Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 558 din 3 septembrie 1998  pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la   Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii, studentii si cursantii din invatamantul de stat, cursuri de zi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998
În temeiul art. 7 alin. (5), (6) şi (7), al art. 60 alin. (4) şi al art. 170 din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Anexele nr. 1 şi 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învãţãmântul de stat, cursuri de zi, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul educaţiei naţionale,
Andrei Marga

Ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanţelor,
Daniel Daianu


ANEXA 1

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii din învãţãmântul preuniversitar de stat, cursuri de zi

1. Acordarea de burse din bugetul de stat reprezintã o forma de sprijin material vizând atât protecţia socialã, cat şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învãţãtura şi disciplina.
2. Bursele de merit şi bursele de studiu se acorda elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învãţãtura. În cadrul bursei de merit se instituie bursa de performanta, acordatã castigatorilor locurilor I, II şi III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline, elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale, altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare în manifestãri interne şi internaţionale cu caracter cultural-artistic - bursa artisticã - sau cu caracter sportiv - bursa sportiva - şi cu caracter tehnico-ştiinţific - bursa tehnico-ştiinţificã.
Bursele de ajutor social se acorda elevilor în funcţie de situaţia materialã a familiei sau a susţinãtorilor legali ori în alte cazuri prevãzute de lege.
3. Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat şi se repartizeazã inspectoratelor şcolare de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale, ca ordonator principal de credite, proporţional cu numãrul elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat, cursuri de zi.
4. Elevii promovati pot primi burse de merit şi burse de studiu începând cu trimestrul al II-lea al clasei a IX-a (anul I), respectiv trimestrul I al claselor X-XII (XIII) şi din anii II-IV, conform criteriilor specifice stabilite anual de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare, în limita fondurilor repartizate.
5. Cuantumurile burselor de merit, de performanta, ale burselor de studiu şi de ajutor social se stabilesc de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz.
6. Bursele de ajutor social se acorda urmãtoarelor categorii de elevi din învãţãmântul preuniversitar de stat, cursuri de zi:
a) orfani, bolnavi de TBC şi care se afla în evidenta dispensarelor şcolare, cei care suferã de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei care suferã de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, handicap locomotor.
Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului abilitat sa avizeze acordarea burselor conform Legii privind asigurãrile sociale de sãnãtate nr. 145/1997, numai dupã efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materialã a familiei;
b) elevii din învãţãmântul preuniversitar din mediul rural, şcolarizaţi într-o alta localitate conform Legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ulterioare, pentru care nu se poate asigura masa în natura;
c) elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele condiţii:
- nu realizeazã un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
- nu deţin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane;
d) elevii din unitãţile de învãţãmânt de stat, cursuri de zi şi cursuri serale, cãrora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicatã, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea sa ori a unuia dintre pãrinţi de "Erou-martir" sau "Luptãtor pentru Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989", cu una dintre menţiunile: rãnit, reţinut, rãnit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
7. Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii sau reprezentanţii legali ai acestora depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învãţãmânt, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţitã de acte doveditoare privind dreptul de acordare a bursei de ajutor social.
8. Bursele de ajutor social se acorda la începutul anului şcolar şi pot fi revizuite trimestrial, în funcţie de modificãrile intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei.
9. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecãrui trimestru.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, cu excepţia alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii.
10. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, o data pe an, elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat, cursuri de zi, ale cãror venituri nete lunare pe membru de familie nu depãşesc 75% din salariul minim net pe economie, pe baza documentelor doveditoare de venituri.
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
11. Bursele se acorda pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregãtirii şi sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma şi pe perioada practicii în producţie.
12. Bursele de ajutor social se acorda şi pe perioada vacantelor şcolare pentru elevii prevãzuţi la pct. 6, în urmãtoarele situaţii:
a) celor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenti la o singura disciplina de învãţãmânt şi au media anuala la purtare cel puţin 8.00, cu excepţia celor care au depãşit cu doi ani varsta clasei respective;
b) absolvenţilor clasei a VIII-a care fac dovada ca au reuşit la examenul de admitere în clasa a IX-a (anul I) la o unitate de învãţãmânt de stat, cursuri de zi;
c) celor declaraţi repetenti din motive medicale.
Aceştia beneficiazã de burse de ajutor social inclusiv în primul trimestru al clasei a IX-a, respectiv anul I.
13. Numãrul beneficiarilor de burse de merit nu poate sa depãşeascã 1%, iar a celor de burse de studiu 1,5% din numãrul total al elevilor din clasele IX-XII (XIII), respectiv, anii I-IV, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti.
14. Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor se stabilesc anual, în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare judeţene şi în cel al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, având în vedere fondurile repartizate şi integralitatea efectuãrii de cãtre elevi a activitãţilor şcolare.
Metodologia cuprinde criterii suplimentare, precum şi componenta şi atribuţiile comisiei de acordare a burselor de la nivelul unitãţii de învãţãmânt, respectiv componenta comisiei de atribuire a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în strãinãtate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor şcolare se afişeazã la unitãţile de învãţãmânt din cadrul fiecãrui inspectorat şcolar judeţean.
Consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt vor inainta inspectoratelor şcolare judeţene propuneri privind acordarea burselor de performanta. Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti desemneazã beneficiarii acestor burse.
15. Consiliul de administraţie al unitãţii de învãţãmânt are obligaţia de a afişa la loc vizibil decizia comisiei de acordare a burselor de merit, în termen de 3 zile de la luarea deciziei.
16. Elevii sau sustinatorii legali ai acestora pot contesta în scris hotãrârea consiliului de administraţie al unitãţii de învãţãmânt, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data afişãrii.
Contestaţiile sunt rezolvate de cãtre comisia de acordare a burselor de la nivelul inspectoratului şcolar, în termen de 3 zile de la data expirãrii termenului de contestaţie.

