Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 5 din 5 februarie 2010  privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 5 din 5 februarie 2010 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010

EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 11 februarie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 5 din 5 februarie 2010
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010
EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 11 februarie 2010


În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 ,
în temeiul prevederilor <>art. 11 lit. a^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 198/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 4 februarie 2010, hotãrãşte:

ART. 1
(1) Examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti, în zilele de 20-21 martie 2010.
(2) Locul de desfãşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali pânã la data de 15 martie 2010.
ART. 2
Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia pentru examen, prevãzute în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, şi va consta într-o probã scrisã sub formã de test-grilã.
ART. 3
(1) Înscrierile la examen se fac în perioada 15 februarie - 5 martie 2010 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit prin servicii poştale cu confirmare de primire pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti.
(2) Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, prevãzutã în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, împreunã cu documentele corespunzãtoare prevãzute la art. 5 din <>Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007.
ART. 4
Direcţia de învãţãmânt şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 5
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 5 februarie 2010.
Nr. 5.


ANEXA 1

TEMATICA DE EXAMEN
- martie 2010 -

1. Noţiuni de drept comercial:
- faptele de comerţ;
- comercianţii;
- constituirea şi funcţionarea societãţilor comerciale;
- reorganizãri, fuziuni, divizãri şi lichidãri.
2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile generale ale fiscalitãţii:
- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilitãţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalitãţii.
3. Impozitul pe profit:
- contribuabili şi sfera de cuprindere;
- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitãrii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizãrii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
- rezerve şi provizioane fiscale;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;
- amortizarea fiscalã;
- termene de platã şi de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilitãţi fiscale;
- impozitul minim;
- reguli fiscale privind reorganizãrile juridice (fuziuni, divizãri, divizãri parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societãţi-mamã, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societãţi-mamã);
- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice strãine care realizeazã venituri din sau în legãturã cu proprietãţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoanã juridicã românã; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- scutirea de impozit a profitului reinvestit.
4. Impozitul pe venit:
- contribuabili şi sfera de cuprindere;
- categorii de venituri impozabile;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
- plãţi anticipate în contul impozitului pe venit;
- obligaţiile plãtitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursã;
- termene de platã;
- aspecte fiscale internaţionale;
- reguli privind asociaţiile fãrã personalitate juridicã.
5. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor strãine înfiinţate în România:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obţinute din România;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
- certificatele de atestare a impozitului plãtit de nerezidenţi;
- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de platã şi depunerea declaraţiei fiscale);
- principiile privind impunerea veniturilor din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiţia beneficiarului efectiv; definiţia agentului plãtitor, definiţia plãţii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plãţilor din dobânzi primite de la rezidenţi români din Austria, Luxemburg şi Belgia, care au perioadã de tranziţie în ceea ce priveşte aplicarea schimbului automat de informaţii;
- principiile prevãzute în aplicarea reţinerii la sursã a impozitelor asupra redevenţelor şi dobânzilor primite/plãtite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunere a redevenţelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate.
6. Impozite şi taxe locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- modul de calcul;
- termene de platã;
- reduceri şi scutiri;
- modul de declarare a proprietãţilor.
7. Taxa pe valoarea adãugatã:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã;
- locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã;
- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã;
- baza de impozitare;
- cote de taxã pe valoarea adãugatã;
- operaţiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adãugatã;
- obligaţii;
- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenţii de turism, bunuri second-hand, opere de artã, obiecte de colecţie şi antichitãţi; aurul de investiţii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeanã, care presteazã servicii electronice persoanelor neimpozabile;
- mãsuri de simplificare;
- rãspunderea pentru plata taxei pe valoarea adãugatã;
- dispoziţii tranzitorii.
8. Accize:
a) Accize armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de platã;
- regimul de antrepozitare fiscalã:
- reguli generale;
- autorizarea antrepozitelor fiscale;
- condiţii de autorizare;
- obligaţiile antrepozitarilor autorizaţi;
- anularea, revocarea, suspendarea autorizaţiei;
- operatori înregistraţi, operatori neînregistraţi, reprezentant fiscal;
- deplasarea şi primirea produselor aflate în regim suspensiv;
- deplasarea intracomunitarã a produselor cu accize plãtite;
- vânzarea la distanţã a produselor cu accize plãtite;
- scutiri de la plata accizelor;
- restituiri de accize;
- sistemul de marcare.
b) Accize nearmonizate:
- sfera de aplicare;
- calculul accizelor;
- plãtitori;
- exigibilitatea;
- termenul de platã;
- scutiri de la plata accizelor.
9. Taxele vamale:
- tariful vamal şi clasificarea tarifarã a mãrfurilor;
- originea mãrfurilor (originea nepreferenţialã şi originea preferenţialã);
- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamalã, perfecţionare activã, transformare sub control vamal, admitere temporarã, perfecţionare pasivã);
- datoria vamalã (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
10. Contabilitate:
- obligaţiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizãrii şi conducerii contabilitãţii;
- contabilitatea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului exerciţiului financiar;
- forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale.
11. Sancţiuni şi cãi de contestare:
- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscalã;
- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.
12. Aspecte privind procedura fiscalã:
- principii generale de conduitã în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;
- creditori fiscali, debitori, plãtitori ai obligaţiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea şi aprecierea probelor;
- înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;
- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
- procedura de colectare a creanţelor fiscale;
- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- inspecţia fiscalã;
- stabilirea preţului de piaţã al tranzacţiilor între persoane afiliate;
- acordul de preţ în avans şi soluţia fiscalã individualã anticipatã;
- procedura de începere, derulare şi finalizare a inspecţiei fiscale;
- stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescripţie;
- stingerea creanţelor fiscale prin executare silitã şi prin alte modalitãţi;
- recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- contravenţii şi sancţiuni prevãzute de Codul de procedurã fiscalã.

