarea înregistrării
                                   forţelor şi mase-
                                   lor; operaţiuni de
                                   import-export şi
                                   comercializare;
                                   servicii, reprezen-
                                   tanţă, consultanţa,
                                   expertiză şi asis-
                                   tenţă în domeniul
                                   tehnic, alte servicii.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────-

___________
  *) Structura conform bilanţului la 30 decembrie 1994. Capitalul social se va reevalua conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.

    ANEXA 2

                       STATUTUL *)
            Societăţii Comerciale ...............- S.A.

    CAP. I
    Denumirea, forma juridică, sediul, durata

    ART. 1
    Denumirea societăţii
    Denumirea societăţii este Societatea Comercială .........- S.A.
    În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul comerţului.
    ART. 2
    Forma juridică a societăţii
    Societatea comercială ...........- S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
    ART. 3
    Sediul societăţii
    Sediul societăţii este în România, localitatea ..........., str. ...... nr. ...., jud. ..... Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate.
    ART. 4
    Durata societăţii
    Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerţului.

    CAP. II
    Scopul şi obiectul de activitate al societăţii

    ART. 5
    Scopul societăţii îl constituie ..................................
    ..................................................................
    ART. 6
    Obiectul de activitate al societăţii este: .......................
    ..................................................................

    CAP. III
    Capitalul social, acţiunile

    ART. 7
    Capitalul social
    Capitalul social iniţial este fixat la suma de ....... mil. lei, împărţit în ....... acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acţionar.
    Capitalul social iniţial, împărţit în acţiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul roman, în calitate de acţionar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societăţii.
    Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul roman, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, romane sau străine, în condiţiile legii.
    ART. 8
    Acţiunile
    Acţiunile nominative ale societăţii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
    Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul societăţii.
    ART. 9
    Reducerea sau mărirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 10
    Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
    Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
    Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
    Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor ce le deţin.
    Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra partii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile prezentului statut.
    ART. 11
    Cesiunea acţiunilor
    Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
    Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
    ART. 12
    Pierderea acţiunilor
    În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facă public faptul prin presa, în cel puţin doua ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.
___________
    *) Denumirea, sediul, capitalul social, scopul şi obiectul de activitate pentru fiecare societate comercială în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Adunarea generală a acţionarilor

    ART. 13
    Atribuţii
    Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
    a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
    b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţiile, ii descarca de activitate şi ii revoca;
    c) aleg pe directorul general, îl descarca de activitate şi îl revoca; directorul general este şi preşedintele consiliului de administraţie;
    d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administraţie a directorului general şi ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
    f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
    g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al comisiei de cenzori; aproba repartizarea profitului conform legii;
    h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
    i) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
    j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
    k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
    l) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;
    m) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii cu referire la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internaţionala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
    n) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;
    o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.
    Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferenţiază potrivit legii.
    ART. 14
    Convocarea adunării generale a acţionarilor
    Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de vicepreşedinte, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
    Adunările generale ordinare au loc cel puţin o data pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.
    Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor care reprezintă cel puţin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum şi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepţia primilor 2 ani de la înfiinţarea societăţii.
    Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
    Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.
    Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
    Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
    Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc indicat în convocare.
    ART. 15
    Organizarea adunării generale a acţionarilor
    Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
    Preşedintele consiliului de administraţie desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării.
    Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
    La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societăţii, pot fi invitaţi şi reprezentanţii salariaţilor.
    ART. 16
    Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
    Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
    Acţionarii votează, de regula, prin ridicarea miinii.
    La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, ce deţin cel puţin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
    Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau nereprezentati.
    ART. 17
    În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de împuterniciţii mandatati de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriilor sa reprezinte interesele capitalului de stat.

    CAP. V
    Consiliul de administraţie

    ART. 18
    Organizare
    Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din 3 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionar.
    Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
    Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.
    La prima şedinţa, consiliul de administraţie alege, dintre membrii săi, un preşedinte şi un vicepreşedinte.
    Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
    Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
    Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
    În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează fata de terţi.
    Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii, în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se conferă.
    Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
    Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
    Sînt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
    ART. 19
    Atribuţiile consiliului de administraţie
    Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii:
    a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
    b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale, pe compartimente;
    c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
    e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
    g) aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
    i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

    CAP. VI
    Gestiunea societăţii

    ART. 20
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori formată din trei membri, care trebuie sa fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
    În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
    Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
    Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
    a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
    b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
    d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi obiectului de activitate al societăţii comerciale.
    Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
    Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
    Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioada de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie sa fie impar.
    Sînt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 alineatul ultim din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte funcţii decît aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate.

    CAP. VII
    Activitatea societăţii

    ART. 21
    Exerciţiul financiar
    Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.
    ART. 22
    Personalul societăţii
    Personalul de conducere al societăţii comerciale şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. În perioada cît statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.
    Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare.
    Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
    Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale sunt stabilite de către consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.
    ART. 23
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
    ART. 24
    Evidenta contabila şi bilanţul contabil
    Societatea comercială va tine evidenta contabila, în lei, va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
    Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.
    ART. 25
    Calculul şi repartizarea profitului
    Profitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
    Profitul societăţii rămas după plata impozitelor pe profit se va repartiza conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    Societatea îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
    Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societate, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
    În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.
    Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris.
    ART. 26
    Registrele societăţii
    Societatea tine registrele prevăzute de lege.

    CAP. VIII
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    ART. 27
    Modificarea formei juridice
    Societatea comercială va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
    În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor.
    ART. 28
    Dizolvarea societăţii
    Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
    - imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
    - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acţionarilor constata ca funcţionarea societăţii nu mai este posibila;
    - în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
    Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.
    ART. 29
    Lichidarea societăţii
    În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.
    Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
    ART. 30
    Litigii
    Litigiile de orice fel apărute între societăţi comerciale şi persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
    Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societăţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 31
    Prezentul statut se completează cu prevederile Codului comercial, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, ale Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, ale Legii nr. 66/1993 privind contractul de management şi celelalte dispoziţii legale privind societăţile comerciale cu capital de stat.

                     _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016