ANEXA 2

CRITERII GENERALE
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învãţãmântul superior de stat, cursuri de zi

1. Bursele de merit şi bursele de studiu se acorda studenţilor din învãţãmântul superior de stat, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învãţãtura, iar cursanţilor de la învãţãmântul postuniversitar bursele se acorda prin concurs. Bursele de ajutor social se acorda la cerere, în funcţie de situaţia materialã a familiei studentului. Studenţii primesc burse în baza criteriilor generale stabilite de prezenta hotãrâre şi a criteriilor specifice elaborate de senatul universitar respectiv.
2. Bursele de merit se acorda în urmãtoarele cazuri:
a) studenţilor cu rezultate deosebite la învãţãtura;
b) studenţilor cu performanţe ştiinţifice - bursa de performanta, care este o bursa de merit atribuitã prin concurs de cãtre fiecare universitate;
c) studenţilor cu performanţe cultural-artistice deosebite - bursa de performanta artisticã, celor cu performanţe sportive - bursa de performanta sportiva. Acestea sunt burse de merit atribuite de cãtre fiecare universitate.
3. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de învãţãmânt superior de cãtre Ministerul Educaţiei Naţionale, proporţional cu numãrul studenţilor de la cursurile de zi, învãţãmânt de scurta durata, învãţãmânt de lungã durata, învãţãmânt de studii aprofundate, din instituţia respectiva.
4. Criteriile specifice de acordare a burselor la nivelul instituţiilor de învãţãmânt superior se elaboreazã de senatele universitare, ţinând seama de sistemul de organizare a învãţãmântului superior, diferenţiat pe specializãri, iar în cazul burselor de ajutor social, de venitul net al familiei studentului sau al susţinãtorului legal.
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: varsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformã cu legislaţia romana, numãrul de ani petrecuti în alte instituţii de învãţãmânt, studiile efectuate în strãinãtate, precum şi accesul la burse din alte surse.
5. Senatele universitare pot elabora criterii specifice diferenţiate pentru acordarea burselor de merit, de studiu şi a burselor de ajutor social, în funcţie de activitatea profesionalã.
6. Cuantumurile burselor sunt stabilite de cãtre senatul universitar, în asa fel încât cuantumul minim al bursei sa acopere cheltuielile de cazare şi masa în cãmine şi, respectiv, la cantine.
Cuantumul bursei de performanta este cel puţin de doua ori mai mare decât bursa minima atribuitã în instituţia de învãţãmânt respectiva şi mai mare decât bursa de merit.
7. Instituţiile de învãţãmânt superior pot completa fondul de burse provenit de la bugetul de stat cu fonduri provenite din venituri proprii.
8. Bursele de ajutor social se acorda:
a) studenţilor integralisti din instituţiile de învãţãmânt superior de stat, cãrora li se aplica prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicatã, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre pãrinţi de "Luptãtori pentru Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rãnit, reţinut, rãnit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
b) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeazã venituri;
c) studenţilor bolnavi TBC care se afla în evidenta unitãţilor medicale, celor care suferã de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular;
d) studenţilor a cãror familie nu realizeazã pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.
Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi regulamentelor proprii.
9. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puţin egale cu bursa minima, stabilite de senatul universitatii, indiferent dacã studentul mai beneficiazã de alta categorie de bursa, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrãcãminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizati din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, studenţilor proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a cãror familie nu realizeazã pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.
Aceasta categorie de bursa de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de doua ori în decursul unui an universitar;
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sau studentului a cãrui sotie nu realizeazã alte venituri decât bursele, consta într-o bursa pentru naştere şi lehuzie şi o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou-nãscut;
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ, sotie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a) sau cãsãtorit(a), cu sotie/soţ care nu realizeazã venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este stabilitã de cãtre biroul senatului universitatii.
10. Bursa de merit atribuitã pentru performanţe ştiinţifice - bursa de performanta - se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învãţãmânt superior. Aceasta se acorda şi pe perioada vacantelor, inclusiv a vacantei de vara pentru studenţi.
11. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învãţãtura, bursele de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activitãţi practice, examen de licenta sau de absolvire), în conformitate cu planul de învãţãmânt, cu excepţia vacantelor.
12. Bursele se atribuie şi pe perioada vacantelor, dacã studenţii bursieri sunt orfani, dacã provin din case de copii sau din plasament familial ori dacã sunt bolnavi TBC şi se afla în evidenta unitãţilor medicale, dacã suferã de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut.
13. Studenţii care urmeazã concomitent doua specializãri în instituţii de învãţãmânt superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numãrul total al anilor în care beneficiazã de bursa sa nu depãşeascã numãrul anilor de studiu prevãzut ca durata de şcolarizare la specializarea de la care urmeazã sa beneficieze de bursa.
Absolvenţii cu diploma de licenta care urmeazã o a doua specializare sau studenţii reinmatriculati pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numãrul anilor în care au beneficiat de bursa sa nu depãşeascã numãrul anilor de studiu prevãzut ca durata de şcolarizare la specializarea de la care urmeazã sa beneficieze de bursa.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Popa Magdalena
12 Februarie 2021
Buna ziua, mai e in vigoare aceasta hotarare?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016