BIBLIOGRAFIE

1. <>Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
2. <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
3. <>Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
4. <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã
5. <>Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
6. <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
7. <>Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
8. <>Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
9. <>Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control
10. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile ulterioare
11. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispoziţiile de aplicare a regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile ulterioare
12. Codul civil , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
13. <>Codul comercial , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
14. <>Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu modificãrile ulterioare
15. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44/2008 privind desfãşurarea activitãţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificãrile ulterioare
16. <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
17. <>Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementãri în domeniul financiar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 609/2003 , cu modificãrile ulterioare
18. <>Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 246/2005 , cu modificãrile ulterioare
19. <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
20. <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea <>Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
21. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea <>Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã
22. <>Hotãrârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans
23. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
24. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscalã pentru persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent sau exercitã profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entitãţi fãrã personalitate juridicã, precum şi a modelului unor formulare
25. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum şi pentru aprobarea formularului "Decizie de înregistrare a sediului social şi a domiciliului fiscal"
26. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea şi stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate din derularea unui numãr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere
27. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de naturã contabilã şi fiscalã referitoare la practicienii în insolvenţã, persoane fizice sau juridice, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitãţii practicienilor în insolvenţã
28. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei <>nr. 1.706 /<>1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, platã şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevãzute la titlul III din <>Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
29. O<>rdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private
30. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea şi gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA
31. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare
32. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxã pe valoarea adãugatã
33. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea <>Instrucţiunilor pentru aplicarea mãsurilor de simplificare cu privire la transferuri şi achiziţii intracomunitare asimilate prevãzute la <>art. 128 alin. (10) şi <>art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
34. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adãugatã, conform <>art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal
35. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxã pe valoarea adãugatã pentru traficul internaţional de bunuri, prevãzute la <>art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
36. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea <>Normelor privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzut la <>art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
37. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevãzutã la <>art. 142 alin. (1) lit. d) şi <>art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
38. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã pentru operaţiunile prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. a)-i) , <>art. 143 alin. (2) şi <>art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
39. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
40. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã cãtre persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate sã se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene
41. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã cãtre persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate sã se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitãţii
42. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea <>Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamã a taxei pe valoarea adãugatã şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, cu modificãrile ulterioare
43. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea <>Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adãugatã cumpãrãtorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeanã
44. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistreazã în scopuri de TVA de la înfiinţare
45. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plãtite de cãtre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordã scutire indirectã
46. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitãţii de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent
47. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
48. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã, republicatã
49. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene
50. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile
51. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
52. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplicã taxare inversã, cu modificãrile ulterioare
53. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea <>Instrucţiunilor de aplicare a mãsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrãri asupra bunurilor mobile corporale, şi a <>Instrucţiunilor de aplicare a mãsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie
54. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin <>Legea nr. 260/2002 , cu modificãrile ulterioare
55. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adãugatã a organismelor prevãzute la art. 48, 56 şi la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevãzutã la <>art. 142 alin. (1) lit. d) şi <>art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006
56. <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plãţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
57. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 3.483 /<>144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice
58. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.308/2009 privind unele mãsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxã pe valoarea adãugatã aprobatã prin decizia de rambursare
59. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
60. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române şi persoane juridice strãine sau persoane fizice nerezidente
61. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 222/2008 privind conţinutul dosarului preţurilor de transfer
62. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
63. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã care utilizeazã trimestrul calendaristic ca perioadã fiscalã şi care efectueazã o achiziţie intracomunitarã taxabilã în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
64. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de cãtre persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene
65. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã formulate de cãtre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene
66. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã formulate de cãtre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitãţii
67. <>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional
68. <>Hotãrârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
69. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea <>Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii


ANEXA 2


Loc foto
Nr. de înregistrare/........ ...

CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calitãţii
de consultant fiscal - sesiunea .........

Subsemnatul(a), ..........., nãscut(ã) la data de ....... în localitatea ........, judeţul ..........., legitimat(ã) cu B.I./C.I./paşaport, seria ....... nr. ......, eliberat(ã) de ........, la data de .........., CNP ........., cetãţenia ........., domiciliat(ã) în ........., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ........., telefon fix ........., telefon mobil ........., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ..........
Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de urmãtoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2007 :
- B.I./C.I./paşaport, în copie;
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ......., seria .... nr. ......, emisã de ...... la data de ........, în copie legalizatã;
- carnetul de muncã, seria ........ nr. ......., emis de ........ la data de ........, în copie certificatã de angajator sau în copie legalizatã;
- certificatul de naştere, seria ...... nr. ....., emis de ..... la data de ......., în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cãsãtorie, seria ....... nr. ......, emis de ..... la data de ......, în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cazier judiciar, seria ........ nr. ...., emis de ....... la data de ......, în perioada de valabilitate;
- certificatul de cazier fiscal, seria ...... nr. ......, emis de ...... la data de ......, în perioada de valabilitate;
- adeverinţa medicalã, seria ...... nr. ......, emisã de ....... la data de .........;
- 3 fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria rãspundere, cunoscând prevederile <>Codului penal , cã am desfãşurat activitãţile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:┌────────────┬───────────┬───────────────────┬──────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ Perioada │ Nr. │ │ │
│ Unitatea │Activitatea├────────┬──────────┤ luni │ Funcţia │ Observaţii │
│ │desfãşuratã│ de la │ pânã la │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
├────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
├────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
├────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
├────────────┼───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
├────────────┴───────────┼────────┼──────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Total perioadã: │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴───────────┴────────────┘Data ............ Semnãtura ..............

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016